Green.Zone.TS.XViD.-.IMAGiNE.txt

(48 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  704x288 23.976fps 1.3 GB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{1054}{1133}Kilka sekund temu,|nast�pi� kolejny wybuch ...
{1258}{1316}Marzec 19, 2003
{1316}{1384}Nie ma w�tpliwo�ci �e|rozpocz�a si� wojna
{1390}{1476}Bagdad, Irak
{1705}{1745}Zostaw to,|jest ma�o miejsca.
{1846}{1892}Musimy ju� is� .
{1925}{1966}Wszyscy na d�.
{2085}{2106}Generale ...
{2174}{2241}Generale Al Rawi.|Musimy ju� i��.
{2507}{2531}Po�piesz si�.
{2645}{2743}Ayad, id� do samochodu.|P�jd� za tob�.
{2953}{3023}Seyyed, wy�lij ludzi|do kryj�wek.
{3038}{3095}Maj� czeka� na m�j telefon.
{3111}{3136}Tak, Generale.
{3733}{3881}GREEN ZONE
{3943}{3987}4 tygodnie p�niej
{4160}{4186}S�uchajcie...
{4198}{4271}to jest wojskowy magazyn w Diwaniyah ...
{4294}{4385}Szacuje si� �e jest tam bro�|biologiczna i chemiczna
{4419}{4496}Wojsko jest tam ca�y ranek wi�c|miejsce jest bezpieczne,
{4502}{4544}B�d�cie czujni, tylko tyle.
{4779}{4840}Strzelanina 100 metr�w dalej.
{4851}{4895}S�yszymy strza�y, 100 metr�w.
{5237}{5257}Rusza� si�, rusza� si�.
{5360}{5391}Kto tu kieruje?
{5434}{5457}Kto tu jest odpowiedzialny?
{5461}{5491}Tutaj - ja.
{5497}{5555}Co ci ludzie tutaj robi�?
{5561}{5640}Tu jest sk�ad broni,|ta misja jest naszym piorytetem.
{5646}{5697}Nie mamy nawet ludzi �eby|odgrodzi� teren
{5705}{5753}Mamy  snajpera w wie�y.
{5759}{5784}Wysoka wie�a z ty�u...
{5789}{5878}Nie mam nawet wystarczaj�co ludzi|by zaj�� si� wie��.
{5883}{5983}Agenci twierdz� �e w tym miejscu|jest bro� chemiczna, ok?
{5987}{6012}Musimy ju� dzia�a�...
{6015}{6080}Ci ludzie ... nie wiadomo nawet co|oni teraz wynosz�.
{6085}{6132}Musz� tam wej��.|Wchodz�.
{6138}{6228}Nie mo�esz.|Jak we�miesz tam swoj� grup� to na swoj� odpowiedzialno��.
{6234}{6272}S�uchajcie,
{6280}{6300}Sytuacja jest taka,
{6306}{6407}35 ludzi a miejsce|nawet nie jest zabezpieczone,
{6419}{6452}Obecnie jeste�my tutaj.
{6458}{6515}Bro� jest w p�nocnozachodzniej|cz�ci kompleksu,
{6521}{6576}snajper skry� si� w wie�y tutaj,
{6581}{6612}musimy go szybko zdj�� ...
{6618}{6671}Ja wejd� pierwszy...
{6675}{6746}Potrzebuj� was trzech|i dw�ch jsnajper�w,
{6754}{6810}ty b�dziesz nas chroni�,
{6816}{6850}wy te�.
{6855}{6873}Czekajcie ...
{6918}{6958}Musimy porozmawia�,|to jest zjebane.
{6965}{6999}To jest katastrofa.
{7006}{7083}Dok�adnie. Nic nie jest zabezpoieczone,|nie powinni�my ryzykowa�.
{7089}{7196}Nie... nie mam poj�cia|co oni tam wynosz� ...
{7202}{7223}Musimy wej�� teraz.
{7245}{7315}- Spokojnie.|- Zabezpiecz grup�.
{7344}{7374}Rusza� si�, rusza� ...
{7480}{7571}Zosta� z ty�u z snajperami,|zabior� ci� do �rodka.
{7576}{7620}- Gotowi?|- Tak.
{7626}{7652}Dalej, dalej.
{7751}{7804}Ten snajper, gdzie on jest?
{7810}{7862}Tam.
{8128}{8165}Ok, wszyscy s�uchajcie ...
{8207}{8223}S�uchajcie ...
{8256}{8302}Bro� masowego ra�enia|jest w tym budynku
{8308}{8359}Musicie si� przedosta� do|tylnych drzwi
{8363}{8399}i wycelowa� w snajpera.
{8406}{8453}We� tych dw�ch ze sob�.
{8495}{8563}Musz� przej�� przez ten korytarz.|Potrzebuj� wsparcia.
{8598}{8671}Jak przejdziemy,|idziemy do ko�ca i na lewo.
{8880}{8914}Dalejm idziemy ...
{9009}{9037}Dalej, dalej.
{9399}{9485}Mam go, jest na 6 pi�trze,|po�udniowo-wschodni r�g.
{9545}{9642}Wystawi� go,|jak tylko go zobaczysz, strzelaj.
{9812}{9840}Teraz, teraz.
{10084}{10104}Masz go?
{10110}{10122}Mam go.
{10127}{10154}Wychodzimy w troje ...
{10158}{10179}Dalej.
{10281}{10302}Id�cie.
{10410}{10479}Z drogi, z drogi...
{10786}{10848}Wyci�gn�� sprz�t,|wszyscy musz� by� przygotowani.
{10897}{10928}Przygotowa� si� ...
{11980}{12009}�adnych odczyt�w tutaj, szefie.
{12040}{12066}Dobra kowboju ...
{12458}{12535}To s� jakie� cz�ci kibli.
{12536}{12570}To jakie� starocie?
{12578}{12634}Wygl�da �e le�y tu od|10 lat.
{12723}{12785}Nie wygl�da na sk�ad|broni masowego ra�enia.
{12881}{12909}Znale�li�cie co�?
{12941}{12967}Pusto.
{12994}{13017}Czekam.
{13328}{13358}Sk�d dostali�my te informacje?
{13381}{13421}Mam sprawdzi� wsp�rz�dne?
{13433}{13492}Nie, jeste�my w dobrym miejscu,
{13510}{13544}Kto to zleci�?
{13566}{13601}To przysz�o z ONZ?
{13610}{13671}Wed�ug tych danych, tak, szefie.
{13729}{13779}Dlaczego do cholery|my�lieli �e tam co� jest?
{13834}{13931}To ju� 3 razy pod rz�d.
{13950}{13979}S�yszeli�cie szefa, rusza� si�.
{14027}{14040}Jedziemy.
{14051}{14102}Rusza� si�.
{14334}{14456}Mi�dzynarodowe Lotnisko Saddam
{14520}{14568}Filmuj �rodkowy helikopter.
{15351}{15377}Jak leci?
{15406}{15425}Cudowny dzionek.
{15444}{15484}W ko�cu co� tu masz.
{15499}{15567}My�l� �e robimy post�py,|to wa�ne.
{15589}{15615}A co z broni�?
{15666}{15707}Te� mnie to martwi,
{15721}{15790}Robimy co mo�emy,|znajdziemy bro�, nie martw si�.
{15800}{15847}�wiat si� na to patrzy,|chcemy wiedzie� gdzie one s�.
{15868}{15937}Upewnij si� �e b�dziemy w pierwszym|samochodzie ok?
{15945}{15990}- Chc� �eby�cie jechali za nami.|- Ok ...
{15997}{16028}- Mark ...|- Co?
{16035}{16073}Potrzebuj� �r�d�a,|potrzebuj� Megellana.
{16117}{16160}Masz poj�cie jaka to jest|delikatna sprawa?
{16221}{16302}On jest tak chroniony �e nie|wiem czy sam si� dostan� do niego .
{16307}{16391}Zosta�e� przydzielony przez rz�d ,|Nie masz dost�pu do w�asnego �r�d�a?
{16399}{16497}Spokojnie, przes�uchujemy go,|to troch� trwa.
{16533}{16595}Da�em ci wszystko co wiem o|tym typie,
{16600}{16624}Co ty jeszcze chcesz?
{16628}{16670}Nie chc� rozmawia� z tob�,|chc� z nim.
{16700}{16733}Zobacz� co da si� zrobi�.
{16859}{16883}Witamy w domu.
{16916}{17004}Jakie to uczucie powr�ri�?|My�la� pan �e do tego dojdzie?
{17011}{17092}Ciesz� si� �e powr�ci�em do|mojego rodzinnego miasta ...
{17108}{17221}Wzywam wszystkich Arab�w by �wi�towa�|wyzwolenie spod tyranii ...
{17912}{17942}Gdzie jest pu�kownik?
{17948}{17974}Chyba z ty�u.
{18009}{18076}- Spotkamy si� tam.|- Dobra.
{18141}{18157}Witam pana.
{18161}{18176}Dobrze ci� widzie�.
{18186}{18213}Co si� dzieje z wywiadem?
{18219}{18253}Lepiej teraz w to nie wchodzi�.
{18261}{18328}Trzeba porozmawia� o tym,|nic tam nie by�o, pusto.
{18333}{18392}Uwa�aj,|mo�emy mie� tu przesrane.
{18404}{18424}Co masz na my�li?
{18428}{18505}Obwiniaj� nas �e nie|dzia�amy szybciej.
{18512}{18560}Pieprzenie...|wywiad jest beznadziejny.
{18566}{18612}Nie pogarszajmy sprawy ok?
{18618}{18650}Nie chc� tego s�ysze� w Waszyngtonie,
{18657}{18734}oni tylko chc� mie� co� do|puszczenia w CNN.
{18743}{18800}Musimy porozmawia� o wywiadzie.
{18806}{18829}To nie jest dobry czas.
{18914}{18953}Baczno��.
{19080}{19113}Spocznijcie.
{19179}{19279}Spotkamy si� dzi� rano by przekaza�|generalny raport z post�p�w
{19292}{19333}i jakie mamy plany na kolejne 48 godzin,
{19346}{19421}Przeka�� g�os kapitanowi.
{19499}{19523}Witam...
{19535}{19661}Zaplanowali�my operacj� zwi�zan� z broni�|masowego ra�enia w rejonie Bagdadu ...
{19668}{19705}w przeci�gu 24 godzin.
{19718}{19829}B�dziemy skupia� si� na naszych priorytetowych terenach,|gdy� nasi rodacy w domu
{19835}{19889}oczekuj� na wiadomo��|o odnalezieniu broni.
{19900}{19957}Mamy szczeg�owy plan,
{19967}{20048}skoordynowany z danymi|rzecznika spraw pa�swowych
{20053}{20121}Zaanga�owano najlepsze media|Ameryki i Anglii,
{20127}{20189}wi�c s� gotowi relacjonowa� wszelkie|dobre wiadomo�ci.
{20250}{20269}Tak?
{20274}{20333}Mam kilka pyta� odno�nie wywiadu...
{20345}{20374}Czy to na pewno jest dok�adne?
{20387}{20428}Jest pewne, mo�na dzia�a�.
{20453}{20475}Jakie jest �r�d�o?
{20498}{20553}To cz�owiek ...
{20575}{20650}jest pewny, 100%.
{20664}{20791}Czy to samo �r�d�o kt�re kierowa�o nas|na wszystkie ostatnie tereny?
{20845}{20878}Szefie, mo�e zrobimy tak?
{20886}{20955}Porozmawiamy p�niej, dasz mi list�|wszystkich miejsc w kt�re pojechali�cie ...
{20960}{21039}i upewnimy si� �e masz dok�adne informacje.
{21050}{21130}Problemem nie s� wsp�rz�dne miejsca,|ale �e tam nic nie ma.
{21136}{21188}Poczekaj szefie, musimy kontynuowa�.
{21193}{21217}Czekaj chwil�.
{21246}{21274}Pos�uchajmy co ma do|powiedzenia.
{21288}{21325}Ok, dam przyk�ad ...
{21336}{21404}W zesz�ym tygodniu pojechali�my na|teren broni masowego ra�enia...
{21413}{21470}100 rannych podczas zabezpieczania terenu...
{21477}{21524}weszli�my tam i okaza�o si� �e|to fabryka kibli ...
{21534}{21625}M�wi� �e istnieje rozd�wi�k mi�dzy|zawarto�ci� tych teczek i tym
{21631}{21661}co widzimy na miejscu...
{21676}{21724}Mamy problem z wywiadem.
{21745}{21767}Chodzi o to szefie ...
{21785}{21869}Te teczki od wywiadu zosta�y sprawdzone.
{21879}{21953}Ty masz wykona� zadanie a nie my�le�|jak zosta�o napisane...
{21974}{21995}Rozumiemy si�?
{22030}{22047}Tak, ...
{22069}{22116}Dobrze, kontynuujmy.
{22146}{22254}Jak m�wi�em, otrzymali�my rano|informacje z wywiadu
{22265}{22295}is wykonalna i pewna ...
{22318}{22378}Nast�pny przystanek Al Mansour, Baghdad ...
{22388}{22439}wygl�da na podziemny magazyn...
{22448}{22534}Mamy raporty o du�ej aktywno�ci na tej drodze.
{22567}{22596}Niech wszyscy b�d� ostro�ni.
{22616}{22632}Szefie ...
{22669}{22683}Tak?
{22692}{22729}- Poprowadz� grup�.|- Tak, tak ...
{22741}{22780}Martin Brown, CIA ...
{22791}{22806}Miller.
{22814}{22857}Wiem, by�em na spotkaniu.
{22866}{22943}Jedziesz do magazynu Al Mansour, w Bagdadzie?
{22949}{22967}Marnujesz sw�j czas
{22979}{23048}Ty i twoja biologiczna grupa mo�ecie|sp�dzi� tam 2 miesi�ce i nic.
{23120}{23144}To moja wizyt�wka.
{23162}{23218}Masz racj�, to nie ma sensu...
{23228}{23285}Irakijczycy nie walcz�, nie maj� broni|masowego ra�enia ...
{23292}{23361}odk�d tu weszli�my|nic nie znale�li�my,
{23372}{23389}co� tu jest nie tak.
{23406}{23436}Musisz dowiedzie� si� co to jest...
{23481}{23525}Je�li dowiesz si�,|masz m�j numer.
{24481}{24524}Zrobi� kilka zdj��.
{24587}{24613}Zr�b to.
{24621}{24660}Uwa�aj idioto.
{24965}{25011}Poruczniku, m�wi szef, chod� tu
{25203}{25261}Kilka os�b musi oczy�ci� ulic�,
{25266}{25312}jeste�my tu zbyt wystawieni,|musimy jecha� da...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin