2007_01.pdf

(1358 KB) Pobierz
untitled
NR.01 JESIEŃ 2007 ISSN 1898-2530
PISMO STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH WWW.SFP.ORG.PL
01 | 07
MŁODZI I FILM
CO BLOKUJE KOPRODUKCJE?
214391069.008.png
TEMAT NUMERU
SŁOWO WST Ę PNE
2
6 Miasteczko Filmowe
10 Krótko o koprodukcjach
12 Fiskus a sprawa kina
WYDARZENIA KRAJOWE
14 Krakowski Festiwal Filmowy
15 Forum SFP w Krakowie
16 „Młodzi i Film” w Koszalinie
19 MFF ERA Nowe Horyzonty
20 Tarnowska Nagroda Filmowa
21 Festiwalowe lato
23 FPFF w Gdyni
24 60 lat Se-ma-fora
25 Perspektywy nowej animacji
26 Fundacja „Film Polski”
26 Pięciolecie Szkoły Wajdy
27 Szkoła polska na festiwalach
28 Wystawa
„Pola Negri. Legenda kina”
rósł. W latach 1995-96 Jurek Domaradz-
ki, który był wtedy prezesem Stowarzy-
szenia, wydawał biuletyn SFP. Był skromny,
dwukartkowy, ale pomagał utrzymać nadwątlo-
ną więź Zarządu Głównego z członkami. W 2002
roku, decyzją prezesa Jacka Bromskiego i Zarzą-
du, biuletyn powrócił. Przygotowałyśmy z Anią
Romanowską aż 10-stronicowy, pierwszy numer
nowego „Biuletynu”. Potem tych stron przyby-
wało wraz z rozwojem działalności SFP, aż teraz
biuletyn już się w „Biuletynie” nie zmieścił i na-
stąpiła przeprowadzka do pokaźnego „Magazy-
nu”. Bardzo dużo się dzieje w środowisku filmo-
wym, w znacznej mierze dzięki działalności i ini-
cjatywom SFP. Świat się przed nami otwiera, no-
we twórcze możliwości, nowe techniki. Chcemy
Was informować o tym, jakie inicjatywy na
rzecz rozwoju naszej rodzimej kinematografii
inspiruje i realizuje Stowarzyszenie, jakie podej-
muje działania na rzecz współpracy z filmowym
światem, i jakie wspiera w Polsce filmowe im-
prezy, rodzące się w różnych miejscowościach,
tam, gdzie są tacy, którym się chce. A jest ich co-
raz więcej.
Zaczynamy od „tematu dnia”, czyli od Mia-
steczka Filmowego. Chcemy Wam przekazać jak
najwięcej rzetelnych informacji o tym projekcie.
Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie,
Miasteczko powstanie i stanie się tym, o czym
możecie poczytać na następnych stronach. Z
Miasteczkiem łączy się także temat koprodukcji,
usług i… oczywiście pieniędzy, czyli wysokości
podatków.
Za nami Festiwal Krakowski, w tym roku
z ogromną ilością filmów, imprez towarzyszą-
cych i po raz pierwszy z dodatkowym konkur-
sem dokumentów pełnometrażowych. No
i oczywiście z Forum SFP. Poczytajcie o 26. Fe-
stiwalu „Młodzi i Film”, z debiutami w krótkim
i pełnym metrażu, oraz z kolejnym, trzecim
już, Laboratorium Scenariuszowym – projek-
tem SFP.
Międzynarodowy Festiwal Era Nowe Hory-
zonty, po przeprowadzce z Cieszyna, rozwija się
dynamicznie we Wrocławiu. Pisze o tym Iwona
Cegiełkówna. A Jerzy Armata opowiada z entu-
zjazmem o Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, po-
wołanej parę lat temu imprezie, której SFP jest
współorganizatorem.
Następne letnie festiwale to m. in. Lubuskie La-
to Filmowe – festiwal filmów z krajów środkowej
i wschodniej Europy oraz Ińskie Lato Filmowe –
w tym roku z przeglądem filmów litewskich.
W sierpniu z inicjatywy Stowarzyszenia zało-
żona została Fundacja „Film Polski”. To ważna
wiadomość, ponieważ głównym celem fundacji
jest dystrybucja filmów polskich i europejskich.
Koniecznie zajrzyjcie na tę stronę.
Ostatnio bardzo ożywiła się produkcja fil-
mów dokumentalnych, ale animacja nadal bory-
ka się z trudnościami. Pełnometrażowa anima-
cja to na razie rzadkość, dla filmów krótkome-
trażowych nie ma miejsca na ekranach. Ich daw-
ne miejsce w kinach przed główną projekcją za-
jęły tasiemcowe zestawy reklam. W tym roku
polska animacja świętuje 60-lecie. Z inicjatywy
Stowarzyszenia rok 2008 będzie rokiem anima-
cji, a już teraz, od września począwszy, odbędzie
się szereg imprez, których celem jest przypo-
mnienie kilku ważnych dat w historii animacji.
Może przy okazji uda się coś zdziałać na rzecz
teraźniejszości.
Bardzo ważnym elementem działalności SFP jest
od 2005 roku program „Polskie Kino Młodego Wi-
dza”. Działalności i w kraju, i za granicą. W tym roku
latem m. in. uczestniczyliśmy w festiwalach w Zlinie,
Giffoni, Rimini i Nairobi, a w kraju w 15. warsztatach
animacji w Legnicy i oczywiście organizowaliśmy po-
kazy filmów dla dzieci w Krakowie i teraz, w Gdyni.
Na dalszych stronach „Magazynu” znajdziecie infor-
mację o nowym programie SFP, realizowanym we
współpracy z MSZ: „DVD dla ambasad”.
A oto, co słychać z programami dla tych, któ-
rzy już wyrośli i chcą sami robić filmy: o Labora-
torium już wspomniałam, warto dodać, że ruszy-
ła produkcja pierwszego filmu realizowanego na
podstawie scenariusza, który powstał w Labora-
torium. Informujemy Was także o efektach prac
w programach „30 minut” i „Pierwszy doku-
ment”. W przygotowaniach jest podobny pro-
gram dla animacji.
Z różnych wiadomości, jakie znajdziecie jeszcze
na stronach „Magazynu” polecam Waszej uwadze
informacje z PISF, czyli przygotowanie programów:
„Filmoteka Szkolna” i „Regionalne Fundusze Filmo-
we”. ZAPA przygotowała dla Was II część ISAN.
POLSCY FILMOWCY NA ŚWIECIE
29 Adam Horoszczak i MFF w Cannes
KINEMATOGRAFIA NA ŚWIECIE
30 World Cinema Alliance
31 Antonioni i Bergman
w polskiej prasie filmowej
POLSKIE KINO MŁODEGO WIDZA
32 Lato z Polskim Kinem Młodego Widza
PROGRAMY
DLA MŁODYCH TWÓRCÓW
34 Laboratorium scenariuszowe
35 „30 minut” na DVD
36 „Pierwszy dokument”
36 „Młoda animacja”
37 II edycja „30 minut”
SFP
38 Polskich filmy w ambasadach
39 Nowe projekty internetowe SFP
40 Łódzkie Koło SFP / Replika KFF
41 Nagrody SFP
PISF
42 Polskie kino w Wenecji
42 Filmoteka Szkolna
43 Regionalne Fundusze Filmowe
ZAPA
44 ISAN – wiemy, gdzie jest twój film…
45 VARIA
LISTY DO REDAKCJI
Serdecznie pozdrawiam,
Krystyna Krupska-Wysocka
46 Spór wokół „Antologii polskiego
filmu animowanego”
Koleżanki i Koledzy.
T ak jest. Nasz „Biuletyn” znowu się roz-
214391069.009.png
3
Prezesi honorowi:
Jerzy Kawalerowicz,
Andrzej Wajda,
Janusz Majewski
Koleżanki i Koledzy.
W lipcu, podczas Festiwalu Gwiazd
Prezes: Jacek Bromski
w Gdańsku, spotkaliśmy się z kolega-
mi ze stowarzyszeń filmowych z kil-
ku krajów europejskich oraz Kamerunu, by przy-
gotować powstanie międzynarodowego stowarzy-
szenia „World Cinema Alliance”. Kilkanaście dni
temu, na Festiwalu w Wenecji, uroczyście ogłoszo-
no założenie tej organizacji, której celem ma być
walka o zachowanie idei kina jako dziedziny sztu-
ki, a nie części przemysłu audiowizualnego, walka
o poszanowanie kina autorskiego i ochrona statu-
su niezależnego twórcy filmowego.
Można zapytać: po co zakładać kolejną mię-
dzynarodową organizację, choćby jej członka-
mi założycielami byli najwybitniejsi twórcy ki-
na autorskiego w Europie i na świecie?
Przez ostatnie kilka lat zajęci byliśmy swoimi
własnymi sprawami, wspólnie tworzyliśmy i do-
skonaliliśmy nowy system dofinansowania kine-
matografii. Ale w Europie, choć nie tylko, toczy się
trudna walka o to, by twórczość filmowa nie była
traktowana jak przemysłowy produkt na sprze-
daż. Środowiska filmowe, poprzez m. in. współ-
pracę z Komisją Europejską, Parlamentem Euro-
pejskim, walczą o utrzymanie kinematografii
w zasadzie wyjątku kulturalnego, a więc o wyłą-
czenie jej spod reguł narzucanych przez Świato-
wą Organizację Handlu (WTO).
Ośrodkiem i celem działalności World Cinema
Alliance jest twórca filmowy i jego prawa. Na Sta-
rym Kontynencie trudno nam sobie wyobrazić sy-
tuację, w której reżysera pozbawia się prawa do „fi-
nal cut”, do ostatecznej wersji filmu, albo w której
producent „cenzuruje” film wycinając sceny z wer-
sji przeznaczonej do dystrybucji telewizyjnej lub na
DVD. Ale to nie znaczy, że tych zagrożeń nie ma.
SFP jest jednym z liderów nowego stowarzysze-
nia, którego dwie siedziby mieścić się będą: w wil-
li–muzeum Viscontiego na wyspie Ischia i u nas,
w Warszawie, przy SFP. To dla nas zaszczyt, ale i wy-
zwanie. W ten sposób bowiem polskie środowisko
filmowe ma szansę przyczynić się do wzrostu zna-
czenia autorskiego kina w Europie i na świecie.
Wiceprezesi:
Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
Skarbnik: Jacek Lipski
Wydawca:
Fundacja „KINO”
Koordynacja wydawnicza:
Jacek Cegiełka
Współpraca:
Małgorzata Kwaśniewska
Członkowie Zarządu:
Filip Bajon, Witold Giersz,
Grzegorz Kędzierski, Krystyna
Krupska-Wysocka, Kinga Lewińska,
Krzysztof Tchórzewski
oraz:
Janina Dybowska–Person
– Koło Charakteryzatorów
Ireneusz Engler – Sekcja Telewizyjna
Andrzej Haliński – Koło Scenografów
Andrzej Jasiewicz – Koło Realizatorów
Filmów dla Dzieci i Młodzieży
Paweł Kędzierski – Sekcja Filmu
Dokumentalnego
Jerzy Kucia – Sekcja Filmu
Animowanego
Michał Kwieciński – Koło Producentów
Juliusz Machulski – Przewodniczący
Rady Administracyjnej ZAPA
Marcin Pieczonka – Koło Młodych
Małgorzata Przedpełska–Bieniek
– Koło Reżyserów Dźwięku
Henryk Jacek Schoen
– Krakowskie Koło SFP
Marek Serafiński – Sekcja Filmu
Animowanego
Andrzej Traczykowski – Łódzkie Koło SFP
Andrzej Werner – Koło Piśmiennictwa
Wojciech Ziembicki – Sekcja Filmu
Dokumentalnego, Koło Seniora
REDAKCJA
Redaktor nadzorująca:
Krystyna Krupska-Wysocka
Redaktor naczelna:
Anna Wróblewska
Zespół:
Iwona Cegiełkówna,
Natalia Chojna (sekretarz redakcji),
Współpraca:
Emilia Cieniuch, Oriana Kujawska,
Liwia Mądzik, Anna Serdiukow
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Jan Mogilnicki
Zastępca Przewodniczącego:
Dorota Ostrowska-Orlińska
Sekretarz: Piotr Śliwiński
Projekt graficzny i skład:
Paweł Palikot
ADRES REDAKCJI
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
02-595 Warszawa, ul. Puławska 61
tel. (22) 845 51 32,
fax (22) 845 39 08,
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Jacek Bromski
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący: Marek Piestrak
Wiceprzewodniczący: Wiktor Skrzynecki
II wiceprzewodniczący:
Rafał Waltenberger
Sekretarz: Janina Dybowska-Person
214391069.010.png
BOX OFFICE
4
BOXOFFICE 2Q2007, 05.01.2007 - 05.07.2007 - FILMY POLSKIE
TYTUŁ
DYSTRYBUTOR
KRAJ
WPŁYWY
OD PREMIERY
WPŁYWY
OD PREMIERY
KOPIE
PREMIERY
DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TESTOSTERON
ITI CINEMA
Polska
20,625,175
1,348,020
20,625,175
1,348,020
125
02.03.2007
DLACZEGO NIE!
INTERFILM
Polska
16,809,018
1,150,431
16,809,018
1,150,431
115
19.01.2007
ŚWIADEK KORONNY
ITI CINEMA
Polska
14,594,510
957,548
14,594,510
957,548
81
02.02.2007
RYŚ
FORUM FILM
Polska
12,665,686
807,968
12,665,686
807,968
120
09.02.2007
JASNE BŁĘKITNE OKNA
SPI
Polska
906,054
60,827
906,054
60,827
45
12.01.2007
TRYPTYK RZYMSKI
MONOLITH
Polska
757,357
66,161
757,357
66,161
81
09.03.2007
BEZMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
KINO ŚWIAT
Polska
338,517
26,335
338,517
26,335
46
09.03.2007
POŁUDNIE-PÓŁNOC
UIP
Polska
256,913
17,408
256,913
17,408
45
26.01.2007
PLAC ZBAWICIELA
BEST FILM
Polska
135,003
11,492
2,731,636
185,400
30
08.09.2006
PARĘ OSÓB, MAŁY CZAS
VIVARTO
Polska
126,149
9,152
126,149
9,152
3
27.04.2007
TOP 10:
67,214,382
4,455,342
BOXOFFICE 2Q2007, 05.01.2007 - 05.07.2007 - WSZYSTKIE FILMY
TYTUŁ
DYSTRYBUTOR
KRAJ
WPŁYWY
WIDZOWIE
WPŁYWY
WIDZOWIE
KOPIE
DATA
OD PREMIERY
PREMIERY
1
2
3
TESTOSTERON
ITI CINEMA
Polska
20,625,175
1,348,020
20,625,175
1,348,020
125
02.03.2007
SHREK TRZECI
UIP
USA
20,419,565
1,379,840
20,419,565
1,379,840
136
29.06.2007
DLACZEGO NIE!
INTERFILM
Polska
16,809,018
1,150,431
16,809,018
1,150,431
115
19.01.2007
4
5
6
7
8
PIRACI Z KARAIBÓW:
NA KRAŃCU ŚWIATA
FORUM FILM
USA
14,907,760
1,000,636
14,907,760
1,000,636
145
25.05.2007
ŚWIADEK KORONNY
ITI CINEMA
Polska
14,594,510
957,548
14,594,510
957,548
81
02.02.2007
RYŚ
FORUM FILM
Polska
12,665,686
807,968
12,665,686
807,968
120
09.02.2007
300
WARNER
USA
8,766,953
580,566
8,766,953
580,566
120
23.03.2007
PACHNIDŁO
GUTEK FILM
Niemcy/Francja
7,773,231
500,143
7,773,231
500,143
63
12.01.2007
/MAX FILM
/Hiszpania
9
10
WAKACJE JASIA FASOLI
UIP
Wlk. Brytania
7,380,566
486,005
7,380,566
486,005
90
20.04.2007
NOC W MUZEUM
CINEPIX
USA/Wlk. Brytania
6,623,859
476,905
6,623,859
476,905
90
19.01.2007
TOP 10
130,566,323
8,688,062
11
12
13
14
15
ARTUR I MINIMKI
MONOLITH
Francja
4,737,751
355,792
4,737,751
355,792
72
05.01.2007
DEJA VU
FORUM FILM
USA
4,547,997
285,268
4,547,997
285,268
80
05.01.2007
APOCALYPTO
MONOLITH
USA
4,445,145
284,653
8,185,588
526,962
118
29.12.2006
SPIDER-MAN 3
UIP
USA
4,073,195
275,632
4,073,195
275,632
90
04.05.2007
RODZINKA ROBINSONÓW
FORUM FILM
USA
3,962,225
284,895
3,962,225
284,895
85
01.06.2007
PREMIERY
ZAPOWIEDZI PREMIER POLSKICH FILMÓW DO KOŃCA 2007
DATA PREMIERY
TYTUŁ
DYSTRYBUTOR
21 września
Katyń
ITI Cinema
Wszystko
05 października
będzie dobrze
ITI Cinema
Nie ma
12 października
takiego numeru
Vivarto
19 października
Hiena
Vivarto
26 października
Sztuczki
Kino Świat
26 października
Pora umierać
Best Film
09 listopada
Przebacz
Vivarto
09 listopada
Korowód
Fundacja Film Polski
Katyń reż. Andrzej Wajda
23 listopada
Sztuka masażu
Vivarto
WIDZOWIE
WIDZOWIE
214391069.011.png 214391069.001.png 214391069.002.png 214391069.003.png
5 TEMAT NUMERU
Ruszają
prace
nad
Miasteczkiem
Filmowym
będącego zapleczem dla ca-
łej produkcji filmowej, nie
jest w Polsce niczym nowym.
Pierwsze starania o jego budowę
rozpoczęto już pod koniec lat 50.
Po 50 latach pełen rozmachu pro-
jekt właśnie wchodzi w fazę reali-
zacji. 13 czerwca br. porozumie-
nie w sprawie budowy polskiego
Miasteczka Filmowego w Nowym
Mieście nad Pilicą podpisali: Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Kazimierz Michał
Ujazdowski, Minister Obrony Na-
rodowej Aleksander Szczygło, dy-
rektor Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej Agnieszka Odorowicz,
prezes Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich Jacek Bromski,
wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego Tomasz Siemoniak
oraz prezes Krajowej Izby Produ-
centów Audiowizualnych Maciej
Strzembosz. List intencyjny w tej
sprawie podpisał premier Jaro-
Anna Serdiukow
I dea filmowego miasteczka,
214391069.004.png 214391069.005.png 214391069.006.png 214391069.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin