Męczeństwo i wniebowzięcie Izajasza.pdf

(104 KB) Pobierz
Męczeństwo i wniebowzięcie Izajasza
Męczeństwo
i wniebowzięcie
Izajasza
11608735.001.png
Jak wynika z tytułu apokryf składa się z dwóch części: z judaistycznego opisu męczeństwa proroka (1-
5) oraz wizji opracowanej przez autora chrześcijańskiego z II w., obrazujące jego wniebowzięcie.
W pierwszej części występuje tylko jedno przekształcenie przez wstawienie tekstu chrześcijańskiego
(3,19-5,1). W całości apokryf zachował się tylko w wersji etiopskiej, we fragmentach natomiast także
w innych językach: greckim, koptyjskim, łacińskim i starosłowiańskim.
Treść apokryfów zawiera różne wizje, które Izajasz przeżył przemierzając aż siedem różnych przestrzeni
niebieskich - oraz objawienie mu przez Chrystusa przyszłego zbawienia. Wizje te można uważać za
przypomnienie pewnych szczegółów losów proroków izraelskich, związanych z historią narodu wybrane-
go.
Przeplatane one są opisami strasznych dni panowania Beliala, księcia tego świata, przed sądem osta-
tecznym. Zwycięzcą zostaje ukrzyżowany Chrystus Pan. Ocali się tylko niewielka liczba wiernych, trwa-
jących w wierze Chrystusowej, choć oni także nie unikną prześladowań. W czasie sądu ostatecznego
Chrystus pojawi się w otoczeniu wszystkich świętych , straci Beliala do Gehenny, ogień spali wszystkich
bezbożnych, "będą tak, jakby nigdy nie byli stworzeni" (18,17
... Ostatnia wizja poświecona jest dziewiczemu poczęciu Marii, która po dwumiesięcznej ciąży rodzi Dzie-
ciątko. Wieść o tym wydarzeniu roznosi się szeroko, nikt jednak nie wie skąd Dziecię przybyło.
Wzmianka o cudach Jezusa występuje tylko w jednym zdaniu (11,18) po to jedynie, by móc ukrzyżowa-
nie Jezusa przedstawić jako sprawę szatana. Wizjoner ubolewa dalej nad brakiem rozpoznania chwały Je-
zusa, która Go otaczała na ziemi(11,24).
W końcowych wierszach Izajasz podziwia wzrastającą adorację Chrystusa przez mieszkańców poszcze-
gólnych kręgów nieba. Sam Izajasz musi jeszcze raz wrócić na ziemię, by jej mieszkańcom przekazać
wszystko, co widział.
... Koniec życia Izajasza jest straszny. Szatan Samuel powoduje skazanie go przez króla Manassesa na
przepiłowanie, aby w ten sposób zachować w tajemnicy wizje proroka.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin