Frost.Nixon.LiMiTED.XviD.1.txt

(53 KB) Pobierz
{557}{643}T�umaczenie:|sinu6
{655}{727}Korekta:|JediAdam, tommi6
{1080}{1116}/NIXON: Lepiej, �eby mnie o niego|/nie wypytywali,
{1117}{1152}/bo po�ami� sobie z�by.
{1153}{1189}/DORADCA NIXONA:|/S�dz�, �e je�li...
{1286}{1333}/NIXON: Ten ze Skarbowego,|/kt�ry przyczepi� si�
{1334}{1397}/do Billy'ego Grahama, to Rosenberg.
{1398}{1442}/Ma zosta� wylany.
{1443}{1494}/I nie obchodzi mnie jak.
{1495}{1576}/By� w telewizji.
{1582}{1625}/Wyda�em ju� Connally'emu polecenie.
{1626}{1667}/Bierzemy si� za Chandler�w,
{1668}{1718}/za ka�dego z osobna.
{1719}{1768}/W tym tygodniu sprawdzimy ich przychody.
{1769}{1822}/Ka�dego z tych sukinsyn�w.
{1890}{1958}/NIXON: To jest co�, co pomo�e nam|/za�atwi� Teddy'ego,
{1985}{2017}/albo ca�y klan Kennedych.
{2018}{2073}/Zamierzam powierzy� to Colsonowi.
{2074}{2110}/Trzeba to b�dzie wykorzysta�.
{2182}{2227}/Kontrowersyjny dzie� w polityce.
{2228}{2285}/Cz�owiek, aresztowany podczas pr�by|/za�o�enia pods�uchu
{2286}{2351}/w siedzibie Partii Demokratycznej|/w Waszyngtonie,
{2352}{2384}/okaza� si� pracownikiem
{2385}{2460}/Komitetu Reelekcji|/Prezydenta Richarda Nixona.
{2461}{2543}/Jest on jedn� z pi�ciu przy�apanych|/i aresztowanych wczoraj os�b
{2544}{2633}/w siedzibie Partii Demokratycznej|/w Waszyngtonie.
{2634}{2671}/Zgadnijcie, kim jeszcze jest.
{2672}{2720}/Jest on doradc� Komitetu Reelekcji
{2721}{2768}/Prezydenta Richarda Nixona.
{2769}{2817}/Dzi� w s�dzie federalnym|/rozpocz�� si� proces
{2818}{2858}/pi�ciu os�b, przy�apanych na w�amaniu
{2859}{2927}/do siedziby Partii Demokratycznej.
{2928}{2955}Kamera gotowa.
{2956}{3017}/John Dean, by�y doradca Bia�ego Domu,|/zezna� dzisiaj,
{3018}{3110}/�e prezydent Nixon|/wiedzia� o sprawie Watergate.
{3111}{3148}/Pami�tam, �e podczas naszej rozmowy,
{3149}{3184}/prezydent powiedzia� mi,
{3185}{3268}/�e potrzebuje listy dziennikarzy,|/sprawiaj�cych nam k�opoty,
{3269}{3349}/aby po wyborach|/m�c utrudni� im �ycie.
{3350}{3417}/Dean odczyta� 245-stronicowe o�wiadczenie,
{3418}{3480}/opisuj�ce prezydenta,|/jako cz�owieka nieprzychylnego
{3481}{3548}/wobec protestuj�cych przeciwko wojnie|/i przeciwnik�w politycznych,
{3549}{3593}/zlecaj�cego nielegalne dzia�ania,
{3594}{3637}/jak zak�adanie pods�uch�w dziennikarzom,
{3638}{3690}/plan Charlesa Colsona,|/polegaj�cy na podpaleniu
{3691}{3741}/i w�amaniu do siedziby|/Brookings Institution,
{3742}{3814}/szpiegowanie senatora Kennedy'ego|/i innych Demokrat�w.
{3815}{3898}/Nadu�ywanie w�adzy jest esencj� tyranii.
{3899}{3949}/Wyobra�cie sobie,
{3950}{4053}/jak przera�aj�ce skutki niesie to|/dla wolnego spo�ecze�stwa.
{4054}{4147}/Prezydent przyj�� dzi� rezygnacj�|/swoich trzech najbli�szych doradc�w.
{4148}{4211}/Jednym z nich jest H.R. Haldeman,|/Szef Sztabu.
{4212}{4273}/Drugim, zmuszonym do odej�cia,|/jest John Ehrlichman.
{4274}{4329}/Ehrlichman by� jego|/najwa�niejszym doradc�.
{4330}{4360}/Dzie� dobry.|/S�d Najwy�szy
{4361}{4401}/wyda� postanowienie,|/dotycz�ce kontrowersyjnych ta�m.
{4402}{4458}/Carl Stern przedstawi nam jego tre��.
{4459}{4516}/To jednomy�lna decyzja, Doug.|/Osiem do zera.
{4517}{4573}/S�dzia Rehnquist|/nie bra� udzia�u w podj�ciu decyzji,
{4574}{4667}/nakazuj�cej Prezydentowi|/Stan�w Zjednoczonych wydanie ta�m.
{4721}{4773}/Pozostali s�dziowie byli zgodni, 8:0.
{4774}{4817}/Doradca Bia�ego Domu|/o�wiadczy� dzi� w wiadomo�ciach NBC,
{4818}{4859}/�e postawienie prezydenta|/w stan oskar�enia
{4860}{4995}/przed Izb� Reprezentant�w|/jest teraz konieczno�ci�.
{4996}{5043}/Jeste�my bez w�tpienia �wiadkami
{5044}{5181}/ostatnich godzin 37-ej prezydentury|/Stan�w Zjednoczonych.
{5229}{5282}/To historyczna chwila.
{5283}{5371}/Jedyny przypadek od prawie dw�ch wiek�w,
{5372}{5437}/kiedy prezydent rezygnuje|/ze swojego urz�du.
{5438}{5508}/Mamy obraz Bia�ego Domu,
{5509}{5541}/gdzie za kilka chwil,
{5542}{5617}/prezydent Nixon przem�wi do narodu,
{5618}{5744}/by� mo�e ostatni raz,|/jako Prezydent Stan�w Zjednoczonych.
{5745}{5862}/8 sierpnia, 1974 roku.|15 sekund, panie prezydencie.
{5938}{6035}No dobra. 5, 4, 3...
{6119}{6195}Dobry wiecz�r.|Po raz trzydziesty si�dmy
{6196}{6262}przemawiam do was z tego gabinetu,
{6263}{6325}gdzie podj�to tak wiele decyzji,
{6326}{6388}kt�re mia�y wp�yw na dzieje naszego narodu.
{6389}{6469}Pami�tam dok�adnie, gdzie wtedy by�em.
{6470}{6552}Zadzwoni� m�j ojciec.|Zadzwoni� do mnie i powiedzia�,
{6553}{6632}/"Natychmiast w��cz telewizor.|/Richard Nixon rezygnuje."
{6633}{6723}By�em w domu z przyjaci�mi,|ogl�dali�my telewizj�.
{6724}{6792}Nie spali�my i, jak ca�a reszta,|na bie��co �ledzi�em
{6793}{6853}przes�uchania przed Komisj� Senack�.
{6854}{6906}I wreszcie dosz�o do tego.
{6907}{7047}Dlatego te� jutro w po�udnie|z�o�� moj� rezygnacj�.
{7048}{7121}Wyobra�a�em sobie,|�e odczuj� satysfakcj�,
{7122}{7177}jednak narasta�a we mnie z�o��,
{7178}{7245}bo nie by�o �adnego przyznania si� do winy.
{7246}{7281}Nie by�o przeprosin.
{7282}{7316}Nie spodziewa�em si�,
{7317}{7369}�e pewnego dnia b�d� cz�onkiem zespo�u,
{7370}{7428}kt�ry spr�buje wyci�gn�� z niego|te przeprosiny.
{7429}{7502}Odej�ciu z urz�du przed up�ywem kadencji
{7503}{7576}sprzeciwia si� ka�da cz�stka mojego cia�a.
{7577}{7637}Nigdy nie nale�a�em do tych,|kt�rzy rezygnuj�.
{7638}{7679}Ani, �e temu zespo�owi b�dzie przewodzi�
{7681}{7769}najbardziej nieoczekiwany|spo�r�d "bia�ych rycerzy".
{7770}{7817}Cz�owiek niezaanga�owany politycznie.
{7818}{7938}Cz�owiek, kt�ry nigdy w �yciu|nawet nie zag�osowa�.
{7939}{8068}Ale ten cz�owiek mia� nad nami jedn�,|ogromn� przewag�.
{8070}{8136}Rozumia� telewizj�.
{8282}{8403}Przed pa�stwem gospodarz programu|"Z Frostem przez Australi�",
{8404}{8470}pan David Frost!
{8499}{8576}Dzi�kuj�, dzi�kuj�.
{8604}{8642}Witajcie.|Dobry wiecz�r.
{8644}{8719}Podczas gdy oczy ca�ego �wiata|zwr�cone s� w kierunku Bia�ego Domu,
{8720}{8784}tu, w Australii, z�odzieje w�amali si�
{8785}{8841}do fabryki mi�sa w Brisbane,
{8843}{8911}kradn�c ton� wieprzowych kie�basek.
{8941}{9089}Policja z Queensland poszukuje m�czyzny|w d�ugim, w�skim samochodzie.
{9126}{9166}Moim pierwszym go�ciem...
{9168}{9196}My, z obozu Nixona,
{9197}{9233}o Davidzie Frost'cie wiedzieli�my jedynie,
{9235}{9306}�e prowadzi brytyjski talk show
{9307}{9350}i ma reputacj� playboya.
{9351}{9441}M�g� prowadzi� popularny|talk show w Stanach,
{9442}{9565}ale program przeszed� do innej stacji,|a ta go nie zatrudni�a.
{9566}{9603}Tak wyl�dowa� w Australii
{9605}{9699}i chyba tam w�a�nie by�|w czasie rezygnacji prezydenta.
{9701}{9761}W nast�pnym tygodniu|go�ci� b�dziemy Evonne Goolagong.
{9762}{9853}Do zobaczenia.|Niech was B�g b�ogos�awi.
{9875}{9916}- Wspania�y show, David.|- Dzi�ki, Noah.
{9917}{9946}Chod�, popatrz na to.
{9948}{9975}Nixon opuszcza Bia�y Dom.
{9977}{10042}/Smutny dzie� dla Richarda Nixona,|/kt�ry kiedy� przyci�ga� t�umy
{10044}{10077}/tu, na po�udniowych obrze�ach|/Bia�ego Domu.
{10079}{10115}- To idzie na �ywo?|- Tak.
{10117}{10181}/Wtedy by�y to triumfy.|/Teraz jest inaczej.
{10182}{10242}Kt�ra jest teraz w Waszyngtonie?
{10244}{10278}Dziewi�ta rano.
{10279}{10307}Dlaczego nie zaczeka�?
{10308}{10344}Na Zachodnim Wybrze�u|jest dopiero sz�sta.
{10345}{10431}Po�owa jego widowni jeszcze �pi.
{10433}{10501}No dobra, ludziska,|zwijamy dekoracj�.
{10503}{10600}/Jeste�my �wiadkami najsmutniejszego dnia|/w �yciu Richarda Nixona,
{10602}{10696}/jego ostatnich chwil|/w roli Prezydenta Stan�w Zjednoczonych.
{10698}{10831}/To jedyny taki moment|/w historii naszego kraju.
{11191}{11237}/Richard Nixon, kt�ry przeby� drog�
{11238}{11293}/od w�adzy prezydenckiej
{11295}{11348}/do swego rodzaju|/wygnania w Kalifornii.
{11350}{11470}Mo�esz zdoby� dane o ogl�dalno�ci?|Na �wiecie.
{11740}{11820}/Pami�tam jego twarz.
{11822}{11877}/Gapi� si� w okno.
{11878}{12004}/A w dole wiwatuj�ca i triumfuj�ca,|/liberalna Ameryka.
{12032}{12093}Hippisi, pacyfi�ci, dyletanci,
{12095}{12201}ci sami ludzie, kt�rzy pluli na mnie,|gdy wr�ci�em z Wietnamu.
{12203}{12325}Pozbyli si� Richarda Nixona,|swojego straszyd�a.
{12462}{12551}/Studia London Weekend Television|/Dwa tygodnie p�niej
{12603}{12677}C� jest wi�c tak wa�nego,|�e nie mog�o poczeka� do jutra?
{12679}{12785}Mam pomys�, John,|dosy� �mia�y pomys� na wywiad.
{12787}{12821}Ryb� i frytki poprosz�.
{12823}{12857}Wkr�tce...
{12859}{12891}W�a�ciwie ju� za p�no.|Ju� za�atwione.
{12893}{12925}Zadzwoni�em do jego ludzi...
{12927}{12954}Co dla pana?
{12956}{13013}Fasol�, groszek i baranin� poprosz�.
{13015}{13049}I z�o�y�em propozycj�.
{13051}{13150}Je�li podmiot si� zgodzi,
{13204}{13343}no c�, to gruba ryba,|p�ywaj�ca w do�� niebezpiecznych wodach.
{13347}{13437}Nie musz� wi�c chyba m�wi�,|�e chcia�bym mie� po swojej stronie
{13438}{13546}dobrego przyjaciela|i najlepszego producenta, jakiego znam.
{13630}{13691}Kto to jest?
{13692}{13737}Richard Nixon.
{13738}{13801}Richard Nixon?
{13802}{13861}Daj spok�j, nie patrz tak.
{13863}{13902}A jakiej reakcji si� spodziewa�e�?
{13903}{13982}Wczoraj wieczorem ogl�da�em|tw�j wywiad z Bee Gees.
{13983}{14029}Czy� nie byli wspaniali?
{14031}{14155}Daj spok�j, John,|robili�my ju� wywiady z politykami.
{14157}{14217}No dobrze, jaki to rodzaj wywiadu?
{14218}{14344}Obszerne spojrzenie|na jego �ycie, jego prezydentur�.
{14345}{14383}I?
{14385}{14419}- I co?|- No co ty, David.
{14420}{14456}Jedynym, co mog�oby kogo� zainteresowa�
{14457}{14513}w Richardzie Nixonie|jest jego przyznanie si� do winy.
{14514}{14557}Pe�ne, niczym nie skr�powane wyznanie.
{14558}{14613}To te�.
{14614}{14638}Od Richarda Nixona?
{14639}{14672}Zg�d� si�, John.
{14673}{14745}Tylko pomy�l o ogl�dalno�ci.
{14746}{14786}Masz poj�cie, ilu ludzi ogl�da�o
{14787}{14827}jego mow� po�egnaln� w Bia�ym Domu?
{14828}{14906}400 milion�w.
{14910}{14958}Koniec ko�c�w, David nic nie wsk�ra�.
{14959}{15000}Wkr�tce po przybyciu do Kalifornii,
{15001}{15091}Nixona przewieziono do szpitala...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin