Richard Gage AIA on New Zealand National Television.txt

(6 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{2}{65}t�umaczenie: Barbarad|synchro: youtube.com/TheNWOChannel|youtube.com/101NWO
{70}{124}Nikt nie mo�e zapomnie� tych strasznych obraz�w 9/11.
{125}{189}Pami�tacie samoloty rozbijaj�ce si� na budynkach w s�oneczny nowojorski dzie�.
{190}{254}A potem upadek nie dw�ch, a trzech budynk�w World Trade.
{255}{371}Pami�tacie budynek 7, kt�ry rozpad� si� 11 wrze�nia, nie zosta�o to zakwalifikowane jako katastrofa,
{372}{426}bo nie by� uderzony przez samolot, ale jednak zapad� si�.
{427}{482}To w�a�nie niepokoi uznanego na �wiecie architekta, Richarda Gage.
{483}{538}W Stanach spowodowa� on poruszenie stwierdzeniem, �e budynki zosta�y zniszczone
{539}{622}przez kontrolowane wyburzenie z u�yciem �adunk�w wybuchowych, a samoloty mia�y tylko odwr�ci� uwag�.
{623}{668}Rozmawia�em z Richardem Gage niedawno i zapyta�em go,
{669}{753}czy wystarczy tylko popatrze� jak budynek si� zapada i zapadanie si� budynku powie wszystko?
{765}{912}- To nie takie proste, Mike. Budynek numer 7, trzeci wie�owiec, kt�ry zapad� si� po po�udniu 9/11,
{916}{1056}upad� natychmiast, nagle, symetrycznie, na sw�j obrys. Prawie natychmiast, w ci�gu ok. 6,5 sekundy.
{1060}{1131}To znaczy z przyspieszeniem prawie grawitacyjnym. W rzeczywisto�ci NIST,
{1132}{1205}agencja wyja�niaj�ca, opisuj�ca ten upadek,
{1206}{1292}m�wi, �e zapad� si� on w upadku swobodnym, co to znaczy na pierwszych 30 metrach?
{1293}{1360}To znaczy, �e elementy konstrukcyjne musia�y by� usuni�te wcze�niej. Oni to przyznaj�,
{1361}{1420}ale nie m�wi� w jaki spos�b usuni�to elementy konstrukcyjne.
{1421}{1474}Mamy dowody na obecno�� zaawansowanych technologicznie substancji wybuchowych
{1475}{1523}w ca�ym pyle na dolnym Manhattanie, pochodz�cym z tych budynk�w.
{1524}{1613}- Oni m�wi� te� o zapadni�ciu si� z powodu kuli ognia, ale ty wykluczy�e� t� mo�liwo��, �e to niemo�liwe.
{1614}{1684}- Nie, to niemo�liwe. Zwykle kula ognia powoduje du��, stopniow� deformacj�,
{1685}{1763}budynek by si� przechyli� na bok, nie upad� by prosto w d�, to droga najwi�kszego oporu.
{1765}{1855}40 tysi�cy ton stali konstrukcyjnej o w�asno�ciach pozwalaj�cych wytrzyma� takie zderzenie.
{1890}{1980}Dlatego ponad tysi�c architekt�w i in�ynier�w z ca�ego �wiata, g��wnie ze Stan�w,
{1981}{2035}domaga si� prawdziwego dochodzenia, kt�re we�mie pod uwag� te dowody,
{2036}{2120}kt�re nie zosta�y wzi�te pod uwag� w �adnym z trzech dochodze� do tej pory.
{2121}{2175}Tak naprawd� wynikiem tych dochodze� jest raport oszacowania jako�ci budowy.
{2176}{2285}- Dobrze, przejd�my dalej, do twojego por�wnania � po jednej stronie ekranu mamy kontrolowane wyburzenie,
{2286}{2351}po drugiej stronie budynek numer 7.|Sp�jrzmy na to.
{2358}{2457}- Tak, jak mo�esz zobaczy�, budynek numer 7, o 5.20 po po�udniu, nie by� uderzony przez samolot,
{2459}{2529}zwala si� prosto w d�, dok�adnie tak samo jak klasyczne kontrolowane wyburzenie.
{2530}{2612}Prosto w d�, g�adko, szybko, symetrycznie, na sw�j obrys. Ka�dy architekt, in�ynier,
{2613}{2687}i wielu innych rozumie natychmiast, intuicyjnie, �e to jest oczywi�cie
{2688}{2749}klasyczne kontrolowane wyburzenie, nic innego. Nie mo�na tam zobaczy� ognia
{2750}{2811}otaczaj�cego budynek, jest tylko 8 do 10 ma�ych p�omieni, kt�re powsta�y p�niej.
{2812}{2874}- Powstaje pytanie: gdyby� mia� racj�, to jak mo�na za�adowa� wystarczaj�co du�o �adunk�w,
{2875}{2938}by zrobi� to trzy razy w trzech budynkach, w bli�niaczych wie�ach i budynku numer 7?
{2942}{3042}- Trzeba by mie� dost�p do rejonu trzonu budynku, poniewa� aby doprowadzi� do takiego upadku budynku,
{3043}{3143}trzeba usun�� 24 kolumny trzonu w budynku 7,| w u�amku sekundy pomi�dzy nimi,
{3144}{3190}by budynek zapad� si� w ten spos�b.
{3191}{3264}W przypadku bli�niaczych wie� widzimy, �e wie�a...
{3274}{3353}zostaje uderzona na poziomie 30-tu pi�ter od g�ry i zaczyna si� przechyla�,
{3360}{3445}ale ca�a g�rna cz��, kt�ra podobno spowodowa�a upadek budynku,
{3453}{3562}zaczyna si� rozpada�, beton w niewiarygodny spos�b rozpada si� w py�, jak chmura,
{3564}{3680}jest to symetryczne, stra�acy opisuj� to jako pas, wszystkie wybuchy,
{3681}{3730}mamy d�wi�k szybkich wybuch�w, �wiadkowie widz� b�yski �wiat�a,
{3731}{3811}jest ponad sto naocznych �wiadk�w wybuch�w, nic z tego nie zosta�o zawarte w oficjalnym raporcie.
{3812}{3875}Budynek zwala si� prosto w d�, prawie z przyspieszeniem grawitacyjnym.
{3876}{3945}Dwie trzecie tego upadku to spadanie swobodne. Prosto w d�, 80 ton konstrukcji,
{3946}{3986}kt�ra zosta�a zaprojektowana, aby wytrzyma� ka�de takie zderzenie
{3986}{4029}i jest trzy do pi�ciu razy silniejsza ni� powinna by�, aby to wytrzyma�.
{4030}{4062}- Dlaczego oni nie bior� tego pod uwag�?
{4068}{4153}- Dlaczego? Dlaczego nie m�wi� nam o �adnym z tych dowod�w, o kt�rych m�wili�my do tej pory?
{4157}{4260}Nie wiemy, ale dlatego domagamy si� nowego dochodzenia, kt�re we�mie pod uwag� wszystkie dowody z miejsca zbrodni,
{4261}{4380}nie tylko dowody dostarczone oficjalnie, takie jak samolot, po�ar.
{4381}{4439}- Czy mog� zapyta� ci� o samoloty, samolot, kt�ry sta� si� jak bomba w budynku,
{4440}{4503}potem drugi w bli�niaczej wie�y. Czy to oznacza, �e samoloty by�y na pokaz,
{4504}{4562}a oni zamierzali i tak wysadzi� budynek, nie potrzebowali samolot�w?
{4568}{4631}- Rzeczywi�cie. Eksplozje pojawiaj� si�, gdy zaczyna si� zapadanie.
{4632}{4683}Dlatego mamy dowody na kontrolowane wyburzanie z �adunkami wybuchowymi.
{4684}{4747}- Gdyby� mia� racj�, to czy to spisek, czy niepewno�� po stronie w�adz?
{4763}{4857}- Poj�cie teoria spiskowa jest u�ywane wtedy, gdy brak nam wa�nych informacji.
{4858}{4909}My dostarczamy dowod�w. Dowody s� oparte na faktach.
{4910}{4977}- Musisz przyzna�, �e aby pod�o�y� bomby w budynkach, pod�o�y� tak� ilo��
{4978}{5064}�adunk�w wybuchowych, by je zburzy� i nie zosta� nakrytym, to prawie niewyobra�alne.
{5069}{5194}- Nieprawda. Na przyk�ad w ci�gu 9 miesi�cy przed 9/11, w wie�ach robiono najwi�kszy dot�d przegl�d wind.
{5196}{5323}Gdyby wykonawca dosta� zlecenie, m�g�by umie�ci� �adunki bez �adnych podejrze� ze strony
{5324}{5401}dziesi�tk�w tysi�cy os�b pracuj�cych w budynku. Oczywi�cie oni musieliby mie� dost�p do ochrony.
{5404}{5480}Dlatego chcieliby�my dochodzenia, kt�re obejmie firmy konserwuj�ce windy, firmy ochroniarskie itd.
{5486}{5510}Architekt Richard Gage.
{5514}{5561}orygina�: youtube.com/911oz
Zgłoś jeśli naruszono regulamin