qumran_a_apokalipsa.pdf

(1655 KB) Pobierz
221027555 UNPDF
Collectanea Theologica
75(2005) nr 3· .
MAREK PARCHEM, WARSZAWA
WYBRANE MOTYWY WSPÓLNE DLA KSIĘGI APOKALIPSY
I LITERATURY QUMRAŃSKIEJ
W dotychczasowych badaniach poświęconych literaturze odnale-
zionej w Qumran wiele uwagi poświęcono tematyce wzajemnych
relacji istniejących między nią a pismami Nowego Testamentu. Od-
nosi się to zarówno do zbieżności zachodzących na płaszczyźnie li-
terackiej, jak i o występowanie wspólnych motywów. Zadziwiający
jest fakt, że bardzo mało uwagi poświęca się Księdze Apokalipsy
w badaniach w tym zakresie. Z wyjątkiem kilku uczonych jest ona
niemal "pomijana" w tym względzie l , Budzi to tym większe zdzi-
wienie, że przecież zarówno w przypadku Kościoła pierwotnego,
jak i wspólnoty qumrańskiej, "zauważ~lny" jest ich charakter apo-
kaliptyczny. Uwaga obu wspólnot jest skierowana na przyszłość,
przede wszystkim tę eschatologiczną, w której dokona się ostatecz-
ne wypełnienie Bożych planów i nastąpi definitywne zwycięstwo
dobra nad złem. Obie wspólnoty były przekonane o szybkim końcu
czasów, co więcej, uważały, że to właśnie one żyją już w czasach
ostatecznych, i że są "ostatnim pokoleniem"2. W Księdze Apoka-
lipsy przekonanie o rychłym końcu, który nadejdzie "niebawem"
(~v 't<iX,et w 1,1) jest wyrażone przez dwukrotne zapewnienie, że
"chwila jest bliska" (b yap KatpOC; EYYUC;: 1,3; 22,10), co może
byćnawiązaniem do zwrotu i1C9~ ~~~n, "i czas nadszedł" z Dn 7,22 3
I Wiele zbieżności pomiędzy Księgą Apokalipsy a dokumentami z Qumran przytacza
w swoim komentarzu J. M. Ford, Revelation. IntroduClion, Trans/ation and Commelllary,
Anchor Bibie, 38, Garden City 1975. Na uwagęzasługujeteż D. E. A u n e, Reve/ation, Word
Biblical Commentary, 52, 52B, 52C, Dallas 1997-1998, CD-ROM Edition.
, Zob. J. T. M i I i k, Dziesięć /01 odkryć !la Pustyni ludzkiej, Biblioteka Zwojów. Tło Nowe-
go Testamentu, 6, tłum. Z. Ku b iak, Kraków 1999, s. 149-151; F. M. Cross, The Ancien Li-
brar)' o! Qumran, Minneapolis 1995\ s. 156; J. C. Vanderka m, Manuskrypty znad Morza
Martwego, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1996,172.
, O żywotności tematu "bliskiego końca" w pismach Nowego Testamentu świadcząli~e tek-
sty mówiące o tym, np. MI 24,33; tk 21,8; Rz 13,12; 1 Kor 7,29.31; 10,11; Hbr 9,26; Jk 5',8; l P 4,7.
-85-
221027555.002.png
l\'lAREK PARCIlEM
VI 4Q389, frag. 11-13, linia 4 (= 4QMMT) stwierdza się, że "to jest
koniec dni" (tJ'~'i1 n'"lrTl'o<), natomiast w 1QSa 1,1 mówi się, że "to
jest reguła dla całego zgromadzenia Izraela na koniec dni" (tJ'~'i1
n'ii'!l'o<~ )4
Zbieżności zachodzące między Apokalipsą a pismami qumrań­
skimi widoczne zwłaszcza w odniesieniu do dwóch motywów,
a mianowicie motywu świętej wojny, który przewija się niemal przez
całą księgę (Ap 6-20) oraz motywu Nowej Jerozolimy (Ap 21-22).
Motyw świętej wojny
Wielu uczonych dostrzega istnienie licznych zbieżności zacho-
dzących w Księdze Apokalipsy oraz w pismach odnalezionych
w Qumran, zwłaszcza w Zwoju Wojny (lQM), gdzie zostaje wyko-
rzystane wiele motywów z wspólnej dla starożytnego Bliskiego
Wschodu iradycji o świętej wojnie, która przybiera cechy konfliktu
czasów ostatecznych'. Niemal cała Apokalipsa jest do tego stopnia
skoncentrowana wokół tematu wojny eschatologicznej między do-
brem :t złem, w której uczestniczą zarówno ludzie, jak i istoty nie-
bidlski~, iż została ona nawet nazwana "chrześcijański!il zwojem
'.vc·~!lY"(' .
Opis świętej wojny, która ma charakter eschatologicznego kon-
. t1iktu, rozpoczyna się w Ap 6. Pojawienie się czterech jeźdźców jest
zdominowane wzmiankami o działaniu Boga, który kierując wszyst-
kimi wydarzeniami jawi się tutaj jako Wojownik, a czterej jeźdźcy­
istolY niebiańskie działające na, Jego rozkaz reprezentują aspekt
odpłaty i kary w Jego działaniu. Swiadczy o tym użycie divinum pas-
, Zwrot IJ'r.l'i; rI'iill', "koniec dni" pojawia się ponad trzydzieści razy w pismach qumrań­
skich, bardzo często w odni~sieni\l do wieku mesjańskiego, np. lQSa 1,1; 4Q1s' 7,3.22; CD
(,,11; 4QF\or 1,2.12; zob. A. Steude\, O'r.l'" ri'ilil\ in1he Texlsfrom Qumran, RQI6/1993,
~. 225-46.
, Np. A. J a n kows k i, Apokalipsa świętego Jana, PŚNT 12, Poznań 1959,325; J. J. Co l-
I i n~; Apocn!;pticism in the Dcad.Sea Scrol/s, The Literature of the Dead Sea Scrolls, Lon-
t!o!\-Nc'.V York 1997, s. 16j-1ó2; M. E. Bo r i n g, K. 13e rgc r, C. Co l p e (red.), Jiel/enistic
ConzmentQly lo the New Testamenl, Nashville 1995, s. 577-578; J. Duhaime, War ScrolI,
w; J. H. Charlesworl h i in. (red.), Damascus Dowmenl, War Scrol/, and Re/ated DoCII-
mellts, The Dcad Sea Scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations,
2, Tlibingen-Louisville 1995, s. 90.
• R. Bauckham, The Book ot Rel'e/ario/1 as a C!lIistian War Saol/. Neo!cstamentica
n.n (j~~. s. ) 7-40.
-86-
221027555.003.png
WYBRANE MOTYWY WSPÓLNE DLA KSIĘGI APOKALIPSY I LITERATURY QUMRAŃSKIEJ
sivum W czasowniku Eo68n, "została dana" w odniesieniu do zakre-
su działania jeźdźców (6,2.4.8.11) oraz powtarzający się rozkaz
epxou, "przyjdź!" wypowiadany przez istoty żyjące związane z Za-
siadającym na tronie (ww. 1.3.5.7). Warto również zauważyć, że
każdy z jeźdźców nie jest tu nazywany terminem t nnEuc;, "jeź­
dziec", ale zwrotem b Ku8n, I-lEVOC; En' uirt6v, "zasiadający na
nim (tj. koniu)" (ww. 2.5.8), gdzie termin b Ku81lI-lEVOC; jest odno-
szony często do Boga (4,2.3; 7,15; 21,5). W ostatniej fazie wojny
walkę będzie prowadzić sam Chrystus - Słowo Boga, jako przedsta-
wiciel Boga, ukazujący się jako jeździec na białym koniu (19,11-21).
Elementy o charakterze militarnym pojawiają się regularnie
w następujących po sobie wizjach. Wśród istot ukazujących się po
otwarciu siedmiu pieczęci (Ap 6,1-8,5) znajdują sięjeźdźcy, którym
dano łuk lub miecz (Ap 6,2.4; por. 1QM 6,8-17), dusze nlęczenni­
ków wołający do Boga o pomszczenie ich krwi (Ap 6,10; por. 1QM
3,6.7; 4,2; 7,5; 15,6) oraz prześladowcy, próbujący uciec przed
dniem boskiego gniewu (Ap 6,15-17; por. 10M 1,4-7; 3,12)7.
Warto zauważyć,że pierwszemu jeźdźcowi zostaje dany łuk (Ap
6,2), który w tradycji starotestamentalnej często jest symbolem
Bożej kary (Pwt 32,42; 1z 34,6; Ha 3,9; Lm 3,12-13; Ps 7,13-14).
Według Pwt 32,23-25 strzały wypuszczane przez Boga powodują
plagę głodu, choroby i ataki dzikich zwierząt. W 10M 6,6,14-17
jest mowa o jeźdźcach warmii synów światłości, którzy również
będąwyposażeni w łuki i strzały. Drugiemu jeźdźcowi dano wielki
miecz (J.t<iXU1pu I-lEyaAn), który jest tutaj nie tylko narzędziem
kary, ale również symbolem autorytatywnej władzy jaka została
udzielona temu jeźdźcowi (Ap 6,4; por 6,8: POIl<t>UtU). Wyrażenie
Ilaxutpu I-lEyaAn, "wielki miecz" sugeruje, że kara będziemiała
charakter i zasięg o wiele większy niż jedynie w odniesieniu do wy-
miaru ludzkiego. W Lb 22,23 posłaniec Boga ukazuje się przed
Balaamem z mieczem w ręku, natomiast w Ez 21 sam Bóg wznosi
miecz przeciwko Jerozolimie: "synu człowieczy, prorokuj i prze-
mawiaj: tak mówi Pan. Mów: Miecz, miecz! [p0I-l</>UtU pOIl<l>Utu]
Wyostrzono go i wyczyszczono. Na krwawy bój wyostrzono, by
lśnił jak błyskawica" (ww. 14-15). Gdy 10M 11,11-12 wspomina
o uderzeniu mieczem, który "nie jest mieczem człowieka i miecz
7 Zob. J. Duhaime, WarScrolI, s. 90.
87 -
221027555.004.png
MAREK PARCHEM
nie ludzki [O IX Xl" :11iT1 '1rX Xi" :J1iT:1 ] pożre ją (tj. Asyrię)", to
wprost owo karzące działanie jest przypisane samemu Bogu. Pe-
szer do Psalmu 37,7 (= 4QpPs a) w kol. 2, linii 1 wspomina o tym,
ludzie zostaną ukarani i zginą "od miecza, od głodu i od plagi"
(1:11:11 :11'1:11 :11iT:1). Podobna kolejność kar pojawia się również
po otwarciu czwartej pieczęci: "aby zabijali mieczem i głodem [e v
POjJ.epa1ą. Kat EV AljJ.cP], i morem, i przez zwierzęta ziemi" (Ap
6,8). Chociaż w Ap 6,4 użyty zostaje termin f.lcixa1pa na okreś~e­
nie miecza, to w 6,8 występuje pOJlepata, częściej odnoszący się do
miecza Boga Ulub Jego i\1esjasza (1,16; 2,16; 19,15.21). Również
w tekstach qumrańskich miecz jest nie tylko symbolem kary wy-
mierzanej przez samego Boga, ale równieżnarzędziem zniszczenia
w rękach ludzi. W komentarzu do Księgi Habakuka na temat
zwrotu "nieustannie dobywa swego miecza" (Ha 6,10) mówi się
w następujący sposób: ,,\vyjaśnienie tego odnosi się do Kittim, któ-
łZy zgładzą licznych mieczem [:11l'T:1 C~:1i 11:1~~], młodzieńców, do-
rosłych, starców, kobiety, dzieci, j nad owocem brzucha się nie
zmiłują" (10pHab 6,10-11).
V\T ołanie do Boga o pomszczenie niesprawiedliwie przelanej
krwi, które w Ap 6,10 zostaje ""łożone w usta męczenników: "do-
, kąd~e, ";Nładco święty i prawdziwy, nie sądzisz i nie wymierzasz ~a
ki"ew naszą kary tym, co mieszkają na zienIi'?" jest częstym moty-
wem pojawiającymsię w 1QM, gdzie kilkakrotnie jest mowa o zc~
mście jakiej Bóg dokona nad synami ciemności. W Ps 9,13 Bóg jest
nazwany "Mścicielem krwi" (Q~~' !.zj,,!.'), a więc tym, który wymierza
sprawiedliwość wobec tych, którzy przelewają krew Jego wiernych
(por. Ps 72,14; zob. Pwt 32,43; 2 Krl 9,7; Ps 9,12; 79,10). W 10M
ostateczna rozprawa jest określona jako dzień zemsty (cpJ C,~),
a więc czas, w którym Bóg dokona odpłaty (7,5; zob. też 3,6-7; 4,2;
15,6). t\,IIotyw dnia zemsty jako dnia zbawienia dla Reszty może na-
wiązyw2.ć do Iz 61,1-3.
\V Ap 7,4-8 liczba sług Bożych wynosząca 144 000, którzy po-
chodz~l ze wszystkich pokoleń synów Izraela (e K ncicrne; epUA'ile;
ulcDV 'IcrpallA), jest liczona według schematu dwunastu pokoleil
Izraela. Pomijającszczegółowe kwestie w odniesieniu do porządku
wymienionych pokoleil, jak również do występujących osób należy
stwierdzić,że porządek ten różni się zarówno w stosunku do świa­
dectw ST (np. Rdz 35,22b-26; 46,8-27; Wj 1,2-4; Lb 1,4-15; 13,4-
-16): jak i w stosunku do tekstów qumrańskich (10M 5,1-2; 11QT
-88-
221027555.005.png
WYBRANE MOTYWY WSPÓLNE DLA KSIĘGI APOKALIPSY I LlTERATIJRY QUMRAŃSKlEJ
24; 39-41; 44-45)8. Według 1QM 5,1-2 wojska synów światłości wy-
stępują w porządku ustanowionym według dwunastu pokoleń Izra-
ela: "na tarczy dowódcy całego zgromadzenia wypiszą jego imię
i imię Izraela oraz Lewiego, Aarona i imiona dwunastu pokoleń
Izraela, odpowiednio do ich rodowodów, oraz imiona dwunastu
dowódców ich plemion" (zob. też 2,7; 3,14). Warto również zauwa-
żyć, że w Ap 14,1-5 liczba 144 000 odnosi się także do towarzyszą­
cych Barankowi, a "którzy z kobietami się nie splamili: bo dzie-
wicami" (w. 4). Wzmianka o niesplamieniu się nawiązuje do starej
tradycji domagającej się od uczestników świętej wojny czystości ry-
tualnej i wstrzemięźliwości seksualnej (zob. 2 Sm 11). Chociaż
wzmianki o bezżeństwie esseńczyków (np. Józef Flawiusz, Bellum
2,120-121; Antiquitates 18,21; Filon z Aleksandrii, Apologia 11,14-
-17; Pliniusz, Historia naturalis 5,15) nie zostały potwierdzone bez-
pośrednio świadectwem pochodzącym z samych tekstów qumrań­
skich, a zagadnienie bezżeństwa budzi wiele kontrowersji wśród
uczonych, to jednak w 1QM 7,3-6 jest mowa o wstrzemięźliwości
seksualnej w czasie prowadzenia wojny: "żaden dorastający mło­
dzieniec ani kobieta nie będą wchodzić do ich obozu, gdy wyjdą
z JerozolinlY idąc do walki, dopóki nie powrócą ( ...) nikt, kto nie
będzie oczyszczony ze swego źródła (tj. wypływu nasienia) w dniu
bitwy, nie wyruszy z nimi, gdyż święci aniołowie będą razem z ich
wojskami" (por. też 1QSa 2,8-9)9.
Otwarcie siódmej pieczęci (Ap 8,1) wprowadza siedmiu aniołów,
którym zostało dane siedem trąb, aby ich sygnałem zapoczątkować
siedem różnych kar mających nawiedzić ziemię i wszystkich jej
mieszkańców: "i ujrzałem siedmiu aniołów ['touC; E1r'ta 6.r-
rEAOUc;1 którzy stoją przed Bogiem [Ot EVOO1rlOV 'tou Seou
s W Ap 7,4 pokolenia Izraela pojawiająsię w następującym porządku: Juda, Ruben, Gad,
Aser, Neftali, Manasses, Symeon, Lewi, Issachar, Zabulon, Józef i Beniamin. Na uwagę za-
sługuje fakt, że Juda jest wymieniany na pierwszym miejscu, opuszczone zostało pokolenie
Dana, brak Efraima, jest natomiast Manasses i Józef. W llQT pojawia się porządekwedług
synów Jakuba, a nie pokoleń Izraela w odniesieniu do bram środkowego i zewnętrznego
dziedzińca świątyni. Nazwy bram wymienione w kierunku południowym począwszy od
północno-wschodniegonarożnika: Symeon, Lewi, Juda, Ruben, Józef, Beniamin, Issachar,
Zabulon, Gad, Dan, Neftali i Aser (kol. 39,11-13; 40,13-41,11). Podobne rozmieszczenie
bram pojawia się również w 4Q544, frag. 1, kol. 1-2 (= 4QNowa Jerozolima); zob. szerzej
y. Yadin (red.), The Tempie Scroll, t. I, Jerusalem 1983, s. 255;"S. W. Crawford, The
Tempie Scroll and Related Texts, Sheffield 2000, s. 39-40.
9 Zob. J. J. C o II i n s, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, s. 162.
-89-
221027555.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin