15.Stanisław Krawczyk - zarządzanie procesami logistycznymi.pdf

(6511 KB) Pobierz
Stanisław Krawczyk
Zarządzanie
procesami
logistycznymi
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2001
Spis treści
Wstęp
9
1. Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
15
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem
15
1.2. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
19
1.3. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa
21
1.4. Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ....
26
1.5. Definicja logistyki
30
1.6. Logistyka jako koordynacja procesów
.......
33
1.7. Podstawowe modele procesów
46
1.8. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
52
1.9. Metody badań operacyjnych w logistyce
60
2. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
64
2.1. Przesłanki strategiczne funkcjonowania logistyki
64
2.2. Definicja zarządzania logistycznego
68
2.3. Zarządzanie logistyczne infrastrukturą procesów
74
2.4. Baza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesów
84
2.5. Tworzenie własnej infrastruktury magazynowej
94
5
1021659868.045.png 1021659868.046.png 1021659868.047.png 1021659868.048.png 1021659868.001.png 1021659868.002.png 1021659868.003.png 1021659868.004.png 1021659868.005.png 1021659868.006.png 1021659868.007.png 1021659868.008.png 1021659868.009.png 1021659868.010.png
2.6. Planowanie logistyczne
112
2.7. System informacyjny zarządzania logistycznego
124
3. Logistyka w planowaniu marketingowym
130
3.1. Planowanie marketingowe
130
3.2. Procesy dystrybucji produktów
141
3.3. Analiza portfela produktów
149
3.4. Organizacja systemu informacji rynkowych
167
3.5. Prognozy marketingowe
175
4. Zarządzanie procesem dystrybucji
207
4.1. Wybór infrastruktury dystrybucji
207
4.2. Proces obsługi klienta
235
4.3. Optymalizacja procesów transportowych
249
4.4. Opakowania produktów w procesach dystrybucji
281
5. Logistyka w marketingu zakupów
293
5.1. Marketing zakupów
293
5.2. Warunki rynkowe procesu zakupów
297
5.3. Infrastruktura procesu zakupów
302
5.4. Rola działu zakupów
304
5.5. Zarządzanie zakupami
308
5.6. Planowanie zakupów
341
5.7. Określanie zapotrzebowania na surowce na podstawie pro-
gramu produkcji
346
5.8. Klasyfikacje surowców
363
5.9. Przebieg procesu zakupów
370
5.10. Aspekty kosztowe w procesie zakupów
375
6. Zapasy w procesach logistycznych
389
6.1. Zapasy i ich rola
389
6.2. Polityki utrzymywania zapasów surowcowych
403
6.3. Wielkość planowanej partii dostawy — ekonomiczna wiel-
kość zamówienia (EOQ)
411
6.4. Sterowanie uzupełnieniami zapasów
428
1021659868.011.png 1021659868.012.png 1021659868.013.png 1021659868.014.png 1021659868.015.png 1021659868.016.png 1021659868.017.png 1021659868.018.png 1021659868.019.png 1021659868.020.png 1021659868.021.png 1021659868.022.png 1021659868.023.png 1021659868.024.png 1021659868.025.png 1021659868.026.png 1021659868.027.png 1021659868.028.png 1021659868.029.png 1021659868.030.png 1021659868.031.png 1021659868.032.png 1021659868.033.png 1021659868.034.png 1021659868.035.png 1021659868.036.png 1021659868.037.png 1021659868.038.png 1021659868.039.png
6.5. Sterowanie uzupełnieniami zapasów w warunkach niedeter-
ministycznych
444
6.6. Wpływ zmian cen na wielkość zamówienia
453
6.7. Koordynacja sterowania zapasami surowców z prognozami
sprzedaży produktów '
459
6.8. Zarządzanie zapasami dystrybucyjnymi
462
Literatura
478
1021659868.040.png 1021659868.041.png 1021659868.042.png 1021659868.043.png 1021659868.044.png
r dziękuje też wszystkim przyjaciołom, których przyjaźń była silną
wacją do pisania. W końcowej fazie prac nad książką autor skorzystał
mych wskazówek recenzentów: prof. dr hab. Danuty Kempny oraz
dr. hab. Piotra Blaika. Pragnie im za to serdecznie podziękować,
wą szczególną wdzięczność autor kieruje do najbliższych — żony
dy, która po raz kolejny zgodziła się odłożyć wyjazd na urlop, oraz
Kasi i syna Andrzeja.
Stanisław Krawczyk
Zgłoś jeśli naruszono regulamin