Michael Jackson This Is It (2009) DVDRip XviD napisy PL cd.2.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{77}Jeste�my w po�owie kr�cenia nowego "Thrillera",| to b�dzie materia� dodatkowy do This Is It.
{77}{211}Dzi� kr�cimy nowe sceny do "Thriller", 3D.
{533}{620}- M�g�bym gra� bez charakteryzacji? | - Tak. - Dobrze.
{620}{693}Uwa�am, �e wygl�dam| �wietnie w tych okularach.
{693}{752}Czy wygl�dam, jakbym mia� syfilis?
{752}{851}{Y:i}Ludzie, odsu�cie si�, je�li nie| gracie w tej scenie. Fotografowie, wszyscy.
{851}{893}{Y:i}Zr�bcie miejsce dla obsady.
{893}{944}{Y:i}- Kr�cimy!|- Zaczynamy.
{961}{1001}Akcja!
{1068}{1123}Sp�jrz na uj�cie.
{1147}{1206}- Uwa�ajcie na kamer�.| - Sp�jrzcie na ni�.
{1206}{1298}- Powiedz mi dok�adnie jak to chcesz, Michael.| - To musi by� przes�aniem dla ludzi.
{1298}{1431}Grabarz... na wprost kamery.| Dok�adnie, nie przestawaj.
{1431}{1546}Dok�adnie tak. Prosto na kamer�.| Wyci�gnijcie r�ce przed siebie.
{1546}{1600}- Tak, tak, tak!| - Pi�knie.
{1633}{1845}Podchod�... a� do obiektywu, w samym centrum!| W�a�nie tak. Odchod�. Dobrze. Ci�cie.
{1845}{1919}�wietnie.| Dzi�kuj� wszystkim.
{2065}{2154}{Y:i}Nazywaj� je| "Martwe panny m�ode i panowie m�odzi".
{2154}{2303}{Y:i}B�d� kr��y� w przestrzeni| nad publiczno�ci� podczas "Thrillera".
{2714}{2792}{C:$2040f0}Thriller
{2999}{3081}Ciemno�� zapada nad krain�
{3081}{3168}P�noc jest ju� blisko
{3168}{3249}Stwory skradaj� si� w poszukiwaniu krwi
{3249}{3339}Aby sterroryzowa� s�siedztwo
{3339}{3409}I ci, kt�rzy zostan� z�apani
{3409}{3497}bez mocnej wiary w swojej duszy
{3497}{3597}Musz� stan�� twarz�| w twarz z ogarami piek�a
{3597}{3705}I zgni� w skorupie w�asnego cia�a
{3705}{3899}{C:$398dc6}{Y:i}It's close to midnight,| and something evil's lurkin' in the dark. {S:14}
{3899}{4043}{C:$398dc6}{Y:i}Under the moonlight,| you see a sight that almost stops your heart. {S:14}
{4043}{4226}{C:$398dc6}{Y:i}You try to scream, but terror takes| the sound before you make it. {S:14}
{4226}{4368}{C:$398dc6}{Y:i}You start to freeze,| as horror looks you right between the eyes, {S:14}
{4368}{4536}{C:$398dc6}{Y:i}you're paralyzed.| 'Cause this is Thriller, Thriller night. {S:14}
{4536}{4620}{C:$398dc6}{Y:i}And no one's gonna save you| from the beast about to strike. {S:14}
{4620}{4726}{C:$398dc6}{Y:i}You know it's Thriller,| Thriller night. {S:14}
{4726}{4926}{C:$398dc6}{Y:i}You're fighting for your life inside| a killer, thriller tonight, yeah. {S:14}
{5046}{5240}{C:$398dc6}{Y:i}You hear the door slam,| and realize there's nowhere left to run. {S:14}
{5240}{5387}{C:$398dc6}{Y:i}You feel the cold hand,| and wonder if you'll ever see the sun. {S:14}
{5387}{5556}{C:$398dc6}{Y:i}You close your eyes,| and hope that this is just imagination. {S:14}
{5556}{5714}{C:$398dc6}{Y:i}Girl, but all the while,| you hear a creature creepin' up behind, {S:14}
{5714}{5878}{C:$398dc6}{Y:i}you're outta time.|'Cause this is Thriller, Thriller night. {S:14}
{5878}{5980}{C:$398dc6}{Y:i}'Cause I can thrill you more| than any goule would ever dare try. {S:14}
{5980}{6069}{C:$398dc6}{Y:i}(Thriller, thriller night) {S:14}
{6069}{6215}{C:$398dc6}{Y:i}So let me hold you tight| and share a killer, diller... {S:14}
{7460}{7540}Potwory skowycz� z czystej rozkoszy.
{7540}{7653}To ciebie spostrzeg�y,| tak wypasionego, tak smacznego.
{7653}{7807}Chocia� ca�y dr�ysz ze strachu...| nadal stoisz z nogami, jak z waty.
{7807}{7889}Pr�bujesz ucieka�, pr�bujesz krzycze�...
{7889}{7977}...ale nigdy wi�cej s�o�ca| nie b�dzie ci dane ujrze�.
{7977}{8120}To samo z�o wy�ania si� z krypty...| by zmia�d�y� ci� w swym lodowatym u�cisku.
{8120}{8227}{C:$398dc6}{Y:i}'Cause this is Thriller, Thriller night {S:14}
{8227}{8323}{C:$398dc6}{Y:i}'Cause I can thrill you more| than any goule would ever dare try. {S:14}
{8323}{8413}{C:$398dc6}{Y:i}(Thriller, thriller night) {S:14}
{8413}{8581}{C:$398dc6}{Y:i}So let me hold you tight| and share a killer, diller, diller, killer... {S:14}
{10375}{10506}{Y:i}Upewnijcie si�, �eby kto� czeka� tam| na Michaela z latark� i wszystkim. �wietnie.
{10813}{10993}- Mo�ecie to zrobi� 10 razy wi�ksze?| - Oczywi�cie, mo�emy.
{10993}{11126}Dobrze, to jest ekran od ognia.| Poka�emy wam sekwencj� gonitwy.
{11495}{11536}Rock 'n' roll!
{11915}{12121}Dzi� testujemy �yrandole i �o�a| z akrobatami i ekspertami od ta�ca na rurach.
{12121}{12226}G��wnie chodzi o wymiary rur| i dopasowanie wszystkiego do siebie.
{12226}{12343}{Y:i}Budowanie konstrukcji dla ta�cz�cych na nich| ludzi to wielka odpowiedzialno�� i spora zabawa,
{12343}{12422}{Y:i}bo trzeba zaprojektowa�| konstrukcje pod ludzkie cia�o.
{12422}{12482}Danielle Rueda-Watts: akrobatka.
{12482}{12558}To pierwszy raz,| kiedy wsp�pracujemy z Michaelem.
{12558}{12696}Zgodnie z jego upodobaniami przygotowujemy| elementy kostiumu do piosenki Billie Jean.
{12696}{12766}Dajemy kamienie,| kt�re odbijaj� �wiat�o w taki spos�b,
{12766}{12851}�e trzeba mie� za�o�one okulary| przeciws�oneczne podczas ich przyczepiania.
{12851}{12948}Na ten koncert przygotowujemy kostiumy,| kt�re nie zosta�y jeszcze zaprojektowane.
{12948}{12990}Wszystko robimy specjalnie dla Michaela.|
{12990}{13112}Pracuj� ze specami od r�kawiczek, wzor�w.| Z lud�mi z Kalifornii szukamy nowych materia��w.
{13112}{13232}Wszyscy pr�buj� przekroczy� granic�.| Bo to jest w�a�nie ca�y Michael.
{13254}{13327}{y:i}Czy to jest dzisiaj na chodzie?
{13341}{13385}Bez �adnego �piewania.
{13385}{13504}Chcia�bym, �eby Michael przejecha� si�| i sprawdzi�, czy dobrze czuje si� na wysi�gniku.
{13504}{13548}Od pocz�tku "Beat it".
{13548}{13673}- Michael, chcesz to zrobi� od razu z muzyk�?|- Tak. - Mo�e najpierw si� przejedziesz?
{13673}{13792}- Pewnie, skoro tego chcesz.| {y:i}- Dobrze. Tak dla bezpiecze�stwa. Dzi�ki, Michael.
{13792}{13858}- Nie ma sprawy.| {y:i}- �mia�ek MJ.
{13858}{13994}- Ufam wam.| - Dzi�kuj�. Dla bezpiecze�stwa, dzi�kuj�.
{14092}{14144}{y:i}Ju� tam bywa�e�.
{14144}{14256}- Weeeeeee..| {y:i} - MJ, to tylko �rednia wysoko��.
{14256}{14381}{Y:i}Podnosi si� znacznie wy�ej.| To niska wysoko��.
{14381}{14460}Czemu mi to m�wisz?| Wiesz, �e lubi� wysoko.
{14460}{14558}{y:i}- Dlaczego mu to powiedzia�e�?| - Dra�ni si� ze mn�.
{14558}{14680}Wie, �e chc� by� wy�ej.| Niech ci� B�g b�ogos�awi, Kenny.
{14680}{14773}- Cze��.|{y:i} - Tak, tak.
{14773}{14890}{Y:i}S� na nim wentylatory...| Michael, prosz�, trzymaj si�.
{14890}{14928}{y:i}Dzi�kuj�.
{14928}{14996}- Bardzo fajnie.| {y:i}- Ruch jest p�ynny?
{14996}{15029}- Tak.|{y:i} - �wietnie.
{15029}{15151}{Y:i}To wiekopomna chwila.| Michael jest zn�w na wysi�gniku. Tak!
{15170}{15268}- Kochamy ci� Michael.| - Ja was te�.
{15908}{16063}{C:$398dc6}{Y:i}They told him don't you ever come around here| Don't wanna see your face, you better disappear {S:14}
{16063}{16241}{C:$398dc6}{Y:i}The fire's in their eyes and their| words are really clear So beat it, just beat it {S:14}
{16241}{16317}{C:$398dc6}{Y:i}You better run,| you better do what you can {S:14}
{16317}{16399}{C:$398dc6}{Y:i}Don't wanna see no blood,| don't be a macho man {S:14}
{16399}{16476}{C:$398dc6}{Y:i}You wanna be tough,| better do what you can {S:14}
{16476}{16559}{C:$398dc6}{Y:i}So beat it, but you wanna be bad {S:14}
{16559}{16648}{C:$398dc6}{Y:i}Just beat it, beat it,| beat it, beat it {S:14}
{16648}{16729}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{16729}{16815}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{16815}{16895}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{16895}{16976}{C:$398dc6}{Y:i}Just beat it, beat it,| beat it, beat it {S:14}
{16976}{17084}{C:$398dc6}{Y:i}Just beat it, beat it,| beat it, beat it {S:14}
{18403}{18485}{C:$398dc6}{Y:i}Just beat it, beat it,| beat it, beat it {S:14}
{18485}{18565}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{18565}{18652}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{18652}{18728}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{18728}{18818}{C:$398dc6}{Y:i}Just beat it, beat it,| beat it, beat it {S:14}
{18818}{18901}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{18901}{18985}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{18985}{19087}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{19994}{20070}{C:$398dc6}{Y:i}Beat it, beat it, beat it, beat it {S:14}
{20070}{20152}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{20152}{20238}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{20238}{20321}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{20321}{20401}{C:$398dc6}{Y:i}Just beat it, beat it,| beat it, beat it {S:14}
{20401}{20484}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{20484}{20573}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{20573}{20651}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{20651}{20741}{C:$398dc6}{Y:i}Just ..., beat it,| ..., beat it {S:14}
{20741}{20825}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{20825}{20908}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{20908}{20988}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{20988}{21076}{C:$398dc6}{Y:i}Just ..., beat it,| ..., beat it {S:14}
{21076}{21154}{C:$398dc6}{Y:i}No one wants to be defeated {S:14}
{21154}{21240}{C:$398dc6}{Y:i}Showin' how funky and strong is your fighter {S:14}
{21240}{21342}{C:$398dc6}{Y:i}It doesn't matter who's wrong or right {S:14}
{22270}{22389}- Tutaj powinno by� zaakcentowanie. (?)| {y:i}- Dobrze, s�uszna uwaga.
{22389}{22486}- To co robimy... chodzi o apogeum.| {y:i} - Tak.
{22486}{22629}�ci�gn� kurtk�...| machn� ni�, a potem j� "spalimy".
{22629}{22722}- Kurtka b�dzie odzwierciedla� intensywno��. (?)| {y:i}- Zrobimy to przy ko�cu, tak?
{22722}{22804}To w�a�nie b�dzie zaakcentowane.
{22930}{23038}- Jeste�cie gotowi?| - Ty nie musisz ju� tego robi�. - Dobrze.
{23038}{23150}{Y:i}- Zaczniemy od ostatniej cz�ci.|- B�d� gotowy. - Dobrze.
{23150}{23222}{y:...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin