Litania do Matki Boga i ludzi.pdf

(136 KB) Pobierz
33841139 UNPDF
Litania do Matki Boga i ludzi
M. Debaisieux
t'um. S. Ziemia(ski
! " # $
e
% % % %
( a
znasz,
D
% % %
( e
b"d#,
e
%
%
'
%
'
% %
'
Ref. Mat-ko,któ-ra nas
z dzie!-mi Twy-mi
na dro-gach
! " % ) % % %
G
( D
C H 7
( e
Twym
D
( e
id#.
'
%
'
%
'
'
%
'
%
'
'
(
'
+
) % *
nam na-dzie-j"
$wie!,
z Sy-nem
z na-mi
! "
G
%
%
) % % '
C D
% % %
( e
wska&.
) %
) % ) % ) %
%
%
'
1. K.: Z wszyst - kich nie-wiast wy -
bra-na
W.: Przyjd# i dro-g%
! "
) % ) % ) % ) % % %
% % %
%
a
% % % %
) % % '
%
%
K.: Có - ro lu-du Bo -
&e-go. W.: Do
Sy - na Twe-go nas
pro - wad#.
! "
% % % % % %
a
% % '
C H 7
%
e D
) % %
%
%
'
%
'
K.: S'u - &eb-ni - co po -
kor-na.
W.: Po - kój $wia - tu
daj.
2. Królowo ognisk rodzinnych ...
Dziewico wzorze prostoty ...
Oblubienico cie$li ...
5. Dziewico, Matko Chrystusa ...
Dziewico, Matko Ko$cio'a ...
Dziewico, Matko ludzi ...
3. Królowo narodu naszego ...
Uci$nionych nadziejo ...
)wiat'o 'akn"cych prawdy ...
6. Matko przez Syna nam dana ...
Matko, która nas s'uchasz ...
Ty nas zawsze rozumiesz ...
8. Matko ludzi bezdomnych ...
Matko prze$ladowanych ...
Matko ludzi wzgardzonych ...
4. Pociecho ludu biednego ...
Pani wszelkiej rado$ci ...
Matko tkliwego serca ...
9. Matko ludzi cierpi"cych ...
Matko z sercem przeszytym ...
U stóp krzy&a stoj"ca ...
7. Dziewico z nami id"ca ...
Historii $wiata promieniu ...
Po$redniczko najlepsza ...
10. Matko p'acz"ca nad nami ...
Matko przed kar" chroni"ca ...
Matko nas przyjmuj"ca ...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 618. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
e
G
e
H 7
e
%
33841139.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin