O Mario czemu pobladłaś.pdf

(138 KB) Pobierz
33841155 UNPDF
O Maryjo czemu pobladłaś
!" # %
1. O,
C
% % %
czemu po
a
% ' %
Ty"
d
% % &
% % &
% % &
%
%
&
%
&
%
Ma rio,
-
- - -
bla d!a",
mo# na,
-
% % ( %
jak in na
G
% ' %
C
% % %
Króla nad
a
! &
% % % %
&
%
% &
%
%
&
% % &
%
- -
#a dna,
bo
po czniesz
-
- -
kró le,
% ' %
a
d
% &
% % ( %
Go Emma
G
% ) ( %
( %
C
% % % %
% &
&
%
! &
%
%
%
&
&
na zw$
-
- - -
nu el.
Ref. Nie trwó#
si%
! % % % %
d
% % &
% % % %
Dzieci$t ko
* E
&wi%
a
% % %
te po
%
&
&
% % &
%
Ma rio Li
- - -
li jo,
- -
-
- -
wi jesz.
% ( %
* C
a
% % &
% % % %
nim b!y "nie
* G
&
%
&
% %
! &
%
&
Sian kiem
-
Mu
#!ó bek wy
- - -
"cie lesz,
-
gwia
-
C
( % ( % %
Ra dowa'
% % % % %
% % %
mu zy k$,
% ( % &
%
%
% % ( %
zda w Be
&
%
&
- -
tle jem.
- - - -
wszyscy si% b% d$,
- -
a
d
% % %
a
G
! % % % % %
%
&
% % % % %
% % %
przed
&
% % % % %
chwali' ko l% d$,
- - -
bi' b% d$
- - - -
ni skie po k!o ny
Two im Jedno ro
- - - -
C
F G
C
F G
C
* d
* G
* C
% % %
! %
%
% &
&
%
% % % %
&
% &
&
%
% % % %
&
&
&
dzo nym, Jed no ro
- - - - -
dzo
nym. A
2. Nadzieje ludów spe!nione,
Bo Cia!em si% stanie S!owo.
Niech b%dzie b!ogos!awiony
(ywota Twojego owoc.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne
%
a
d
%
e
! &
33841155.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin