dział piętnasty - przepisy końcowe.pdf

(88 KB) Pobierz
untitled
DZIAŁ PIĘTNASTY
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 296. (skreślony).
Art. 297. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wynagrodzenia:
a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy,
b) stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań,
odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia.
Art. 298. (uchylony).
Art. 298 1 . Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia
akt osobowych pracownika.
Art. 298 2 . Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a
także przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
Art. 298 3 . (uchylony).
Art. 299. (skreślony).
Art. 300. W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.
Art. 301. § 1. Szczególne uprawnienia związane ze stosunkiem pracy osób powołanych do czynnej
służby wojskowej i zwolnionych z tej służby normują przepisy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 2. Okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie i na zasadach
przewidzianych w przepisach, o których mowa w § 1.
Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.
Art. 303. § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres stosowania przepisów prawa
pracy do osób wykonujących pracę nakładczą, ze zmianami wynikającymi z odmiennych warunków
wykonywania tej pracy.
§ 2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania przepisów prawa
pracy do osób stale wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub umowa o pracę
nakładczą, ze zmianami wynikającymi z odmiennych warunków wykonywania tej pracy.
Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o
których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek
pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w
zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność
gospodarczą.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na
terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.
§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących
pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r.
88
1) na innej podstawie niż stosunek pracy,
2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w
procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i
zdrowia tym osobom.
§ 5. Minister Obrony Narodowej - w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a Minister
Sprawiedliwości - w stosunku do osób przebywających w zakładach karnych lub w zakładach
poprawczych, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określą, w drodze rozporządzeń,
zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesiątego w razie wykonywania określonych zadań lub
prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
Art. 304 1 . Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny
podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot
organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w
zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.
Art. 304 2 . Do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i współpracujących z nimi członków ich
rodzin oraz członków spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) stosuje się odpowiednio art. 208 § 1,
art. 213 § 2, art. 217 § 2, art. 218, art. 220 § 1 i art. 221 § 1-3.
Art. 304 3 . Do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą stosuje
się odpowiednio art. 208 § 1.
Art. 304 4 . Pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież roboczą i środki ochrony
indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których ich
własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo
wykonywania tych prac lub czynności.
Art. 304 5 . § 1. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez
nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną,
artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.
§ 2. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek podmiotu
określonego w tym przepisie.
§ 3. Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych
zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1:
1) powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,
2) zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.
§ 4. Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia:
1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do
wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy
lub innych zajęć zarobkowych,
4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko
uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie
wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.
§ 5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać:
1) dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
2) oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym w § 1,
3) określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,
USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r.
89
4) określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć
zarobkowych,
5) określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych,
6) inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo
warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.
§ 6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa
wydane zezwolenie.
§ 7. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy
dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.
Art. 305. (skreślony).
USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r.
90
Zgłoś jeśli naruszono regulamin