samba-Linux+.pdf

(1181 KB) Pobierz
200286651 UNPDF
dla początkujących
Samba
jako serwer plików
Piotr Machej
Linuksa często sobie myśli
– "No dobra, fajnie, zainstalo-
wałem sobie Linuksa, ale pod
Windows mogłem korzystać z dysków
udostępnionych na innych komputerach,
mogłem też łatwo udostępnić pliki kole-
gom w sieci lokalnej, a teraz co?". Teraz
też jest to możliwe dzięki programowi
o nazwie Samba .
Systemy Windows do udostępniania
swoich zasobów wykorzystują protokół
SMB ( Server Message Block ). Pozwala
on nie tylko na udostępnianie plików,
ale również drukarek i innych urządzeń.
Samba pozwala na wykorzystanie tego
protokołu w systemach Linux, dzięki
czemu użytkownicy systemów Windows
i Linux mogą bezproblemowo udostęp-
niać sobie swoje zasoby.
W niniejszym artykule postaram się
opisać instalację Samby i konfigurację
udostępniania plików. Poniższy opis
dotyczy dystrybucji Aurox 10.0 – w przy-
padku innych dystrybucji mogą wystąpić
różnice w nazwach plików (inne numery
wersji pakietów) lub nawet w treści pole-
ceń (przykładowo, Debian czy Slackware
wykorzystują inne systemy pakietów).
komputerze, bo wszystkie pliki mają
w tych samych oknach, które dobrze
znają. A przy okazji, mają pewność, że
nikt z innych użytkowników sieci nie
będzie im grzebał w plikach, bo tylko
oni mają do nich dostęp.
I wszystko byłoby fajnie, ale teraz
drzwi u mnie się nie zamykają – właśnie
przyszli miłośnicy strzelanek, aby im
wydzielić na serwerze miejsce na mapy
i dodatki...
Wstępna koniguracja
Po zainstalowaniu pakietów pozostaje
nam odpowiednie skonfigurowanie
naszej Samby . Głównym plikiem konfi-
guracyjnym jest plik /etc/samba/smb.conf .
Możemy poprawiać konfigurację edy-
tując ten plik w naszym ulubionym
edytorze (np. Vim , Pico lub Mcedit ).
Innym sposobem jest wykorzystanie gra-
ficznego konfiguratora, dostępnego (po
zainstalowaniu wspomnianego wyżej
pakietu redhat-config-samba ) w menu
Ustawienia systemowe –> Ustawienia
serwerów –> Samba server . Wreszcie,
ostatnia możliwość to wykorzysta-
nie przeglądarki WWW i połączenie
się z adresem http://nazwa.naszego.
komputera:901 – na tym porcie nasłu-
chuje program SWAT (jeśli go zainstalo-
waliśmy i uruchomiliśmy).
Osobiście preferuję własnoręczną
edycję plików konfiguracyjnych i ten wła-
śnie sposób postaram się opisać. Oprócz
tego, w ramkach można znaleźć kilka
wskazówek odnośnie wykorzystania
SWAT i konfiguratora graficznego.
Wiemy już, że nasz serwer Samba
działa. Zanim zaczniemy udostępniać
Pobieranie pakietów
Do prawidłowego działania Samby
potrzebujemy kilku pakietów. W przy-
padku dystrybucji Aurox większość
z nich znajduje się na pierwszej płycie.
Pakiet o nazwie samba zawiera pliki
serwera. Dzięki niemu będziemy mogli
udostępniać nasze zasoby innym kom-
puterom w sieci. Pakiet samba-client
zawiera pliki klienta, dzięki któremu
będziemy mogli uzyskać dostęp do
zasobów udostępnionych na innych
komputerach. Trzeci pakiet, który
powinniśmy zainstalować, to samba-
common , zawierający pliki potrzebne
do prawidłowego działania obu wcze-
śniej wymienionych pakietów. Dodat-
kowo, mamy do dyspozycji dwa pakiety
z narzędziami konfiguracyjnymi –
redhat-config-samba oraz samba-swat .
Jeśli dopiero instalujemy naszą
dystrybucję, to wymienione pakiety
możemy od razu zainstalować wybierając
je w spisie pakietów. W przypadku, gdy
tego nie zrobiliśmy, możemy doinstalo-
wać je korzystając z narzędzi graficznych
(Rysunek 1) lub z odpowiednich poleceń
w trybie tekstowym. W ramce Instalacja
w trybie tekstowym jest opisana tylko ta
druga możliwość – narzędzia graficzne są
dosyć intuicyjne.
Przykład użycia
Kilku użytkowników naszej sieci osiedlo-
wej postanowiło wspólnie zrobić stronę
WWW . Ponieważ nie mieli zbyt dużo
doświadczenia z komputerami, poprosi-
li, aby im jak najbardziej ułatwić pracę.
Po przemyśleniu sprawy stwierdziłem,
że najlepszym rozwiązaniem będzie
Samba . I rzeczywiście. Wydzieliłem im
miejsce na dysku, umożliwiłem dostęp
i od tego czasu mogą swobodnie praco-
wać. Na dobrą sprawę, praktycznie nie
odczuwają tego, że pracują na zdalnym
Rysunek 1. Z pomocą narzędzia
do zarządzania pakietami możemy
doinstalować pakiety Samby
w środowisku graicznym
50 listopad 2004
Ś wieżo upieczony użytkownik
200286651.062.png 200286651.072.png 200286651.083.png 200286651.093.png 200286651.001.png 200286651.012.png 200286651.015.png 200286651.016.png 200286651.017.png 200286651.018.png 200286651.019.png 200286651.020.png 200286651.021.png 200286651.022.png 200286651.023.png 200286651.024.png 200286651.025.png 200286651.026.png 200286651.027.png 200286651.028.png 200286651.029.png 200286651.030.png
dla początkujących
Instalacja w trybie tekstowym
Wszystkie polecenia w tym rozdziale
należy wykonywać z uprawnieniami użyt-
kownika root . Jeśli więc jesteśmy zalogo-
wani jako zwykły użytkownik, to wydajemy
polecenie su - i podajemy hasło użytkow-
nika root .
Zaczniemy od zainstalowania wszyst-
kich potrzebnych pakietów. Wkładamy do
napędu CD pierwszą płytę instalacyjną
dystrybucji Aurox i montujemy ją w syste-
mie poleceniem:
Mamy już zainstalowane wszystkie pakiety.
Teraz postaramy się, aby Samba urucha-
miała się zawsze przy starcie systemu.
W tym celu wydajemy polecenie ntsysv . Na
liście programów znajdujemy nazwy smb
oraz swat i zaznaczamy je wciskając klawisz
spacji. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem
Ok . Można by pomyśleć, że należy teraz
zrestartować system. Przypominam jednak,
że pracujemy w Linuksie, a nie w Windows
– niewiele jest sytuacji, gdy naprawdę jeste-
śmy zmuszeni do restartowania Linuksa.
Tak więc zamiast restartować nasz system,
przejdziemy do katalogu, gdzie znajdują się
pliki pozwalające na łatwe uruchamianie
i zamykanie wielu programów:
Rysunek 2. Samba już działa – teraz
pozostaje udostępnić zasoby
# mount /mnt/cdrom
zasoby, możemy chcieć wprowadzić
kilka zmian w domyślnej konfiguracji.
Aby nie pogubić się od razu w gąsz-
czu opcji, stworzymy całkiem nowy plik
konfiguracyjny. Zaczynamy od zmiany
nazwy dotychczasowego pliku. Robimy
to poleceniem mv /etc/samba/smb.conf
/etc/samba/smb.conf.stary . Dzięki
temu będziemy mogli później się z nim
zapoznać. Teraz tworzymy pusty plik
poleceniem touch /etc/samba/smb.conf
i otwieramy go w naszym ulubionym
edytorze (jeśli jest to Vi , to użyjemy pole-
cenia vi /etc/samba/smb.conf ). Najprost-
szy plik konfiguracyjny przedstawiony
jest na Listingu 1 . Przepiszmy go, wsta-
wiając odpowiadające nam wartości.
Plik ten jest podzielony na sekcje
oddzielone nazwami umieszczonymi
w nawiasach kwadratowych, przykłado-
wo [global] i [homes] . Na razie ustawiamy
jedynie opcje zawarte w sekcji [global] .
Sekcja ta zawiera ogólną konfigurację
serwera, jak również ustawienia domyślne
dla wszystkich pozostałych sekcji.
Pierwszą mamy opcję workgroup .
Określa ona znaną nam z Windows
grupę roboczą, w której powinien być
widoczny nasz komputer. Najlepiej usta-
wić taką, w której znajdują się pozostałe
komputery, z którymi chcemy dzielić
pliki, np.:
Jeśli w naszym komputerze są zainstalo-
wane dwa napędy CD, może okazać się,
że zamiast powyższego trzeba wykonać
polecenie mount /mnt/cdrom1 . W takim
przypadku we wszystkich niżej podanych
poleceniach należy zamiast nazwy cdrom
użyć cdrom1 .
Teraz przejdziemy do katalogu z pa-
kietami:
# cd /etc/rc.d/init.d/
Teraz możemy uruchomić ręcznie Sambę
poleceniem:
# ./smb start
# cd /mnt/cdrom/Aurox/RPMS/
Ponieważ program SWAT jest uruchamiany
przez demona xinetd (jest to tzw. super
serwer, uruchamiający inne programy
tylko wtedy, kiedy są one potrzebne), więc
konieczne będzie jego zrestartowanie:
Zainstalujmy trzy niezbędne pakiety:
# rpm -Uvh samba-3.0.5- S
10.0.aur.1.i386.rpm
# rpm -Uvh samba-client-3.0.5- S
10.0.aur.1.i386.rpm
# rpm -Uvh samba-common-3.0.5- S
10.0.aur.1.i386.rpm
# ./xinetd restart
Od tej chwili nasz serwer Samba powinien
być już widoczny w sieci Microsoft Networks
(z domyślnymi ustawieniami). Możemy to
sprawdzić poleceniem:
Jeśli zamierzamy korzystać z graicznego
koniguratora Samby , to zainstalujmy też
dodatkowy pakiet:
# smbclient -L localhost
# rpm -Uvh redhat-config S
-samba-1.1.4-1.noarch.rpm
Na pytanie o hasło wciskamy tylko klawisz
[ Enter ]. Powinien pojawić się spis podobny
do tego na Rysunku 2. Jeśli po pytaniu
o hasło nie pojawi się spis zasobów, lecz
dopiero po 20 sekundach pojawi się napis
session setup failed: Call timed out: server
did not respond after 20000 milliseconds ,
może to oznaczać, że Samba wykorzystuje
niewłaściwą metodę obsługi haseł. Rozwią-
zanie tego problemu opisane jest w ramce
Problemy z hasłem .
Program SWAT nasłuchuje na porcie
numer 901, dzięki czemu możemy się z nim
połączyć wpisując w przeglądarce WWW
(np. w Links albo Mozilli czy Galeonie )
adres http://localhost:901 .
Warto też zainstalować pakiet SWAT
( Samba Web Administration Tool ), który
pozwala na zarządzanie Sambą z poziomu
przeglądarki WWW. W tym celu wydajemy
polecenie:
workgroup = NASZA_GRUPA
Listing 1. Podstawowy plik smb.conf
# rpm -Uvh samba-swat-3.0.5- S
10.0.aur.1.i386.rpm
[global]
workgroup = MSHOME
server string = Serwer Samby
netbios name = Arkadia
encrypt passwords = yes
passdb backend = smbpasswd
Jeśli wszystko przebiegło bez zakłóceń,
możemy odmontować naszą płytkę:
# cd /mnt/
# umount /mnt/cdrom
[homes]
www.lpmagazine.org
51
#
200286651.031.png 200286651.032.png 200286651.033.png 200286651.034.png 200286651.035.png 200286651.036.png 200286651.037.png 200286651.038.png 200286651.039.png 200286651.040.png 200286651.041.png 200286651.042.png 200286651.043.png 200286651.044.png 200286651.045.png 200286651.046.png 200286651.047.png 200286651.048.png 200286651.049.png 200286651.050.png 200286651.051.png
 
dla początkujących
Problemy z hasłem
Samba obsługuje kilka różnych metod
przechowywania haseł użytkowników
i zasobów. W większości przypadków
domyślną metodą jest przechowywanie
ich w pliku smbpasswd , lecz w niektórych
systemach ustawienie to może być inne.
Przykładowo, w Auroksie domyślnie jest
wykorzystywany serwer LDAP . Objawy
tego można dostrzec podczas próby
uzyskania dostępu do zasobów. Jeśli
po wydaniu polecenia smbclient -L
localhost -N pojawi się napis session
setup failed: Call timed out: server did
not respond after 20000 milliseconds ,
a w logach pojawi się wpis failed to bind
to server with dn= Error: Can't contact
LDAP server , to oznacza, że Samba
próbuje się łączyć z serwerem LDAP , któ-
rego nie skonigurowaliśmy. Pliki logów
w przypadku dystrybucji Aurox znajdują
się w katalogu /var/log/samba/ .
Ponieważ w niniejszym artykule
zakładamy korzystanie z haseł prze-
chowywanych w pliku smbpasswd , to
najlepszym wyjściem jest odpowiednia
modyikacja pliku koniguracyjnego /etc/
samba/smb.conf . Należy w nim dopisać
w sekcji [global] linię o treści:
blemy z hasłem . Ustawiamy ją tutaj, aby
jednoznacznie określić, którego systemu
przechowywania hasła chcemy używać.
W sekcji [homes] na razie nie wpi-
sujemy żadnych wartości. Sekcja ta
odpowiada za udostępnianie katalogów
domowych użytkowników i zajmiemy się
nią później.
Teraz, gdy już zmieniliśmy konfigu-
rację, możemy zapisać zmiany w pliku
i wyjść z edytora (przypominam, że
w Vi robi się to kombinacją :wq ). Pozo-
staje nam tylko odświeżenie ustawień
Samby . Wydajemy polecenie:
padkach może nam przydać się każda
z tych opcji.
Kontrola dostępu na poziomie
zasobów oznacza, że klient łączący się
z zasobem nie musi wysyłać nazwy użyt-
kownika, a jedynie hasło dostępu (jeśli
jest ono wymagane dla tego konkretnego
zasobu). Oznacza ona również, że nie
jest do końca pewne, z jakimi upraw-
nieniami będzie pracował użytkownik
łączący się z zasobem. Wynika to stąd,
że Samba musi odgadywać, jaką nazwę
użytkownika użyć. Dokładniej jest to
opisane w podręczniku ( man smb.conf )
w sekcji security . Kontrola dostępu na
poziomie zasobów najbardziej przyda-
# /etc/rc.d/init.d/smb restart
Możemy teraz znów sprawdzić, czy
nasze zmiany odniosły skutek, pole-
ceniem smbclient -L localhost -N .
Opcja -N sprawi, że nie będziemy
pytani o hasło. Pamiętajmy, aby
restartować Sambę po każdej zmianie
w pliku smb.conf . Nasz serwer powinien
być teraz widoczny w Otoczeniu sie-
ciowym pozostałych komputerów
należących do tej samej grupy roboczej
(Rysunek 3).
Koniguracja Samby
z pomocą SWAT
Wszystkie opcje koniguracyjne opisane
w niniejszym artykule można ustawić
z pomocą programu SWAT . W tym celu
należy otworzyć w dowolnej przeglądar-
ce stronę o adresie http://localhost:901/
i zalogować się używając nazwy i hasła
użytkownika root .
Interfejs programu jest podzielony na
kilka sekcji. W pierwszej sekcji ( Home )
możemy zapoznać się z dokumentacją
dotyczącą Samby . Większość opcji
ustawiamy w sekcji Globals . Zazna-
czenie odpowiednich pozycji i wpisanie
wartości nie powinno sprawić problemu
– ich nazwy są identyczne jak w pliku
smb.conf . Oprócz tego, dostępne są tu
przyciski Help , pozwalające zapoznać
się z dokumentacją dotyczącą danego
zagadnienia. Warto zauważyć, że część
opcji nie jest widoczna w domyślnym,
podstawowym widoku ( Basic View ).
Przykładowo, aby zmienić opcję passdb
backend , należy najpierw wcisnąć
przycisk Change View to: Advanced .
Wprowadzone zmiany zatwierdzamy wci-
skając przycisk Commit Changes .
Nas będzie interesować jeszcze
sekcja Shares , gdzie można zmody-
ikować lub wprowadzić informacje
o udostępnianych zasobach. Również
tu mamy do dyspozycji podstawowy
i zaawansowany widok.
Wchodząc do sekcji View możemy
zapoznać się z aktualną zawartością
pliku koniguracyjnego. Jeśli wciśniemy
przycisk Full View , to zobaczymy również
ustawienia domyślne wszystkich pozo-
stałych opcji.
Z kolei korzystając z sekcji Status ,
możemy sprawdzić, czy Samba działa,
a także zrestartować lub zatrzymac jej
procesy.
passdb backend = smbpasswd
Metody udostępniania
plików
Użytkownicy Windows , korzystający już
z udostępniania plików, z pewnością
zetknęli się z pojęciem kontroli dostępu
do zasobów. Mamy z nim o czynienia
również w Sambie . Z punktu widzenia
użytkownika istnieją dwie metody kon-
troli – na poziomie zasobów i na pozio-
mie użytkownika. Obecnie w Sambie
domyślnie jest wykorzystywana ta druga
metoda. Jeśli nam to nie odpowiada,
możemy zmienić odpowiednią opcję
w pliku /etc/samba/smb.conf .
Jeśli chcemy korzystać z kontroli
dostępu na poziomie zasobów, w pliku
tym powinniśmy umieścić w sekcji
[global] linijkę o treści:
Oczywiście, po zapisaniu pliku należy
pamiętać o zaktualizowaniu koniguracji
Samby poleceniem /etc/rc.d/init.d/
smb restart .
Następna opcja to server string , czyli
po prostu Opis komputera z Windows .
Możemy tu wpisać dowolny tekst okre-
ślający nasz komputer:
Opcja netbios name określa, pod jaką
nazwą będzie widoczny nasz serwer
w Otoczeniu sieciowym . Domyślnie jest to
pierwszy człon nazwy naszego kompute-
ra, czyli jeśli komputer ma nazwę ( hostna-
me ) illusion.domena.pl , to zainstalowany
na nim serwer Samby będzie widoczny
w Otoczeniu sieciowym jako Illusion .
W tym przykładzie nadajemy komputero-
wi nazwę Arkadia .
Kolejna opcja to encrypt passwords .
Jest ona konieczna, jeśli chcemy współ-
dzielić pliki z komputerami, na których
zainstalowane są systemy Windows 98
i nowsze. Kodują one hasła podczas prze-
syłania, w przeciwieństwie do starszych
systemów (np. Windows 95 ), które prze-
syłały hasło otwartym tekstem.
Znaczenie ostatniej opcji ( passdb
backend ) zostało opisane w ramce Pro-
security = share
Jeśli natomiast wolimy kontrolę na pozio-
mie użytkownika, to linijka ta powinna
mieć treść:
security = user
W niniejszym artykule będziemy korzy-
stać tylko z opcji security = user , ale
powinniśmy wiedzieć, w jakich przy-
52
listopad 2004
200286651.052.png 200286651.053.png 200286651.054.png 200286651.055.png 200286651.056.png 200286651.057.png 200286651.058.png 200286651.059.png 200286651.060.png 200286651.061.png 200286651.063.png 200286651.064.png 200286651.065.png 200286651.066.png 200286651.067.png 200286651.068.png 200286651.069.png 200286651.070.png
 
dla początkujących
Teraz możemy sprawdzić poprawność
pliku poleceniem testparm , a następnie
zrestartować Sambę ( /etc/rc.d/init.d/
smb restart ).
Zarządzanie użytkowni-
kami w trybie graicznym
Osoby preferujące pracę w środowisku
graicznym mogą skorzystać z konigu-
ratora redhat-conig-samba ( Ustawienia
systemowe > Ustawienia serwerów >
Samba ). Dzięki niemu możemy w prosty
sposób dodać nowego użytkownika,
zmienić jego dane lub nawet usunąć go.
Służą do tego przyciski znajdujące się
w menu Preferences >Samba Users : Add
User , Edit User oraz Delete User . Mamy
tu w zasadzie wszystkie potrzebne opcje
z wyjątkiem blokowania użytkowników.
W programie tym możemy również
dodawać udostępniane zasoby, ale mamy
dosyć ograniczone możliwości. Oprócz
tego, program niezbyt dobrze radzi
sobie z polskimi znakami diakrytycznymi.
Z tych powodów lepiej ograniczyć wyko-
rzystanie tego programu do zarządzania
użytkownikami. Do koniguracji serwera
i zarządzania zasobami znacznie lepiej
nadają się SWAT i Webmin .
Zarządzanie
użytkownikami Samby
Rysunek 3. Serwer Samby w otoczeniu
sieciowym Windows
Dodawanie użytkowników
Ustawiliśmy opcję security = user , więc
pora wskazać, którzy użytkownicy będą
mogli korzystać z Samby . Należy im rów-
nież przydzielić hasła.
Hasła mogą być przesyłane w formie
niezaszyfrowanej lub zaszyfrowanej.
Wszystkie nowsze wersje systemów Win-
dows wykorzystują tą drugą możliwość.
Z tego powodu w naszym pliku smb.conf
umieściliśmy opcję encrypt passwords =
yes . Powoduje ona, że Samba również
korzysta z szyfrowania haseł. Hasła te są
domyślnie przechowywane w pliku /etc/
samba/smbpasswd . Możemy to zmienić
ustawiając odpowiednio opcję w sekcji
[global] , np.:
je się, gdy większość użytkowników
wykorzystuje różne nazwy użytkownika
w Windows i w Linuksie . W takim przy-
padku prostsze może okazać się stworze-
nie zasobów chronionych tylko hasłem,
o którym wiedzą tylko wybrani użytkow-
nicy. Również w przypadku, gdy chcemy
udostępniać głównie zasoby dostępne
dla wszystkich użytkowników sieci (go-
ścinne), kontrola dostępu na poziomie
zasobów spełni nasze oczekiwania.
W przypadku wykorzystania kon-
troli dostępu na poziomie użytkowni-
ka możemy mieć pewność, że dane
o zasobach nie zostaną wysłane, dopóki
użytkownik nie poda poprawnej nazwy
użytkownika i hasła. Mamy też większe
możliwości sterowania prawami dostę-
pu – np. możemy stworzyć katalog,
w którym wyznaczona grupa będzie
miała prawa do czytania, a kilku wybra-
nych użytkowników dodatkowo będzie
miało prawo zapisu. Stworzenie zasobów
gościnnych przy włączonej kontroli na
poziomie użytkownika wymaga tylko
nieco więcej zabiegów niż w przypadku
kontroli na poziomie zasobów.
W opcji security , oprócz wartości
share i user , możemy użyć jeszcze trzech
innych – server , domain i ads . Nie będą
one jednak omawiane w tym artykule –
z punktu widzenia użytkownika działa-
nie dwóch pierwszych nie różni się od
ustawienia wartości user , a wykorzysta-
nie ads wymaga zainstalowania i skonfi-
gurowania Kerberosa .
Jak już wspomniałem, w naszej kon-
figuracji będziemy wykorzystywać tylko
kontrolę dostępu na poziomie użytkow-
nika. Możemy pozostawić plik konfigura-
cyjny w takiej postaci, jak jest (ponieważ
jest to ustawienie domyślne) lub dla
jasności dodać do sekcji [global] pliku
/etc/samba/smb.conf linijkę o treści:
password file (usually /etc/passwd).
Cannot add account without a valid
local system user ".
Oczywiście, w powyższych komu-
nikatach zamiast nazwy gerard będzie
nazwa użytkownika, którego próbujemy
dodać.
smb passwd file = /etc/smbpasswd
Spróbujmy dodać nowego użytkownika
do pliku smbpasswd . Niech nazywa
się gerard . Dokonujemy tego polece-
niem smbpasswd -a gerard wykonanym
z konta użytkownika uprzywilejowane-
go (np. root ). Następnie zostaniemy dwu-
krotnie zapytani o hasło, którego będzie
używał ten użytkownik przy łączeniu
się z zasobami. Jeśli nie pomyliliśmy
się przy wpisywaniu hasła (w takim
przypadku uzyskalibyśmy komunikat
błędu " Mismatch password unchan-
ged "), to użytkownik powinien zostać
dodany do pliku smbpasswd (otrzy-
mujemy wtedy komunikat " Added user
gerard "). Jeśli był to pierwszy doda-
wany użytkownik, a plik smbpasswd
nie istniał, to otrzymamy dodatkowo
powiadomienie " startsmbfilepwent_
internal: file /etc/samba/smbpasswd
did not exist. File successfully created. ".
Pojawia się ono tylko raz, przy tworze-
niu pliku.
Ważne jest, że do pliku smb-
passwd możemy dodać tylko użyt-
kowników, którzy mają swoje konta
w systemie Linux (posiadają wpisy
w pliku /etc/passwd ). Jeśli próbujemy
dodać użytkownika, który nie spełnia
tego warunku, otrzymamy komunikat
" User gerard does not exist in system
Zmiana haseł
Każdy użytkownik może zmienić swoje
hasło dostępu do zasobów Samby .
Wystarczy, że po zalogowaniu się na
swoim koncie linuksowym wpiszemy
polecenie smbpasswd . Zostaniemy wtedy
zapytani o obecne hasło dostępu do
zasobów Samby , a następnie zostanie-
my poproszeni o dwukrotne wpisanie
nowego hasła. Jeśli pomylimy się przy
wpisywaniu obecnego hasła, otrzymamy
komunikat " machine 127.0.0.1 rejected the
password change: Error was : RAP86: The
specified password is invalid ". Musimy
wtedy ponowić próbę i staranniej wpisać
hasło.
Jeśli użytkownik zapomniał hasła lub
z jakiegoś innego powodu chcemy mu je
zmienić, możemy zmienić je z poziomu
użytkownika uprzywilejowanego. Wpi-
sując polecenie smbpasswd nazwa_użyt-
kownika zostaniemy zapytani tylko
o nowe hasło dla tego użytkownika oraz
o potwierdzenie hasła. Jeśli pomylimy się
przy wpisywaniu, to zobaczymy znany
już nam komunikat " Mismatch password
unchanged ".
security = user
www.lpmagazine.org
53
200286651.071.png 200286651.073.png 200286651.074.png 200286651.075.png 200286651.076.png 200286651.077.png 200286651.078.png 200286651.079.png 200286651.080.png 200286651.081.png 200286651.082.png 200286651.084.png 200286651.085.png 200286651.086.png 200286651.087.png 200286651.088.png 200286651.089.png 200286651.090.png 200286651.091.png 200286651.092.png
 
dla początkujących
Łączenie się
z udostępnionymi
zasobami
a do odłączenia zmapowanego dysku
użyjemy polecenia:
# net use x: /d
Z poziomu Windows
Systemy Windows oferują funkcję zwaną
mapowaniem dysków sieciowych. Polega
to na tym, że literze dysku lokalnego jest
przypisywany katalog udostępniony na
zdalnym komputerze. Jest to bardzo przy-
datna funkcja, gdyż pozwala programom
korzystać ze zdalnych plików tak, jakby
znajdowały się na lokalnym dysku.
W celu zmapowania dysku siecio-
wego powinniśmy kliknąć prawym
przyciskiem myszki na ikonie Moje
miejsca sieciowe lub Otoczenie sieciowe
(zależnie od tego, jaką wersję Windows
posiadamy), a następnie z rozwiniętego
menu wybrać opcję Mapuj dysk sieciowy .
W okienku, które się pojawi, wybieramy
literę dysku, pod którą chcemy widzieć
zdalny katalog, a następnie nazwę
zasobu w postaci \nazwa_komputera\
nazwa_zasobu . Oprócz tego, możemy
nakazać, aby ten dysk był mapowany
przy każdorazowym logowaniu się
do Windows . Jeśli często korzystamy
z jakiegoś zdalnego katalogu, to warto
tą opcję zaznaczyć. W przypadku sys-
temu Windows XP mamy jeszcze moż-
liwość wybrania nazwy użytkownika,
z jaką ma nastąpić podłączenie do
zasobu. Jest to przydatne, gdy w Sambie
korzystamy z innej nazwy użytkowni-
ka niż w Windows , lub gdy potrze-
bujemy skorzystać z plików innego
użytkownika. Jeśli jest to konieczne,
system spyta nas o hasło. Po wyko-
naniu tych czynności możemy
swobodnie korzystać z udostępnionego
katalogu tak, jakby to był zwykły
dysk twardy zainstalowany w na-
szym komputerze.
Do odłączenia się od zasobu służy
polecenie Odłącz dysk sieciowy dostęp-
ne w tym samym menu, co Mapuj dysk
sieciowy . Możemy też w Eksploratorze
Windows kliknąć prawym przyciskiem
na ikonie zmapowanego dysku i wybrać
opcję Odłącz .
Oprócz wykorzystania interfejsu
graficznego, mapowanie dysków można
przeprowadzić również w trybie teksto-
wym. W oknie Wiersza poleceń mamy do
dyspozycji kilka wygodnych poleceń. Do
mapowania dysku służy polecenie:
Oczywiście, zamiast x: używamy odpowia-
dającej nam litery dysku (np. z: lub k: ).
Rysunek 4. Zamiast edycji plików,
możemy konigurować Sambę z użyciem
SWAT
Z poziomu Linuksa
W artykule wykorzystywaliśmy już
program smbclient . Wiemy już, że
możemy go wykorzystać do sprawdze-
nia, jakie zasoby udostępnia komputer.
Jeśli chcemy sprawdzić, jakie zasoby są
dostępne bez podawania hasła, korzysta-
my z komendy:
Blokowanie użytkowników
Może zdarzyć się, że będziemy chcieli
niektórym użytkownikom na jakiś czas
uniemożliwić dostęp do zasobów Samby .
Program smbpasswd udostępnia nam
wygodną opcję blokowania użytkow-
ników. Jeśli chcemy zablokować dostęp
użytkownikowi, musimy z konta roota
wpisać komendę:
# smbclient -L nazwa_komputera -N
Możemy też sprawdzić, jakie zasoby są
udostępnione konkretnemu użytkowni-
kowi:
# smbclient -L nazwa_komputera -U nazwa_
użytkownika
# smbpasswd -d nazwa_użytkownika
Aby uzyskać dostęp do jakiegoś zasobu,
możemy skorzystać z komendy:
Powinniśmy zobaczyć komunikat " Di-
sabled user nazwa_użytkownika ". Od
tej chwili wszelkie próby autoryzacji
zablokowanego użytkownika zakończą
się klęską.
Ponowną uaktywację konta użyt-
kownika możemy wykonać z konta roota
poleceniem:
# smbclient //nazwa_komputera/nazwa_
zasobu
Podobnie jak w poprzednim przykła-
dzie, również i tu możemy zrezygnować
z podawania hasła (dodajemy opcję
-N ) lub podać inną nazwę użytkownika
( -U nazwa_użytkownika ).
Po poprawnym zalogowaniu się uzy-
skujemy dostęp do interfejsu nieco zbli-
żonego do tekstowego klienta ftp . Spis
dostępnych komend możemy uzyskać
wydając polecenie help , a dokładniejsze
informacje na temat poszczególnych
komend uzyskujemy poleceniem help
komenda . Podstawowe komendy, które
przydają się najczęściej, to ls lub dir
(wypisanie zawartości katalogu), get
i put (pobranie i wysłanie pliku), mget
i mput (pobieranie i wysyłanie wielu
plików) oraz quit (zakończenie pracy
programu).
Wygodniejsze może być podmon-
towanie udostępnionego zasobu do
wybranego przez nas katalogu. Wyko-
rzystamy do tego polecenie smbmount .
Zanim to zrobimy, musimy rozważyć
pewną sprawę. Domyślnie z polecenia
smbmount i smbumount (odpowied-
nio montującego i odmontowującego
# smbpasswd -e nazwa_użytkownika
Po przeczytaniu komunikatu " Enabled
user nazwa_użytkownika " możemy
ponownie łączyć się z zasobami Samby
używając tego konta.
Usuwanie użytkowników
W przypadku większych sieci z czasem
plik smbpasswd potrafi rozrosnąć się
do sporych rozmiarów. Warto usuwać
z niego wpisy użytkowników, którzy
już nie korzystają z Samby . Służy do
tego polecenie:
# smbpasswd -x nazwa_użytkownika
Oczywiście, wydajemy je z poziomu
użytkownika uprzywilejowanego
( root ). Poprawne wykonanie komendy
komunikowane jest napisem " Deleted
user nazwa_użytkownika ".
# net use x: \nazwa_komputera\nazwa_zasobu
54
listopad 2004
200286651.094.png 200286651.095.png 200286651.096.png 200286651.097.png 200286651.098.png 200286651.099.png 200286651.100.png 200286651.101.png 200286651.102.png 200286651.103.png 200286651.002.png 200286651.003.png 200286651.004.png 200286651.005.png 200286651.006.png 200286651.007.png 200286651.008.png 200286651.009.png 200286651.010.png 200286651.011.png 200286651.013.png 200286651.014.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin