To wspaniałe życie (It's a Wonderful Life) cz. 2.txt

(35 KB) Pobierz
{60}{130}Bailey'owie nie zarobili|na tym ani centa.
{160}{192}Bo to g�upki.
{194}{292}Ka�dy z tych dom�w|podwoi� swoj� warto��.
{294}{357}- Gdybym by� na twoim miejscu...|- Ale nie jeste�.
{359}{439}To nie moja sprawa.
{518}{623}Ale nied�ugo ten m�ody cz�owiek|zatrudni si� u George'a Bailey.
{688}{771}Za d�ugo u�eram si�|z Bailey'ami.
{773}{804}Chod� tutaj.
{821}{874}Obejrzymy fabryk�
{876}{922}i jedziemy na Floryd�
{924}{983}Niech twoi przyjaciele|jad� z nami.
{985}{1053}Pewnie!|Zapraszamy!
{1055}{1122}Nie mog� si� st�d wyrwa�.
{1124}{1171}Nadal w kieracie?
{1173}{1290}Zaproponowa�em mu udzia�y w fabryce,|a on odm�wi�.
{1292}{1356}- Nie zn�caj si� nade mn�.|- Sk�d?
{1358}{1402}Musimy jecha�.
{1404}{1441}By�o mi bardzo mi�o.
{1465}{1500}Do zobaczenia, George.
{1580}{1604}Dzi�ki za wizyt�.
{1606}{1649}Na Floryd�!
{2378}{2403}Dzi�kuj�.
{2418}{2448}Niez�e cygaro.
{2450}{2509}Przy�l� ci pude�ko.
{2718}{2816}Pewnie i tak si� dowiem,
{2818}{2875}ale o czym chce pan rozmawia�?
{2917}{3039}Za to ci� lubi�.
{3041}{3130}Jestem stary|i prawie wszyscy mnie nienawidz�.
{3132}{3202}Ja ich te�,|wi�c jeste�my kwita.
{3204}{3322}Wiesz, �e nale�y do mnie wszystko|w tym mie�cie pr�cz firmy
{3324}{3392}Kredyty Budowlane.
{3394}{3506}Przez wiele lat stara�em si�|j� przej�� albo zniszczy�,
{3520}{3560}ale nie uda�o mi si�.
{3570}{3600}Nie pozwoli�e� mi na to.
{3630}{3830}Pokona�e� mnie,|a to du�e osi�gni�cie.
{3857}{4012}Podczas kryzysu tylko ja i ty|utrzymali�my si� na powierzchni.
{4014}{4105}Uratowa�e� swoj� firm�,|a ja ca�� reszt�.
{4107}{4171}Ukrad� pan ca�� reszt�.
{4173}{4274}Tak m�wi� zazdro�nicy|i frajerzy.
{4275}{4382}Tak wygl�da moja sytuacja.
{4384}{4455}A twoja...
{4457}{4617}Masz 28 lat. Masz �on�.|Zarabiasz 40 dolar�w tygodniowo...
{4622}{4704}- 45!|- 45.
{4706}{4765}Pomagasz matce,
{4767}{4876}p�acisz rachunki|i zostaje ci najwy�ej 10.
{4878}{4983}Urodzi ci si� dziecko albo dwoje|i nie od�o�ysz nawet tyle.
{4985}{5086}Gdyby� by� zwyk�ym,|m�odym prowincjuszem,
{5088}{5160}powiedzia�bym:|"�wietnie sobie radzi".
{5160}{5261}Ale George Bailey nie jest|zwyk�ym prowincjuszem.
{5262}{5389}To inteligentny, ambitny cz�owiek,|kt�ry nienawidzi swojej pracy.
{5390}{5489}Nienawidzi tej firmy|prawie tak jak ja.
{5490}{5608}Od zawsze chcia� si� st�d wyrwa�.
{5609}{5680}Najinteligentniejszy spo�r�d r�wie�nik�w|mo�e tylko patrze�,
{5681}{5763}jak jego koledzy|odnosz� sukcesy w �wiecie.
{5764}{5804}Bo jest w pu�apce.
{5805}{5994}Musi nia�czy� band� darmozjad�w.
{5995}{6075}To prawda,|czy mo�e przesada?
{6130}{6165}Do czego pan zmierza?
{6166}{6251}Chc� ci� zatrudni�.
{6252}{6341}Chc�, �eby� prowadzi� moje interesy.
{6342}{6464}Na pocz�tek zap�ac� 20000 rocznie.
{6558}{6630}20000?
{6631}{6713}Chcia�by� zamieszka�|w �adniejszym domu,
{6714}{6776}kupowa� �onie pi�kne stroje,
{6777}{6892}je�dzi� s�u�bowo do Nowego Jorku,|a nawet Europy?
{6893}{6932}To mi�a perspektywa.
{6933}{6967}Czy mi�a?
{7035}{7087}Na pewno m�wi pan do mnie?
{7088}{7150}To ja, George Bailey.
{7151}{7284}George Bailey,|kt�ry mo�e rozpocz�� nowe �ycie.
{7285}{7365}Je�eli si� wyka�e m�dro�ci�.
{7566}{7596}Psiakrew!
{7669}{7730}A moja firma?
{7731}{7817}Czy ty si� boisz sukcesu?
{7818}{7938}Proponuj� ci trzyletni kontrakt,|20000 rocznie, od zaraz.
{7939}{7984}Zgadzasz si�?
{8065}{8275}Wiem, �e to wielka okazja,|ale prosz� o 24 godziny do namys�u.
{8276}{8320}Dobrze.
{8321}{8385}Przedyskutuj to z �on�.
{8386}{8424}W�a�nie.
{8425}{8480}A ja przygotuj� dokumenty.
{8481}{8535}Zgoda, George?
{8567}{8604}Zgoda.
{8851}{8920}Zaraz.
{8921}{8994}Nie potrzebuj� czasu.|Nie musz� z nikim rozmawia�.
{8995}{9046}Moja odpowied� brzmi "nie"!
{9085}{9135}Snuje pan swoj� paj�czyn� i my�li,
{9136}{9198}�e ca�y �wiat zale�y od pana|i pa�skich pieni�dzy.
{9199}{9243}Tak nie jest.
{9244}{9391}W ca�ym, ogromnym kosmosie|jest pan marnym paj�kiem.
{9392}{9507}Ty te�.
{9600}{9657}Wy tak samo.
{9819}{9902}Chcia�by� zamieszka�|w �adniejszym domu?
{9903}{9971}Kupowa� �onie pi�kne stroje?
{9972}{10117}Je�dzi� s�u�bowo do Nowego Jorku,|a nawet Europy?
{10135}{10179}Wiem, co chc� robi� jutro,
{10180}{10259}pojutrze, za rok.
{10260}{10384}Otrz�sn� z siebie kurz tego zapyzia�ego miasteczka|i pojad� w �wiat.
{10385}{10452}B�d� budowa� lotniska,
{10453}{10524}wie�owce, mosty.
{10607}{10648}O czym marzysz Mary?
{10649}{10693}O Ksi�ycu?
{10694}{10756}Powiedz s�owo|i z�api� go na lasso.
{11477}{11577}Dlaczego ty wysz�a�|za takiego faceta?
{11578}{11637}Ba�am si�, �e zostan� star� pann�.
{11638}{11735}Mog�a� wyj�� za Sama,|za ka�dego.
{11736}{11817}Ale nie chcia�am.
{11818}{11876}Moje dziecko b�dzie podobne do ciebie.
{11877}{11947}Nie mieli�my nawet miesi�ca miodowego.
{11948}{12008}Co?
{12009}{12071}Dziecko.
{12072}{12198}Spodziewasz si� dziecka?
{12199}{12263}Z�apa�e� je na lasso.
{12264}{12299}Jak to!
{12390}{12491}To ch�opiec czy dziewczynka?
{12571}{12680}Domy�li�e� si� pewnie,|�e George nie wyjecha� z Bedford Falls.
{12681}{12705}Nie!
{12706}{12779}Mary urodzi�a dziecko, ch�opca.
{12780}{12839}A potem dziewczynk�.
{12840}{12965}Dzie� za dniem,|zamienia�a star� ruder� w pi�kny dom.
{12966}{13055}A George wraca�|bardzo p�no.
{13141}{13196}Potter szed� na ca�o��.
{13205}{13300}MIEJSCE ZBI�RKI REKRUT�W
{13320}{13362}A� nadesz�a wojna.
{13377}{13474}Mama George'a i mama Mary|wst�pi�y do Czerwonego Krzy�a.
{13475}{13576}Mary urodzi�a jeszcze dwoje dzieci,|ale pracowa�a dla wojska.
{13577}{13672}Sam Wainwright dorobi� si�|na plastikowych cz�ciach do samolot�w.
{13673}{13739}Potter zosta� szefem komisji poborowej.
{13740}{13934}Kategoria A.
{13935}{14002}Gower i Billy sprzedawali obligacje wojenne.
{14003}{14111}Policjant Bert zosta� ranny w Afryce|i odznaczony.
{14112}{14204}Ernie, taks�wkarz,|l�dowa� we Francji.
{14205}{14286}Marty zdobywa� most w Remagen.
{14287}{14376}Harry Bailey przebi� ich wszystkich.
{14377}{14467}Zestrzeli� 15 niemieckich samolot�w
{14468}{14573}i uratowa� 2 poci�gi|z �o�nierzami.
{14607}{14671}A George?
{14672}{14738}Nie poszed� na front,|bo nie s�ysza� na jedno ucho.
{14739}{14795}Walczy� w Bedford Falls.
{14796}{14846}Zaraz.
{14847}{14886}Nie wiecie, �e jest wojna?
{14887}{14939}Dzia�a� w Obronie Cywilnej.
{15143}{15250}Zbiera� makulatur�,|z�om, gum�
{15251}{15384}Po zwyci�stwie w Europie,|jak wszyscy modli� si� i p�aka�.
{15385}{15498}Po zwyci�stwie nad Japoni�,|modli� si� i p�aka�.
{15499}{15558}Poka� mu co si� sta�o dzisiaj.
{15559}{15590}Tak jest.
{15591}{15708}Dzisiaj, w wigili� Bo�ego Narodzenia,|oko�o 10 rano czasu Bedford Falls...
{15709}{15770}Zobacz Ernie.
{15771}{15895}MEDAL KONGRESU DLA CH�OPAKA|Z MA�EGO MIASTECZKA
{15896}{15921}Znowu b�dzie pada�.
{15922}{16001}Czytaj!
{16002}{16061}Wiem.|To wspania�e.
{16104}{16145}Niech pan czyta, panie Gower.
{16194}{16237}Prosz�.|Prosz�.
{16316}{16367}Nie zr�bcie b��d�w w nazwisku.
{16368}{16414}Hello, Billy, how are you?
{16610}{16674}Dodatek nadzwyczajny!
{16675}{16730}Harry dzwoni z Waszyngtonu.|Na nasz koszt.
{16731}{16803}Co z niego za bohater!
{16866}{16901}Harry...
{16902}{16972}Niech ci� diabli ch�opie.
{16973}{17003}Gratuluj�!
{17004}{17044}Jak to prze�y�a mama?
{17045}{17080}Naprawd�?
{17106}{17143}By�a na lunchu z prezydentow�.
{17144}{17174}Martha padnie.
{17175}{17218}- Co jad�y?|- Co jad�y?
{17219}{17334}�eby� wiedzia� co ci tutaj szykuj�.
{17359}{17405}Wsadz� mam� do wojskowego samolotu.
{17406}{17447}Przyleci tu?
{17448}{17495}Co?|Wujek?
{17496}{17545}- Zawo�ajcie wujka.|- Jest w banku.
{17546}{17593}Przyjdzie p�niej.|Nie ma go.
{17594}{17631}Opowiadaj.
{17632}{17681}On znowu przyszed�.
{17682}{17723}- Kto?|- Inspektor bankowy.
{17758}{17810}Pogadaj chwil� z Eustace.
{17811}{17860}Zaraz wr�c�
{17888}{17907}Dzie� dobry.
{17908}{17939}Carter, inspektor bankowy.
{17940}{17997}Weso�ych �wi�t.
{18042}{18115}M�j brat dosta� Medal Kongresu.|Sam prezydent go dekorowa�.
{18116}{18159}To do niego nale�y.
{18160}{18203}Mia� pan dobry rok.
{18234}{18313}Mi�dzy nami m�wi�c jestem bankrutem.
{18314}{18398}Bardzo �mieszne.
{18399}{18466}Prosz�.
{18467}{18575}Ale p�aci pan|za rozmowy mi�dzymiastowe.
{18576}{18600}Roz��czy� si�?
{18601}{18652}Nie, nie. Niech porozmawia z wujkiem.|Zaczekajcie
{18653}{18721}Je�li mi pan pomo�e,|sko�czymy jeszcze dzi�.
{18722}{18789}Chcia�bym sp�dzi� �wi�ta|z rodzin�.
{18790}{18823}Rozumiem.
{18824}{18877}Bardzo prosz�.
{18878}{18968}24 grudnia.
{19093}{19163}8 tysi�cy.
{19244}{19295}Dzie� dobry panie Potter.
{19296}{19328}Co s�ycha�?
{19329}{19417}Harry Bailey zosta� odznaczony|przez prezydenta.
{19418}{19468}To jeden z braci Bailey.
{19469}{19555}Oni s� nie do ujarzmienia.
{19556}{19619}Co na to dekownik George?
{19620}{19649}Jest bardzo zazdrosny.
{19650}{19704}Straci� tylko 3 guziki|od kamizelki.
{19705}{19805}Gdyby by� na wojnie|dosta�by 2 medale.
{19806}{19830}Ale �le s�yszy.
{19831}{19931}Tak. Na szcz�cie zosta� w domu.
{19932}{20025}Nie wszyscy frajerzy wyjechali|do Niemiec i Japonii.
{20210}{20291}- Dzie� dobry panie Bailey.|- Dzie� dobry Horace.
{20323}{20384}Zapomnia� pan czego�.
{20385}{20433}- Czego� pan zapomnia�.|- Czego?
{20434}{20491}- Wp�aca pan pieni�dze?|- Oczywi�cie.
{20492}{20560}Przyda�yby si� pieni�dze.
{20744}{20836}Mo�e w kieszeni?
{20837}{20866}Bailey...
{21027}{21081}Do biura.|Szybko.
{21130}{21181}Pospiesz si�.
{21610}{21638}Z powrotem.
{21880}{21958}Zaraz przynios� ksi�gi.
{21959}{21995}Witaj Vi.
{21996}{22035}Mo�emy chwil� porozmawia�?
{22036}{22108}Oczywi�cie.|Wejd�.
{22109}{22168}Wujku Billy,|dzwoni Harry.
{22195}{22260}Mi�dzymiastowa z Waszyngtonu.
{22286}{22317}Tw�j bratanek.
{22318}{22377}Here he is.|Hurry up.
{22378}{22418}Harry?
{22419}{22468}Wszystko w porz�dku.
{22489}{22555}8 tysi�cy.
{22556}{22601}Musz� tu gdzie� by�.
{22837}{22866}Nie m�w mi o odwadze.
{22867}{22958}Trzeba mie� du�o odwagi, �eby wyjecha�|i zacz�� wszys...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin