Dollhouse S01E04 HDTV.XviD-NoTV.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{43}{84}/W poprzednich odcinkach:
{84}{113}/Podczas odpoczynku,
{113}{185}/nasi agenci s� niewinni|/i bezbronni jak dzieci.
{189}{225}M�wimy na to:|"tabula rasa".
{225}{266}/Czysta karta.
{266}{340}/A teraz wyobra� sobie, jak proces|/wszczepienia osobowo�ci wype�nia t� luk�.
{340}{439}/Tworzy si� nowa osobowo��|/- przyjaci�ka, kochanka.
{444}{503}/Po wykonaniu zadania,
{503}{561}/wasz wsp�lny czas|/zostanie wymazany z pami�ci.
{561}{604}Dam z siebie wszystko.
{604}{674}Dlaczego nie wszczepicie im|zdolno�ci ninja?
{674}{700}Raz tego spr�bowali�my.
{700}{774}/- Z jakim skutkiem?|/- Rozlew krwi, krzyki, �mier�.
{774}{825}/Alpha m�g� zabi� Echo,|/kiedy ucieka�,
{825}{858}/ale zostawi� j� przy �yciu.
{858}{892}/Dlaczego jej nie zabi�?
{892}{942}Dowiedz si� kto ma|zwi�zek z Domkiem Lalek,
{942}{985}a ju� nigdy|mnie nie zobaczysz.
{985}{1060}Nie znasz mnie, ale ja wiem|o tobie du�o, agencie Ballard.
{1069}{1105}Nie zamykasz spraw.
{1117}{1156}Witaj, Victorze.
{1160}{1194}Zasn��em?
{1199}{1230}Czego mam szuka�?
{1230}{1259}Piwnicy.
{1302}{1333}Co wiesz o Domku Lalek?
{1333}{1381}Nie mam poj�cia|o czym m�wisz!
{1422}{1463}Nikt nigdy nic nie wie.
{1662}{1690}Bo�e.
{1908}{1956}Dlaczego to tak robi?
{1956}{2014}Kto odwa�y� si�|na pierwszy poca�unek?
{2014}{2057}Sam nie wiem.|Chyba ona.
{2057}{2127}- Da�a mi buzi.|- Rzuci� si� na mnie na imprezie studenckiej.
{2127}{2259}Tylko dlatego, bo zrobi�a�|mink�, �ebym ci� poca�owa�.
{2261}{2338}On mia� tak�|s�odziutk� kozi� br�dk�.
{2398}{2477}Zaraz powiem co�,|co mo�e was odrobin� przerazi�.
{2484}{2501}Tak?
{2501}{2577}Ma�a Lucy ma barki|obro�cy futbolowego.
{2577}{2628}W takim razie|b�dzie lesbijk�?
{2628}{2685}Du�e dziecko,|w�ski kana� porodowy.
{2685}{2726}Przez to troch� cierpi.
{2726}{2786}Musimy nad tym popracowa�.
{2786}{2851}A ty przygotuj si�|na odebranie c�reczki,
{2851}{2925}bo twoja �ona b�dzie|wycie�czona. Gotowa?
{2944}{2966}Dobra.
{2966}{3023}Przyj.
{3062}{3189}Obiecuj�, �e po wszystkim|nie b�dziesz pami�ta�a tych strasznych rzeczy.
{3189}{3225}Chc� zapomnie�.
{3225}{3258}Chc� zapomnie�!
{3258}{3301}Wychodzi.
{3493}{3536}/Chc� zapomnie�!
{3831}{3863}Witaj, Echo.
{3877}{3913}Jak si� czujesz?
{3930}{3966}Zasn�am?
{3992}{4028}Na kr�tko.
{4059}{4090}Mog� ju� i��?
{4133}{4167}Skoro tego chcesz.
{4654}{4687}Dzie� dobry.
{4726}{4783}Nie wiedzia�am,|gdzie usi���.
{4848}{4896}Przep�yn�am dzi� 30 basen�w.
{4896}{4929}�wietnie.
{4937}{4975}Jestem zm�czona.
{4975}{5023}�wiczenia s� wa�ne.
{5037}{5081}Pr�buj� dawa�|z siebie wszystko.
{5155}{5224}- Robisz to?|- S�ucham?
{5232}{5275}Czy dajesz|z siebie wszystko?
{5315}{5385}Trudno to okre�li�.
{5390}{5486}Licz� si� pr�by.
{5500}{5522}Prawda?
{5553}{5608}Ka�dy dzie� daje szans�|na samopopraw�.
{5687}{5718}Jedz� lunch.
{5718}{5771}Jedz� razem lunch.|We troje.
{5805}{5869}Przy tym samym stoliku.
{5896}{5924}Grupuj� si�.
{5924}{5963}Pami�taj� siebie nawzajem?
{5963}{6025}Nic z tych rzeczy.|Ich pami�� jest wymazana.
{6025}{6114}To si�ga g��biej ni� wspomnienia.|Chodzi o samoinstynkt do przetrwania.
{6114}{6143}Gromadz� si�.
{6143}{6203}Ca�a litania wr�bli siadaj�cych|na tej samej monecie.
{6203}{6246}�ososie p�yn�ce pod pr�d.
{6246}{6327}To �adne k�ko czytelnicze,|przyjacielu, tylko stado.
{6327}{6387}To nie s� bizony.
{6411}{6447}Mo�e troch�.
{6447}{6486}Ale kiedy� tacy nie byli.
{6486}{6524}Sami zg�osili si� na ochotnik�w.
{6524}{6560}Poniek�d.
{6574}{6632}/Problem da si� rozwi�za�.
{6632}{6658}Jaki problem?
{6658}{6723}Podczas sprawdzania zadania,|okaza�o si�,
{6723}{6800}�e b�dzie ono wymaga�o|szczeg�lnych predyspozycji.
{6800}{6876}Wcze�niej m�wi�a pani,|�e nikt nie wie o co poprosz�.
{6876}{6936}Zgadza si�. Niemniej,|nasze komputery obliczaj�
{6936}{7037}potencjalny poziom ryzyka|wobec naszych Agent�w.
{7061}{7130}Ale pani o niczym nie wie.
{7130}{7234}Szczeg�y zadania|zna tylko pan.
{7303}{7356}Prosz� wybaczy�.|Najmocniej przepraszam.
{7442}{7466}Tu DeWitt.
{7490}{7545}Rozumiem pa�ski niepok�j.
{7552}{7651}Naszym g��wnym celem jest|bezzw�oczne za�atwienie tej kwestii.
{7651}{7756}Im mniej damy mu czasu|na rozw�j jego teorii, tym lepiej.
{7802}{7840}On musi zamkn�� spraw�.
{7852}{7948}A my jeste�my przecie� ekspertami|w dawaniu ludziom tego, czego pragn�.
{8002}{8037}B�d� pana in...
{8069}{8092}...formowa�.
{8093}{8116}Do widzenia.
{8185}{8291}Mo�e napije si� pan herbaty|albo czego� mocniejszego?
{8296}{8413}Skoro te komputery ustali�y,|�e musz� zap�aci� wi�cej, to tak zrobi�.
{8413}{8459}Jest pan bardzo wyrozumia�y.
{8459}{8488}T�dy, prosz�.
{8488}{8547}Judith obm�wi|z panem szczeg�y.
{8596}{8636}To nie dla mnie.
{8652}{8727}Ta noc to m�j podarunek.
{8727}{8770}Jest pan bardzo hojny.
{9432}{9475}B��kit nieba.
{9661}{9717}Gdyby mnie wujek za�atwi�|tak� dziewczyn� na wiecz�r kawalerski,
{9718}{9751}to te� bym si� o�eni�.
{9763}{9833}Czuje si�|nadzwyczaj swobodnie.
{9900}{9998}Taffy, kochanie.|Dzi� si� nie�le zabawimy.
{10010}{10063}Do us�ug.
{10069}{10103}Tu chodzi tylko|o b��kit nieba.
{10235}{10257}Panowie.
{10267}{10286}Droga pani.
{10299}{10334}Drogi panie.
{10335}{10394}Mo�e przenios� pa�stwo imprez�|do jednego z apartament�w?
{10415}{10473}Z rado�ci� przy�l�|butelk� szampana na koszt hotelu.
{10501}{10549}Dwie i umowa stoi.
{10590}{10633}W takim razie b�d� dwie.
{10650}{10677}Chod�my!
{10727}{10760}Zaczekaj na mnie.
{11016}{11084}Ratunku!|Nich kto� mi pomo�e!
{11121}{11170}Taffy, daj spok�j!
{11171}{11238}Po prostu dobrze si� bawimy!
{11238}{11269}Gdzie ona jest?
{11341}{11374}�ap j�!
{11381}{11432}Na pomoc!
{11437}{11508}Oni mnie skrzywdzili.|B�agam!
{11509}{11540}Cholera.
{11566}{11638}Ju� w porz�dku.|Jest pani bezpieczna.
{11872}{11906}Dok�d idziemy?
{11958}{11986}Powinnam by� gdzie indziej.
{11993}{12055}Bez obaw.|Ci idioci nie szli za nami.
{12070}{12146}A nawet je�li,|to nikt si� tutaj nie dostanie.
{12321}{12372}Jak wida�,|wszystko jest w porz�dku.
{12425}{12456}Prosz� usi���.
{12457}{12494}To nie by�o w porz�dku.
{12494}{12568}Wiem kim jestem|i czym si� zajmuje,
{12569}{12674}ale na to si� nie pisa�am.|Naprawd� musz� ju� i��.
{12705}{12765}Czy jest tu tylne wyj�cie.|Jestem um�wiona.
{12784}{12815}Co pan robi?
{12815}{12906}Rozumiem,|�e mia�a pani ci�ki wiecz�r.
{12910}{12930}Co� ty!
{12930}{12975}Szczerze �a�ujemy|jakichkolwiek nieprzyjemno�ci,
{12975}{13026}kt�rych pani do�wiadczy�a.
{13041}{13122}W takich sytuacjach|hotel oferuje jednorazow� zap�at�
{13122}{13216}w ramach wynagrodzenia za...
{13217}{13290}Mam pu�ci� im to p�azem?|Dobrze. Ci wariaci s� wolni.
{13291}{13323}Chc� ju� st�d i��.
{13324}{13422}Teraz pani tak my�li,|ale jutro mo�e pani zmieni� zdanie.
{13422}{13463}To le�y w pani interesie...
{13464}{13484}Wychodz�.
{13484}{13532}Prosz� pani,|to 10 tys. dolar�w.
{13594}{13669}Wystarczy, �e podpisze pani|ten formularz m�wi�cy o tym,
{13670}{13779}�e nie z�o�y pani pozwu|przeciwko hotelowi ani jej go�ciom.
{13797}{13832}Potem mo�e pani i��.
{13865}{13937}Razem z tym.
{13952}{13990}To 10 tys. dolar�w.
{14003}{14088}Wezm� je i znikn�,|czy tak?
{14118}{14143}W�a�nie.
{14158}{14237}Mo�e pani by� wolna.|Pojecha� dok�dkolwiek.
{14252}{14290}Nie, dzi�kuj�.
{14341}{14388}Prosz� si� zastanowi�.
{14506}{14529}Wesz�am.
{14534}{14565}Jeste�my na pozycjach.
{14566}{14647}Kod do drzwi to|489-374-83.
{14688}{14733}B��kit nieba.
{14766}{14927}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|/przedstawia napisy
{14928}{15091}DOLLHOUSE [1x04] Gray Hour
{15092}{15294}Tekst polski: Spirozea, _Neoo_|Korekta: patoriku, Spirozea
{15544}{15620}To piersi i tak,|s� jedyne w swoim rodzaju.
{15633}{15685}P�niej mo�esz napisa�|o tym na blogu.
{15685}{15719}Mam o tym napisa�?
{15719}{15776}Jak mamy|na ciebie m�wi�, szefowo?
{15776}{15860}Taffy. A waszym szefem|jest klient, nie ja.
{15860}{15908}To on zebra� t� band� z�odziei.
{15908}{15966}Jego niesko�czona m�dro��|podpowiedzia�a mu, �e...
{15970}{16033}C�, jednak jestem|wasz� szefow�.
{16033}{16083}Pope�ni�a� b��d,|�e go nie zabi�a�.
{16167}{16253}W trakcie mojej pierwszej roboty|troch� mnie ponios�o
{16253}{16294}i o ma�o nie otrzyma�am zap�aty.
{16294}{16359}Klient ma zawsze racj�.
{16359}{16395}No� wygodniejsze buty.
{16395}{16443}Za brak ofiar klient|proponuje nam premi�.
{16443}{16488}Nikogo nie zabijemy.|Jasne?
{16488}{16522}Robisz mu krzywd�.
{16522}{16567}Bystry jeste�, profesorku.
{16572}{16627}Dobrze, �e to|czysta robota bez ofiar.
{16637}{16673}Inaczej mia�by� k�opoty.
{16723}{16798}No tak.|Chyba powinni�my by� teraz daleko st�d.
{16798}{16834}Plan dzia�ania jest taki:
{16838}{16941}Za 64 sekundy, dobrze chroniony|budynek po drugiej stronie muru
{16941}{17040}wy��czy czujniki ruchu|i podczerwieni oraz kamery ochrony.
{17040}{17081}Rozpocznie si� Godzina Ryzyka.
{17081}{17137}Usprawnienie ich systemu|bezpiecze�stwa zajmie im godzin�.
{17137}{17228}W�wczas nawet mysz si� nie przeci�nie,|dlatego wchodzimy wcze�niej.
{17228}{17265}Przepraszam,|ale czy nie zorientuj� si�,
{17265}{17323}�e kto� mo�e pr�bowa� si� w�ama�,|kiedy ich systemy padn�.
{17323}{17383}Dlatego tracimy bezpowrotnie|sze�� sekund.
{17404}{17469}Ochrona wewn�trz budynku|to pi�ciu stra�nik�w,
{17469}{17553}ka�dy z GPS-em|zamieszczonym w ich odznakach.
{17553}{17606}Na pocz�tku skupi� si�|na zagro�eniu terenu.
{17606}{17697}Ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa nie wolno im|przebywa� w skarbcu podczas Godziny Ryzyka.
{17697}{17761}- Widzisz ich?|- Musimy wej�� do �rodka.
{17761}{17795}Czujniki nie wychwytuj� �adnych...
{17795}{17819}15 sekund.
{17819}{17872}- Mo�emy ju� odpala�?|- Tak.
{17929}{17958}Zsynchronizujmy zegarki, aby...
{17958}{18035}Kochanie, od tej chwili|dzia�amy na m�j czas.
{18059}{18167}Trzy, dwa, jeden.|Teraz.
{18402}{18452}Ten wybuch s�ysza�o|pewnie ze sto ludzi.
{18452}{18505}Pomy�l�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin