Painful Deceptions - An Analysis of the 911 Attack.txt

(114 KB) Pobierz
{1}{32}T�umaczenie: ama_zona@poczta.fm, synchronizacja dla: 712/465px, 29.97fps
{54}{268}"Nigdy nie pozw�lmy tolerowa� skandalicznych, konspiracyjnych teorii."
{323}{405}Dodatek do ksi��ki "Bolesne Pytania. Analiza atak�w 11 wrze�nia"
{480}{524}ERIC HUFSCHMID
{548}{596}Bolesne Oszustwa
{636}{738}Kilka minut po tym, jak samolot rozbi� si� o pierwsz� wie�� World Trade Center 11 wrze�nia,
{767}{874}wszystkie telewizyjne programy zosta�y przerwane po to, by pokaza� nam, co si� sta�o.
{907}{1148}Ale te wszystkie wiadomo�ci by�y nieustannie powtarzane. Na okr�g�o. Dzie� po dniu. Bez przerwy.
{1171}{1210}"Poka�emy wam to jeszcze raz".
{1242}{1278}Powiedziano nam, �e to Osama by� za to wszystko odpowiedzialny.
{1343}{1419}I to jego zdj�cie pokazywane nam by�o bez przerwy.
{1448}{1534}Ale jak to mo�liwe, �e kilka facet�w pokona�o nasz system obrony?
{1557}{1602}I to u�ywaj�c czterech samolot�w?
{1628}{1676}"Poka�emy wam to jeszcze raz"
{1698}{1852}Powiedziano nam, �e to po�ar sprawi�, �e obie wie�e i budynek nr 7 si� zawali�y.
{1870}{1901}"Poka�emy wam to jeszcze raz"
{1933}{2041}Ale jeszcze nigdy stalowy budynek nie zawali� si� z powodu ognia.
{2071}{2166}Wi�c jak to zrobi� ogie� w trzech budynkach 11 wrze�nia?
{2176}{2215}"Poka�emy wam to jeszcze raz"
{2232}{2292}Czy oni naprawd� przekazywali nam informacje?
{2310}{2344}"Poka�emy wam to jeszcze raz"
{2361}{2494}To faktycznie wygl�da�o jak intensywna kampania propagandowa.
{2510}{2541}"Poka�emy wam to jeszcze raz"
{2569}{2713}Wideo z zarejestrowanym uderzeniem samolotu w wie�� by�o pokazywane bez przerwy.
{2729}{2965}Ale nigdy nie widzieli�my samolotu lotu 77, kt�ry uderzy� w Pentagon, bo w�adze wojskowe stwierdzi�y, �e nie ma takich dokument�w.
{3018}{3099}Ka�dy mia� sobie zgadn��, jak samolot uderzy� w budynek.
{3122}{3425}Nie dziwne jest to, �e wczesne przypuszczenia okazuj� si� nieprawid�owe, tak jak na przyk�ad to z wiadomo�ci i �wiatowych relacji, na kt�rym samolot "nurkuje" w kierunku l�dowiska dla helikopter�w.
{3473}{3726}Ta symulacja komputerowa stworzona zosta�a na podstawie oficjalnej wersji, kt�ra m�wi, �e samolot lecia� kilka cali ponad ziemi�, po czym wlecia� w pierwsze pi�tro budynku.
{3761}{4065}Je�li kiedykolwiek pr�bowa�e� l�dowa� samolotem, mo�esz zrozumie� jakie musia� mie� umiej�tno�ci ten pilot, by lecie� tak blisko powierzchni ziemi i z pr�dko�ci� 400 mil/godzin�.
{4105}{4326}Pocz�tkowo FBI stwierdzi�o, �e terrorysta, kt�ry lecia� tym samolotem, by� do�wiadczonym pilotem dla linii lotniczych Arabii Saudyjskiej.
{4348}{4834}Ale zmienili zdanie na niedo�wiadczonego pilota, kiedy dowiedzieli si�, �e pilot, kt�ry zaatakowa� Pentagon, wci�� �yje w Arabii Saudyjskiej. Ale nawet je�li mia�by do�wiadczenie, jak to mo�liwe, �e kto� mo�e lecie� tak nisko, �e m�g� stratowa� po drodze kilka lamp ulicznych, kt�re przewr�ci�y si� na samochody?
{4887}{4968}Jak ktokolwiek m�g� przelecie� przez taki tor przeszk�d?
{5031}{5289}Przestrze� wok� Pentagonu jest g�sto zaludniona. Tysi�ce ludzi powinno by�o s�ysze� i widzie� tak wielki samolot, lec�cy tak blisko ziemi.
{5311}{5427}Co wi�cej, tylko samoloty wojskowe maj� pozwolenie na to, by lata� w tych okolicach.
{5452}{5606}Wi�c gdzie s� tysi�ce �wiadk�w i dlaczego �aden z wojskowych pilot�w nie chroni� Pentagonu?
{5663}{5745}C�, wielu Amerykan�w domaga�o si� odwetu na Osamie.
{5778}{5992}Kilka os�b w Internecie skar�y�o si�, �e te ataki to do�� dziwna sprawa i �e nie powinni�my wierzy� naszemu rz�dowi.
{6021}{6419}Pocz�tkowo nie rozumia�em, na co si� skar�yli, ale do stycznia zda�em sobie spraw�, �e wie�e WTC i budynek nr 7, nie rozsypa�y si� "tak po prostu".
{6443}{6585}Na przyk�ad, praktycznie ca�y ten beton i wie�e zosta�y zamienione w py�.
{6621}{6809}W Internecie zamie�ci�em dokumenty, w kt�rych wyja�ni�em, �e najprawdopodobniej wie�e zosta�y zniszczone przez eksplozje materia��w wybuchowych.
{6860}{7075}Tymczasem we Francji, Thierry Meyssan, analizowa� aspekty ataku na Pentagon.
{7117}{7251}Przyk�adowo, dlaczego nie ma gruz�w na trawie?
{7322}{7426}By� mo�e widok z helikoptera pomo�e nam znale�� kawa�ki samolotu lotu 77.
{7443}{7562}Ale tu nie ma nic opr�cz cegie� i betonu.
{7599}{7658}Czym s� te okr�g�e obiekty?
{7713}{7769}Oj, to tylko szpule kabli...
{7808}{7898}To te� nie s� kawa�ki lotu 77...
{7999}{8258}Wygl�da na to, �e ci ludzie zbieraj� ma�e przedmioty. Gdzie s� du�e cz�ci samolotu?
{8283}{8343}A pasa�erowie? A ich baga�e?
{8392}{8615}Jest du�o gruzu w �rodku Pentagonu, ale nie ma nic, co wygl�da na baga�, fotele czy cz�ci samolotu.
{8656}{8821}Ten pies szuka� ludzi, ale nie ma zdj��, kt�re pokazywa�yby jakiekogolwiek znalezionego cz�owieka.
{8846}{8982}Jak to mo�liwe, �e nawet pies nie m�g� znale�� jednego, ma�ego fragmentu cia� jednego z tych 64 pasa�er�w?
{9006}{9054}Jak mog�o tylu ludzi znikn��?
{9094}{9178}Czy ten pies w og�le wyczu� zapach cz�owieka?
{9232}{9364}Mo�liwe, �e kto� ma zdj�cia ukazuj�ce fragmenty samolotu 77.
{9387}{9558}Mo�liwe te�, �e fotografowie unikaj� pokazania nam zdj�� ludzkich szcz�tk�w czy baga�u, bo mog�oby to nas przygn�bi�.
{9589}{9794}Jednak�e, powszechnie dost�pne zdj�cia i relacje nie podaj� �adnych dowod�w, �e samolot lotu 77 uderzy� w Pentagon.
{9818}{9972}Meyssan doszed� do wniosku, �e w�adze k�ama�y m�wi�c, �e lot 77 uderzy� w Pentagon.
{10098}{10246}Na pocz�tku marca 2002, do ameryka�skich stron internetowych dotar�a wie�� o ksi��kach Meyssana,
{10298}{10458}w kt�rych wyja�nia� on, �e nie m�g� znale�� �adnych �lad�w lotu 77 na �adnych zdj�ciach lub relacjach telewizyjnych.
{10482}{10582}Meyssan oskar�y� wojsko o oszukiwanie nas w sprawie atak�w.
{10600}{10678}Jego zdaniem samolot lotu 77 nigdy nie uderzy� w Pentagon,
{10693}{10785}a raczej bomba eksplodowa�a przed budynkiem.
{10813}{11117}Kilka dni p�niej wojsko udost�pni�o kilka zdj�� z kamery sprzed Pentagonu. Te fotografie ukazuj� jaki� obiekt lec�cy w Pentagon.
{11136}{11274}To da�o kres oskar�eniom, �e to bomba wybuch�a przed budynkiem.
{11300}{11419}Niestety, te zdj�cia stworzy�y dwa nowe problemy.
{11437}{11586}Przede wszystkim, k�amali m�wi�c, �e nie maj� video z zarejestrowanym rozbiciem samolotu.
{11619}{11729}Maj� nagranie, ale my nie mo�emy go zobaczy�.
{11751}{11958}Po drugie, i co wa�niejsze, nikt nie mo�e znale�� samolotu na udost�pnionych zdj�ciach.
{11998}{12215}Wojsko mia�o racj�, �e udost�pnianie tych 5 klatek zako�czy oskar�enia o bombie.
{12254}{12374}Ale, czego nie oczekiwali, jest to, �e w ci�gu kilku minut od pojawienia si� ich w Internecie,
{12403}{12506}kto� zarzuci im, �e to pocisk uderzy� w Pentagon.
{12581}{12702}Je�li video naprawd� pokazuje samolot pasa�erski lotu 77, kt�ry rozbija si� o Pentagon,
{12714}{12910}dlaczego w�adze nie udost�pni�y ca�ego nagrania i nie zako�czy�y tych oskar�e�?
{12931}{12983}Czemu nie udowodni�, �e s� niewinni?
{13010}{13266}Kilka miesi�cy p�niej, Meyssan wyda� kolejn� ksi��k�, "Le Pentagate", by wyja�ni� swoje oskar�enia, �e co� w rodzaju rakiety uderzy�o w budynek.
{13286}{13459}W�adze wojskowe by�y zdenerwowane, lecz nie wystarczaj�co, by udowodni� swoj� niewinno��,
{13475}{13518}poprzez udost�pnienie wszystkich nagra� ze wszystkich kamer.
{13563}{14019}We wrze�niu 2002, jeszcze bardziej podra�ni�em nasz rz�d wydaj�c ksi��k� "Bolesne pytania", kt�ra m�wi o dowodach na to, �e obie wie�e WTC i budynek numer 7, zosta�y zdemolowane przez �adunki wybuchowe umieszczone w budynkach przed atakiem.
{14032}{14284}R�wnie� wyja�ni�em, �e wiele telefonicznych rozm�w pasa�er�w by�o fa�szywych, po to, by�my uwierzyli, �e samoloty by�y porwane przez Arab�w.
{14311}{14430}Pokazuj�, �e terrory�ci byli jedynie wymy�lonymi bohaterami tego niesamowitego oszustwa.
{14457}{14638}Takie ksi��ki s� wy�miewane przez wi�kszo�� Amerykan�w jako idiotyczne, konspiracyjne teorie.
{14688}{14983}Ale Dave von Kleist z radia "The Power Hours" twierdzi: "Prawdziw� konspiracyjn� teori� jest to, �e samolot lotu 77 uderzy� w Pentagon."
{15020}{15162}Przyczyn� jest to, �e nie ma wielu dowod�w na to, �e samolot ten rozbi� si� o Pentagon.
{15185}{15200}Sp�jrzmy,
{15223}{15401}Zacznijmy od przeanalizowania pi�ciu obraz�w zarejestrowanych przez kamer� ochrony.
{15422}{15610}Pierwsze zdj�cie pokazuje samolot 77, kt�ry pozostawia �lad bia�ego dymu niewiele nad ziemi�.
{15649}{15843}Drugie zdj�cie pokazuje samolot uderzaj�cy w budynek i zamieniaj�cy si� w ogromn�, jasn� kul� ognia.
{15872}{16087}Kolejne trzy zdj�cia ukazuj� kul� ognia, kt�ra staje si� coraz ciemniejsza i coraz wi�ksza.
{16125}{16350}Powracaj�c do pierwszego zdj�cia... je�li to 77 pozostawia �lad bia�ego dymu, gdzie w takim razie jest samolot?
{16416}{16615}Dach Pentagonu si�ga� 77 st�p, a do kraw�dzi dachu s� prawie 72 stopy.
{16658}{16818}Lotem 77 lecia� Boeing 757, kt�ry by� d�ugo�ci 155 st�p.
{16843}{16947}By� dwa razy d�u�szy od wysoko�ci budynku.
{16962}{17124}Odk�d wiemy, w kt�rym miejscu budynku rozbi� si� samolot, mo�emy por�wna� rozmiary samolotu do budynku.
{17165}{17282}Jego d�ugo�� od wierzcho�ka ogona do �rodka rury wydechowej wynosi�a 37 st�p.
{17314}{17489}Od dolnej cz�ci silnik�w do wierzcho�ka ogona jest wi�cej ni� po�owa wysoko�ci Pentagonu.
{17521}{17717}Meyssan i wielu innych pr�bowa�o doj�� do tego, jak tak du�y samolot mo�e by� niewidoczny na zdj�ciu.
{17738}{17844}Jedynym miejscem, za kt�rym samolot m�g� si� "schowa�", jest ta prostok�tna skrzynka pocztowa,
{17866}{17957}ale obiekt ten, nie jest wystarczaj�co du�y dla 757, by si� za ni� ukry�.
{18006}{18080}Sp�jrzmy na powi�kszecie prawego g�rnego rogu.
{18091}{18241}Dost�pne zdj�cia s� bardzo z�ej jako�ci, wi�c powi�kszanie ich powoduje, �e nie s� wyra�ne.
{18277}{18448}Ale, pomimo rozmazania, czy widzisz cokolwiek, co przypomina Boeinga 757?
{18553}{18668}By� mo�e narysowany Boeing jest zbyt du�y, ale nawet je�li,
{18684}{18764}powinni�my zobaczy� ogon i cz�� korpusu.
{18778}{18882}Ca�y samolot nie m�g� zmie�ci� si� za t� prostok�tn� skr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin