Mirosław Babiuch solidworks 2009 pl. Ćwiczenia full.pdf

(57583 KB) Pobierz
SolidWorks 2009 PL.
Æwiczenia
Autor: Miros³aw Babiuch
ISBN: 83-246-1630-6
Format: A5, stron: 216
Projektowanie w trzecim wymiarze
• Obs³uga programu i nowoœci wersji 2009
• Projektowanie z u¿yciem myœlenia kreatywnego
• Przydatne triki umo¿liwiaj¹ce szybsz¹ pracê!
Innowacyjne oprogramowanie SolidWorks 2009 przeznaczone dla konstruktorów
wyznacza nowe trendy w rozwoju zintegrowanych systemów projektowania w bran¿y
mechanicznej. To aplikacja, która odpowiada rzeczywistym potrzebom projektantów –
ponad 80% nowych funkcji zosta³o wprowadzonych na ¿yczenie klientów! Ten najczêœciej
u¿ywany na œwiecie system 3D CAD oferuje najlepsze w swojej klasie mo¿liwoœci
projektowania trójwymiarowego i wszystko wskazuje na to, ¿e pozostanie na d³ugo
wiod¹cym rozwi¹zaniem.
Ksi¹¿ka ta jest doskona³¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ – nauczy Ciê sprawnie obs³ugiwaæ
program budz¹cy du¿e zainteresowanie na rynku pracy. W dodatku oferuje znacznie
wiêcej ni¿ zwyk³y podrêcznik – wspiera myœlenie kreatywne i dostarcza wielu cennych
informacji, wœród których znajdziesz dobre praktyki w projektowaniu oraz przydatne
triki pozwalaj¹ce pracowaæ szybciej.
Praktyczne æwiczenia pomog¹ Ci opanowaæ program w stopniu pozwalaj¹cym na
samodzieln¹ i p³ynn¹ realizacjê projektów – pouk³adane s¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy
poznanie programu od podstaw, a¿ do wykorzystania zaawansowanych funkcji.
Podrêcznik przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy rozpoczynaj¹ naukê programu
SolidWorks, jak i dla tych, którzy s¹ zainteresowani nowoœciami wprowadzonymi
w wersji 2009.
• Udoskonalony interfejs u¿ytkownika – adaptacja.
• Szkicowanie w dwóch wymiarach – szkice proste i z³o¿one, podstawowe
narzêdzia szkicu.
• Czêœci, z³o¿enia – podstawy:
– zaokr¹glanie krawêdzi czêœci, tworzenie krawêdzi wyci¹gniêcia wyciêcia
z wykorzystaniem statusów koñca,
– lustro oraz tworzenie z³o¿enia w œrodowisku czêœci, operacja odciœniêcia
oraz zapisanie bry³ czêœci, tworzenie formy wtryskowej, animacja w z³o¿eniu.
• Czêœci, z³o¿enia i arkusz wydruku – zadania œredniozaawansowane:
– tworzenie szyldów, u¿ywanie kreatora otworów, tworzenie czêœci
w œrodowisku z³o¿enia, wstawianie z³o¿enia do arkusza wydruku.
746228414.004.png 746228414.005.png
Spis treci
Wstp
5
Rozdzia 1.
Pierwsze kroki
9
Wstp
9
Uruchomienie programu
10
Rozpoczcie projektowania czci
11
Interfejs programu SolidWorks
12
Pliki danych
28
Rozdzia 2.
Szkicowanie w dwóch wymiarach
33
Szkic
33
Podstawowe narzdzia szkicu
41
Rozdzia 3.
Czci i zoenia — podstawy
81
Czci
81
Zoenia
120
Rozdzia 4.
Czci, zoenia i arkusz wydruku
— przykad rednio zaawansowany
145
Obiekty powierzchniowe
145
Kreator otworów, Toolbox
171
Tworzenie czci w rodowisku zoenia
181
Tworzenie arkusza wydruku
197
Dodatki
205
Dodatek A
Przydatne skróty klawiaturowe
207
120
SolidWorks 2009 PL • wiczenia
Wska <L-klik> drug pionow cian powsta po operacji
wycicia (krok 1. na rysunku 3.60).
63.
Nazwy obu cian s widoczne w polu ciany do pochylenia
(krok 2. na rysunku 3.60).
64.
65.
Zatwierd operacj przyciskiem OK (krok 3. na rysunku 3.60).
Porównaj utworzon cz z rysunkiem 3.61.
66.
Rysunek 3.61.
Rezultat wiczenia 3.6
Zoenia
Programy 3D to nie tylko projektowanie czci w trzech wymiarach,
to równie zupenie nowe podejcie do zoe. Zoenie w dokumen-
tacji paskiej przedstawia sposób poczenia poszczególnych kompo-
nentów. W programie SolidWorks zoenie dodatkowo spenia funkcj
prototypu urzdzenia, wyposaonego w jego cechy mechaniczne. Zys-
kujemy moliwo praktycznego sprawdzenia dziaania caego urz-
dzenia, ruchu mechanizmu, wykrycia moliwych kolizji itp. Jeli
dodatkowo program wyposaony jest w pakiet SolidWorks Simulation,
mamy moliwo wykonania rónych typów analiz wytrzymaocio-
wych. Projektowanie elementu bezporednio w rodowisku zoenia
746228414.006.png 746228414.007.png
121
Rozdzia 3. • Czci i zoenia — podstawy
umoliwia równie powizanie wymiarów elementu z pooeniem
i rozmiarami pozostaych czci, co w wielu przypadkach znacznie
skraca proces projektowania.
Lustro oraz zoenie w rodowisku czci
Program SolidWorks umoliwia tworzenie zoe zarówno w rodo-
wisku czci, jak i rodowisku zoenia. Moliwo stosowania czci
skadajcej si z wielu odseparowanych bry jest bardzo przydatne
wtedy, kiedy kolejno projektowane czci s od siebie zalene.
WICZENIE
3.7
Lustro oraz utworzenie zoenia w rodowisku czci
Poznaj nowe moliwoci tworzenia lustrzanych odbi czci w progra-
mie SolidWorks, wykonujc nastpujce kroki.
Otwórz cz z ostatniego wiczenia.
1.
2.
Ukryj ostatnio utworzon paszczyzn, wykonujc kroki 1. i 2.
z rysunku 3.62.
Rysunek 3.62.
Ukrywanie paszczyzny
746228414.001.png 746228414.002.png
 
122
SolidWorks 2009 PL • wiczenia
Korzystajc z zakadki Operacje , znajdujcej si w Menederze
polece , uruchom narzdzie Lustro (krok 3. na rysunku 3.62).
3.
Upewnij si, i pole ciana/paszczyzna lustra jest aktywne
(krok 1. na rysunku 3.63).
4.
Rysunek 3.63.
Wybór paszczyzny odbicia
Wska <L-klik> podstaw konierza jako paszczyzn lustra
(krok 2. na rysunku 3.63).
5.
Rozwi <L-klik> pole Obiekty do odbicia lustrzanego (krok 3.
na rysunku 3.63), by wykona odbicie istniejcej czci.
6.
Wska <L-klik> istniejc cz jako obiekt do odbicia (krok 1.
na rysunku 3.64).
7.
Usu zaznaczenie opcji Scalaj bryy (krok 2. na rysunku 3.64),
by cz odbita nie poczya si z czci odbijan (nie scalia si).
8.
Zatwierd operacj przyciskiem OK w Menederze waciwoci lub
za pomoc Naronika potwierdzajcego (krok 3. na rysunku 3.64).
9.
Porównaj rezultat operacji z rysunkiem 3.65. Zauwa, i w Drzewie
operacji pojawia si nowa pozycja o nazwie Obiekty bryowe (2) .
Oznacza to, e w rodowisku czci utworzye zoenie skadajce
si z dwóch niezalenych obiektów bryowych.
10.
746228414.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin