NE_10_2006.pdf

(1853 KB) Pobierz
NE_10_06.pdf
®«¡¢­£ª¥¢
»
ª¨« «¸¢©¥§­«®²¢©¸
¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁÂ
¿ÌÉƹÄ
´½ÎØͽÈÙÊËÀË¿ÍÂÉÂÊÅÇËÉ̽ÊÅÅ%BMMBT4FNJDPOEVDUPS´½ÎÏÙ**
.BYJN*OUFHSBUFE1SPEVDUT ½ÁÅɧËÍÎÐÇË¿
¬Ðɾ½Á˾ÄÕs §£§¥¨¶¤
©ÅÊŽÏÛÍÊØÂÌÍÂ˾ͽÄË¿½ÏÂÈÅÌËÎÏËÜÊÊËÀËʽÌÍÜÃÂÊÅÜ
ÉËÖÊËÎÏÙÛÏ
5FYBT*OTUSVNFOUT
¡À½¹¾ËÊØʼ
ª«¸¢¬«¡²«¡¸ª«¸¢­¢µ¢ª¥¼
ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ
¨¡­ª
%$%$ÌÍÂ˾ͽÄË¿½ÏÂÈÙʽËÎÊË¿Â+'&5ÏͽÊÄÅÎÏËÍË¿ÎÌËÎ˾ÂÊ
ͽ¾ËϽÏÙËÏÅÎÏËÔÊÅǽÎʽÌÍÜÃÂÊÅÂÉÉ
-JOFBS5FDIOPMPHZ ¡ÃÅÉÅÈÙÜÉÎ
¨½¼¸ÂÊÆÈ
¾Æƹ½Á£¹Æ¾»ÊÃÁÂ
WFTUJ!DPNQFMSV
%41
ªË¿ØÂ%41ÁÈÜÌÍÂ˾ͽÄË¿½ÏÂÈÂÆÉËÖÊËÎÏÅ
5FYBT*OTUSVNFOUT ÈÂÇÎÂƬ½ÊÏÂÈÂÆÔÐÇ
Ç
¨½¼¸ÂÎÀÆÅŸ×ÂÆÃý»À×
·ÉÁÂÇÆйÉÇ»
¡¼ÇÉÕ ¹ÂϾ»
»¼¾ÆÁ »Çƹɾ»
ª¾É¼¾Â£ÉÁ»¹Æ½ÁÆ
ľÃʹƽɩ¹ÂÎŹÆ
¡¼ÇÉÕ«¹É¹ÆÃÇ»
¡ÄÕØ­ÌÉŹÆ
¡¯´¥§¥
©ËÁÐÈÙÊØÂÅÇËÉÌËÊÂÊÏÊØÂɽÀÊÅÏËÍÂÄÅÎÏÅ¿ÊØÂÁ½ÏÔÅÇÅ
ÅÇËÉ̽ÎØ)POFZXFMM´½ÎÏÙ*
)POFZXFMM ÈÂÇνÊÁÍ©½ÍÀÂÈË¿
¢®¬­««¡ª¸¢¯¢²ª«¨« ¥¥
À¿¸ÁÅÀº½ÈÉʸ
ľƹ¾Çɼ¹½À¾
»¼¾ÆÁ«ÇÉÇÐÃÇ»
ªË¿ØÂÌÍËÁÐÇÏØÇËÉ̽ÊÅÅ5SJNCMFÁÈÜ(14ʽ¿ÅÀ½ÓÅÅ´½ÎÏÙ**
5SJNCMF/BWJHBUJPO «ÈÂÀ¬ÐÕǽÍ¿
­¢¨¢
¨¸ÉÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½
¶½Ì¹É½¹Ãù
¯¿ÂÍÁËÏÂÈÙÊØÂÍÂÈÂ)POHGB$SZEPNÅ*OUFSOBUJPOBM3FDUJGJFS
¢¿ÀÂÊÅƤ¿ËʽÍ¿
µÃ½ÂÊÈÆÅŸ×ÇƼÇÀɸ
XXXDPNQFMSVTVCTDSJCF
¥®¯«´ª¥§¥¬¥¯ª¥¼
¦ÊǽϸʸÅÆ
ɹƨÉÁ
¼©ÔºÁÆÊÃ
.FBO8FMMÌËÍÏÍÂÏÇËÉ̽ÊÅÅ
®ÂÍÀÂƧÍÅ¿½ÊÁÅÊ
®­¢¡®¯­¤­«¯§¥
«Áɹ¿sÖÃÀ
¦Ç»ÇÊËÁÖľÃËÉÇÆÁÃÁ
¤½ÌÐÎǽÂÉV$MJOVYʽÉÅÇÍËÇËÊÏÍËÈÈÂͽÒÎÜÁÍËÉ"3.
¯ÂÍͽÚÈÂÇÏÍËÊÅǽ ¬ÂÏͬÂÍ¿ËÄÔÅÇË¿
§Æ¼ÇÀɸÅƺǽϸÊÔ
¹»¼ÌÊ˹¼
»ª«©°º¨¢§¯­«ª¶¥§°
«ÒͽÊʽÜÎÅÎÏÂɽʽ¥§ÈÐÔ½Ò
©½ÎÏÂͧÅÏ »ÍÅÆ®½ÁÅÇË¿
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391035948.020.png 391035948.021.png 391035948.022.png
 
¹½ÁÅ£ÇÉÊÌÃÇ»
¦¤§§´
¥¡£©§ª®¥´
´®¸­¢¨¹ª« «­¢©¢ª¥
§«©¬ª¥¥%"--"44&.*$0/%6$503
´®¯¹**
cÎÄÏÁÍÈÖ¿ÐÑÇÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÌÍÈÁ§n~¨»Æ¿ÂÍÃÀÚÊÇÍÎÇ
пÌÚÏÄÂÇÐÑÏ¿ÑÍÏÚÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚÁÏÄËÄÌÇÇÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÌÍÐÉÍËÎÄÌ
ÐÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄÉÁ¿ÏÕÄÁÚÄÂÄÌÄÏ¿ÑÍÏÚ
cÜÑÍÈÖ¿ÐÑÇÐÑ¿ÑÛÇËÚÏ¿ÐÐËÍÑÏÇËÐÄËÄÈÐÑÁ¿Ö¿ÐÍÁÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÁÏÄËÄÌÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÉÍËοÌÇÇ/CZKO+PVGITCVGF2TQFWEVUÎÍÃÏ¿ÆÃÄ
ÊÄÌÇÄ&CNNCU5GOKEQPFWEVQTÉÍÑÍÏ¿¾¾ÁʾÄÑоÍÃÌÇËÇÆÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈËÇÉÏÍÐÔÄËÖ¿ÐÍÁÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇ46%ÁËÇÏÄ
rÄËÄÈÐÑÁÍ Ö¿ÐÍÁ ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÁÏÄËÄÌÇ /CZKO&CNNCU ËÍÅÌÍ
Ï¿ÆÃÄÊÇÑÛÌ¿ÍÐÌÍÁÌÚÄÖ¿ÐÑÇ
Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝØÇÄо ÐÁÍÈÐÑÁ¿ËÇ
ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÍÁ
v46%ÐÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÌ
ÑÄÏÓÄÈÐÍË+ %52+9+4'
9+4'
v46%ÐοϿÊÊÄÊÛÌÚËÇÌÑÄÏ
ÓÄÈÐÍË
cÐÄ46%ÇËÄÝÑÍÑÐÖÄÑÏÄ¿ÊÛ
ÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÁÐÄÉÒÌÿÔËÇÌÒ
Ñ¿ÔֿпÔÿѿÔËÄоտËÄоտÔ
Ã̾ÔÌÄÃÄÊÇÇÂÍÿÔÐÒÖÄÑÍËÁÇ
ÐÍÉÍÐÌÍÐÑÇÑÄÉÒØÄÂÍÂÍÿÁÎÊÍÑÛ
ÃÍÂ
q¿ÐÐËÍÑÏÇËÌ¿ÇÀÍÊÄÄÇÌÑÄÏÄÐ
ÌÚÄÂÏÒÎÎÚÎÏÍÃÒÉÑÍÁÃʾÜÑÇÔ
ÃÁÒÔÉ¿ÑÄÂÍÏÇÈ
&5
x¿ÐÚÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÐ˾
ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÇÌÑÄÏÓÄÈп
ËÇÇ˾ÀÒÃÇÊÛÌÇÉ¿ËÇ
&5¯ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÎÍÐ
ÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔÇÌÑÄÏÓÄÈп52+¯
ÇÌÑÄÏÓÄÈÐ ÇÊÇ ÐÑ¿ÌÿÏÑÌÚÈ
ÎÏÍÁÍÃÌÍÈ ÇÌÑÄÏÓÄÈÐ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ
Á×ÇÏÍÉÍËÃǿοÆÍÌÄÎÇÑ¿ÌǾÇ
ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏrÍÃÄÏÅÇÑÃÁ¿ÀÒÃÇÊÛ
ÌÇÉ¿ÐÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÒÄËÚËÁÏÄËÄ
ÌÄËÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌǾÇËÄÄÑÀ¿ÈÑ
ÜÌÄÏÂÍÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÂÍohtÃʾÔÏ¿
ÌÄÌǾÿÌÌÚÔÃÁÍÈÌÒÝÍÏ¿ÌÇÆ¿
ÕÇÝÎÍÃÉÊÝÖÄÌǾÍÐÌÍÁÌÍÂÍÇÏÄ
ÆÄÏÁÌÍÂÍÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁÎÇÑ¿ÌǾ
ÌÍÐÑÛÝ%iËÄÄÑоÁÔÍÃÃʾ
ÎÍÃÉÊÝÖÄÌǾÏÄÆÄÏÁÌÍÂÍÇÐÑÍÖÌÇ
É¿ÎÇÑ¿ÌǾ&5ÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿
ÄÑоÁÉÍÌÑ¿ÉÑÌÍËÉÍÏÎÒÐÄ51
pÏÍÐÑÍÑ¿ÁÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇËÌÍÂÍÓÒÌ
ÉÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÛÌÇÆÉ¿¾ÐÑÍÇËÍÐÑÛ
&5
x¿ÐÚÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÐÎÏÄ
ÏÚÁ¿ÌÇÄËÇÍÃÌÍÎÏÍÁÍÃÌÚËÇÌ
ÑÄÏÓÄÈÐÍË
&5¯ËÇÉÏÍÐÔÄË¿ÐÍÃ
ÌÍÎÏÍÁÍÃÌÚË ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÍË
/KETQ.#0ÉÍÑÍÏÚÈÎÍÆÁÍʾÄÑÐÍ
ÄÃÇÌÇÑÛÎÍÍÃÌÍÈ×ÇÌÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍ
ÒÐÑÏÍÈÐÑÁuÒÌÉÕǾÜÌÄÏÂÍÌÄÆ¿ÁÇ
ÐÇËÍÂÍÐÖÄÑ¿ÁÏÄËÄÌÇÇÔÏ¿ÌÄÌǾ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÃÍÐÑÇ¿ÄÑоƿÐÖÄÑ
ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾÏÄÆÄÏÁÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇ
ÎÇÑ¿ÌǾ k ÍÐÌÍÁÌÚË ÃÍÐÑÍÇÌÐ
ÑÁ¿ËÜÑÍÈËÇÉÏÍÐÔÄËÚÍÑÌÍоÑо
ÎÍÂÏÄ×ÌÍÐÑÛÔÍÿֿÐÍÁËÇÌ
ËÄÐÎÏÇ%ÉÍËοÉÑÌÚÈÑÇ
ÁÚÁÍÃÌÍÈÉÍÏÎÒÐË¿ÊÍÄÎÍÑÏÄÀÊÄ
ÌÇįÌa×ÇÏÍÉÇÈÃǿοÆÍÌ
ÎÇÑ¿ÌǾÇÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÇÌÃÇÁÇÃÒ
¿ÊÛÌÚÈÔÀÇÑÌÚÈÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇ
ÍÌÌÚÈÌÍËÄÏ
­ÅÎ ®ÒÂɽÌËÁÇÈÛÔÂÊÅÜ%4
Á ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÇ Ð ÁÚÐÍÉÍÈ ÑÍÖÌÍÐ
ÑÛÝÎÍÆÁÍʾÝÑÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÜÑÍÑ
ÎÏÇÀÍÏÁ×ÇÏÍÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇÜÊÄÉ
ÑÏÍÌÌÚÄ ÐÖÄÑÖÇÉÇ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏ
ÂÇÇÌ¿ÁÇ¿ÕÇÍÌÌ¿¾)25¿ÎοϿ
ÑÒÏ¿ÐÇÐÑÄËÚÉÍÌÑÏÍʾÃÍÐÑÒο
ÐÇÐÑÄËÚ ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÑÍÏÍÁ ÐÍÀÚÑÇÈ
pÏÄÕÇÆÇÍÌÌÚÈÇÐÑÍÖÌÇÉÍÎÍÏÌÍ
ÂÍÌ¿ÎϾÅÄÌǾÇÐÔÄË¿ÐÏ¿ÁÌÄÌǾ
ÎÏÇÐÌÇÅÄÌÇÇÌ¿ÎϾÅÄÌǾÍÐÌÍÁ
ÌÍÂÍÎÇÑ¿ÌǾÓÍÏËÇÏÒÝÑÐÇÂÌ¿Ê
ÐÀÏÍп Ç ÍÐÒØÄÐÑÁʾÝÑ ÎÄÏÄÁÍÃ
ÐÔÄËÚÌ¿Ï¿ÀÍÑÒÍÑÏÄÆÄÏÁÌÍÂÍÇÐ
ÑÍÖÌÇÉ¿ÎÇÑ¿ÌǾcÚÁÍÃ456ËÍ
ÅÄÑÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛоѿÉÅÄÇÃʾ
ÁÌÄ×ÌÄÂÍÐÀÏÍпeÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍ
ÇËÄÝÑоÃÁ¿ÄÅÄÃÌÄÁÌÚÔÀÒÃÇÊÛ
ÌÇÉ¿ÏÄÂÇÐÑÏÐÍÃÄÏÅ¿ØÇÈÿÌ
ÌÚÄÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÈÎÍÃÐÑÏÍÈÉÄ
&5
rÁÄÏÔÑÍÖÌÚÄ46%ÐÍÁÐÑÏÍÄÌ
ÌÚËÇ+ %ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÍË6%:1Ç
ÏÄÆÍÌ¿ÑÍÏÍË
&5¯ÐÁÄÏÔÑÍÖÌÚÄÖ¿ÐÚ
ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇËÇÌÒÑÚÁ
ÂÍÃÐ+ %ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÍËÑÄÏËÍÉÍË
ÎÄÌÐÇÏÍÁ¿ÌÌÚË ÉÁ¿ÏÕÄÁÚË ÂÄÌÄ
Ï¿ÑÍÏÍËÉÁ¿ÏÕÄÁÚËÏÄÆÍÌ¿ÑÍÏÍË
ÇÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÌÚËÿÑÖÇÉÍËÐÑÍÖ
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391035948.001.png 391035948.002.png 391035948.003.png 391035948.004.png
¦¤§§´
¥¡£©§ª®¥´
rÄËÄÈÐÑÁÍ&5v
mÇÉÏÍÐÔÄËÚ ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍ ÁÏÄ
ËÄÌÇ&5Ç&5ÇËÄÝÑ
ÎÏÍÁÍÃÌÚÈ ÇÊÇ 52+ ÇÌÑÄÏÓÄÈÐ
¿&5Ç&5¯ÎÏÍÁÍÃ
ÌÚÈ
cÐÄÐÄËÄÈÐÑÁÍÎÏÇÀÍÏÍÁ&5Ô
ÎÏÇÐÌÇÅÄÌÇÇÌ¿ÎϾÅÄÌÇÇÎÇÑ¿
ÌǾ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÎÄÏÄÉÊÝÖ¿ÄÑо
Ì¿ÏÄÆÄÏÁÌÚÈÇÐÑÍÖÌÇÉÎÇÑ¿ÌǾ
cÜÑÍËÏÄÅÇËÄ¿ÁÑÍÂÄÌÄÏ¿ÑÍÏÇËÄ
ÄÑËÇÌÇË¿ÊÛÌÍÄÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄÎÇÑ¿
ÌǾcÇÎÍÑÏÄÀʾÄÑÌÄÀÍÊÄÄ
ËÉacÐÑÏÍÄÌÌ¿¾ÕÄÎÛÇËÎÒÊÛ
ÐÌÍÈƿϾÃÉÇÎÍÆÁÍʾÄÑ&5Z
Ì¿É¿ÎÊÇÁ¿ÑÛƿϾÃÁÇÍÌÇÐÑÍÏ¿Ô
ÇÊÇ ¿ÉÉÒËÒʾÑÍÏ¿Ô oÐÑ¿ÊÛÌÚÄ
ÁÚÁÍÃÚÎÏÇÀÍÏÍÁÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÚ
ÃʾÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾÐÇÂÌ¿Ê¿ÐÀÏÍп
ËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏ¿ ÎϾËÍÒÂÍÊÛ
­ÅÎ ®ÒÂɽÌËÁÇÈÛÔÂÊÅÜ%4
&5
~ÌÄÏÂÍÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚÄÖ¿ÐÚÏÄ¿ÊÛ
ÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÐÏÄÂÇÐÑÏÍËÐÑÍÊÄ
ÑǾÇÁÐÑÏÍÄÌÌÍÄohtÐοϿÊ
ÊÄÊÛÌÚËÇÌÑÄÏÓÄÈÐÍË
&5¯ÎÍÊÌÍÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÚÄ Ö¿ÐÚÉ¿ÊÄÌÿÏÛ ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÁÏÄËÄÌÇÒÖÇÑÚÁ¿ÝØÇÄÌÍËÄÏÐÑÍ
ÊÄÑǾÇÉbÜÌÄÏÂÍÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÂÍ
ÐÑ¿ÑÇÖÄÐÉÍÂÍohtpÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÇËÄÄÑÃÍÐÑÒÎÉÍÁÐÄËÏÄÂÇÐÑÏ¿Ë
&5ÖÄÏÄÆοϿÊÊÄÊÛÌÚÈÇÌ
ÑÄÏÓÄÈÐ ÐË ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÒÝ ÐÔÄ
ËÒcËÇÉÏÍÐÔÄËÄÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÚ
ÜÌÄÏÂÍÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÄohtÖ¿ÐÚÏÄ
¿ÊÛÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ÉÁ¿ÏÕÄÁÚÈ ÏÄ
ÆÍÌ¿ÑÍÏÐÔÄË¿ÉÍÌÑÏÍʾÎÇÑ¿ÌǾ
Ç ÊÇÑÇÄÁÚÈ ÇÐÑÍÖÌÇÉ ÜÌÄÏÂÇÇ
cÌÒÑÏÄÌÌÇÈ ÇÐÑÍÖÌÇÉ ÎÇÑ¿ÌǾ
ÍÑÉÊÝÖÄÌÃÍÎÄÏÁÍÂÍÁÉÊÝÖÄÌǾ
ÁÌÄ×ÌÄÂÍ ÎÇÑ¿ÌǾ ÄÂÍ ÄËÉÍÐÑÛ
ÎÍÆÁÍʾÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÃÍÊÄÑÎÏÇ
ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇ ÍÐÌÍÁÌÍÂÍ ÎÇÑ¿ÌǾ
cÐÑÏÍÄÌÌÚÈÉÁ¿ÏÕÄÁÚÈÏÄÆÍÌ¿ÑÍÏ
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÑÍÖÌÍÐÑÛÔÍÿֿÐÍÁ
ËÇÌÒÑ¿ËÄоÕÎÏÇrÆ¿ÐÖÄÑ
Æ¿ÁÍÃÐÉÍÈ É¿ÊÇÀÏÍÁÉÇ qÄ¿ÊÛÌÍÄ
ÁÏÄ˾ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑоÁÐÑÍÊÄÑÇÇ
ÂÍÃÄ ËÄоÕÄ Ã¿ÑÄ ÃÌÄ ÌÄÃÄÊÇ
ֿпÔËÇÌÒÑ¿ÔÐÄÉÒÌÿÔx¿ÐÚ
Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÖ¿ÐÍÁÍËÓÍÏË¿ÑÄÐ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄËÿÌÌÚÔÁÃÁÍÇÖ
ÌÍÃÄоÑÇÖÌÍËÉÍÃÄ
h¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
cÜÑÍÈÐÑ¿ÑÛÄËÚÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÊÇ
ÊÇ×ÛË¿ÊÒÝÖ¿ÐÑÛÎÏÇÀÍÏÍÁÖ¿
ÐÍÁÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÉÍËοÌÇÇ
/CZKO +PVGITCVGF 2TQFWEVU ÌÍ
ËÄÌÉÊ¿ÑÒÏ¿ÉÍÑÍÏÚÔÌ¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ
ÍÉÍÊÍ Ì¿ÇËÄÌÍÁ¿ÌÇÈ bÍÊÄÄ
ÎÍÃÏÍÀÌÒÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÍÖ¿
пÔÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÁÚËÍÅÄ
ÑÄÒÆÌ¿ÑÛÎÍ¿ÃÏÄÐÒ YYYOCZKO
KEEQO
ÌÍÂÍÐÇÂÌ¿Ê¿ÇÊÇÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÐÇÂÌ¿Ê¿ÎÏÄÏÚÁ¿ÌǾ&5ZÇËÄ
ÝÑ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÈ ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ
ÌÚÈÃǿοÆÍÌ
~ÑÇÎÏÇÀÍÏÚÇËÄÝÑËÇÌÇ¿ÑÝÏ
ÌÚÄÉÍÏÎÒпÇÎÍÜÑÍËÒÇÃÄ¿ÊÛÌÚ
ÃʾÎÏÇËÄÌÄÌǾÁÎÄÏÄÌÍÐÌÚÔÒÐ
ÑÏÍÈÐÑÁ¿Ô Ñ¿ÉÇÔ É¿É ÎÍÏÑ¿ÑÇÁ
ÌÚÄËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÄÎÏÇÀÍÏÚ)25
ÎÏÇÄËÌÇÉÇ
pÍÁÍÎÏÍпËÎÍÊÒÖÄÌǾÑÄÔÌÇÖÄÐ
ÉÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÆ¿É¿Æ¿ÍÀÏ¿ÆÕÍÁ
ÇÎÍÐÑ¿ÁÉÇÍÀÏ¿Ø¿ÈÑÄÐÛÁÉÍËο
ÌÇÝkomp~l
fOCKNCPCNQIXGUVK"EQORGNTW
­ÅÎ ®ÏÍÐÇÏÐÍʽÜÎÒÂɽ%4
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391035948.005.png 391035948.006.png 391035948.007.png 391035948.008.png 391035948.009.png 391035948.010.png 391035948.011.png
¦¤§§´
¥¡£©§ª®¥´
©¥ª¥¯»­ª¸¢¬­¢«­¤«¯¢¨¥
¬«®¯«¼ªª« «ª¬­¼£¢ª¥¼
©«¶ª«®¯¹»¯
nÍÁÍÄÐÄËÄÈÐÑÁÍËÍÃÒÊÛÌÚÔÌÄÐÑ¿ÀÇÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
ÑÄÊÄÈÌ¿ÎϾÅÄÌǾËÍØÌÍÐÑÛÝcÑÐÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄËÇÆÍʾÕÇÇÉc
Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑоÁÚÐÍÉÇËkpeÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾϿÐ×ÇÏÄÌÌÚËÏ¿
ÀÍÖÇËÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÌÚËÃǿοÆÍÌÍËÇË¿ÊÚËÑÍÉÍËÒÑÄÖÉÇpÄ
ÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ÐÁÍÈÐÑÁ¿ ÃÄÊ¿ÝÑ ÌÍÁÚÄ ÎÏÇÀÍÏÚ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚËÇ Ãʾ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÖÇÉÍÁÐÇÐÑÄËÐÀÍϿÿÌÌÚÔÐÇÐÑÄËÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÜÊÄÉÑÏÍ
ÃÁÇ¿ÑÄʾËÇ¿Ñ¿ÉÅÄÃʾÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÁÍÀÊ¿ÐÑÇÑÍÖÌÍÂÍÎÏÇÀÍ
ÏÍÐÑÏÍÄÌǾÇËÄÃÇÕÇÌÐÉÍÈÑÄÔÌÇÉÇ
kÍËοÌǾ 6GZCU +PUVTWOGPVU
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÊ¿ ÌÄÐÑ¿ÀÇÊÇÆÇÏÍÁ¿Ì
ÌÚÄ ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÇ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ
ÂÍ Ì¿ÎϾÅÄÌǾ ËÍØÌÍÐÑÛÝ cÑ
Á ËÇÌÇ¿ÑÝÏÌÍË ÉÍÏÎÒÐÄ Ô¿Ï¿É
ÑÄÏÇÆÒÝØÇÄо̿ÎϾÅÄÌÇÄËÇÆÍ
ʾÕÇÇÉccÐÍÐÑ¿ÁÌÍÁÍÂÍÐÄ
ËÄÈÐÑÁ¿ ÁÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄËÚÔ ËÍÃÒÊÄÈ
&%*ÁÔÍþÑÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÇÐ
ÁÔÍÃÌÚËÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄËcÇÁÚ
ÔÍÃÌÚËÍÃÌÍÎÍʾÏÌÚËcc
ÇÊÇc¿Ñ¿ÉÅÄÃÁÒÔÎÍʾÏÌÚË
ccÇÊÇcÌ¿ÎϾÅÄ
ÌÇÄËnÍÁÚÄËÇÌÇ¿ÑÝÏÌÚÄËÍÃÒ
ÊÇ ÇÃÄ¿ÊÛÌÚ Ãʾ ÎÏÇËÄÌÄÌǾ Á
Ñ¿ÉÇÔÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÔÎÏÇÊÍÅÄÌÇ
¾ÔÉ¿ÉÐÇÐÑÄËÚÐÀÍϿÿÌÌÚÔÒÎ
Ï¿ÁÊÄÌÇÄÃÁÇ¿ÑÄʾËÇÉÍÌÑÏÍÊÛ
ÌÍÇÆËÄÏÇÑÄÊÛÌÚÄÇËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÄ
ÎÏÇÀÍÏÚ¿Ñ¿ÉÅÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍÄ¿ÒÃÇÍÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ
pÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÇ ÐÄËÄÈÐÑÁ¿
&%* Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝÑо kpe
ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÃÍ Ç ÐÍÍÑ
ÁÄÑÐÑÁÒÝÑ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇ¾Ë 7.
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÄÆÌ¿ÖÄÌÇÄÌ¿ÎϾÅÄ
ÌǾÇÆÍʾÕÇÇÉcÇÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾË
ÎÍÜÊÄÉÑÏÍË¿ÂÌÇÑÌÍÈÐÍÁËÄÐÑÇËÍÐ
ÑÇ'0ÉÊ¿Ðп$bÊ¿ÂÍÿϾ
Ï¿ÀÍÖÄËÒÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÌÍËÒÃǿο
ÆÍÌÒ%ÌÍÁÚÄËÍÃÒÊÇËÍ
ÂÒÑ ÀÄÆ ÎÏÍÀÊÄË ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛо
ÐÍÁËÄÐÑÌÍÐÀÚÐÑÏÍÃÄÈÐÑÁÒÝØÇËÇ
ÕÇÓÏÍÁÚËÇÇÆÍʾÑÍÏ¿ËÇ+51
Ç+51/pÍËÇËÍÜÑÍÂÍÌÍÁÚÄ
ËÍÃÒÊÇ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝÑо ÜÓÓÄÉ
ÑÇÁÌÚËÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄËÜÌÄÏÂÇÇ
ÇÐÌÇÅÄÌÇÄËÒÑÄÖÉÇÖÄÏÄÆοϿ
ÆÇÑÌÚÈÆÄËʾÌÍÈÉÍÌÑÒÏÖÑÍÌÄ
Ë¿ÊÍÁ¿ÅÌÍÃʾÖÒÁÐÑÁÇÑÄÊÛÌÚÔÉ
ÒÏÍÁÌÝ×ÒË¿ÎÏÇÊÍÅÄÌÇÈ
mÍÃÒÊÇ &%* ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÚ
Ì¿ÍÐÌÍÁÄÎÄÖ¿ÑÌÍÈÎÊ¿ÑÚÉÍÑÍ
Ï¿¾ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍ ÁÚÎÍÊÌÄÌ¿ Á
ÁÇÃÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍÂÍÉÍÏÎÒп5+2Ð
Ï¿ÆËÄÏ¿ËÇZZËËÀÄÆÐÍÃÄÏ
Å¿ÌǾÐÁÇÌÕ¿ÐÍÂÊ¿ÐÌÍÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇ
¾Ë4Q*5
­ÅÎ ®ÏÍÐÇÏÐÍʽÜÎÒÂɽÉËÁÐÈÂÆ
­ÅÎ ­½ÎÌËÈËÃÂÊÅ¿ؿËÁË¿¿ÂÍÎÅÆÎËÁÊÅÉ
¿ØÒËÁÊØÉʽÌÍÜÃÂÊÅÂÉ
­ÅÎ ­½ÎÌËÈËÃÂÊÅ¿ؿËÁË¿Á¿ÐÒÌËÈÜÍÊØÒ
¿ÂÍÎÅÆ
oÑÊÇÖÇÑÄÊÛÌÚÄÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ
vkpeÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÃÍ
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391035948.012.png 391035948.013.png 391035948.014.png 391035948.015.png 391035948.016.png 391035948.017.png 391035948.018.png
¦¤§§´
¥¡£©§ª®¥´
¯½¾ÈÅÓ½ «ÌÅνÊÅ¿ؿËÁË¿¿ÂÍÎÅÆÎËÁÊÅÉ¿ØÒËÁÊØÉʽÌÍÜÃÂÊÅÂÉ
cÚÁÍÃ
oÎÇпÌÇÄ
vÎÍÐÑ;ÌÌÍÄÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄÇÆÍ
ʾÕÇÇÉc
vÐÄÏÑÇÓÇÉ¿Ñ7.
vÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍÄÎÍпÃÍÖÌÍÄËÄÐ
n¿ÇËÄÌ nÍËÄÏ
8+ cÔÍÃÌÍÄÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄ
¯8+ oÀØ¿¾ÕÄÎÛÁÔÍÃÌÍÂÍÉ¿Ðɿÿ
¯81 oÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÚÈÎÍÊÝÐÁÚÔÍÃÌÍÂÍÌ¿ÎϾÅÄÌǾ
81 pÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÈÎÍÊÝÐÁÚÔÍÃÌÍÂÍÌ¿ÎϾÅÄÌǾ
ÑÍ
vÉÍÏÎÒÐ,'&'%5+2
¯½¾ÈÅÓ½ «ÌÅνÊÅ¿ؿËÁË¿Á¿ÐÒÌËÈÜÍÊØÒ¿ÂÍÎÅÆ
cÚÁÍÃ
oÎÇпÌÇÄ
oÀÊ¿ÐÑÇÎÏÇËÄÌÄÌǾ
vtÆÊÚÊÍÉ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÈÉÌ¿
ÂÏÒÆÉÄÐÑ¿ÀÇÊÇÆ¿ÕÇÇÌ¿ÎϾÅÄÌǾ
viÐÉÊÝÖÄÌÇÄÉÍÌÑÒÏÍÁÍÀØÄÈ
ÕÄÎÇÌ¿ÎÄÖ¿ÑÌÍÈÎÊ¿ÑÄ
vtÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ÐÀÍϿÿÌÌÚÔ
vpÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÄÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÇ
ÉÍÌÑÏÍÊÛÌÍÇÆËÄÏÇÑÄÊÛÌÚÄÎÏÇÀÍ
ÏÚ
viÐÎÚÑ¿ÑÄÊÛÌÍÄ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿
ÌÇÄ
n¿ÇËÄÌ nÍËÄÏ
8+ cÔÍÃÌÍÄÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄ
¯8+ oÀØ¿¾ÕÄÎÛÁÔÍÃÌÍÂÍÉ¿Ðɿÿ
¯81 oÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÄÁÚÔÍÃÌÍÄÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄ
%1/ oÀØ¿¾ÕÄÎÛÁÚÔÍÃÌÍÂÍÉ¿Ðɿÿ
81 pÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÄÁÚÔÍÃÌÍÄÌ¿ÎϾÅÄÌÇÄ
¥ÊÑËÍɽÓÅÜÁÈÜĽǽĽ
m¿ÉÐÇ
Ë¿ÊÛ
ÌÚÈÑÍÉ
Ì¿ÂÏÒÆÉÇ
Ëa
pÍÐÑ;Ì
ÌÍÄÌ¿
ÎϾÅÄÌÇÄ
ÇÆÍʾÕÇÇ
Éc
cÔÍÃÌÍÄ
Ì¿ÎϾÅÄ
ÌÇÄc
cÚÔÍÃÌÍÄ
Ì¿ÎϾÅÄ
ÌÇÄc
cÚÔÍÃ
Ì¿¾ËÍØ
ÌÍÐÑÛcÑ
mÍÃÄÊÛ
kÍÏÎÒÐ
&%*5 5+2
&%*5 5+2
&%*5 5+2
&%*& 5+2
&%*& 5+2
&%*& 5+2
pÍÁÍÎÏÍпËÎÍÊÒÖÄÌǾÑÄÔÌÇÖÄÐ
ÉÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÆ¿É¿Æ¿ÍÀÏ¿ÆÕÍÁ
ÇÎÍÐÑ¿ÁÉÇÍÀÏ¿Ø¿ÈÑÄÐÛÁÉÍËο
ÌÇÝkomp~l
fOCKNCPCNQIXGUVK"EQORGNTW
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391035948.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin