Dollhouse.S01E11.HDTV.XviD-DOT.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{32}{76}/W poprzednich odcinkach...
{80}{137}Dom Lalek jest pot�niejszy ni� my�la�em.
{141}{171}Z ka�dym g��bszym wgl�dem,|znajduj�...
{175}{230}Wi�cej klient�w,|wi�ksze sumy pieni�ne,
{234}{318}sie� finansowych i politycznych|zwi�zk�w na ca�ym �wiecie.
{322}{359}Domek Lalek jest pod ziemi�.
{363}{464}Nie jak jaki� sekret...|Tylko jakby by� gdzie� pod Los Angeles.
{468}{513}Pracujesz dla NSA.
{527}{602}Domy�li�a� si�? U�yj swoich dedukcyjnych|umiej�tno�ci. Jeste� Lalk�.
{606}{653}Czemu chcia�e� zniszczy� Dom Lalek?
{657}{717}Gdyby nie ja, Paul Ballard,|ju� by ci� znalaz�.
{721}{747}Zr�b to.
{767}{811}Gratuluj�, panie Langton.
{819}{843}Czego?
{847}{889}Zosta� pan szefem ochrony.
{893}{942}Widzia�em to ju� wcze�niej.
{966}{1007}- Alfa.|- Alfa nie �yje.
{1011}{1051}Po tym, co zrobi�...
{1060}{1133}Wytropili go i wpakowali kulk� w �eb.
{1137}{1193}Nigdy by nas nie ok�amali w takiej sprawie.
{1207}{1236}Prawda?
{1841}{1885}Kiedy ksi��� j� poca�owa�,
{1889}{1972}czar zosta� z�amany i kr�lewna otworzy�a oczy.
{1986}{2052}A kiedy spojrza�a na pi�kn� twarz m�odego ksi�cia,
{2056}{2151}ca�e kr�lestwo zacz�o si� budzi�.
{2155}{2218}Kucharki w kuchni, ch�opcy w ogrodzie,
{2222}{2267}wszyscy otworzyli oczy i zacz�li si� rozgl�da�.
{2271}{2303}Ale bzdura.
{2308}{2355}- S�ucham?|- To bzdura.
{2365}{2399}Nie wiesz, co to znaczy?
{2403}{2454}Mo�e tobie si� nie podoba, ale inni s�uchaj�.
{2458}{2503}Wi�c mo�e porozmawiamy o tym kiedy sko�cz�.
{2507}{2561}Czar dzia�a� przez setki lat.
{2572}{2653}A on pojawi� si� ostatniego dnia|i j� uratowa�?
{2657}{2681}Dobrze...
{2686}{2717}Jak si� nazywasz?
{2722}{2754}To Susan.
{2763}{2816}Naprawd�? Ja te� nazywam si� Susan.
{2822}{2892}- S�uszna uwaga, Susan.|- Wiedzia�a o kl�twie.
{2896}{2957}"Dotkniesz zatrutego wrzeciona w|pi�tnaste urodziny".
{2961}{2996}- Tak.|- Gdybym by�a na jej miejscu...
{3000}{3062}Nie zwiedza�abym zamku w pi�tnaste urodziny,
{3066}{3112}zbieraj�c wszystkie le��ce na ziemi wrzecionka.
{3116}{3219}Zw�aszcza, gdyby wiedzia�a co to, do cholery,|jest wrzecienie.
{3223}{3269}Rodzice jej raczej nie powiedzieli o kl�twie.
{3273}{3323}Gdyby wiedzia�a, mogliby j� ukry�.
{3327}{3381}Albo mog�aby po prostu uciec!
{3385}{3409}Albo mo�e tak.
{3413}{3471}Albo mog�a si� sama zbudzi�!
{3475}{3504}To by�a kl�twa, nie mog�a...
{3508}{3600}- Mog�a si� sama obudzi�!|- Susan, przesta�. Do�� tego.
{3604}{3638}Pu�� mnie!
{3642}{3690}- Pu�� mnie! Zostaw!|- Chod�.
{3694}{3729}Dobrze, starczy na dzisiaj.
{3733}{3835}Wracajcie do swoich pokoi, sprawdz� was.
{3934}{3986}Chyba to ja poci�gn�am za spust.
{3990}{4047}Tak, co� przypomnia�o jej to,|przez co sama przesz�a.
{4051}{4088}Nie jestem zaskoczona.
{4092}{4183}Ta historia zawsze mnie wkurza�a,|dlatego j� wybra�am.
{4187}{4228}Wybacz, je�li zepsu�am normalny tok.
{4232}{4310}Wiedzia�a�, �e tak to si� mo�e sko�czy�?
{4314}{4364}Kto� powiedzia�, �e mog� jej pom�c.
{4368}{4416}Chcia�am, �eby� mi j� p�niej pokaza�a.
{4420}{4477}Jak wida�, nie musia�am.
{4496}{4522}Ale kiedy wyje�d�asz?
{4526}{4552}Gdzie?
{4566}{4587}Nie wiem.
{4591}{4621}Chodzi o Caroline?
{4625}{4654}Znalaz�e� j�?
{4699}{4720}Nie.
{4729}{4763}Chcia�e� mi powiedzie�?
{4767}{4844}Gdybym przysz�a jutro, a nie dzi�...
{4848}{4868}Paul, porozmawiaj ze mn�!
{4872}{4907}Nie ma o czym.
{4911}{4962}Powiedz tylko czemu.
{4981}{5027}Nie pasujemy do siebie.
{5031}{5091}Kiedy jestem przy tobie...
{5095}{5129}Nie pasujemy do siebie.
{5133}{5184}Nie, Paul.
{5188}{5237}Stoisz mi na drodze.
{5318}{5360}�yjesz w ci�g�ym stresie.
{5364}{5389}Przyt�aczam ci�.
{5393}{5450}Odpuszcz�, zrobimy sobie przerw�.
{5454}{5487}To dobry pomys�.
{5491}{5538}Ale potrzebujemy tylko przerwy.
{5542}{5600}Porozmawiasz ze mn�?
{5604}{5639}My�lisz, �e nie mo�esz mi ufa�.
{5643}{5680}I dobrze, �e przywi�zujesz uwag� do tego uczucia,
{5684}{5816}ale musisz by� pewny, czy s�usznie mnie obwiniasz.
{5820}{5867}Sp�jrz na mnie!
{5954}{6005}Na prawdziw� mnie,
{6013}{6160}i zastan�w si�, czy we wszystko,|co powiedzia�am, nie wierzy�am ca�ym sercem.
{6164}{6337}Powiedzia�a� dok�adnie to,|co chcia�em us�ysze�.
{6341}{6388}I dlatego odchodz�.
{6392}{6420}Co?
{6424}{6441}P�niej si� tym zajm�.
{6445}{6470}Prosz� ci�, to...
{6474}{6568}Przesta� by� taki okrutny.|Nie widzisz, �e to mnie dobija?
{6608}{6657}Przejdzie ci.
{6778}{6799}Co na nim jest?
{6803}{6822}Nie wiemy.
{6826}{6870}Zosta� dzi� dor�czony do pana Dominica.
{6874}{6923}Nie byli�my w stanie odblokowa� danych.
{6927}{6950}S�dzisz, �e to od NSA?
{6954}{6988}Wiemy, �e by� ich wtyk�.
{6992}{7092}Skoro tak nagle znikn��, mo�e pr�buj� go odnale��.
{7096}{7137}Czego potrzebujemy by go otworzy�?
{7141}{7156}Technika?
{7160}{7241}Oczywi�cie mo�emy uaktywni� agenta z takimi mo�liwo�ciami.
{7245}{7288}Mo�emy r�wnie� za�o�y�,|�e zabezpieczyli si�,
{7292}{7392}aby tylko pan Dominic m�g� odczyta� dane bez uszkodzenia ich.
{7396}{7461}Wi�c lepiej zapytajmy pana Dominica.
{7465}{7490}Pewnie.
{7523}{7550}Racja.
{7619}{7681}Dominic jest na Strychu.
{7686}{7778}To chyba nie powinno nas powstrzyma�?
{7821}{7894}Wci�� umieszczali�my j� w rodzinach zast�pczych,|a ona zawsze wraca�a.
{7898}{7964}Olewa�a szko��, wdawa�a si� w b�jki.
{7968}{8034}Wyj�li�my z niej pi�� no�y.
{8038}{8063}W r�nym czasie.
{8067}{8115}Nie wiem nawet, sk�d je mia�a.
{8119}{8177}Kradnie je od innych dzieci, albo ze sklep�w.
{8181}{8260}Niekt�re sklepy maj� no�e do mi�sa luzem na ladzie.
{8264}{8289}Mo�na wej�� i wyj��.
{8293}{8355}Jej matka przedawkowa�a,|kiedy by�a bardzo ma�a.
{8359}{8416}Dziewczyna zosta�a z jej ch�opakiem,
{8420}{8476}kt�ry by� ma�ym dilerem i alfonsem.
{8480}{8559}Pewnie my�la�, �e b�dzie na niej zarabia�,|kiedy podro�nie,
{8563}{8717}ale okaza�o si�, �e nie trzeba czeka�,|im m�odsza tym wi�ksza stawka.
{8721}{8842}Wiesz co� o Susan, czego nie by�o w raporcie,|kiedy ci j� dostarczyli?
{8848}{8893}By�abym w szoku, gdyby� wiedzia�a.
{8897}{8931}Nic ci nie powie.
{8935}{9003}Ok�amuje swoj� terapeutk�,|jest bezu�yteczna w grupie.
{9007}{9127}Du�o wiesz, jak na kogo�,|kto zna j� od pi�ciu minut.
{9205}{9259}Znam j� o wiele d�u�ej.
{9263}{9310}Nie s� takie same.
{9329}{9375}Troch� s�.
{9399}{9429}Przyjrzyj si� bli�ej.
{9470}{9545}To odbicie wszczepi�em rano Echo.
{9549}{9600}To jest sprzed 11. lat.
{9604}{9675}Tak, widz� podobne wzorce odpowiedzi,
{9679}{9751}oznaki depresji i niestabilno�ci.
{9755}{9796}I co w tym wielkiego?
{9800}{9846}Dzieciak jest w rozsypce.
{9852}{9915}Trauma pourazowa zaw�adn�a jej emocjami, reakcjami
{9919}{9980}rozw�j intelektualny poza rozpoznaniem.
{9984}{10053}Ale je�li dostanie odpowiedni� pomoc, przy�o�y si�,
{10057}{10149}poradzi sobie ze swoimi problemami, b�dzie...
{10153}{10252}mi�� kobiet� z trudn� przesz�o�ci� i...
{10256}{10286}Zdrow� g�ow�.
{10290}{10363}Echo jest teraz doros�� ni�?
{10402}{10565}Nazwiska i daty, jakie� szczeg�y si� zmieni�y,|ale tak, to ona.
{10569}{10614}Je�li b�dzie poprawnie dorasta�a.
{10618}{10714}Echo jest �ywym przyk�adem|najlepszej przysz�o�ci tego dzieciaka.
{10718}{10794}My�li, �e ochotniczo pomaga dziecku podobnemu do niej...
{10798}{10848}Ale dok�adnie wie, czego ma oczekiwa�.
{10852}{10986}Mo�e to dziecko dostrze�e,|�e jest dla niego jaka� przysz�o��.
{10990}{11054}Ca�e podej�cie, m�j pomys�.
{11058}{11127}W�a�ciwie to ca�e przedsi�wzi�cie jest mojego autorstwa.
{11131}{11161}Jak zdoby�e� na to zgod� DeWitt?
{11165}{11247}Ka�dy chce by� prawym,|kiedy tylko mo�e sobie na to pozwoli�.
{11251}{11300}Nawet Topher Brink.
{11304}{11397}To uczucie, to nie jest zwyk�a duma.
{11448}{11473}Topher.
{11595}{11625}Dobra.
{11736}{11778}Koniec tej parady dumy.
{11796}{11859}Niech aktywuj� Victora.
{12851}{12887}Nie wiem.
{12900}{12947}Nie wiem, co zrobi�am �le.
{12951}{12979}W porz�dku.
{12983}{13035}Tak bardzo si� stara�am.
{13050}{13127}Zrobi�am wszystko, co mog�am.
{13828}{13854}Tutaj.
{13858}{13899}To by�o dok�adnie tutaj.
{14040}{14080}WYST�PUJ�:
{14140}{14300}{C:$#aacc00}{y:b}T�umaczenie:|Koniu734
{14310}{14410}{C:$#aacc00}- \\ NewAge SubTeam //-|- \\ www. nast. ws //-
{14670}{14710}DOLLHOUSE 1x11|"DZIKA RӯA"
{14769}{14817}Mog�?
{14913}{14957}Zatrzymujesz sobie t� ksi��k�?
{14961}{15003}Naprawiam j�.
{15018}{15068}W�a�nie widz�.
{15085}{15131}Nazywaj� to edycj�.
{15135}{15212}Mo�na z tego wy�y�.
{15271}{15379}Naprawd� nie mo�esz znie��,|�e nie prze�y�a, co?
{15451}{15526}Pewnie, mia�a 15 lat.
{15530}{15560}To du�o.
{15564}{15709}- Gdyby by�a m�odsza, powiedzmy mia�a sze��, czy siedem lat...|- Zawsze mo�na uciec.
{15713}{15737}Serio?
{15741}{15777}Ja nie mog�am.
{15781}{15839}A kiedy chcia�a� ucieka�?
{15883}{15941}W �rodku nocy,
{15951}{16105}zawsze wydawa�o mi si�, �e mog� uciec,|kiedy si� przeja�ni.
{16109}{16308}Czasami ubiera�am si� i czeka�am a� wzejdzie s�o�ce.
{16312}{16462}Ale kiedy wschodzi�o, on tam by�, udawa�,|�e wszystko jest normalnie.
{16466}{16611}To wydawa�o si� lepsze od udawania, wiesz?
{16615}{16696}Mog�o si� wydawa�,|�e sama wymy�la�am te rzeczy.
{16700}{16843}Naprawd� chcia�am, �eby to by�o co�,|co sobie wyobrazi�am.
{16847}{16972}Pod koniec czu�am si� tak samo winna jak i on.
{16976}{17098}Jak by�my razem pope�nili przest�pstwo.
{17102}{17212}Za ka�dym razem, kiedy kto� nazywa� mnie ofiar�,
{17216}{17315}czu�am si�, jak najwi�kszy k�amca �wiata.
{17566}{17606}Nie mo�esz tu przychodzi�.
{17610}{17660}Kierownik i tak ju� mnie obserwuje.
{17664}{17736}Jestem tego �wiadom, Loomis, ale to co� wielkiego.
{17740}{17764}Sp�jrz.
{17832}{17873}Przynios�e� to wszystko ze sob�?
{17877}{17929}Wszystko to, co doprowadzi�o mnie donik�d.
{17933}{17968}Genialne.
{18003}{18024}Lubov.
{18028}{18063}Moje po��czenie z Rosjanami.
{18067}{18094}Nic nie wiedzia�.
{18098}{18122}Wszystko to �lepe zau�ki.
{18...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin