Ustawa o podatku od towarów i usług.pdf

(830 KB) Pobierz
Microsoft Word - D20040535Lj
©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2004
r. Nr 54, poz. 535, z
2005 r. Nr 14, poz.
113, Nr 90, poz. 756,
Nr 143, poz. 1199, Nr
179, poz. 1484, z 2006
r. Nr 143, poz. 1028 i
1029, z 2007 r. Nr
168, poz. 1187, Nr
192, poz. 1382, z 2008
r. Nr 74, poz. 444, Nr
130, poz. 826, Nr 141,
poz. 888, Nr 209, poz.
1320, z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 116, poz.
979.
Dział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;
2) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie
Wspólnoty Europejskiej;
3) terytorium Wspólnoty - rozumie się przez to terytoria państw członkow-
skich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:
a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej,
wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i
Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,
b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje
się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:
- wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej
Niemiec,
- Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
- Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano - z Repu-
bliki Włoskiej,
- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Fran-
cuskiej,
- Górę Athos - z Republiki Greckiej,
Ilekroć w ustawie uży-
wa się terminu „rachu-
nek bankowy”, w od-
niesieniu do przedsię-
biorcy, o którym mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy o
swobodzie działalności
gospodarczej, należy
przez to rozumieć także
rachunek tego przed-
siębiorcy w spółdziel-
czej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 173,
poz. 1808).
2009-08-26
©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
- Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
- Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej,
c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europej-
skiej;
4) terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium pań-
stwa wchodzące w skład terytorium Wspólnoty;
5) terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa
niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty;
6) towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie po-
stacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czyn-
ności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statysty-
ce publicznej, a także grunty;
7) imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium
państwa trzeciego na terytorium kraju;
8) eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny
określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza te-
rytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli
wywóz jest dokonany przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z
wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów
wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych
statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w
tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Ra-
dy (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego
środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 288 z 29.10.2005,
str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1777/2005”;
9) imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania
których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt
4;
10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do trans-
portu osób lub towarów:
a) pojazdy lądowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 załącznika nr 1
do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż
48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów,
jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu do-
puszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za mo-
ment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w
którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do
ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obo-
wiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w za-
leżności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można
ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym
podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku
2009-08-26
©Kancelaria Sejmu
s. 3/3
tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez produ-
centa pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy
użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,
b) pojazdy wodne wymienione w poz. 5-8 załącznika nr 1 do ustawy, o
długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100
godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do
użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków mor-
skich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia
do użytku pojazdu wodnego uznaje się dzień, w którym został on wy-
dany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym zo-
stał po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producen-
ta,
c) statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 załącznika nr 1 do ustawy,
o maksymalnej masie startowej większej niż 1 550 kilogramów, jeżeli
były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich
dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjąt-
kiem statków powietrznych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za
moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień,
w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy,
lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstra-
cyjnych przez producenta;
11) podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości do-
danej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem po-
datku od towarów i usług nakładanego tą ustawą;
12) obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki
mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych w dziale 11;
13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje
właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;
14) pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w
wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy
lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% warto-
ści początkowej;
15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą,
w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego
oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod
folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów,
hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz
chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także upra-
wy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich
grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego
i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i labo-
ratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników,
prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodar-
stwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z
2009-08-26
©Kancelaria Sejmu
s. 4/4
wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz
bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych;
16) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym;
17) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone
przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym;
18) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w
zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;
19) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy
produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub
świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na pod-
stawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
20) produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku
nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z
produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu
środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim;
21) usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku
nr 2 do ustawy;
22) sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne
świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz-
wspólnotową dostawę towarów;
23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę to-
warów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towa-
rów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznacze-
nia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dosta-
wa dokonywana jest na rzecz:
a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej
podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku
rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa
w art. 9, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem po-
datku od wartości dodanej;
24) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę
towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od
wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego
innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem prze-
znaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że
dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art.
15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w
rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrz-
wspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9;
2009-08-26
©Kancelaria Sejmu
s. 5/5
25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i
usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpo-
wiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego fundusza-
mi inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą
świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeże-
li kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usłu-
gi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podat-
kowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
45 000 euro
- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy
dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrą-
gleniu do 1 000 zł;
26) usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi, o których mowa w
art. 11 rozporządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 tego rozpo-
rządzenia;
[27) wyrobach akcyzowych zharmonizowanych – rozumie się przez to wyroby
akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym oraz energii elek-
trycznej dostarczanej w systemie elektroenergetycznym;]
<27) wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wyroby akcyzowe w ro-
zumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem:
a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;>
27a) systemie gazowym albo systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez
to system gazowy albo system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504, z późn. zm. 1) );
27b) wartości rynkowej – rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu
uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub
usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokony-
wana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach
uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na
terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej do-
stawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:
a) w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towa-
rów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt
wytworzenia, określone w momencie dostawy,
b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt ponie-
siony przez podatnika na wykonanie tych usług;
Nowe brzmienie pkt
27 w art. 2 wchodzi w
życie z dniem
1.03.2009 r. (Dz.U. z
2009 r. Nr 3, poz. 11).
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.
1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808.
2009-08-26
159723472.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin