Objawy kardiologiczne.pdf

(79 KB) Pobierz
3_Grzesik.p65
!" !#$ #%
!"
#"$%
&'()* !"
+,(-*) !"
#."
!"
#"
$/0,
1(+ $% """!
!+"!+"21"++3
"$)4+!5
66++!67"2$)
"++"("898:;88<;:9=<
;889<>?:>%<==<@;3>A2,""+
!("%1;88:""(
""++B:CC;88?;9C=<===
>C?D<==>2,+"!6(""
65@;DA2
+""++3
"7"+12
6"""B"B"
+*+!""+627+3
!17"
"+!"!+6""2E3
!"7"""2+(<=3:=
"!!"+*"2"+!
DF;=F6 $% ,(
=>FDF4+@C:A2
 
&'($&')*+
,/'-4G4)'H41I')J)1J4
7++1"
(!"3
66"2 $
% !75K!677"7!
K12L"M"+"+2
E6+"+3
("++7
2 ""(+!""3
"+"I13;/G3K+K
I13<IG3+K6"7+3
""+K/+!+3
2$6"!KK"
+("7(%63
!"+!"+"+26!
6""+"!""!3
KK/@?A2+1"+3
%+7"7K6"+3
5+"+"2"+3
1(KKND"++!/;!!
++"KN93
22IG32"++"!63
+!"+"+3
6@?A2
+
12+7
"+1(++
+"+7"+(3
6+*62$"6+""
7!6"@<A2 & "+23
6"
7"+(77+ $%
@9A2 ' "+26+7"
"+1+"D!3
K"KNDON9O"!(!6;=F
K"+!2%"!66"
+7""!!"+"!P
"II+!KNDO"!++7!
+!K7"+ $%
@8A2
I"+""++*
127K"!"+7"3
+6 $% "(""3
HG++I13;/G3KI13;<""3
""HG(++BI13;=/G32,3
++(!673
"+"+6+@;=A2
(NDO+"3
"+1(62 (# "+23
"+(+""+7"3
6"@;;A2G" $ "+2"+(
NDO"+7""3
K/@;<A2G656+7"
+!6+"265
+6"2E6"63
!++5"+3
+6"!+K3
@?A2
+
12N""(+(
"+"2"75+
+2/+"+K+3
+"K+3
+""!6"3
"(@;>A2*+3
%""!@;D;CA2+
! $% 7""+3
"2++K!(66"!
("!%+"(6(
+"!B6((2"
""+K+@;DA2
$"+!"("3
+7"2E"+(+963
"("@;CA2
6"75"++
1"6+!5+7
"("++"!
+"+("!!6"("32
'.J1IGI)G4)IQ)G4)).0I4I0 GI$4H'4-'
,H)4I4-E'H41I')J)1J4
)+7"+1"!#
+"36"+"+
+P"+!
2H"""!75"2)"!6
"+%++ @C:;:;?A2(
+!!!+"!1!("563
72$"6+(++7"+
&'($&')*+
12G"+""73
"((%(""
3+7""!"!+
6"+"3"
2"+!"!+3
"("""++"2G"3
"+""!"@C:;:;?A2
,+"+1"("3
+ "+2G7"(+3
"3"R+(("
+"32'(>=F+("""2
"+KK$//
7"@;9A2+3
"+"+"3"+!+3
"+">:
"""+66++%"+7I"+3
(+"+,HS=>"2@:;9A2,6""+"63
(6"!+"3
12 () "+2+7"3
+19?F++"+"3
2ECDF+(("(;T>3
+"+"+6=;<"2"+(UH$
"7!+!!D=T2H""+
++P"+7++
P"2K+""73
"+"3+6+P"
+6+6+P"2+++"
6"K(2,6"+*++3
!+6+(!+"33
"@;8A2
,VWG4G$/0,$/).0II0 GI$4H'4-',H)4I4-E
'H41I')J)1J4
("!+7"+
1""+8=F2.+++
"+*+!"+*+(+2+"+
"("64+@<;:A2,3
7+"+(!+!
"!1+7"2
N6!+(K $% +*3
"+"+" "+2,641I$
"75+(+++3
+!"!+!!
+<:DF;<?F9<F@<=A2+!3
++(!7!"!+"+"3
75+(+ $% (+><?F
;;F@;?<;A2
NI-G'$/J)IGHNI'1'-I)GJP,H)4I4-E
'H41I')J)1J4
N"+"1+++3
+672N!("3
7+(+""+""3
"+*"""7
"6"+"!7!"3
""!+!%"2""3
"!5""+3
+%"+!3
""! $% 2
H++7"+16"3
5+(7+""213
+65+7+72,"+3
+"6 $% ""3
!"+"41I$"23
+7""+!T+(3
"!*6,H"+K
"@C;?A2
,75 $% +""
!++++(+"
%""!!K
+"+" "+2@<<A2)
+(+! $%
67;3;=2656
(5""7"3
+@<>A277+7+
%"65+*""
!+(+"2E6"66+3
!+%"6,H
"75K@?;?A2G"
!+"!3
"+"7!
7!"!@9A2
6++++"7+
$% +""+6!
""+3
752+++(
Zgłoś jeśli naruszono regulamin