Jak stłumić głoski wybuchowe.txt

(4 KB) Pobierz
Jak st�umi� g�oski wybuchowe - Estrada i Studio 
    
   Jak st�umi� zg�oski wybuchowe?     
       Test
       Przy�� swoj� d�o� na kilka centymetr�w od ust. Teraz powiedz 
   zdanie �Pan Pawe� poszed� po pomoc.� Poczujesz uderzenie powietrza na 
   swojej d�oni przy prawie ka�dym s�owie. Je�li to poruszaj�ce si� powietrze 
   uderza membran� mikrofonu z wystarczaj�co du�� si�� i przy odpowiednim 
   k�cie, wynikiem mo�e by� niemi�y d�wi�k, kt�ry zrujnuje znakomite nawet 
   nagranie wokalu.
    Stuk, puk...
      Charakterystyczny efekt s�yszalny jako g�uche pukni�cia, zazwyczaj 
   powodowany jest przez sylaby zaczynaj�ce si� od twardych sp�g�osek, 
   takich jak �p� �t� albo �b� (zwanych zg�oskami wybuchowymi). Po nagraniu 
   d�wi�ki takie okazuj� si� silnymi impulsami basowymi, trudnymi, je�li nie 
   niemo�liwymi do usuni�cia. Mo�na wprawdzie spr�bowa� usun�� je przy pomocy 
   kompresora czy korektora, ale jest to ma�o skuteczna metoda. Najlepszym 
   �rodkiem zapobiegaj�cym pojawianiu si� w nagraniu zg�osek wybuchowych jest 
   odpowiednie urz�dzenie umieszczone pomi�dzy wokalist� a mikrofonem, zwane 
   fachowo filtrem t�umi�cym zg�oski wybuchowe lub, czasem, os�on� 
   przeciwwietrzn� (spotyka si� tak�e okre�lenia �po�czocha� oraz, z 
   angielska, pop filter). Ma on za zadanie zatrzymanie podmuch�w powietrza, 
   bez zmiany brzmienia, co w efekcie pozwoli zredukowa� lub ca�kowicie 
   usun�� zg�oski wybuchowe z zapisywanego materia�u d�wi�kowego.
    Budowa
      Os�ony zazwyczaj sk�adaj� si� z obr�czy i naci�gni�tego na niej 
   materia�u przypominaj�cego po�czoch�, zas�aniaj�cego przynajmniej jedn� 
   stron�. Os�on� tak� mo�na kupi� za stosunkowo niewielkie pieni�dze, ale 
   mo�na te� wykona� samemu z grubego drutu i pary po�czoch. Wygnij drut tak, 
   by ukszta�towa� obr�cz o �rednicy 15-20 cm z reszt� drutu odchodz�c� z 
   jednej strony. Wepchnij obr�cz do ko�ca w po�czoch� preferuj� najprostsze 
   modele, bez �adnych wzmocnie� i ozd�b przy palcach. Obetnij po�czoch� 
   zaraz za ko�cem obr�czy i zawi�� j� na supe�. W ten spos�b powstanie dwu 
   warstwowy filtr z wystaj�c� ko�c�wk� drutu pozwalaj�c� przymocowa� go do 
   statywu mikrofonu.
      Wiele popularnych uchwyt�w mikrofonowych mo�na rozmontowa� tak, by 
   przymocowa� obr�cz do statywu mikrofonu. Po zamontowaniu os�ony powt�rz 
   test d�wi�kowy, kt�ry przeprowadzili�my na pocz�tku. Teraz nie powiniene� 
   odczuwa� praktycznie �adnego podmuchu powietrza.
    Warstwy
       Wi�kszo�� os�on przeciwwietrznych ma od jednej do czterech warstw 
   materia�u. Z mojego do�wiadczenia wynika, �e najlepiej dzia�aj� te z dwoma 
   warstwami i przerw� 6 mm lub wi�ksz�. T�umi� one zg�oski wybuchowe, kt�re 
   przechodz� przez filtr jednowarstwowy, ale w �aden spos�b nie wp�ywaj� na 
   brzmienie sygna�u. Przy wi�kszej ilo�ci warstw mo�e wyst�pi� zjawisko 
   poch�aniania wysokich cz�stotliwo�ci, co sprawi �e d�wi�k stanie si� 
   matowy.
    �rednica
      Wi�kszo�� dost�pnych w sprzeda�y os�on przeciwwietrznych ma �rednic� 
   od 10 do 20 cm. Do nagrywania jednego g�osu najlepiej sprawdzaj� si� 
   filtry o ma�ej �rednicy � 10 lub 15 cm. Mniejsze modele mniej przeszkadza 
   j� wokali�cie. Wi�ksze filtry, o �rednicy 20cm, s� lepsze przy nagrywaniu 
   dw�ch lub wi�cej wokalist�w jednym mikrofonem.
    Umiejscowienie
      Zazwyczaj staram si�, by wokalista mia� usta w odleg�o�ci nie 
   wi�kszej ni� 30 cm od mikrofonu. Dok�adna odleg�o�� zale�y od wokalisty, 
   dynamiki partii wokalu i od samego mikrofonu, ale w wi�kszo�ci przypadk�w 
   uzyskasz najlepszy d�wi�k zbli�aj�c si� do mikrofonu. Idealna pozycja 
   os�ony to po�owa dystansu pomi�dzy mikrofonem a wokalist�. Musisz uwa�a�, 
   by og�lny dystans pomi�dzy ustami a mikrofonem nie zwi�kszy� si� z powodu 
   umieszczenia filtra. Wokali�ci nie lubi� tak�e przystawia� ust do 
   materia�u pokrytego �lin� z poprzedniej sesji, zatem musisz to wzi�� pod 
   uwag� przy doborze odleg�o�ci.
    Os�ony z g�bki
      Os�ony z g�bki s� bardzo efektywne w przypadku zg�osek wybuchowych, 
   ale potrafi� nieco zmieni� brzmienie g�osu. G�bka poch�ania cz�� wysokich 
   cz�stotliwo�ci, cho� w wielu przypadkach r�nica jest niezauwa�alna. 
   Niekt�re z najbardziej skutecznych os�on maj� dwie warstwy g�bki z przerw� 
   mi�dzy nimi. Przed zastosowaniem tego typu os�on musisz przeprowadzi� 
   jednak szereg eksperyment�w; rozwi�zanie to jednak mo�e by� skuteczne przy 
   nagrywaniu na �ywo albo wtedy, kiedy wokalista chce trzyma� mikrofon 
   podczas nagrywania, jak to robi� niekt�rzy raperzy.
    
   Rob McGaughey Estrada i Studio maj 2000
   Copyright 2002 DSN.proaudio.prv.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin