David Icke - The Freedom Road 2.txt

(92 KB) Pobierz
{1}{1}29.971
{1}{90}movie info: DX50  656x480 29.97fps 757.0 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{454}{640}Cz�� druga - droga wolno�ci.|Ludzka podr� 7000 P.N.E. do 2012 N.E..
{663}{808}Wyszuka� i zaprezentowa� David Icke.
{917}{1104}Na podstawie jego ksi��ek "Najwi�kszy sekret", |"I prawda ci� wyzwoli" oraz "Jestem sob�, jestem wolny".
{1134}{1234}-CZʌ� DRUGA-
{1310}{1636}Ok, doszli�my do pocz�tku cz�ci drugiej i przebyli�my |bardzo d�ugi dystans w obu - historii i wielu |elementach kt�re by�y w niej zawarte.
{1646}{1977}Jedn� z rzeczy kt�re wyp�ywa�y par� razy i b�d� si� |pojawia� wiele, wiele razy w ci�gu mniej wi�cej |nast�pnej godziny jest �w temat symboliki.
{1995}{2241}Nie chodzi tylko o to, �e te symbole s� podpisem,| i nie tylko o to, �e to ich prawie sekretny j�zyk| czym r�wnie� jest.
{2256}{2516}Jest jeszcze jeden wa�ny pow�d dla symboli i tego |dlaczego pewne rzeczy s� w pewnych miejscach,dlaczego|plany ulic s� zaprojektowane w ten a nie inny spos�b.
{2536}{2956}Jest tak poniewa�, i dojdziemy do tego w ostatniej cz�ci| bardziej szczeg�owo - wszystko co istnieje jest energi�.|Gdy rezonujemy z energi� na okre�lonych cz�stotliwo�ciach| wp�ywa to na nas w okre�lony spos�b.
{2973}{3270}Mo�ecie spojrze� na cykle s�oneczne dla przyk�adu| cykle s�oneczne wp�ywaj� na nas na r�ne sposoby| w r�nych punktach cyklu poniewa� s� to |r�ne wibracje energii, inne typy energii.
{3285}{3400}Faktycznie to ta sama energia tylko| wyra�aj�ca si� na inne sposoby.
{3415}{3788}I je�li masz t� wiedz� i b�d� to podkre�la� ta wiedza| jest osi�galna dla tych paru i przekazywana po inicjacji| na najwy�szym poziomie tajnych stowarzysze�| i sieci szk� tajemnic od staro�ytno�ci.
{3802}{4015}Od kiedy te rody nam przedstawiono i je�li znasz t�| wiedz� wtedy mo�esz jej u�y� by wp�ywa� na �wiadomo��.
{4037}{4555}By rezonowa� np. pole energetyczne miasta w okre�lony spos�b| co pomo�e ci przyci�gn�� twoj� agend� i pomo�e ludziom reagowa� |w okre�lony spos�b i by� w pewnym stanie istnienia.|Poniewa� dotyka ich ta powtarzaj�ca si� cz�stotliwo��.
{4576}{5050}Wi�c dlatego patrzymy na plan ulic Pary�a, a potem| zobaczymy r�wnie� plany Waszyngtonu i zobaczycie |powtarzaj�c� si� koncepcj� wed�ug kt�rej te miasta |zosta�y stworzone. Ale zacznijmy od Pary�a.
{5064}{5460}Mamy tutaj jak ju� wspomnia�em w pierwszym wideo �uk |Triumfalny co jest reprezentacj� na planie ulic tego symbolu |s�o�ca na krzy�u z ko�em zodiaku ze staro�ytnego �wiata.
{5474}{5667}Ale to nie tylko to - 12 wychodz�cych dr�g i to| symbolizuj�ce s�o�ce, jest co� wi�cej ni� tylko to.
{5684}{5958}To tylko centralny punkt w tej sekwencji, tej �cie�ce| w Pary�u kt�ry jest jednym z wielkich, wielkich |centr�w tych rz�dz�cych rod�w.
{5974}{6255}To jest zbli�enie �uku Triumfalnego patrz�c w d�,| ca�kiem na wprost na drog� kt�ra biegnie prosto |w t� stron� i prosto w tamt�.
{6268}{6558}I gdy patrzymy w kierunku w kt�rym patrzyli�my dok�adnie |w linii prostej z �ukiem Triumfalnym widzimy ten wielki |nowoczesny �uk i jest tu kolejna piramida, |ale ten wielki nowoczesny �uk...
{6576}{6978}�uk jest wielkim symbolem Wolnej Masonerii, dlatego |mamy Kr�lewski �uk Wolnej Masonerii. I �uk jest symbolem |sieci tajnych stowarzysze�, jednym z symboli przez kt�re| wyra�a si� Wolna Masoneria.
{6993}{7430}Wi�c je�li spojrzymy zn�w prosto w d� w tym kierunku |widzimy ten nowoczesny �uk, wprost w dole tej drogi. Ok...|Teraz obr��my si� i sp�jrzmy w drug� stron� co zrobimy w |tym uj�ciu i tutaj mamy wieczny p�omie� Iluminati - pochodnia.
{7449}{7745}I popatrzmy przez ten t�um ca�kiem na wprost w dole, |jeden z najs�awniejszych je�li nie najs�awniejszy |bulwar uliczny w Pary�u -  Chance d'Elizee.
{7759}{8096}I je��i p�jdziemy na wprost od tego punktu dochodzimy do |tego, obelisk maj�cy 3200 lat, obelisk kt�ry zosta� wzi�ty |z Luksoru w Egipcie.
{8115}{8389}Wielkie �wi�te miejsca, Dolina Kr�l�w, wielkie �wi�te| miejsca staro�ytnego Egiptu i zosta� umieszczony| w Pary�u na tym skwerze.
{8401}{8647}I zn�w jest na wprost �uku Triumfalnego na wprost |z drugim �ukiem i idziemy dalej poza ten obelisk.
{8661}{9121}I widzimy drugi �uk, trzy �uki to r�wnie� symbolika| tajnych stowarzysze�, prawie ma�e odbicie �uku Triumfalnego| i je�li spojrzymy przez �rodek jest tam obelisk - ten z Luksoru.
{9133}{9310}I je�li b�dziemy i�� prosto, zn�w poruszamy si� w linii prostej| od �uku Triumfalnego dochodzimy do tego.
{9323}{9570}Nasz stary przyjaciel - wielka czarna, szklana piramida o kt�rej| wspomina�em wcze�niej, kt�ra zosta�a tam umieszczona |w czasie prezydentury Francois Mitteranda.
{9580}{10014}Dlaczego j� tam umie�cili? Poniewa� jest cz�ci� g��wnej| �cie�ki geometrycznej na planach Pary�a.�cie�ki kt�ra| rezonuj� energi� tego miasta, tego kluczowego dla tego Bractwa| miasta na pewnym poziomie wibracji tak jak tego chc�.
{10029}{10291}Wi�c sp�jrzmy teraz na Waszyngton DC,| tysi�ce mil po drugiej stronie Atlantyku |pojawiaj� si� te same rzeczy. I zn�w.
{10307}{10522}Te obrazy pochodz� z ksi��ki| "Talizman Stan�w Zjednoczonych" |wspania�ej ksi��ki i niezbyt �atwej do| prze�kni�cia jak si� okazuj�.
{10541}{11106}I jej autor spojrza� w histori� budynk�w Waszyngtonu |i tego jak, gdy go budowano umieszczono w planach| ezoteryczne i astrologiczne symbole, i klasyczne| symbole takie jak pentagramy i tzw. gwiazdy Dawida.
{11119}{11504}I tutaj widzicie gwiazd� Dawida na planie ulic Waszyngtonu, tam |w dole jest budynek Kapitolu, ale to nie jest �adna gwiazda| Dawida nie ma nic wsp�lnego z  �ydowsk� ras� i �ydami.
{11514}{11768}Gdy spojrzycie wstecz do staro�ytnego �wiata| ten symbol mo�na znale�� wsz�dzie w staro�ytnym| �wiecie arabskim,w �wiecie hinduskim etc..
{11778}{12138}Zacz�to go kojarzy� z �ydami po tym gdy zacz�li go u�ywa�| Rotszyldowie gdy stworzyli swoje imperium finansowe| we Frankfurcie w Niemczech i poszerzyli dzia�alno��.
{12153}{12484}Ale zn�w widzicie na planach Waszyngtonu jak zosta�| zaprojektowany od pocz�tku w tym Dystrykcie Kolumbii,| Dystrykcie Kolumbii - Dystrykcie Go��bicy.
{12494}{12763}Dlatego mamy Kolumbi� Brytyjsk�, mamy Columbia| Pictures,Columbia Broadcasting, CBS t� cal� symbolik�| kr�lowej Semiramis - Go��bicy.
{12773}{13043}I przypadkiem jak wygl�daj�, zobaczcie na symbole| tych organizacji. Sp�jrzcie na Columbia Pictures| - pani z zapalon� pochodni�.
{13055}{13426}Sp�jrzcie na Columbia Broadcasting (CBS) , oko - wszystkowidz�ce| oko kt�re jest na ekranie pomi�dzy ka�dym programem.|Uniwersytet Columbia - symbol zapalonej pochodni,| poniewa� s� one operacjami Bractwa.
{13442}{13891}I tutaj na planach ulicznych Waszyngtonu mamy budynek Kapitolu, te| ulice zgodnie z badaniami autora "Talizmanu Stan�w Zjednoczonych"|s� po�o�one w jednej linii gdy s�o�ce wschodzi w czasie |zimowego i letniego przesilenia.
{13901}{14289}Teraz gdy wr�cimy do staro�ytnych twor�w, kopc�w stworzonych |przez t� fenick� bia�� ras� w Europie i na Wyspach Brytyjskich |znajdujemy dok�adnie takie same za�o�enia.
{14299}{14671}Jest wielki kopiec w miejscu zwanym New Grange w Irlandii| i jest w nim naprawd� w�skie przej�cie do �rodka kt�re| prowadzi do �rodka g�ry i w centrum rozszerza si� na jaskini�.
{14685}{14963}I tylko w czasie zimowego przesilenia je�li jest bezchmurny |poranek, s�o�ce wschodzi dok�adnie w linii z tym wej�ciem | i strzela swym z�otym �wiat�em.
{14977}{15307}W prostej linii przez to w�skie ma�e przej�cie i roz�wietla |wszystko w jaskini centralnej i najwyra�niej trzeba czeka� sze��| lat �eby by� tam w czasie gdy si� to dzieje.
{15316}{15798}I zn�w s� to te same za�o�enia, ta sama wiedza przejawiaj�ca| si� w planach ulic dlatego budynki polityczne etc., i wolnomaso�skie |�wi�tynie s� zbudowane w punktach wir�w i �cie�kach gdzie| zbudowano r�wnie� kamienne kr�gi.
{15811}{15995}Teraz, za chwil� wr�cimy do plan�w ulic Waszyngtonu|ale jest co� co musz� om�wi� zanim do tego wr�cimy.
{16006}{16365}To na co patrzycie za mn� to miejsce oko�o 75 mil na p�noc |od San Francisco naprzeciwko Rosyjskiej Rzeki nazywa si�| Bohemian Grove, to jest to co widzicie za tymi drzewami.
{16374}{16573}Bohemian Grove zacz�o wyp�ywa� notorycznie| w poszukiwaniach nie tylko w sprawach |globalnej manipulacji, polityki etc..
{16586}{16890}Ale r�wnie� w�r�d ludzi badaj�cych satanistyczne rytua�y,| ofiary z ludzi, picie krwi i wszystkie te rzeczy kt�re| mo�na powi�za� z tymi rodami ze staro�ytnego �wiata.
{16907}{17408}I za tymi drzewami jest 2700 akr�w lasu Redwood, Bohemian Grove| gdzie i zn�w w "Najwi�kszym sekrecie" i w niekt�rych z moich| innych ksi��ek udokumentowa�em jak ludzie s� tam po�wi�cani, |picie krwi i te sprawy si� odbywaj�.
{17418}{17783}W co zamieszani s� niekt�rzy z najs�awniejszych |ludzi w Ameryce i r�wnie� ci z szerszego pola.|Prezydenci, liderzy biznesu, tego typu rzeczy,Henry| Kissingerowie tego �wiata, Bushowie, tego formatu ludzie.
{17792}{17975}Wi�c macie tutaj staro�ytn� �cie�k� przez las tak daleko |jak mog�em tam dotrze� zanim dotar�em do zakazu.
{17986}{18451}Tutaj mamy zdj�cie zrobione w Bohemian Grove w 1957,| facet kt�ry tam stoi nazywa si� Glenn Seaborg pom�g�| wyprodukowa� pluton by� zamieszany w Projekt Manhattan| kt�ry zrzuci� bomb� atomow� na Japoni� etc..
{18460}{18930}Ale sp�jrzcie po obu jego stronach: po prawej mamy Wujka| Rona- Ronnie Reagana w 1957 by� tylko aktorem filmowym.|"Zostanie prezydentem Stan�w- Co? Wujek Ron? Chyba |sobie �artujesz, dlaczego mia�by zosta� prezydentem?"
{18943}{19219}Po drugiej stronie Seaborga jest| "Podst�pny Dicki", Richard Nixon kt�ry |zosta� prezydentem Stan�w Zjednoczonych.
{19232}{19706}I poprzez te organizacje, te elitarne tajne stowarzyszenia| i ugrupowania takie jak Bohemian Grove prezydenci| i ludzie na pozycjach w�adzy, to jest ten korze�, si�a kt�ra| umieszcza ich na tych pozycjach co nie jest niespodziank�.
{19714}{19941}Tutaj mamy kolejne zdj�cie Bohemian Grove, |skoncentrujmy si� na nim przez chwil� poniewa�| zosta�o zrobione z dalekiego, dalekiego brzegu.
{19951}{20313}Ka...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin