MAGAZYN_FILMOWY_01_2010_F.pdf

(2411 KB) Pobierz
MAGAZYN FILMOWY 4
nr 11 Wosna 2010 ssn 1898-2530
P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A F I L M O W C W P O L S K I C H W W W . S F P . O R G . P L
01 10
naszE WytWrnE dzsa
dEklaraca PEkska
272117223.013.png 272117223.014.png
272117223.015.png 272117223.016.png
FlMoWyc
WosEnnyc
Wt
SPIS TRECI
3
Prezesi honorowi:
Andrzej ajda,
Janusz Majewski
Prezes: Jacek Bromski
Wiceprezesi:
Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
5 SFP-ZAPA
Skarbnik: Michał Kwieciski
TEMAT NUMERU
Członkowie Zarzdu:
Agnieszka Arnold, Filip Bajon, bigniew
Karpowicz, Krzysztof Krauze, Juliusz
Machulski, Allan Starski, itold Giersz
oraz:
Janina Dybowska-Person koło
charakteryzatorw(Przewodniczca)
Ireneusz Engler sekcjaFilmu
telewizyjnego(Przewodniczcy)
Andrzej Haliski kołoscenografw
(Przewodniczcy)
Ryszard Janikowski kołokaskaderw
(Przewodniczcy)
Andrzej Jasiewicz kołorealizatorw
FilmwdladzieciiMłodziey
(Przewodniczcy)
Jerzy Kalina sekcjaFilmu
animowanego(Przewodniczcy)
Jerzy Karpiski sekcjaFilmu
dokumentalnego(Wiceprzewodniczcy)
Paweł Kdzierski sekcjaFilmu
dokumentalnego(Przewodniczcy)
Joanna Kos-Krauze koło
scenarzystw(Przewodniczca)
Dorota Lamparska kołoMłodych
(Przewodniczca)
Jerzy Ridan oddziałkrakowski
(Przewodniczcy)
Marek Serafiski sekcjaFilmu
animowanego(Wiceprzewodniczcy)
Alina Skiba kołocyfrowychForm
Filmowych(Przewodniczca)
Andrzej erner kołoPimiennictwa
(Przewodniczcy)
Krzysztof ierzbiaski
kołoseniora(Przewodniczcy)
Michał Żarnecki kołoreyserw
dwiku(Przewodniczcy)
bigniew Żmudzki oddziałŁdzki
(Przewodniczcy)
8 Polskie wytwrnie filmowe
WYWIAd
12 Marcel Łoziski
Wydawca:
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
Koordynacja wydawnicza:
Anna rblewska
Cecylia Żuk
WYdARZENIA: KRAj
16 Laureaci Nagrd SP
cz pierwsza
18 Wywiad z Rustamem
bragimbekowem
20 O filmie dla dzieci i młodziey
22 Camerimage 2009
23 Odnaleziono polski film z 1913 r.
24 Na planie Małej matury 194
REdAKCjA
Redaktor nadzorujca:
Krystyna Krupska-ysocka
Redaktor naczelna: Anna rblewska
Sekretarz redakcji: Cecylia Żuk
Wspłpraca:
Jerzy Armata, Andrzej Bukowiecki,
MalwinaGrochowska,OrianaKujawska,
Łukasz Maciejewski, Liwia Mdzik,
Jerzy Płażewski, Aleksandra Rżdżyska,
Magda Sendecka, Anna Serdiukow
Wspłpraca techniczna i fotoedytorska:
Edyta Jarzb
Redakcja tekstw: Iwona Cegiełkwna
Projekt graficzny i skład: Paweł Palikot
druk: Grafix bis
26 REGIONY FILMOWE
27 PROdUKCjE/FIRMY/TECHNOLOGIE
POEGNANIA
28 Marian Terlecki
29 Andrzej Traczykowski
KINEMATOGRAFIA NA WIECIE
30 Rynkowe wieci ze wiata
32 World Cinema Alliance
i Deklaracja Pekiska
33 Berlinale 2010
AdRES REdAKCjI
POLSCY FILMOWCY NA WIECIE
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
00-068 arszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 7, pok. 122,
tel. (22) 556 54 56, fax (22) 845 39 08,
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
34 Polskie sukcesy za granic
36 Krtkie metrae z Polski
STUdIO MUNKA
37 Na planie Lku wysokoci
38 Nowe produkcje Studia Munka
KONTO SFP
39 POLSKIE KINO MŁOdEGO WIdZA
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
Bank PEKAO S.A. O./-wa, ul. Jasna 1,
konto: 31124062471111 - 000049801952
44 PISF
Sd Koleeski
Przewodniczcy: Marek Piestrak
wiceprzewodniczcy: iktor Skrzynecki
wiceprzewodniczcy: Tomasz Miernowski
sekretarz: Beata Matuszczak
43 OPINIE
STOWARZYSZENIE
FILMOWCW POLSKICH
44 VARIA
Sekretariat
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 arszawa
tel.: (48) 22 556 54 40, (48) 22 845 51 32
faks: (48) 22 845 39 08
E-mail: biuro@sfp.org.p
49 BOX OFFICE
Komisja Rewizyjna
Przewodniczcy: Jan Mogilnicki
Wiceprzewodniczcy: Marek Drżewski
sekretarz: Piotr Śliwiski
członek: Iwona iułkowska-Okapiec
NAOKŁADC:MARCLŁOzSKzNAgRODA
WNMCKMBOChuM.DzKuMyzAuDOSTPNN
zDCAAgNCASTNWS.
OT:MAgO/ASTNWS
272117223.001.png 272117223.002.png 272117223.003.png
4 Od PREZESA SFP
racenadnowelizacjprawaautorskie-
go trwaj od trzech lat. Podkomisja
nadzwyczajna,ktraprzezostanie10
miesicypracowałanadrzdowymprojektem
zmiany ustawy o prawie autorskim, 16 lutego
złożyła sprawozdanie ze swojej pracy do Sej-
mowej Komisji Kultury i Środkw Przekazu.
Przedłożony projekt okazał si jednak kolej-
nym bublem prawnym. Ustawa, ktra winna
służyochronietwrcw,aprzynajmniejusta-
larwnowagpomidzyichinteresamiiinte-
resami użytkownikw, faworyzuje przede
wszystkim użytkownikw. Wprowadzenie jej
w tym kształcie spowodowałoby zapewne, że
przez najbliższe trzy lata nie otrzymywaliby-
śmynależnychnamtantiem.
Projektnieprzewidujetymczasowychtabel
wynagrodze, zachcajc tym samym użyt-
kownikw do odwlekania płacenia i stosowa-
nia sztuczek prawnych celem ominicia tego
obowizku.Ponadtostawiawpozycjiuprzywi-
lejowanejwobecinnychużytkownikwopera-
torw kablowych, czego nie da wyjaśni si
żadnymi wzgldami ani rozumowymi, ani
prawnymi.
Wzwizkuzlicznymiuwagamidoprojektu
nowelizacyjnegoKomisjaKulturyzdecydowała
o przedłużeniu prac Podkomisji nadzwyczaj-
nej. Prace nad prawem autorskim trwaj wic
nadal. Oczywiście, to lepsze rozwizanie niż
walka ze złym projektem już na sali sejmowej
czyzapomocprezydenckiegoweta.Zdrugiej
zaśstronyoznaczato,żeuchwalenienoweliza-
cjiznowuodsuniesiwczasie,amywdalszym
cigubdziemytrwawstaniewzmożonejnie-
ufności.Alewidocznietakijużnaszlos.
JacekBromski
SŁOWO WSTPNE
jesiennym, zeszłorocznym Magazy-
nienr3pisałamoprodukcjiipromo-
cji, zwłaszcza za granic, naszych fil-
mw.ByłtowtedynaszTematnumeruiprze-
kazywaliśmywnimwieleistotnychwiadomości,
ważnychzwłaszczadlaproducentw.Terazznw
dotegotematuwracam.Dlaczego?Bopewnego
dnianapocztkulutego,przegldajcpras,tra-
fiłamnatekst,ktrymniezadziwił.
Nadejściedemokracjiwlatach90.iogromne
zmiany,jakietoniosło,narobiłozamieszaniatak-
żeiwkinematografii.KomitetKinematografii
przestałistnie,dawneZespołyFilmowezmienia-
łysiwStudiaFilmowe,aichdyrektorzy-produ-
cenci stawali si Producentami. Otwierały si
możliwościdlainnych,prywatnychStudiw.Ko-
munasiskoczyła.Nareszcie!...Tak,alecodalej?
Ktobdziezarzdzał?Ktodapienidze?Minister-
stwoKulturywsparłoukoczeniefilmw,ktre
byływtrakcieprodukcjiipowinnyzdżynafe-
stiwal w Gdyni, ale generalnie zrobiło si doś
kiepsko.Niezbytłatwoprzestawialiśmysinate
nowościpopidziesiciulatachścisłejopieki.
Filmwpowstawałomało,arecenzenciprzejeż-
dżalisiponichjakpołysychkobyłach,iniecał-
kiembezpowoduZagubionymtwrcombra-
kowało pomysłw. SFP też przeżywało wtedy
trudnechwile.
Ale to było 20 lat temu! Wtedy, aby zwoła
WalnyZjazdiwybranowegoPrezesa,składali-
śmysinaznaczkipocztoweiprzyświeczkach
adresowaliśmykoperty,bonamprdwyłczyli.
AleprzecieżPolakpotrafi(Prezesawybraliśmy,
odtejporyniezmieniliśmyimamnadziej,że
jeszczenadługostarczymukoncepcjiienergii).
TerazmamyPolskiInstytutSztukiFilmowej,
ktryrozbudowujedziałanianarzeczrozwoju
polskiejkinematografii,mamyniezależnychpro-
ducentw,amłodzitwrcycorazczściejzakła-
dajwłasnemałestudia.MamyZAPA,mamypra-
waautorskie.Dlawspieraniamłodychpowstało
StudioMunka,jestfestiwalMłodziiFilmwKo-
szalinie.Sstypendiadladebiutantw.Niebd
dalejwylicza,coorganizujeSFP,samoalbowe
wspłpracyzPISF-em.InformujemyWasotym
nabieżcowkolejnychMagazynach.
Rozgadałam si, a miało by o zdziwie-
niu.Ijest,booto,podwudziestulatachwolności
odkomuny,odnarzucanychdecyzjiiodgrnym
kierowaniu,przeczytałam,żeinstytucjapastwo-
wajestwinnapodjciaprzeztegoczyinnegopro-
ducentatakiejanieinnejdecyzji,dotyczcejjego
własności.Czylidozwolono,abyproducentwysłał
swjfilmtam,gdziechciał.Jaksipotemokaza-
ło,artykułTadeuszaSobolewskiegowywołałży-
wreakcjzestronyproducentw,dziennikarzy
i oskarżonego PISF-u, wic na pewno już cał
sprawznacie,ajaknie,tozarazprzeczytacie.Do-
daminformacj,bomożeniewszyscywiedz,że
PISFwlistopadzieubiegłegorokuzorganizował
dlaproducentwszkolenieprowadzoneprzezfa-
chowcw,wzakresiedystrybucjiipromocjiza-
granicznej.Midzyinnymijakpomcfilmowi
trafinafestiwalklasyA.Ktochciał,mgłsido-
kształci.
Komuny nie ma, ale raju też nie. Wracam
do wspomnianych wcześniej praw autorskich.
Jestwielutakich,ktrzychcielibyjetwrcomode-
bra,aprzynajmniejmocnoograniczy.Zwłasz-
czafilmowcom.Tobardzoważnyproblemipole
walki,nietylkonasze.PolecamWaminformacje
ZAPAolosachustawyoprawieautorskimipra-
wachpokrewnych,atakżewiadomościokongre-
sieWordCinemaAlliance,jakimiałmiejscewPe-
kinieireferatwygłoszonyprzezJackaBromskie-
go,PrezydentaWCA.
Zprzyjemności,jaksdz,przeczytaciewy-
wiaddziennikarkiidokumentalistkiJoannySła-
wiskiejzMarcelemŁoziskim.NoinaszTemat
numeru!Zapewnewzruszsitrochczłonkowie
z nieco starszych pokole. Z Warszawy, Łodzi,
Wrocławianie,zWrocławiajeszczenie,przepra-
szamy.Wrocławmusipoczekadomaja,bonam
stronzabrakło.Mamyichjuż52!Zauważyliście?
Życzdobrejlekturyipiknejpogody.Doma-
ja,amożejużnawetdokwietnia,jakdobrzepj-
dzie,rozpuszczsiiwyschnśnieżnegry,w-
wozyilabirynty,czegoserdecznienamwszyst-
kimżycz.Amożejużwyschły?
Wesołych,radosnychŚwitWielkanocy!
Krystyna Krupska-Wysocka
KoleżankiiKoledzy.
P
SŁOWO WSTEPNE
KoleżankiiKoledzy.
W
272117223.004.png 272117223.005.png 272117223.006.png 272117223.007.png
SFP / ZAPA
CO SŁYCHA
W KINACH SFP?
łouroczystoś80-leciamistrzakamery Witolda
Sobociskiego .ImprezuświetniłkoncertZbi-
gniewaNamysłowskiegoorazimprowizacjejaz-
zowesamegojubilata.
NazaproszenieSFPdoWarszawyprzybył Ru-
stam Ibragimbekow scenarzysta Spalonych
słocemNikityMichałkowaiwielukultowych
filmwrosyjskich.Artystaspotkałsizwidzami
kinaKultura,ktrzytegodniamoglitakżeobej-
rzenajsłynniejsze dziełowjegodorobkujako
scenarzysty,Spalonychsłocem.
KinoKulturatorwnieżmiejsceponiedziałko-
wychprojekcjidlaczłonkwKlubuSenioraSFP
orazśrodowychspotkaAkademiiPolskiegoFilmu
(oktrejpisaliśmyjużnałamachMagazynu).
W repertuarach SFP-owskich kin znale
możnatytułyambitnych,artystycznychproduk-
cji, jak i popularnego kina rozrywkowego.Wi-
dzowie mogli obejrze mistrzowsk Biał
wstżk, południowoamerykaskie Gorzkie
mlekoczyczeskkomediDoCzechrazysztu-
ka.Znalazłositeżmiejscenarodzinnrozryw-
k i filmy dla dzieci. Jednak ostatnie miesice
wsiecikinSFPnależdopolskichfilmw.Re-
wers,Domzły,Wszystkocokochampol-
skieprodukcjecieszsipowodzeniemiuzna-
niemwidowni.Iztymdobrympolskimkinem
corazczściejkojarzonesnaszeobakina.Ato
prawdziwysukces.
Edyta Jarzb
animacjiikinaeksperymentalnego,atakżepoka-
zyfilmwlaureatw GrandOFF2009 najważniej-
szychwPolscenagrddlafilmwoffowych.
Naprzełomielistopadaigrudniawłdzkiej
Poloniiodbyłasisekcjadokumentalna Cameri-
mage 2009 .WramachPanoramyfilmwdoku-
mentalnychwidzowiemieliniepowtarzalnoka-
zjzobaczynagradzanenanajważniejszychfe-
stiwalachtytuły.Od4grudniawkinieKultura
jakusiebiepoczułysikrlikinaekranachza-
debiutowały dwa filmy o wsplnym, długo-
uchymbohaterzeanimowany „Esterhazy” Iza-
beliPluciskiejinominowanydoOscaradoku-
mentalny „Krlik po berlisku” BartkaKonop-
ki.Kulturapokazałateżkilkadebiutanckichfil-
mwkrtkometrażowych,takichjak „Warsza-
wa do wzicia” ,dokumentKarolinyBielawskiej
iJuliiRuszkiewicz, „10 lat do Nashville” wreży-
seriiKatarzynyTrzaskiczy „Hanoi-Warszawa”
wreżyseriiKatarzynyKlimkiewicz,laureatkiNa-
grodySpecjalnejJury34.FPFFwGdyni.
WkinieprzyKrakowskimPrzedmieściuSto-
warzyszenieFilmowcwPolskichzorganizowa-
wydarzeniach w kinach Kultura i Polo-
nia informowalimy naszych Czytelni-
kw na bieco na stronie internetowej
Stowarzyszenia. jednak koniec minionego roku
przynisł tak wiele ciekawych imprez i przegl-
dw, e warto byłoby je tutaj przypomnie.
KoniecpadziernikawkinieKulturaupłynł
podznakiem Warszawskiego Festiwalu Filmo-
wego totutajmożnabyłoobejrzekonkurso-
wedokumentyifilmykrtkometrażowe.
Listopad rozpoczł si świtem kina rosyj-
skiego Sputnik wyldowałwWarszawie,afil-
myAndriejaTarkowskiegoiinnychtwrcwro-
syjskichnaekranieKultury.Najciekawszerosyj-
skiefilmyostatnichlat,krtkieformyianimacje
zawitałydołdzkiejPoloniiwkilkadnipoWar-
szawie,wramachreplikifestiwalu.
OstatniednilistopadawkinieKulturatobez-
płatneprojekcjewramachfestiwalu Sztukadoku-
mentu oraz FE Fest 2009 przegldueuropejskiej
POLONA W 2010
WłdzkimkiniePoloniarok2010przyniesieszeregcie-
kawychwydarzefilmowych.uwdrugiejpołowielu-
tegoruszyłsemestrzajAkademiiPolskiegoilmu,
skierowanyprzedewszystkimdostudentwłdzkiej
ilmwkiiuniwersytetuŁdzkiego.Napocztkumarca
odbywajsiPolskoWłoskieSpotkaniailmowe.
WkwietniumaruszyDyskusyjnyKlubilmowy;odb-
dsitakeinteresujceprzegldy:TydzieKinahisz-
paskiegoifestiwalŁodzipoŁodzi.Wlistopadzie
wPoloniiponowniezagociSputnikestiwalilmw
Rosyjskich.
PZ
NAGROdY GLORIA ARTIS
grudnia2009r.MinisterKulturyiDziedzic-
twaNarodowegoBogdanZdrojewskiwr-
czył Złoty Medal Zasłużony Kulturze
GloriaArtis Krzysztofowi Teodorowi Toeplitzowi ,
dziennikarzowi,felietoniście,publicyście,krytyko-
wifilmowemu,autorowiscenariuszyfilmowych,
sztuk teatralnych i programw telewizyjnych,
członkowiSFP.
15styczniabr.,zokazjijubileuszu60-leciaWy-
twrniFilmwDokumentalnychiFabularnych,mi-
nisterBogdanZdrojewski,odznaczyłosobyzwiza-
neztinstytucjMedalamiZasłużonyKulturze
GloriaArtis.ZłotymMedalemZasłużonyKulturze
GloriaArtiszostałuhonorowanydyrektorWFDiF
Włodzimierz Niderhaus .SrebrneMedaleotrzyma-
li: Spas Hristov i jacek Petrycki ,członkowieSFP.
OdznakamihonorowymiZasłużonydlaKultury
PolskiejzostaliwyrżnienipracownicyWytwrni.
BdZIE OddZIAŁ WROCŁAWSKI SFP
DZIAŁCZŁONKOWSKI:
MonikaFabiska
Tel.(48)225565441/61,Faks:(48)228453908
Kom.:(+48)697777177,
m.fabinska@sfp.org.pl
z
ostałapodjtadecyzjaoutworzeniuod-
działuwrocławskiegoSFP.Prosimyozgła-
szaniesiczłonkwSFPzWrocławiaioko-
licdop.AndrzejaWaltenbergerawceluustalenia
terminuzwołaniawalnegozebraniasprawozdaw-
czo-wyborczegooddziału.
O
272117223.008.png 272117223.009.png 272117223.010.png 272117223.011.png 272117223.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin