Beyond the cutting edge dvd3 cd1.txt

(44 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID 720x416 25.0fps 697.9 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{201}{306}T�umaczenie i synchro:|�ukasz i Krzysztof redmuluc@aim.com
{2017}{2134}- - - GLOBALNA ZMIANA �WIADOMO�CI - - -
{2602}{2722}Panie i panowie powitajmy ponownie Davida|Icke,a. :)
{2729}{2748}Dzi�kuj�!
{2764}{2789}Dzi�kuj�!
{2886}{2926}Dzi�kuj�!
{3043}{3126}Dzi�kuj�! Dzi�kuj�!
{3131}{3162}Dzi�kuj�!
{3194}{3236}Dzi�kuj�!
{3319}{3361}Dzi�kuj�!
{3486}{3534}Zn�w co� dosta�em.
{3586}{3663}Przepraszam, przepraszam za koszul� ale|tamta.
{3670}{3783}�mierdzia�a jak sportowy ochraniacz,|wiecie, po tym ca�ym czasie.
{3790}{3834}Zbyt wiele informacji, wiem Dave!
{3878}{4027}Chc� zako�czy� patrz�c na to co nadchodzi.
{4065}{4140}Z punktu widzenia tego co wy�ania si� z|tego g�wna.
{4160}{4271}Innymi s�owy wy�ania si� z wi�zienia|umys�u w kt�rym nas umieszczono.
{4280}{4362}I przez to wykreowa� rzeczywisto�� kt�r�|woleliby�my mie�.
{4367}{4428}W por�wnaniu z rzeczywisto�ci� w kt�rej|�yjemy.
{4429}{4521}I prze�amywanie zakl�cia dobrze to|podsumowuje.
{4521}{4655}Poniewa� jest to zakl�cie na wiele|sposob�w
{4655}{4699}je�li chcemy u�ywa� tej symboliki.
{4725}{4750}Nasze umys�y zosta�y zamkni�te na zasi�g|percepcji.
{4770}{4875}Kt�ra daje nam wra�enie, �e jeste�my|ograniczeni.
{4915}{4974}�e, jeste�my ma�ymi biednymi Jasiami|Kowalskimi bez w�adzy.
{4998}{5121}I ca�ej reszty tego i dok�adnie tam|ludzie manipuluj�cy masami ludzi.
{5127}{5176}Tam chc� �eby�my byli.
{5204}{5309}I kiedy patrzymy na drogi wyj�cia z tego.
{5373}{5495}Cytat Einsteina kt�ry podsumowuje wiele|rzeczy na kt�re patrzymy:
{5505}{5623}"Nie mo�esz rozwi�za� problem�w z tym samym|poziomem �wiadomo�ci kt�ry je stworzy�."
{5631}{5748}Teraz, to co mamy na �wiecie jest seri�|stworzonych problem�w.
{5748}{5839}Wtedy zmieniaj� partie polityczne|albo przesuwaj�
{5839}{5895}kolejne Ciemne Garnitury gdzie|indziej.
{5915}{5953}Ale s� oni na tym samym poziomie|�wiadomo�ci
{5953}{6007}co ci kt�rzy stworzyli problem.
{6029}{6098}Wi�c problem trwa dalej i tylko si�|pot�guje.
{6105}{6233}Poniewa� nie osi�gaj� poziomu wychodzenia|poza to i patrzenia na to z innej strony.
{6258}{6355}I zobaczenia innej drogi by zmieni� to co|chcemy zmieni�.
{6372}{6492}Wi�c drzwi kr�c� si� wko�o na Downing|Street 10 i w Bia�ym Domu.
{6503}{6580}Ale bez wzgl�du jak to wygl�da ten sam|poziom �wiadomo�ci wchodzi i wychodzi.
{6589}{6657}Wi�c nic si� nie zmienia i nie mo�e.
{6671}{6769}I ta �wiadomo�� pochodzi ze �wiadomo�ci|oddzielenia.
{6777}{6841}Widzenia wszystko jako oddzielne, to i|ca�� reszt� tego.
{6849}{6999}I to jest �wiadomo�� u w�adzy kt�ra|manipuluje ludzko�ci�.
{7034}{7120}By mie�, i m�c manifestowa�|rzeczywisto�� z tej perspektywy.
{7130}{7219}W jedno��i kt�ra rozumie, �e wszyscy|jeste�my jedn� �wiadomo�ci�.
{7220}{7330}�e, wszyscy jeste�my jedn� energi�,|wszyscy s� jednym umys�em.
{7331}{7380}I poprzez to wszystkie podzia�y|mi�dzy nami 
{7380}{7425}przez kt�re jeste�my dzieleni|i rz�dzeni.
{7426}{7470}S� TYLKO ILUZJAMI.
{7514}{7654}Wiecie, je�li kto� we�mie kij baseballowy|i zacznie si� nim wali� w g�ow�.
{7668}{7755}Nazwaliby�my to wariactwem, szale�stwem,|niepoczytalno�ci�.
{7765}{7912}Ale to w�a�nie robimy z konfliktem w|Palestynie, Iraku i II wojnie �wiatowej.
{7921}{8010}Wszyscy jeste�my jedn� �wiadomo�ci� kt�r�|ustawiono na wojn� z samym sob�.
{8018}{8091}I kiedy m�wi�, powt�rz� to jeszcze raz,|kiedy m�wi� o jednej �wiadomo�ci.
{8099}{8198}Nie m�wi� o jednym zbitym, jakby|zmiksowaniu.
{8206}{8296}Gdzie wszyscy s� jedn� �wiadomo�ci�, to|absolutne przeciwie�stwo tego.
{8305}{8437}I jednym ze sposob�w zobaczenia jak|bardzo zeszli�my z drogi.
{8449}{8617}By zrozumie� t� idee po��czenia i|wyra�ania jedno�ci wszechmo�liwo�ci.
{8627}{8708}Jest o jak bardzo to robimy i to jak|bardzo stali�my si� podobni do klon�w.
{8709}{8781}Pod��aj�c tylko za tym na przedzie,|trzymaj�c si� norm,
{8781}{8833}nigdy nie przekraczaj�c linii.
{8884}{8995}Nie stali�my si� podobni do klon�w z powodu|jedno�ci, wszyscy jeste�my tacy sami.
{9004}{9094}Nie o to chodzi w jedno�ci ale dlatego,|�e stali�my si� od��czeni.
{9101}{9162}Od tej niesko�czono�ci wszelkich|mo�liwo�ci.
{9176}{9292}W kt�rej mozemy si� bawi�, porusza� i|mie� z niej r�ne punkty obserwacji.
{9331}{9470}I po prostu j� rozgrywamy, wyra�amy|niesko�czon� rado��.
{9484}{9537}Z niesko�czonych mo�liwo�ci kt�re tam s�.
{9551}{9721}Ale zamiast tego dali�my si� wcisn�� w|u�amek tego obszaru mo�liwo�ci.
{9737}{9872}Wiecie. I tu stali�my si� podobni do klon�w|dlatego wszyscy zachowujemy si� tak samo.
{9879}{9942}Dlatego stali�my si� owcami.
{9957}{10079}Nie ma przeciwie�stw pomi�dzy jedno�ci� i|niesko�czonymi wyborami.
{10092}{10179}Niesko�czon� r�norodno�ci� bo tym|w�a�nie jest jedno��.
{10201}{10341}Wi�c mo�emy otworzy� nasze umys�y na|poziomy wielowymiarowej �wiadomo��i.
{10344}{10416}To nie znaczy, �e nagle b�dziemy jak|medium widzie� wszystko.
{10418}{10495}O, w�a�nie kogo� tam widzia�em, |o tam." Nie m�wi� o tym.
{10514}{10560}Ale mamy dost�p do tego poziomu|�wiadomo�ci.
{10567}{10686}I poprzez to nasz poziom rzeczywisto�ci|nie sprowadza si� do tylko tego �wiata.
{10696}{10754}Kiedy jeste� w tym �wiecie jeste�|naprawd� ograniczony.
{10761}{10805}Poniewa� wszystko co masz to ten �wiat.
{10812}{10871}By ci powiedzia� czym jest ten �wiat i|kim ty naprawd� jeste�.
{10876}{10967}Kiedy otworzysz swoj� �wiadomo�� i|przesuniesz sw�j punkt obserwacji.
{10974}{11061}Jeste� w tym �wiecie fizycznie,|przynajmniej jako projekcja.
{11069}{11134}Ale nie jeste� w nim w znaczeniu twojego|punktu obserwacji.
{11140}{11204}I wtedy mamy ludzi w spo�ecze�stwie...
{11214}{11316}S� ludzie kt�rzy s� w tym stanie i m�wi�:| "Jeste� szale�cem, wariatem,"
{11328}{11417}Nie, nie, jest inny poniewa� ma inny|punkt obserwacji od twojego.
{11422}{11529}To wszystko co jest, jeste�my tacy sami|ale z innym punktem obserwacji.
{11548}{11660}W tej niesko�czono�ci, i by� czas, nawet|w tej rzeczywisto�ci.
{11669}{11748}Kiedy powiedzia�bym, �e mieli�my to|poczucie jedno�ci.
{11757}{11891}Poczucie po��czenia, �wi�towania|unikalno�ci i radosnej r�norodno�ci.
{11905}{12031}Ale powoli, wkr�tce i mo�e nawet szybciej|ni� powoli i wkr�tce.
{12038}{12184}Nasze umys�y zosta�y przej�te i zamkni�te|w tym b�blu.
{12202}{12317}Tym od��czeniu od wielkiej|niesko�czonosci w to cia�o - �wiadomo��.
{12327}{12426}I oczywi�cie kiedy ludzie przychodz� teraz|na �wiat jako to co nazywamy dzie�mi.
{12434}{12526}I �wiadomo�� wchodzi do tego �wiata,|natychmiast zaczyna si� programowanie.
{12536}{12619}Cz�sto to rodzice programuj� dzieci w|tych normach:
{12621}{12670}"O, nie mo�esz tego zrobi�, |co powiedz� s�siedzi?"
{12672}{12726}"O, nie mo�esz tego zrobi�, |chce �eby� pracowa� w banku."
{12728}{12796}"Rozczarujesz mnie je�li b�dziesz|chcia� podr�owa� po Indiach."
{12802}{12844}"Wi�c b�d� rozczarowany i si� odwal."
{12852}{12941}"Ty id� pracowa� do banku, ja|b�d� podr�owa� po Indiach."
{13064}{13139}I to niejako symbolizuje, to wcze�niejsze|zdj�cie.
{13145}{13190}Z Mauzoleum Wojny w Sydney, Australii.
{13191}{13243}Spos�b w jaki jeste�my zamkni�ci i|przyci�ni�ci.
{13244}{13314}I przez to �yjemy tymi fa�szywymi|osobowo�ciami,
{13314}{13362}tymi maskami o kt�rych m�wi�em.
{13387}{13423}Fa�szywymi to�samo�ciami.
{13430}{13508}Dano nam teraz okazj�, nie tylko z|powod�w do kt�rych dojd�.
{13513}{13549}By si� przez to przebi�.
{13556}{13649}I nie jest to dos�owne prze�amywanie si�|przez co�.
{13656}{13749}Jest to wibracyjna wolno��.
{13760}{13839}Poniewa� kiedy raz otworzymy swoje umys�y|i otworzymy to.
{13849}{13913}Poniewa� powiedzia�bym, �e prawdziw�|Tr�jc�.
{13921}{14022}Prawdziw� Tr�jc�, nie jakim� tam Ojcem,|Synem i Duchem �wi�tym.
{14030}{14125}Jest lewa p�kula, prawa p�kula, serce.
{14130}{14211}Czakra serca, wir, to centrum, punkt|r�wnowagi...
{14223}{14309}Kiedy te trzy rzeczy pracuj� jednomy�lnie.
{14317}{14432}Wtedy mamy zr�wnowa�enie wszelkich|mo�liwo�ci.
{14441}{14517}Mamy po��czenie prawej p�kuli.
{14541}{14598}Z tym Poza...
{14609}{14681}Mamy dost�p do kreatywno�ci.
{14705}{14828}Innego punktu widzenia na �ycie,|unikalno��i tych wszystkich rzeczy.
{14837}{14965}Lew� p�kul� kt�ra jest tu z powodu|dekodowania tych rzeczy.
{14971}{15028}Sprowadza to do strukturalnego poziomu.
{15036}{15099}Z kt�rym mo�emy sobie poradzi� w tej|rzeczywisto�ci.
{15108}{15176}A to jest punkt r�wnowagi pomi�dzy tymi|dwoma.
{15183}{15258}Kt�ry zabiera nas daleko poza, poza to.
{15270}{15357}Do krain zrozumienia ponad s�owami.
{15363}{15460}Ponad wszystkim co mo�emy zrozumie� przez|ten poziomie.
{15471}{15511}I te trzy rzeczy pracuj�ce razem.
{15517}{15600}Dekoduj� t� rzeczywisto�� i przynosz�|r�wnowag�.
{15607}{15744}TO nigdy nie pozwoli�oby TEMU da� si�|wmiesza�.
{15751}{15814}W rzeczy o kt�rych m�wili�my.
{15820}{15900}W kontrol�, wykorzystywanie, w wojn� i|konflikt.
{15910}{15965}To nie posz�oby tam.
{15978}{16051}Je�li mamy TEGO u�ywa� w tej|rzeczywisto�ci
{16051}{16107}to na TYCH i TYCH warunkach.
{16119}{16189}Ale nie na TYCH warunkach, na warunkach|TEGO...
{16195}{16279}Izolowanej, lewop�kulowej �wiadomo�ci.
{16290}{16403}Kt�ra jest odizolowana od reszty|egzystencji.
{16413}{16492}Pracuj�c w swoim w�asnym pod�wiecie|struktury.
{16507}{16561}Wsp�zawodnictwa i ca�ej reszty tego.
{16569}{16623}Kiedy te trzy rzeczy pracuj� razem.
{16631}{16677}Wtedy mo�emy dekodowa� rzeczywisto��.
{16686}{16801}O kt�rej sama lewa p�kula nie mog�aby|nawet pomy�le�.
{16820}{16907}I kiedy zaczniemy to robi�, kiedy|zaczniemy otwiera� nasze umys�y.
{16916}{17008}I te wszystkie frazy absolutnie sumuj� to|o czym m�wimy.
{17017}{17149}Kiedy otworzymy nasze umys�y i zaczniemy|mie� dost�p.
{17155}{17226}By dekodowa� o wiele szerszy zakres|cz�stotliwo�ci.
{17234}{17323}Nagle rzeczywistos� kt�r� tworzymy.
{17332}{17371}Spos�b w kt�ry widzimy t� rzeczywisto��.
{17377}{17455}I postrzegamy j� tak ja...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin