Stoły mikserskie w praktyce.txt

(27 KB) Pobierz
Sto�y mikserskie w praktyce 
    
   Sto�y mikserskie w praktyce    
      Na pewno zdajesz sobie spraw� z tego, �e st� mikserski to jedno z 
   najwa�niejszych urz�dze�, jakim pos�uguje si� realizator d�wi�ku. Nazywany 
   jest cz�sto mikserem lub konsolet�. Jego olbrzymia
   p�aszczyzna, naje�ona szachownic� r�nokolorowych ga�ek, przycisk�w i 
   wska�nik�w zawsze przykuwa wzrok - czy mo�na sobie wyobrazi� widok, kt�ry 
   dla ka�dego rasowego d�wi�kowca, od amatora do profesjonalisty, by�by 
   pi�kniejszy i bardziej ekscytuj�cy.
      St� mikserski spe�nia najwa�niejsze zadanie w tw�rczym procesie 
   kreowania brzmienia, poniewa� s�u�y do odpowiedniego wzmocnienia (a czasem 
   i os�abienia) sygna��w pochodz�cych z wielu �r�de�, po��czenia ze sob� we 
   w�a�ciwych proporcjach, ubarwienia odpowiedni� korekcj� oraz efektami 
   dodanymi z procesor�w efekt�w, daj�c w ostatecznym efekcie gotowy materia� 
   d�wi�kowy
   (mniej lub bardziej zgodny z pierwotnymi zamierzeniami). St� mikserski 
   mo�na nawet przyr�wna� do markowego instrumentu, poniewa� poszczeg�lne 
   modele tych urz�dze� maj� swoje subtelne, lecz
   zauwa�alne przez wra�liwy s�uch r�nice w brzmieniu, trudne do wychwycenia 
   przez przyrz�dy pomiarowe. Nie zamierzam ci� teraz instruowa�, jak nale�y 
   miksowa� nagrania, poniewa� jest
   to zupe�nie odr�bny i bardzo obszerny zakres wiadomo�ci; s�dz�, �e na 
   pewno doczeka si� swoich odcink�w cyklu. Teraz zajm� si� tylko budow� i 
   podstawami u�ytkowania sto��w mikserskich (cho� te
   wiadomo�ci na pewno b�d� mia�y du�y wp�yw na efekty twojej pracy!). 
   Zak�adam, �e wiesz ju�, jak wygl�da st� mikserski, cho�by taki, 
   najprostszy i w co mniej wi�cej jest wyposa�ony. To, co za chwil� napisz�, 
   b�dzie dla ciebie r�wnie� u�yteczne, je�li zajmujesz si� nag�a�nianiem
    UK�AD FUNKCJONALNY
      St� mikserski, przeznaczony do nagra�, r�ni si� od zwyk�ego, 
   tradycyjnego, uniwersalnego miksera, wyposa�onego w modu�y wej�ciowe, 
   modu� sumy i co najwy�ej w modu�y grupowe: budowa takiego sto�u wynika 
   g��wnie z konieczno�ci wsp�pracy z magnetofonem wielo�ladowym. Z 
   za�o�enia istniej� w nim dwa systemy mikserskie: jeden, s�u��cy do 
   podawania sygna��w mikrofonowych lub liniowych na �lady magnetofonu drugi, 
   s�u��cy do miksowania i ods�uchiwania nagranego wielo�ladowo materia�u. Z 
   przyczyn czysto ergonomicznych stosowany jest uk�ad polegaj�cy na 
   dwutorowej konstrukcji ka�dego modu�u, z dwoma t�umikami umieszczonymi 
   jeden nad drugim.
     Pierwszy tor, nazywany CHANNEL, jest torem wej�ciowym, wyposa�onym we 
   wzmacniacz mikrofonowy; w prostszych rozwi�zaniach jest on po��czony za 
   po�rednictwem wyj�cia
   bezpo�redniego (DI-OUT) z odpowiadaj�cym mu wej�ciem (�cie�k�) wielo�ladu. 
   W rozwi�zaniach dro�szych tor wej�ciowy ko�czy si� u g�ry modu�u 
   przyciskowym polem komutacyjnym i oddzielnym regulatorem panoramy, gdzie 
   sygna� mo�na skierowa� na dowolne �lady, miksuj�c go w dowolny spos�b z 
   sygna�ami z innych, dowolnych tor�w wej�ciowych. Jest to rozwi�zanie 
   stosowane w sto�ach kosztuj�cych kilkaset tysi�cy dolar�w. W sto�ach 
   prostszych tory wej�ciowe mog� by� podawane na �lady poprzez wyj�cia 
   grupowe (GROUP-OUT) co r�wnie� pozwala na nagrywanie sygna��w z wielu 
   dowolnie ze sob� zmiksowanych wej��. Na og� stosuje si� w�wczas mo�liwo�� 
   wyboru, zale�nie od potrzeb, wyj�cia bezpo�redniego lub grupowego. Te same 
   wyj�cia grupowe mog� r�wnie� by� wykorzystywane. W zale�no�ci od potrzeb, 
   przy zgraniach materia�u.
      Drugi z tor�w, nosz�cy na og� nazw� MONITOR, a na ktory podawany 
   jest sygna� z wyj�cia wielo�ladu, wchodzi w sk�ad zasadniczego, g��wnego 
   uk�adu miksuj�cego sto�u, s�u��cego do mieszania ze sob� sygna��w z 
   wielo�ladu i z innych zewn�trznych urz�dze�, jak np. procesory efekt�w czy 
   instrumenty elektroniczne. W pierwszej fazie pracy mo�esz tu s�ucha� 
   materia�u, kt�ry jest rejestrowany na �ladach oraz poda� ods�uch 
   wykonawcom w studiu za po�rednictwem tor�w wysy�kowych AUX, o kt�rych za 
   chwil� opowiem. Wi�kszo�� wielo�lad�w posiada funkcj� AUTOINPUT.
   podaj�c� sygna�y bezpo�rednio z ich wej�� na wyj�cia w momencie 
   zatrzymania nap�du, b�dziesz wi�c zawsze s�ysza� wszystkie �r�d�a d�wi�ku. 

      Podczas zgrywania materia�u tory MONITOR spe�niaj� zasadnicz�, 
   najwa�niejsz� rol�. s�u��c do wykonywania wszelkich operacji na 
   zarejestrowanym materiale; tory CHANNEL mog� zosta� przy tym wykorzystane 
   dodatkowo, zwi�kszaj�c zale�nie �od potrzeb mo�liwo�ci sto�u (s�u��c do 
   pod��czenia dodatkowych procesor�w lub instrument�w elektronicznych).
     T�umiki obu tor�w umieszczone s� w ka�dym module jeden nad drugim, 
   przy czym drugi, precyzyjny suwak znajduje si� na dole, a mniejszy ponad 
   nim � cz�sto bywa tu zastosowany po prostu zwyk�y, obrotowy potencjometr. 
   Funkcje tych regulator�w przewa�nie mog� by� zamieniane w zale�no�ci od 
   etapu pracy, co zale�y r�wnie� od konstrukcji sto�u. Wszystkie lepsze 
   sto�y s� wyposa�one w nadstawk� z zestawem indywidualnych miernik�w 
   wysterowania, odpowiadaj�cych ka�demu �ladowi czy wyj�ciu steruj�cemu. 
   U�atwia to niezmiernie prac� � je�li nab�dziesz odpowiedniej wprawy,
   b�dziesz w stanie jednym rzutem oka okre�li�, na kt�rych �ladach znajduj� 
   si� poszczeg�lne instrumenty. St� nagraniowy posiada r�wnie� modu� sumy z 
   odpowiednim t�umikiem (lub dwoma, dla ka�dego z kana��w), modu�y grupowe 
   oraz blok komunikacyjno�ods�uchowy.
      Je�li dopiero zaczynasz zbiera� swoje do�wiadczenia, taki opis mo�e 
   wyda� ci si� skomplikowany. Uk�ad sto�u mikserskiego jest jednak 
   rzeczywi�cie skomplikowany, a poszczeg�lne modele mog� obfitowa� w r�ne 
   swoiste rozwi�zania, stosowane przez ich producent�w. Nie powiniene� 
   jednak waha� si� przed si�gni�ciem po instrukcj� obs�ugi, nawet w�wczas, 
   gdy wchodzisz do obcego studia. W instrukcji znajdziesz bowiem schemat 
   blokowy, bardzo przydatny w pocz�tkowym okresie u�ytkowania; dopiero 
   dok�adnie prze�ledzenie na takim schemacie dr�g sygna�u pozwoli ci w pe�ni 
   wykorzysta� mo�liwo�ci miksera (robi� to czasem do dzisiaj, nawet w 
   przypadku sto��w, na kt�rych pracuj� ju� kilka lat � zw�aszcza w�wczas, 
   gdy musz� rozwi�za� jaki� nietypowy problem).
    POZIOMY I DECYBELE
      Oderwijmy si� na chwil� od naszego ulubionego urz�dzenia (oczywi�cie 
   zaraz do niego powr�cimy!), �eby zaj�� si� zagadnieniem, kt�re jest 
   podstaw� w�a�ciwej wsp�pracy wszystkich urz�dze� audio. Dla u�atwienia 
   operowania rozmaitymi sygna�ami audio wprowadzone zosta�o poj�cie poziomu 
   operacyjnego, a wi�c standardowego poziomu sygna�u, pozwalaj�cego na 
   prawid�ow� wsp�prac� urz�dze� w jakim� systemie. W sprz�cie audio 
   stosowane s� trzy r�ne rodzaje poziom�w operacyjnych, odnoszone do 
   stosowanego powszechnie poziomu 0dBu (dla uproszczenia przyjmijmy, �e 
   odpowiada on szczytowemu napi�ciu sygna�u 0,775V, cho� w rzeczywisto�ci 
   jest to nieco bardziej skomplikowane).
      Poziomy mikrofonowe obejmuj� sygna�y bardzo s�abe i zawieraj� si� 
   pomi�dzy praktycznym brakiem sygna�u a �20dBu (0,0774V). Takie sygna�y s� 
   wytwarzane w�a�nie przez mikrofony, przetworniki instrumentalne, wk�adki 
   gramofonowe lub nawet g�owice magnetofonowe. Sygna�y o takich poziomach 
   wymagaj� oczywi�cie odpowiedniego wzmocnienia przed ich dalsz� obr�bk� 
   (cho� w nietypowych okoliczno�ciach wymienione �r�d�a mog� oczywi�cie 
   generowa� sygna�y znacznie wy�sze). 
      Poziomy liniowe le�� w zakresie �20dBu do +30dBu (24,5V) i dotycz� 
   sygna��w, z jakimi pracuj� wyj�cia wszelkiego rodzaju instrument�w 
   elektronicznych, przedwzmacniaczy, mikser�w oraz wej�cia i wyj�cia 
   procesor�w sygna�owych (procesory efekt�w, dynamiki, korektory itp.); 
   takimi sygna�ami steruje si� r�wnie� wzmacniacze mocy. 
      Poziomy g�o�nikowe obejmuj� sygna�y o poziomach wy�szych od +30dBu 
   (24,5V), z za�o�enia wytwarzane przez wyj�cia g�o�nikowe wzmacniaczy mocy. 
   W tym artykule nie b�dziemy si� nimi ju� wi�cej zajmowa�.
      Sygna�y o poziomach liniowych to w�a�nie twoja domena, poniewa� to 
   w�a�nie na nich b�dziesz wykonywa� wi�kszo�� swoich czynno�ci, takich jak 
   miksowanie, korekcja, obr�bka dynamiki, czy dodawanie efekt�w. Opr�cz 
   wej�� mikrofonowych ca�y praktycznie st�, jego wej�cia, wyj�cia i punkty 
   INSERT (o kt�rych dowiesz si� za chwil�) pracuj� z poziomem liniowym, 
   kt�ry, jak ju� si� dowiedzia�e�, powinien by� dopasowany do nominalnych 
   poziom�w wej�� i wyj�� wszystkich pozosta�ych urz�dze� w re�yserce 
   (magnetofony i procesory efekt�w, ko�c�wki mocy).
     Wspomnia�em przed chwil�, �e obowi�zuj�cym na �wiecie standardem 
   poziomu liniowego 0dBu jest naci�cie szczytowe sygna�u r�wne 0,775V. 
   Sprawa nie jest jednak taka prosta, poniewa� zawsze mo�na przyj��, �e 
   nasze 0dB (obserwowane na miernikach) b�dzie odpowiada�o innemu napi�ciu 
   odpowiednio do tego przystosowa� nasz sprz�t. Nie musisz si� jednak 
   za�amywa� z tego powodu my�l�, �e dotrwasz do ko�ca moich wywod�w, 
   poniewa� przyj�tych jest zwyczajowo tylko kilka standard�w poziomu 
   operacyjnego (je�li jednak b�dziesz chcia� by� oryginalny, to mo�esz 
   dostosowa� swoj� aparatur� do dowolnego poziomu operacyjnego, co do 
   niczego dobrego jednak nie doprowadzi, poniewa� wej�c...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin