lost.s06e08.hdtv.xvid-2hd.txt

(21 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{205}{272}Cholera jasna...
{519}{585}Jin, obud� si�.
{644}{700}Sawyer.
{711}{794}- Jak d�ugo by�em nieprzytomny?|- Dobr� chwil�.
{796}{895}- Pomy�la�em, �e przyda ci si� odpoczynek.|- Gdzie s� Claire i Locke?
{897}{956}Nie wiem.|M�wili, �e przyjd� przed wschodem s�o�ca.
{958}{1030}- Musimy st�d znika�, zanim wr�c�.|- Spokojnie.
{1032}{1102}Jestem z Locke'em.
{1108}{1190}- To nie jest Locke.|- Wiem.
{1218}{1314}Kim by nie by�, podobno mo�e|nas zabra� z tej cholernej wyspy.
{1316}{1362}Nie mog� odej��.
{1364}{1440}Sun mo�e tu gdzie� by�.
{1443}{1468}Dobra.
{1470}{1584}Obiecuj�, �e je�li tu jest,|to nie odejdziemy bez niej.
{1595}{1666}- Co to?|- Wr�cili.
{2387}{2442}Cze��.
{2445}{2501}Wzajem.
{2912}{2970}Jimmy...
{2983}{3042}jeste�...
{3056}{3118}niesamowity.
{3141}{3223}Sama te� nie�le si� ruszasz.
{3249}{3292}- Kotku...|- Tak?
{3294}{3349}Nie powiniene� spotka� si�|z tym go�ciem o dziewi�tej?
{3351}{3404}Tak, co z tego?
{3406}{3448}Jest �sma...
{3450}{3517}czterdzie�ci dwa.
{3519}{3577}Cholera!
{3855}{3966}- Nie mia�a� tego widzie�.|- Po co ci tyle pieni�dzy?
{3971}{4075}Spotykam si� z potencjalnym inwestorem.|Mamy sk�ada� si� po po�owie.
{4077}{4127}Go�� chce najpierw widzie� pieni�dze.
{4129}{4172}Nie przejmuj si�,|to nie zajmie du�o czasu.
{4174}{4269}Za chwil� wr�c�|i przejdziemy do rundy...
{4271}{4344}Odsu� si� od walizki.
{4351}{4426}- Spokojnie, z�otko.|- Sprawa wygl�da tak.
{4428}{4490}Potrafi� rozpozna� oszusta,|za jednego wysz�am,
{4492}{4549}wi�c znam ten wa�ek.
{4551}{4624}Walizka niby|otworzy�a si� przypadkiem?
{4626}{4703}My�lisz, �e jestem g�upia?
{4705}{4782}Jak kilo gwo�dzi|w worku po rodzynkach.
{4784}{4817}S�ucham?
{4819}{4863}To ustawiona akcja.
{4865}{4933}Na zewn�trz stoi van.|Pok�j jest na pods�uchu.
{4935}{4987}Mieszkanie jest otoczone|przez gliniarzy.
{4989}{5070}Od�� bro�, to mo�e si� dogadamy.
{5072}{5136}Ty ich nie obchodzisz.|Chc� dorwa� twojego m�a.
{5138}{5172}W walizce jest nadajnik.
{5174}{5279}Mia�a� j� tylko zabra� tam,|gdzie chowa si� tw�j m�ulek.
{5281}{5368}Liczysz na to, �e ci uwierz�|w t� bajk� o pracy dla policji?
{5370}{5451}Je�li jeste�my otoczeni,|to dlaczego nikt ci� nie ratuje?
{5453}{5508}Nie potrzebuj� ratunku,
{5510}{5599}bo post�pisz s�usznie|i od�o�ysz bro�.
{5601}{5691}Je�li tego nie zrobisz,|to powiem magiczne s�owo...
{5693}{5764}i wpadn� tu razem z drzwiami.
{5766}{5843}Kiepski z ciebie oszust.
{5854}{5924}- LaFleur.|- Laco?
{5928}{5999}Policja!|Rzu� bro�!
{6089}{6196}- Nie nagi��e� za bardzo?|- Mo�na tak powiedzie�.
{6230}{6306}- Ubierz si�, Jim.|- Ju� si� robi, partnerze.
{6308}{6400}- Jeste� gliniarzem?|- Niespodzianka.
{6524}{6600}ZAGUBIENI [06x08]|Zwiad
{6635}{6715}T�umaczenie:|Animol, Henioo
{6735}{6819}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.
{7562}{7630}Tutaj mieszka�a�?
{7648}{7701}Tak.
{7743}{7798}Co to?
{7885}{7957}To, co mi pozosta�o.
{7988}{8044}Dobra, s�uchajcie!
{8046}{8111}Zbierzcie si�.
{8138}{8220}Wiem, �e jeste�cie zm�czeni.
{8225}{8305}Za nami d�uga i ci�ka noc.
{8361}{8490}Wiem te�, �e wszyscy macie pytania|i mam zamiar na nie odpowiedzie�,
{8499}{8584}ale teraz musimy korzysta�|z dnia i rusza� dalej.
{8586}{8713}Chcemy wiedzie�, co si� sta�o z lud�mi,|kt�rzy zostali w �wi�tyni.
{8721}{8794}Czarny dym ich zabi�.
{9012}{9119}Wiem, �e to, co si� tam sta�o,|by�o przera�aj�ce,
{9179}{9227}ale ju� po wszystkim.
{9229}{9346}Jeste�cie teraz ze mn� i obiecuj�,|�e si� wami zaopiekuj�.
{9473}{9500}W porz�dku?
{9502}{9568}Dobra, w drog�.
{9850}{9944}- Widz�, �e mia�a� ciekaw� noc.|- Tak.
{9947}{10036}Jack, Hurley i reszta|wydostali si� ze �wi�tyni?
{10038}{10097}Po drodze widzia�am,|jak wychodzili.
{10099}{10153}A Miles?
{10155}{10238}Nie wiem, co si� z nim sta�o.
{10267}{10344}Jeste� teraz z Locke'em?
{10374}{10452}Nie jestem z nikim, Kate.
{10542}{10607}Dzie� dobry, czy rozmawiam|z Anthonym Cooperem?
{10609}{10630}Witam, panie Cooper.
{10632}{10691}M�wi detektyw James Ford|z policji Los Angeles.
{10693}{10758}Znale�li�my co�,|co mo�e do pana nale�e�.
{10760}{10864}Mo�e pan potwierdzi�,|�e w 1976 by� w Alabamie?
{10906}{11011}Dobrze, dzi�kuj�.|Przepraszam, �e zabra�em czas.
{11178}{11256}Mog� rozmawia�|z Anthonym Cooperem?
{11258}{11343}Przepraszam, zadzwoni� p�niej.
{11366}{11429}Kim jest Anthony Cooper?
{11431}{11467}Stary kumpel.
{11469}{11521}Powiedzia�, �e mo�e|mi za�atwi� bilety na Lakers�w.
{11523}{11550}Fajnie.
{11552}{11612}Widzia�e� si�|z nim w Palm Springs?
{11614}{11669}- Co?|- Palm Springs.
{11671}{11732}- By�e� tam na weekend.|- No...
{11734}{11768}Jedna wielka plama.
{11770}{11848}Za du�o s�o�ca i drink�w.
{11857}{11945}Zbierz si� do kupy,|bo masz dzisiaj randk�.
{11947}{11995}- Z kim?|- Z moj� znajom�.
{11997}{12054}Pracuje z moim tat� w muzeum.|Jest �wietna.
{12056}{12128}Skoro jest taka wspania�a,|to mo�e sam si� z ni� um�w?
{12130}{12232}Przecie� mam dziewczyn�.|O co ci chodzi, Jim?
{12234}{12301}Chcesz umrze� sam?
{12303}{12355}Dobra, s�uchaj.|Dasz mi spok�j, je�li z ni� gdzie� wyjd�?
{12357}{12461}Dorzu� bilet na Lakers�w|i masz to jak w banku.
{12474}{12568}Ju� i tak za du�o|chc� od tego go�cia.
{12595}{12671}Nie wiem, czy za�atwi|jeszcze jedno miejsce.
{12673}{12742}Wiesz, �e mo�esz powiedzie� mi prawd�.
{12744}{12806}O wszystkim.
{12833}{12887}Ok�amujesz mnie, stary?
{12889}{12968}Po choler� mia�bym k�ama�?
{13440}{13495}Jakie� 400 metr�w przed|nami jest polana.
{13497}{13541}Rozbijemy tam ob�z.
{13543}{13614}Wszyscy maj� wod�?|Mo�emy tam zosta� na kilka dni.
{13616}{13674}Kilka dni?
{13676}{13729}M�wi�e�, �e wynosimy si�|z tej wyspy.
{13731}{13804}- To prawda.|- Kiedy?
{13831}{13885}Mo�e porozmawiajmy|o tym na osobno�ci?
{13887}{13957}�wietnie, chod�my.
{14013}{14144}- Nie powiniene� by� mi przerywa�.|- Przepraszam, gdzie moje maniery.
{14166}{14241}- Wybaczam ci.|- Co si� sta�o w �wi�tyni?
{14243}{14340}Sk�d wiedzia�e�, �eby ratowa�|wszystkich przed tym dymem?
{14342}{14413}Nie uratowa�em ich.
{14482}{14553}To ja jestem dymem.
{14650}{14702}Czyli to ty zabi�e�|tych wszystkich ludzi?
{14704}{14809}Da�em im szans� na odej�cie w pokoju,|ale z niej nie skorzystali.
{14811}{14832}Dlaczego nie?
{14834}{14905}Poniewa� s� przekonani,|�e chroni� wysp� przede mn�,
{14907}{14989}podczas gdy ja chc�|tylko si� z niej wydosta�.
{14991}{15073}Albo zabijasz, albo giniesz.
{15120}{15191}Ja nie chc� zgin��.
{15437}{15525}- P�yniemy gdzie�?|- Ty p�yniesz.
{15543}{15591}Dok�d?
{15593}{15652}Na Hydr�.
{15720}{15797}- Co tam jest?|- Samolot.
{15799}{15830}Lot linii Ajira.
{15832}{15887}Ten sam, kt�ry sprowadzi�|tu ponownie twoich przyjaci�.
{15889}{15937}Niestety nie przybyli sami.
{15939}{16064}Mam podstawy do twierdzenia, �e niekt�rzy|pasa�erowie chc� nam zrobi� krzywd�.
{16066}{16152}Chc�, �eby� tam pop�yn�� na zwiad.
{16154}{16235}- Brzmi bezpiecznie.|- Nic ci nie b�dzie.
{16237}{16349}Tak? A co mam zrobi�, je�li trafi�|na kogo�, kto chce skrzywdzi� mnie?
{16351}{16407}- O to si� nie martwi�.|- Czy�by?
{16409}{16520}Nie, poniewa� jeste�|najlepszym k�amc�, jakiego znam.
{16550}{16611}Powiedz im, co b�dzie trzeba,|aby zyska� ich zaufanie,
{16613}{16714}dowiedz si� o nich|wszystkiego i wr�� tutaj.
{16726}{16798}Niby dlaczego mam to zrobi�?
{16800}{16853}A jak my�lisz, James?
{16855}{16993}Wsi�dziemy na pok�ad tego samolotu|i odlecimy, nie ogl�daj�c si� za siebie.
{17098}{17153}Chod�.
{17598}{17673}/- Tak?|- Miles, jak ona wygl�da?
{17675}{17752}/Ruda.|/Ile ich widzisz?
{17781}{17819}- Zrozumia�em.|/- B�d� dla niej mi�y.
{17821}{17876}Jasne.
{17997}{18075}Przepraszam...|Charlotte?
{18098}{18163}Bez w�tpienia.
{18191}{18262}Mi�o mi ci� pozna�.
{18325}{18384}Dzi�kuj�.
{18392}{18487}- Archeologia, co?|- Co� z ni� nie tak?
{18502}{18526}Nie.
{18528}{18653}My�la�em, �e b�dziesz odkurza�|gliniane dzbaneczki w jakim� magazynie.
{18655}{18768}Mam okazj� podr�owa� co nieco|w odleg�e i romantyczne miejsca.
{18770}{18810}Doprawdy?
{18812}{18913}- Jeste� jak Indiana Jones?|- Dok�adnie tak.
{18968}{19042}- Masz bicz?|- Mo�e...
{19114}{19178}- A ty?|- Ja?
{19184}{19224}Dlaczego zosta�e� gliniarzem?
{19226}{19297}Widzia�a� kiedy� "Bullitt"?|Gra� w nim Steve McQueen.
{19299}{19407}- Nie.|- Wi�c nie b�d� zanudza� ci� wyja�nieniami.
{19428}{19560}James, wy�wiadcz mi przys�ug�|i nie traktuj mnie jak innych dziewczyn.
{19567}{19633}Powiedz prawd�.
{19757}{19802}C�...
{19804}{19876}Doszed�em w �yciu do momentu,
{19878}{19986}w kt�rym musia�em wybra� mi�dzy|byciem przest�pc� a policjantem.
{19988}{20059}Wybra�em gliniarza.
{20185}{20240}No co?
{20243}{20307}Dobrze wiesz.
{20774}{20848}Nie�le, mimo �e|nie mamy tego bicza.
{20850}{20932}Przynie� go nast�pnym razem.
{21006}{21089}- Chcesz wody?|- Tak, prosz�.
{21109}{21179}Mog� po�yczy� koszulk�?
{21181}{21230}�mia�o.|G�rna szuflada po prawej.
{21232}{21288}Dzi�ki.
{21933}{22044}/M�czyzna zabija �on� i siebie|/9-letni syn prze�ywa
{22085}{22136}Co ty wyprawiasz?
{22138}{22205}Szukam koszulki.
{22222}{22245}Co zobaczy�a�?
{22247}{22318}Nic, wypad�o zdj�cie|i chcia�am je w�o�y� z powrotem.
{22320}{22367}- Co widzia�a�?!|- Nic!
{22369}{22405}- Wyno� si�.|- James, daj mi wyja�ni�...
{22407}{22460}Won!
{24524}{24578}Kate.
{24635}{24710}- Wierzysz Locke'owi?|- Co masz na my�li?
{24712}{24817}- Czy mo�e zabra� nas z wyspy?|- Tak, wierz� mu.
{24879}{24959}Sayid, wszystko w porz�dku?
{24980}{25033}Nie.
{25211}{25276}Sayid!|Prosz�!
{25437}{25490}Co ty robisz?
{25492}{25579}- Ona zabra�a Aarona! Dok�d go zabra�a?!|- Znikn�a� i nie mog�a ci� znale��.
{25581}{25696}- Zrobi�a to, co musia�a.|- Zabra�a Aarona! Nie mo�e...!
{25776}{25855}To ca�kowicie niestosowne.
{25900}{25984}Id� tam,|zaraz si� tob� zajm�.
{26022}{26075}Id�.
{26148}{26256}- Wszystko w porz�dku?|- Nie, nie jest w porz�dku!
{29114}{29173}Ej, ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin