Children Of Huang Shi.txt

(41 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x272 23.976fps 697.5 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{350}{420}T�umaczenie Andymen
{450}{538}W LATACH TRZYDZIESTYCH|W CHINACH WYBUCH�A WOJNA DOMOWA
{542}{640}JAPO�CZYCY ZAATAKOWALI I SZYBKO|ZDOBYLI WI�KSZ� CZʌ� CHIN
{680}{800}NIETKNI�TE ZOSTA�O CENTRUM SZANGHAJU,|EUROPEJSKA ENKLAWA DOBROBYTU.
{910}{981}W 1937 ROKU JAPONIA ROZPOCZʣA|KRWAWY ATAK NA NANJING,
{982}{1070}MIASTO ODDALONE O KILKA GODZIN DROGI|NA ZACH�D OD SZANGHAJU.
{1120}{1188}KORESPONDENCI WOJENNI ZJECHALI|DO SZANGHAJU
{1192}{1248}MAJ�C NADZIEJ�, �E UDA IM SI�|DOTRZE� DO NANJING
{1252}{1290}JESZCZE PRZED JAPO�CZYKAMI.
{1380}{1438}JEDNYM Z TYCH REPORTER�W BY�|GEORGE HOGG.
{1442}{1488}M�ODY, NIEDO�WIADCZONY ANGLIK.
{1492}{1560}FILM OPARTO NA JEGO BIOGRAFII.
{1700}{1830}CHRZE�CIJA�SKIE STOWARZYSZENIE M�ODZIE�Y M�SKIEJ,|SZANGHAJ, GRUDZIE� 1937 ROK
{2086}{2120}Co powiesz na kilka rzut�w?
{2136}{2162}Zwariowa�e�?
{2182}{2202}Mo�liwe.
{2206}{2243}5 dni p�yn��em|na zat�oczonym statku.
{2247}{2274}Przykro mi stary,
{2278}{2318}ale musz� oszcz�dza� si�y.
{2326}{2423}�eni� si� we wtorek.
{2436}{2459}Znakomicie.
{2525}{2574}Oczywi�cie je�li zd��� wr�ci� z Nanjing.
{2578}{2617}B�d� kierowc� w|Czerwonym Krzy�u.
{2641}{2664}Powa�nie?
{2670}{2690}Jedziesz do Nanjing?
{2694}{2735}Dwa dni przed �lubem.
{2757}{2792}To wymaga opicia.
{2811}{2861}- Dobra.|- Mo�e pomog� ci zrealizowa� plan.
{2867}{2891}W porz�dku.
{3202}{3273}Powtarzam. Nanjing jest zamkni�te dla prasy.
{3281}{3327}Spytaj Japo�c�w. To ich decyzja.
{3328}{3350}Nie nasza.
{3354}{3377}Barnes!
{3387}{3426}To jest m�j dobry znajomy Andy...
{3430}{3474}...Fisher.|- W�a�nie Fisher.
{3478}{3505}Przyjecha� do swojej dziewczyny.
{3506}{3538}Jestem George Hogg.
{3542}{3598}- Cze�� stokrotko.|- Poznajcie Rogera Appsleya.
{3611}{3664}Niewdzi�cznego gnojka|z brytyjskiej ambasady.
{3668}{3718}Pan Fisher i ja ju� si� poznali�my.
{3746}{3777}Cze�� kochanie.
{3803}{3833}Przepraszam pan�w.
{3877}{3902}To jego dziewczyna?
{3912}{3951}�eni si� z ni� we wtorek.
{3962}{3998}Nie b�dzie go tu we wtorek.
{4004}{4061}Rano jedzie prosto do piek�a.
{4118}{4160}Ty draniu! Da�e� mu przepustk�|do Nanjing?
{4164}{4184}Barnes!
{4188}{4223}Jak d�ugo si� znamy,|ty dupku? 10 lat?
{4224}{4253}Prosz� nam wybaczy�,|panie Appsley.
{4254}{4282}Przesta� Barnes...
{4287}{4315}On nie jest z prasy.
{4323}{4354}Andy Fisher. Czerwony Krzy�.
{4358}{4401}Dlatego dosta� przepustk�.
{4693}{4738}Zawar�em uk�ad z Andym Fisherem.
{4750}{4809}Da� mi dokumenty|i ci�ar�wk�.
{4827}{4862}Dzi�ki temu dostaniemy si� do Nanjing.
{4868}{4910}Barnes, b�dziemy pierwsi.
{4966}{4996}Ja nazywam si� Andy Fisher.
{5015}{5042}Ty nazywasz si� David Barcley.
{5070}{5107}Jeste�my kierowcami|Czerwonego Krzy�a,
{5111}{5160}dostarczaj�cymi leki do Nanjing.
{5194}{5222}Tym...
{5246}{5294}Andy Fisher jest zakochany.
{5308}{5342}On chce si� o�eni�.
{5354}{5387}Dzi�ki temu wszyscy s� zadowoleni.
{5388}{5418}Chryste, jeste� szalony!
{5731}{5756}Cholera! Eddie!
{5760}{5781}Eddie?
{5785}{5810}Eddie Wei. Jest z ty�u.
{5814}{5846}Ten fotograf z U.P.
{5850}{5880}Wiem kim on jest.
{5884}{5906}Ale co on tu robi?
{5910}{5952}Koniecznie chcia� z nami jecha�.
{6410}{6456}Przestaw zegarek|o godzin� do przodu stokrotko.
{6468}{6519}Tu mamy czas Tokio.
{6690}{6730}Wiesz co m�wi� w Tokio?
{6742}{6788}M�wi�, �e pomagaj� Chinom.
{6792}{6822}�e tu panuje chaos.
{6826}{6883}Korupcja, wojna domowa.
{6894}{6937}Nacjonali�ci przeciw komunistom.
{6941}{6987}Japo�czycy twierdz�,|�e przywracaj� porz�dek.
{6991}{7019}To bzdura.
{7023}{7057}Nawet nie wypowiedzieli|Chinom wojny.
{7061}{7123}Wiesz dlaczego nie wypowiedzieli?
{7127}{7164}Bo je�li nie wypowiadaj� wojny,
{7165}{7249}to nie musz� traktowa� pojmanych|chi�skich �o�nierzy jak je�c�w wojennych.
{7254}{7315}Nie musz� przestrzega�|�adnych pieprzonych zasad.
{7316}{7354}Japo�czycy nie s� dzikusami.
{7359}{7404}Ale wed�ug nich Chi�czycy s�.
{7536}{7570}Dobrze si� przypatrz, stokrotko.
{7582}{7661}S� ich tysi�ce,|wszyscy id� z Nanjing.
{7668}{7723}Nast�pna Wielka Wojna rozpocz�ta.
{7730}{7790}Ci ludzie wracaj� do domu,|ale jeszcze o tym nie wiedz�.
{8123}{8164}Wed�ug papier�w|obaj jeste�my ze Stan�w.
{8168}{8199}M�w jak Amerykanin.
{8207}{8230}Oczywi�cie staruszku.
{8426}{8491}Wieziemy dostaw� lek�w
{8504}{8533}od brytyjskiego rz�du.
{8587}{8637}Samoch�d musi by� przeszukany.
{9058}{9089}Prosz� mi wybaczy� poruczniku.
{9093}{9153}Ale ten towar zosta� wysterylizowany.
{9186}{9289}Pa�scy ludzie, chyba nie wiedz�,
{9312}{9385}�e musi to by� dostarczone nieuszkodzone.
{9638}{9681}Wystarczy. Wracajcie.
{9719}{9742}Mo�ecie jecha�.
{10195}{10237}Je�li nie wr�cisz jutro do 9:00,
{10241}{10261}pojad� bez ciebie.
{10265}{10288}OK.
{10428}{10451}Powodzenia Eddie.
{16875}{16898}Daj papierosa.
{17082}{17106}Jeste� ju� bezpieczny.
{17190}{17214}Jak si� nazywasz?
{17293}{17325}Jakiej jeste� narodowo�ci?
{17410}{17434}Brytyjczyk?
{17460}{17504}Jeste� dziennikarzem?
{17514}{17534}Sk�d to wiedzia�e�?
{17538}{17592}Nikt poza dziennikarzem|nie przyjecha�by do Nanjing
{17596}{17642}bez broni i w marynarce.
{17650}{17703}Patrol wroga jest|6 ulic od nas.
{17707}{17728}Co za miejsce?
{17729}{17754}Co si� dzieje?|Kim jeste�cie?
{17756}{17782}Jeste�my w urz�dzie skarbowym.
{17786}{17838}Nazywam si� Chen. Han-Sheng Chen.
{17846}{17874}Han-Sheng Chen?
{17885}{17919}M�w mi Jack.
{17969}{18033}Dlaczego oni chc� ci� zabi�?
{18042}{18096}Zwykle Brytyjczyk�w|zostawiaj� w spokoju.
{18100}{34521}- Widzia�em co�, czego nie powinienem widzie�.|- Rozumiem.
{18165}{18201}Zrobi�em zdj�cia. Oni je znale�li.
{18205}{18230}Nie dziwi� si�.
{18248}{18311}Prosz� wybaczy� moj� niewiedz�,|ale co robicie w urz�dzie skarbowym?
{18315}{18339}Oni tam zabijaj� ludzi.
{18343}{18383}Jest nas za ma�o.
{18389}{18418}A Japo�ce s� lepiej uzbrojeni.
{18422}{18489}Kiedy indziej b�dziemy walczy�.
{18522}{18545}Potrzymaj.
{18566}{18644}Zanim odejdziemy,|wysadzimy kilka budynk�w.
{18655}{18695}Japo�czycy s� bardzo skrupulatni.
{18699}{18758}Nie lubi� kiedy|wysadzamy miejskie kartoteki.
{18763}{18811}Wychodzimy. Szybko.
{18866}{18889}Dzi�kuj�.
{19037}{19061}Poczekaj tam na mnie.
{19150}{19185}Spr�bujemy z brytyjskim konsulatem.
{19206}{19251}Oni wydostan� ci� z Nanjing.
{19281}{19304}Musisz wyjecha�.
{19316}{19362}Musisz opowiedzie� �wiatu,|co si� tu dzieje.
{19445}{19472}Uwielbiam ten moment.
{19704}{19748}Chod�, t�dy trafimy do twoich przyjaci�.
{19918}{19954}Spokojnie stokrotko.
{19974}{19998}Mam przepustk�.
{20002}{20030}Mam w kieszeni przepustk�.
{20034}{20057}Zastrzel go!
{20061}{20089}Nic nie mo�emy zrobi�.
{20147}{20175}Zastrzel go!
{20185}{20242}Jeste� zbyt lekkomy�lny, George.
{21470}{21530}Zastrzel go... Zastrzel go...
{21642}{21681}By�e� ci�ko ranny.
{21699}{21779}By�em? Nic nie czu�em.
{21792}{21841}Zimno st�pi�o b�l.
{21850}{21928}Wi�kszo�� twojej krwi|pop�yn�a rzek� Jangcy.
{21941}{21991}Ale postanowi�am, �e b�dziesz �y�.
{22023}{22097}Mam nadziej�, �e podzi�kujesz|mu za uratowanie �ycia.
{22098}{22128}Dzi�kuj� jeszcze raz.
{22138}{22195}Opowiada�a mi. Prawda Lee?
{22223}{22303}Oto jeste� w szpitalu.
{22309}{22357}- Co?|- Du�o m�wisz we �nie.
{22381}{22406}A ty?
{22420}{22490}Moim zdaniem nie nauczy�e� si�|angielskiego w Berlitz.
{22505}{22531}W West Point.
{22543}{22603}- My�la�em, �e jeste� komunist�.|- Bo jestem.
{22612}{22645}Spr�buj zrozumie�.
{22654}{22736}A kiedy to zrobisz,|to zrozumiesz Chiny.
{22863}{22924}Nigdy nie uwa�a�am ci�|za cz�owieka, kt�ry zbiera zagubionych.
{22931}{22968}Przynajmniej nie m�czyzn.
{22991}{23046}Przecie� nie mog�em go tam porzuci�.
{23050}{23106}Co najmniej miesi�c potrwa|jego powr�t do zdrowia.
{23124}{23164}Nie mog� go zabra� do Szanghaju.
{23189}{23250}Wi�c powiedz mi panno Pearson.|Co na Boga
{23254}{23314}mam zrobi�|z prawie 2 metrowym absolwentem Oxfordu
{23318}{23366}Kt�ry nie zna s�owa po chi�sku.
{23577}{23597}Jack!
{23601}{23653}S�ysza�e� o miejscu|zwanym Huang Shi?
{23731}{23784}Wr�ci�em do Chin,|by naucza� in�ynierii.
{23790}{23855}Teraz ucz� ch�op�w|jak wysadza� r�ne rzeczy.
{23865}{23914}Prawd� m�wi�c,|to o wiele lepsza zabawa.
{23934}{23958}Powa�nie?
{23976}{24047}Powa�nie. Je�d�� wok�,|�eby organizowa� op�r
{24052}{24102}i pr�buj� by� przed|japo�sk� armi�.
{24135}{24162}Jutro musz� wyjecha�.
{24166}{24193}Zabierz mnie ze sob�.
{24245}{24306}Jak zdrowy musz� by�,|�eby u�ywa� maszyny do pisania?
{24310}{24347}Nie martwi� si� o ciebie.
{24361}{24439}Martwi� si� o tych biedak�w,|kt�rzy b�d� musieli ci� ze sob� nosi�.
{24450}{24501}Ale jest jedno miejsce na|p�nocnym zachodzie.
{24505}{24547}Nazywa si� Huang Shi.
{24554}{24625}B�dziesz tam m�g�|przygotowa� ca�kiem dobry materia�
{24629}{24690}i pracowa� nad chi�skim|podczas rekonwalescencji,
{24694}{24732}zanim pojedziesz na front.
{24893}{24914}Bardzo dobrze.
{24915}{24941}Zrozumia�e� co powiedzia�em?
{24942}{25010}Pewnie. Powiedzia�e�:
{25018}{25059}"Chcia�bym si� przedstawi�."
{25063}{25109}"Jestem dynia."
{25176}{25236}Ten obszar jest kontrolowany|przez komunist�w,
{25244}{25317}ten przez naszych towarzyszy broni nacjonalist�w.
{25329}{25401}Pojedziesz poci�giem|tutaj do Pao-Chi,
{25410}{25452}a Huang Shi jest tu|po prawej.
{25456}{25488}Tam w�a�nie si� udasz.
{25612}{25653}- Chen?|- Hej! Padnij!
{25748}{25791}Co si� sta�o?|To nie Japo�czycy.
{25795}{25821}Faktycznie to nie oni.
{25825}{25870}To jest piechota|rz�du Chiang Kai-Seka.
{25874}{25910}- Nacjonali�ci?|- Tak.
{25914}{25961}- My�la�em �e jeste�cie sojusznikami.|- Czasami.
{25965}{26027}My�la�em, �e razem walczycie|przeciwko Japo�czykom.
{26042}{26100}Kiedy nam lub im jest to na r�k�.
{26120}{26179}to mo�e by� w�a�nie taki przypadek.|Albo...
{26186}{26216}...nie.
{26305}{26328}Co oni tu robi�?
{26332}{26381}To s� rekruci z po�udnia.
{26385}{26424}Zabieraj� ich daleko|od ich dom�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin