pszczoly_i_miody_kryteria.pdf

(490 KB) Pobierz
Microsoft Word - co sprawdzalismy.doc
Co sprawdzaliśmy na Sprawdzianie 2006 ?
(materiał dla uczniów, rodziców i nauczycieli)
Prezentujemy zadania z arkusza egzaminacyjnego „Pszczoły i miody”. Pogrupowaliśmy je
tak, jak wyniki sprawdzianu zostaną pogrupowane na zaświadczeniach dla uczniów –
w 5 obszarów umiejętności:
• czytanie
• pisanie
• rozumowanie
• korzystanie z informacji
• wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Każdy z obszarów został podzielony na poszczególne umiejętności – zgodnie z zapisami
w standardach wymagań egzaminacyjnych. Przy nazwach tych umiejętności podaliśmy mak-
symalną liczbę punktów do uzyskania, a pod nimi treść zadań i opisy sprawdzanych umiejęt-
ności cząstkowych . Ponadto w zadaniach wyboru zaznaczyliśmy poprawne odpowiedzi,
a w zadaniach wymagających zapisania rozwiązania podaliśmy przykłady prac ocenionych na
maksymalną liczbę punktów.
Najlepszym sposobem analizy zamieszczonego materiału jest jego wspólna lektura przez
uczniów i rodziców oraz uczniów i nauczycieli.
CZYTANIE
1) Czytanie tekstu popularnonaukowego [5 punktów]
Tekst I
Pszczoły to niezwykłe owady. Tworzą dobrze zorganizowane społeczeństwo, w którym każ-
dy owad pełni określone funkcje. Żyją w rodzinach, których liczebność zmienia się w zależno-
ści od pory roku. Jesienią jedna pszczela rodzina liczy około 20 tysięcy osobników, wiosną
liczba pszczół w rodzinie nieco się zmniejsza, a latem wzrasta do 50 tysięcy i więcej.
W obrębie swego gniazda pszczoły utrzymują stale określoną temperaturę i wilgotność od-
powiadającą ich potrzebom. Dzięki zapasom pokarmu zgromadzonym w gnieździe mogą prze-
trwać okres, gdy niska temperatura na zewnątrz uniemożliwia im opuszczenie ula i nie mogą
zbierać nektaru z kwitnących roślin.
Utarło się w naszym języku powiedzenie pracowity jak pszczółka, a pszczoły stały się
symbolem porządku, pilności i pracowitości. Nic dziwnego. Te owady pracują od świtu do
nocy nie tylko dla siebie i swej pszczelej rodziny. Zbierając nektar z kwiatów, zapylają rośliny
i dzięki temu zwiększają plony. To największy pożytek, jaki mamy z pszczół. Wartościowe jest
również wszystko, co wytwarzają: miód, mleczko pszczele, wosk, kit. Nawet ich jad ma dużą
wartość leczniczą.
Najbardziej znanym produktem wytwarzanym przez pszczoły jest miód nektarowy. Jego
odmiany zależą od gatunku roślin, z których kwiatów pszczoła pobrała nektar. Są np. miody
akacjowe, wrzosowe, lipowe, gryczane.
Miód ma wysoką wartość kaloryczną. Zawiera łatwo przyswajalne cukry, które są
wchłaniane do organizmu bez potrzeby ich trawienia.
Miód wykazuje działanie bakteriostatyczne, tzn. hamuje rozwój i rozmnażanie się bakterii.
85496239.529.png
W dawnych latach mieszano z miodem różne produkty, by je zakonserwować i zabezpieczyć
przed zepsuciem. Od wieków znane są też lecznicze właściwości miodu. Do dziś przeziębienia
czy stany zapalne gardła leczymy wodą z miodem i cytryną.
Na podstawie: I. Gumowska Pszczoły i ludzie , J. Guderska W ulu i na kwiatach
Zadania
Sprawdzamy, czy umiesz:
1. Liczebność pszczelej rodziny
A. latem jest mniejsza niż jesienią.
B. nie zależy od pory roku.
C. wiosną jest największa.
D. jesienią jest mniejsza niż latem.
lokalizować i porównywać
informacje zawierające
dane liczbowe;
2. Pszczoły przyczyniają się do pomnażania plonów, ponieważ
A. wytwarzają różne miody.
B. zachowują porządek w ulu.
C. zapylają kwitnące rośliny.
D. produkują wosk, kit i jad.
odczytywać informacje
zawierające uzasadnienie
postawionej tezy;
3. Miód ma własności konserwujące i lecznicze, ponieważ
A. powstrzymuje rozwój bakterii.
B. jest łatwo strawny.
C. powstaje z nektaru różnych roślin.
D. jest bardzo kaloryczny.
wnioskować o przyczynie
zjawiska na podstawie
informacji podanej w innej
formie.
Tekst II
Człowiek hoduje pszczoły i wykorzystuje je od tysięcy lat. Najpierw miało miejsce prymi-
tywne „podkradanie” miodu dzikim pszczołom, gnieżdżącym się w dziuplach wypróchniałych
drzew lub w małych jaskiniach czy szczelinach skalnych. Potem rozwinęło się bartnictwo, tzn.
hodowla pszczół w barciach, czyli naturalnych lub sztucznie wydrążonych dziuplach. A na
końcu dopiero pasiecznictwo, tzn. hodowla pszczół w pasiece, czyli w skupisku uli ustawio-
nych na niewielkiej przestrzeni.
W Polsce hodowlę pszczół w barciach znano już we wczesnym średniowieczu. Na terenie
dawnych grodów – dzisiejszego Gniezna i Opola – znaleziono narzędzia z XII w. do drążenia
w drzewie barci. Wraz z rozwojem bartnictwa rozwijało się prawo z nim związane. Znany jest
np. statut księcia mazowieckiego Janusza I z 1401 roku określający różne obowiązki
i przywileje właścicieli pszczół.
W połowie XVII wieku bartnictwo stopniowo zaczęło zanikać, za to coraz bardziej rozwija-
ła się hodowla pszczół w pasiekach.
Na podstawie: I. Gumowska Pszczoły i ludzie
Zadania
Sprawdzamy, czy umiesz:
5. Co to jest barć?
A. Szczelina między skałami.
B. Skupisko uli.
C. Otwór w pniu drzewa.
D. Mała jaskinia.
zlokalizować informację
zawierającą objaśnienie
znaczenia wyrazu;
2
85496239.540.png 85496239.551.png 85496239.562.png
6. Narzędzia z XII wieku znalezione w Gnieźnie i Opolu świad-
czą, że na tych terenach w średniowieczu
A. podbierano miód dzikim pszczołom.
B. zajmowano się bartnictwem.
C. bartnictwo zaczęło zanikać.
D. hodowano pszczoły w pasiekach.
dostrzegać zależności
między wydarzeniami
współczesnymi i historycz-
nymi.
2) Czytanie tekstu literackiego [2 punkty]
Tekst
Lipiec z pszczół kapelą
Lipiec z pszczół kapelą
czuwa nad ogrodem,
więc mu ogrodniczka
niesie chleba z miodem.
Ewa Szelburg-Zarembina
Zadania
Sprawdzamy, czy umiesz:
10. Co jest charakterystyczną cechą tego wiersza?
A. Jest rozbudowaną przenośnią.
B. Jest oparty na porównaniu.
C. Zawiera wiele epitetów.
D. Zawiera wyrazy dźwiękonaśladowcze.
odczytać cały wiersz jako
rozbudowaną przenośnię;
11. Które wersy wiersza się rymują?
A. 1. i 2.
dostrzec rymy.
B. 2. i 3.
C. 2. i 4.
D. 1. i 4.
3
85496239.001.png 85496239.012.png
3) Czytanie tabeli [2 punkty]
W sklepie „Bartnik” różne odmiany miodu są sprzedawane wyłącznie w opakowaniach
oferowanych w cenniku:
Odmiana miodu
Cena 1 słoika miodu
(w złotych)
masa 0,25 kg
masa 0,5 kg
akacjowy
6,20
10,80
gryczany
5,80
10,50
lipowy
6,40
10,80
wielokwiatowy
4,50
8,00
wrzosowy
10,80
18,00
Zadania
Sprawdzamy, czy umiesz:
12. Które zdanie o miodach sprzedawanych w sklepiku „Bart-
nik” jest prawdziwe?
A. Mały słoik miodu wrzosowego kosztuje tyle, co duży gry-
czanego.
B. Miód akacjowy jest najdroższy, a wielokwiatowy najtańszy.
C. Najbardziej zbliżone są ceny miodu wielokwiatowego i
wrzosowego.
D. Duże słoiki miodu lipowego i akacjowego mają tę samą ce-
nę.
lokalizować oraz porówny-
wać dane liczbowe i na tej
podstawie wyciągać wnio-
ski;
13. Agata potrzebuje do upieczenia pierników 0,4 kg miodu.
Kupuje ten miód w sklepie „Bartnik”. Ile zapłaci, jeśli chce wy-
dać jak najmniej pieniędzy?
A. 4,50 zł
lokalizować oraz porówny-
wać dane liczbowe i na tej
podstawie wyciągać wnio-
ski.
C. 8 zł
D. 6,40 zł
4
B. 9 zł
85496239.023.png
4) Czytanie mapy [1 punkt]
Jedyne w Polsce technikum pszczelarskie znajduje się w Pszczelej Woli.
Zadanie
Sprawdzamy, czy umiesz:
17. W jakim kierunku od Warszawy znajduje się Pszczela Wo-
la?
A. Południowo-zachodnim.
B. Południowo-wschodnim.
C. Północno-wschodnim.
D. Północno-zachodnim.
wskazać kierunek geogra-
ficzny pośredni.
PISANIE
Pisanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat [10 punktów]
Zadanie
Sprawdzamy, czy umiesz:
25. Jest człowiekiem pracowitym jak
pszczoła, a jego praca służy innym.
Opisz taką osobę, opowiedz o jej
działaniach i wyjaśnij, dlaczego za-
sługuje na szacunek.
Twoje wypracowanie powinno zająć
co najmniej połowę wyznaczonego
miejsca.
pisać na temat [3 punkty]
(należało w pracy opisać osobę pracowitą i wykazać,
że podejmowane przez nią działania służą innym;
trzeba było także wprost lub pośrednio wyrazić sza-
cunek lub uznanie dla tej osoby)
komponować wypowiedź [2 punkty]
(należało napisać wypowiedź spójną zajmującą co
najmniej 9 linijek)
pisać w dobrym stylu [1 punkt]
(pisząc na temat, należało posługiwać się urozmaico-
nym słownictwem, używać trafnych określeń)
przestrzegać zasad poprawności językowej
[1 punkt]
(dopuszczalne 3 błędy)
5
85496239.034.png 85496239.045.png 85496239.056.png 85496239.067.png 85496239.078.png 85496239.089.png 85496239.100.png 85496239.111.png 85496239.122.png 85496239.133.png 85496239.144.png 85496239.155.png 85496239.166.png 85496239.177.png 85496239.188.png 85496239.199.png 85496239.210.png 85496239.221.png 85496239.232.png 85496239.243.png 85496239.254.png 85496239.265.png 85496239.276.png 85496239.287.png 85496239.298.png 85496239.309.png 85496239.320.png 85496239.331.png 85496239.342.png 85496239.353.png 85496239.364.png 85496239.375.png 85496239.386.png 85496239.397.png 85496239.408.png 85496239.419.png 85496239.430.png 85496239.441.png 85496239.452.png 85496239.463.png 85496239.474.png 85496239.485.png 85496239.496.png 85496239.507.png 85496239.518.png 85496239.527.png 85496239.528.png 85496239.530.png 85496239.531.png 85496239.532.png 85496239.533.png 85496239.534.png 85496239.535.png 85496239.536.png 85496239.537.png 85496239.538.png 85496239.539.png 85496239.541.png 85496239.542.png 85496239.543.png 85496239.544.png 85496239.545.png 85496239.546.png 85496239.547.png 85496239.548.png 85496239.549.png 85496239.550.png 85496239.552.png 85496239.553.png 85496239.554.png 85496239.555.png 85496239.556.png 85496239.557.png 85496239.558.png 85496239.559.png 85496239.560.png 85496239.561.png 85496239.563.png 85496239.564.png 85496239.565.png 85496239.566.png 85496239.567.png 85496239.568.png 85496239.569.png 85496239.570.png 85496239.571.png 85496239.572.png 85496239.002.png 85496239.003.png 85496239.004.png 85496239.005.png 85496239.006.png 85496239.007.png 85496239.008.png 85496239.009.png 85496239.010.png 85496239.011.png 85496239.013.png 85496239.014.png 85496239.015.png 85496239.016.png 85496239.017.png 85496239.018.png 85496239.019.png 85496239.020.png 85496239.021.png 85496239.022.png 85496239.024.png 85496239.025.png 85496239.026.png 85496239.027.png 85496239.028.png 85496239.029.png 85496239.030.png 85496239.031.png 85496239.032.png 85496239.033.png 85496239.035.png 85496239.036.png 85496239.037.png 85496239.038.png 85496239.039.png 85496239.040.png 85496239.041.png 85496239.042.png 85496239.043.png 85496239.044.png 85496239.046.png 85496239.047.png 85496239.048.png 85496239.049.png 85496239.050.png 85496239.051.png 85496239.052.png 85496239.053.png 85496239.054.png 85496239.055.png 85496239.057.png 85496239.058.png 85496239.059.png 85496239.060.png 85496239.061.png 85496239.062.png 85496239.063.png 85496239.064.png 85496239.065.png 85496239.066.png 85496239.068.png 85496239.069.png 85496239.070.png 85496239.071.png 85496239.072.png 85496239.073.png 85496239.074.png 85496239.075.png 85496239.076.png 85496239.077.png 85496239.079.png 85496239.080.png 85496239.081.png 85496239.082.png 85496239.083.png 85496239.084.png 85496239.085.png 85496239.086.png 85496239.087.png 85496239.088.png 85496239.090.png 85496239.091.png 85496239.092.png 85496239.093.png 85496239.094.png 85496239.095.png 85496239.096.png 85496239.097.png 85496239.098.png 85496239.099.png 85496239.101.png 85496239.102.png 85496239.103.png 85496239.104.png 85496239.105.png 85496239.106.png 85496239.107.png 85496239.108.png 85496239.109.png 85496239.110.png 85496239.112.png 85496239.113.png 85496239.114.png 85496239.115.png 85496239.116.png 85496239.117.png 85496239.118.png 85496239.119.png 85496239.120.png 85496239.121.png 85496239.123.png 85496239.124.png 85496239.125.png 85496239.126.png 85496239.127.png 85496239.128.png 85496239.129.png 85496239.130.png 85496239.131.png 85496239.132.png 85496239.134.png 85496239.135.png 85496239.136.png 85496239.137.png 85496239.138.png 85496239.139.png 85496239.140.png 85496239.141.png 85496239.142.png 85496239.143.png 85496239.145.png 85496239.146.png 85496239.147.png 85496239.148.png 85496239.149.png 85496239.150.png 85496239.151.png 85496239.152.png 85496239.153.png 85496239.154.png 85496239.156.png 85496239.157.png 85496239.158.png 85496239.159.png 85496239.160.png 85496239.161.png 85496239.162.png 85496239.163.png 85496239.164.png 85496239.165.png 85496239.167.png 85496239.168.png 85496239.169.png 85496239.170.png 85496239.171.png 85496239.172.png 85496239.173.png 85496239.174.png 85496239.175.png 85496239.176.png 85496239.178.png 85496239.179.png 85496239.180.png 85496239.181.png 85496239.182.png 85496239.183.png 85496239.184.png 85496239.185.png 85496239.186.png 85496239.187.png 85496239.189.png 85496239.190.png 85496239.191.png 85496239.192.png 85496239.193.png 85496239.194.png 85496239.195.png 85496239.196.png 85496239.197.png 85496239.198.png 85496239.200.png 85496239.201.png 85496239.202.png 85496239.203.png 85496239.204.png 85496239.205.png 85496239.206.png 85496239.207.png 85496239.208.png 85496239.209.png 85496239.211.png 85496239.212.png 85496239.213.png 85496239.214.png 85496239.215.png 85496239.216.png 85496239.217.png 85496239.218.png 85496239.219.png 85496239.220.png 85496239.222.png 85496239.223.png 85496239.224.png 85496239.225.png 85496239.226.png 85496239.227.png 85496239.228.png 85496239.229.png 85496239.230.png 85496239.231.png 85496239.233.png 85496239.234.png 85496239.235.png 85496239.236.png 85496239.237.png 85496239.238.png 85496239.239.png 85496239.240.png 85496239.241.png 85496239.242.png 85496239.244.png 85496239.245.png 85496239.246.png 85496239.247.png 85496239.248.png 85496239.249.png 85496239.250.png 85496239.251.png 85496239.252.png 85496239.253.png 85496239.255.png 85496239.256.png 85496239.257.png 85496239.258.png 85496239.259.png 85496239.260.png 85496239.261.png 85496239.262.png 85496239.263.png 85496239.264.png 85496239.266.png 85496239.267.png 85496239.268.png 85496239.269.png 85496239.270.png 85496239.271.png 85496239.272.png 85496239.273.png 85496239.274.png 85496239.275.png 85496239.277.png 85496239.278.png 85496239.279.png 85496239.280.png 85496239.281.png 85496239.282.png 85496239.283.png 85496239.284.png 85496239.285.png 85496239.286.png 85496239.288.png 85496239.289.png 85496239.290.png 85496239.291.png 85496239.292.png 85496239.293.png 85496239.294.png 85496239.295.png 85496239.296.png 85496239.297.png 85496239.299.png 85496239.300.png 85496239.301.png 85496239.302.png 85496239.303.png 85496239.304.png 85496239.305.png 85496239.306.png 85496239.307.png 85496239.308.png 85496239.310.png 85496239.311.png 85496239.312.png 85496239.313.png 85496239.314.png 85496239.315.png 85496239.316.png 85496239.317.png 85496239.318.png 85496239.319.png 85496239.321.png 85496239.322.png 85496239.323.png 85496239.324.png 85496239.325.png 85496239.326.png 85496239.327.png 85496239.328.png 85496239.329.png 85496239.330.png 85496239.332.png 85496239.333.png 85496239.334.png 85496239.335.png 85496239.336.png 85496239.337.png 85496239.338.png 85496239.339.png 85496239.340.png 85496239.341.png 85496239.343.png 85496239.344.png 85496239.345.png 85496239.346.png 85496239.347.png 85496239.348.png 85496239.349.png 85496239.350.png 85496239.351.png 85496239.352.png 85496239.354.png 85496239.355.png 85496239.356.png 85496239.357.png 85496239.358.png 85496239.359.png 85496239.360.png 85496239.361.png 85496239.362.png 85496239.363.png 85496239.365.png 85496239.366.png 85496239.367.png 85496239.368.png 85496239.369.png 85496239.370.png 85496239.371.png 85496239.372.png 85496239.373.png 85496239.374.png 85496239.376.png 85496239.377.png 85496239.378.png 85496239.379.png 85496239.380.png 85496239.381.png 85496239.382.png 85496239.383.png 85496239.384.png 85496239.385.png 85496239.387.png 85496239.388.png 85496239.389.png 85496239.390.png 85496239.391.png 85496239.392.png 85496239.393.png 85496239.394.png 85496239.395.png 85496239.396.png 85496239.398.png 85496239.399.png 85496239.400.png 85496239.401.png 85496239.402.png 85496239.403.png 85496239.404.png 85496239.405.png 85496239.406.png 85496239.407.png 85496239.409.png 85496239.410.png 85496239.411.png 85496239.412.png 85496239.413.png 85496239.414.png 85496239.415.png 85496239.416.png 85496239.417.png 85496239.418.png 85496239.420.png 85496239.421.png 85496239.422.png 85496239.423.png 85496239.424.png 85496239.425.png 85496239.426.png 85496239.427.png 85496239.428.png 85496239.429.png 85496239.431.png 85496239.432.png 85496239.433.png 85496239.434.png 85496239.435.png 85496239.436.png 85496239.437.png 85496239.438.png 85496239.439.png 85496239.440.png 85496239.442.png 85496239.443.png 85496239.444.png 85496239.445.png 85496239.446.png 85496239.447.png 85496239.448.png 85496239.449.png 85496239.450.png 85496239.451.png 85496239.453.png 85496239.454.png 85496239.455.png 85496239.456.png 85496239.457.png 85496239.458.png 85496239.459.png 85496239.460.png 85496239.461.png 85496239.462.png 85496239.464.png 85496239.465.png 85496239.466.png 85496239.467.png 85496239.468.png 85496239.469.png 85496239.470.png 85496239.471.png 85496239.472.png 85496239.473.png 85496239.475.png 85496239.476.png 85496239.477.png 85496239.478.png 85496239.479.png 85496239.480.png 85496239.481.png 85496239.482.png 85496239.483.png 85496239.484.png 85496239.486.png 85496239.487.png 85496239.488.png 85496239.489.png 85496239.490.png 85496239.491.png 85496239.492.png 85496239.493.png 85496239.494.png 85496239.495.png 85496239.497.png 85496239.498.png 85496239.499.png 85496239.500.png 85496239.501.png 85496239.502.png 85496239.503.png 85496239.504.png 85496239.505.png 85496239.506.png 85496239.508.png 85496239.509.png 85496239.510.png 85496239.511.png 85496239.512.png 85496239.513.png 85496239.514.png 85496239.515.png 85496239.516.png 85496239.517.png 85496239.519.png 85496239.520.png 85496239.521.png 85496239.522.png 85496239.523.png 85496239.524.png 85496239.525.png 85496239.526.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin