the.jeff.dunham.show.103.hdtv.xvid-sys.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{0}{90}{C:$800080}T�umaczenie| .:Baratiel:.
{180}{300}{C:$FF8000}The Jeff Dunham Show|S01E03
{563}{617}Witajcie niewierni.
{617}{730}Oklaski dla jedynej osoby,|kt�ra jest w stanie roz�mieszy� Taliba.
{730}{796}Pan Jeff Dunham!
{819}{886}Dzi�kuj�.
{887}{950}Dobra.
{951}{1019}Dzi�ki.|Jeste�cie bardzo uprzejmi!
{1020}{1078}Dzi�kuj� bardzo!
{1079}{1146}Wow, czuj� si� jakbym w�a�nie dosta� Nobla
{1147}{1226}Za wej�cie na scen�.
{1227}{1274}Mogliby�cie powiedzie� moim c�rkom, �e
{1275}{1330}uwa�acie, �e jestem cool, powa�nie?
{1331}{1405}Musz� wys�a� im to sms-em
{1406}{1456}poniewa� ju� nie uznaj�
{1457}{1535}m�wienia jako formy komunikacji.
{1536}{1570}Ale teraz, Panie i Panowie,
{1571}{1622}mo�ecie pom�c mi przywita� go�cia
{1623}{1680}kt�ry od jakiego� czasu jest moim przyjacielem--
{1681}{1735}My�l�, �e i wy mo�ecie nazwa� go przyjacielem--
{1736}{1801}Achmed - Martwy terrorysta.
{1937}{2061}Witajcie, niewierne wieprze!
{2062}{2094}Achmed...
{2095}{2142}- Co?!|- Co ty wyprawiasz?
{2143}{2195}- Co masz na my�li?
{2196}{2299}�wicz�, jak wy to nazywacie - "wolno�� s�owa".
{2300}{2382}Nie posiadacie wolno�ci s�owa tam sk�d pochodzisz?
{2383}{2433}C�... nie, nie do ko�ca.
{2434}{2499}Mamy wolno�� wypowiedzi, ale rz�d posiada
{2500}{2576}Wolno�� odcinania naszych j�zyk�w.
{2577}{2674}Dlatego starasz si� o obywatelstwo|Stan�w Zjednoczonych?
{2675}{2755}Nie, to element mojego genialnego planu
{2756}{2857}zniszczenia Ameryki od �rodka.
{2858}{2955}Ale nie wiesz tego ode mnie.
{2956}{2996}Dok�adnie.
{2997}{3062}W zesz�ym tygodniu Achmed stara� si� zdoby� |obywatelstwo Stan�w Zjednoczonych.
{3063}{3126}Tylko w Ameryce mog� sta� si�
{3127}{3193}Ameryka�skim obywatelem.
{3235}{3294}M�dry cz�owiek powiedzia� mi,
{3295}{3375}�e najlepszym sposobem na pokonanie wroga
{3376}{3455}jest inwigilacja od wewn�trz.
{3456}{3547}Ten cz�owiek to Hillary Clinton.
{3548}{3588}�artowa�em.
{3589}{3648}Czy�by?
{3649}{3687}Jaki zaw�d wykonujesz?
{3688}{3718}Uh, w moim kraju
{3719}{3763}by�em terrorystom,
{3764}{3831}ale obieca�em, �e b�d� robi� tutaj co� wi�cej.
{3832}{3865}Prosto z serca.
{3866}{3920}Czy kiedykolwiek by�e� �onaty
{3921}{3986}z wi�cej ni� jedn� osob� jednocze�nie?
{3987}{4113}Nie nazwa� bym ich lud�mi, Humberto. To kobiety.
{4170}{4217}Podchwytliwe pytanie.
{4218}{4282}Achmed, obywatelstwo upowa�nia ci�| do zmiany imienia.
{4283}{4363}Jasne.|Mo�e "Steve"?
{4364}{4399}albo, kt�ra� z tych rzeczy
{4400}{4467}kt�re m�wi� Michale Jackson.
{4468}{4584}Wiesz, jego odg�osy,| nie prawdziwe imiona jak "Chamon"
{4585}{4664}albo "Hoo-oo!"
{4665}{4714}Obecnie wymagane jest
{4715}{4793}aby� zda� egzamin z wiedzy o rz�dzie i historii.
{4794}{4835}Jeste� tego �wiadom, Achmed?
{4836}{4904}Cholera!
{4949}{5046}Wszyscy jeste�cie tutaj|aby pozna� cnoty obywatelskiei ESL.
{5049}{5150}Nie martwcie si� o wasz akcent
{5151}{5188}poniewa� angielski nie jest waszym j�zykiem...
{5189}{5230}My nie mamy akcentu!
{5231}{5354}C� w�a�ciwie masz|delikatny akcent.
{5355}{5441}Nie mam! Cisza!|Zabij� Ci�!
{5442}{5522}Nieznacznie zaakcentowa�e�|s�owo "zabij�".
{5523}{5551}Kil?
{5552}{5613}Nie "Kil". Kill.
{5614}{5635}Kil.
{5636}{5661}Kill.
{5662}{5698}Kil...
{5699}{5746}Kill.
{5747}{5762}Skr�� to. [Wymow�]
{5763}{5791}- Kil.|- Kill.
{5792}{5821}- Kill.|- Kil.
{5822}{5885}- Kil.|- Zabij� Ci�.
{5886}{5941}Zaklinuj� Ci�.
{5942}{5982}Zabij� Ci�.
{5983}{6048}- Zaklinuj� Ci�.|- OK.
{6049}{6171}Porozmawiajmy o pytaniach,|na kt�re b�dziecie musieli odpowiedzie�.
{6172}{6235}Pierwsze brzmi:
{6236}{6308}"Jak powstrzyma� jedn� z dziedzin w�adzy
{6309}{6371}przed staniem si� zbyt siln�?"
{6403}{6444}Krwawym zamachem.
{6445}{6503}Uh, nie.
{6504}{6597}Jakie jest najwa�niejsze prawo ziemskie?
{6598}{6654}Powi�kszanie jej?
{6693}{6777}Co zrobi�a Susan B. Anthony ?
{6778}{6867}Doda�a "B" do "Biatch."|[W slangu forma s�owa "bitch" - dziwka]
{6868}{6922}Nie.
{6923}{7012}Oh. Dobra, to trudniejsze|ni� my�la�em.
{7132}{7208}Hey, hey, hey, �wierszczyk, s�uchaj,
{7209}{7277}Kijowo p�jdzie mi ten test.
{7278}{7377}Ile musz� ci zap�aci� �eby� zda� za mnie?
{7378}{7461}Sorry, nie, nie.
{7462}{7586}Ah! Potrzebuj� kogo� kto napisze m�j test.
{7587}{7710}Kto jest najbardziej ameryka�sk� osob� jak� znam?
{7711}{7809}Nazywam si� Achmed.
{7810}{7933}Jestem tutaj aby sta� si�|amerykaninem.
{7934}{8062}OK, Achmed,|z jakiego kraju pochodzisz?
{8063}{8236}Uh... Afirakistan?
{8237}{8295}Afirakistan to nie kraj.
{8296}{8370}Al Quediego?
{8371}{8453}OK, mam napisane w notesie, �e
{8454}{8524}pochodzisz kraju na Bliskim Wschodzie?
{8525}{8598}No, tak, Bliski Wsch�d to jest to.
{8599}{8656}Kt�ry kraj?
{8657}{8784}Ten z piaskiem|i czapkami robionymi z r�cznika.
{8857}{8907}C�,witaj Achmed.
{8908}{8997}Uh, obawiam si�, �e obla�e�.
{8998}{9040}Co?!
{9041}{9109}Jak to mo�liwe?!
{9110}{9195}"Jaka jest siedemnasta poprawka?"
{9196}{9230}"Piwo"?
{9231}{9270}Kretyn!
{9271}{9423}"Hymn narodowy to|'Smoke on the Water'"?
{9424}{9479}Szlag!
{9480}{9514}To si� nie stanie.
{9515}{9568}Nie zostaniesz obywatelem Stan�w Zjednoczonych.
{9569}{9648}Wiem o Ameryce tyle samo,
{9649}{9681}co ty
{9682}{9741}Dlaczego Statua Wolno�ci|trzyma pochodni�?
{9742}{9831}Wierz�, �e to symbol �wiat�a wolno�ci.
{9832}{9917}Oh, Humberto, jeste� zabawny!
{9918}{9980}Nie, to ma jej pom�c w nocy
{9981}{10055}dopilnowa� aby �aden �yd si� nie wkrad�.
{10136}{10238}Wiesz, mo�e by� jeszcze jedno|wyj�cie dla ciebie.
{10239}{10348}Co takiego?|Zrobi� wszystko!
{10413}{10479}Czy wiesz co oznacza|bycie Marine's?!
{10480}{10546}Szlag!
{10624}{10797}Czy kto� mo�e prze��czy�|na NASCAR, prosz�? Halo?
{10829}{10873}Tutaj Walter.
{10874}{10985}Za chwil�, utkn�|z jakimi� kujonami.
{10986}{11089}Sweet Daddy D sprawi, �e Dunham|b�dzie wygl�da� jeszcze bielej.
{11090}{11148}I fioletowy �wir
{11149}{11201}Spr�buje sprzeda� wam|jakie� bezwarto�ciowe g�wno.
{11202}{11278}Teraz id�cie siku.
{11584}{11651}Wiesz Walter,|My�la�em dzisiaj...
{11652}{11687}To fantastycznie!
{11688}{11759}Wszyscy jeste�my z ciebie dumni, Jeff.
{11760}{11826}W ka�dym razie, chcia�em powiedzie�
{11827}{11866}�e my�la�em o fakcie
{11867}{11945}i� starsi ludzie w zasadzie nie wiedz�
{11946}{12001}czym jest MySpace.
{12002}{12100}Ja wiem. I chc� �eby�|wyni�s� si� z mojej przestrzeni w tej chwili.
{12101}{12140}C�,
{12141}{12235}Nie s�dz� �eby wielu z nich|wiedzia�o czym jest twittering.
{12236}{12374}Twittering to wykr�canie|czyjego� sutka w bolesny spos�b.
{12375}{12523}My�lisz, �e niby czemu|zawsze trzymam skrzy�owane r�ce?
{12524}{12591}Pieprzony Peanut'a.
{12622}{12695}Oto jak wys�ali�my|Walter'a do sklepu Mac'a
{12696}{12729}aby nauczy� si� czego� o technologii.
{12730}{12795}Nie potrzebuj� fiku�nego komputera
{12796}{12834}�eby zrobi� komu� porz�dnego twitter'a.
{13109}{13243}Wi�c, Kellen i Jeremy|b�d� moimi przewodnikami po technologii.
{13244}{13343}Yep, utkn��em tutaj z|par� smutnych kujon�w na ca�y dzie�.
{13344}{13408}M�wi si�, uh, "kujony" czy "dziewice"?
{13409}{13454}- Geeks.|- Geeks. [Dziwaki/�wiry/nudziarze]
{13455}{13500}Dobra,|Oh. Dziwaki.
{13501}{13583}- Yeah.|- Pachniecie jak trawka.
{13664}{13711}Co wiesz o internecie, Walter?
{13712}{13749}Uh, to moda.
{13750}{13821}daj� mu trzy miesi�ce, najwy�ej.
{13822}{13897}To podstawowy zas�b wiedzy, do szukania informacji
{13898}{13962}o wszystkim.|I mam na my�li wszystko.
{13963}{14024}Tu i tak chodzi o porno,|co nie
{14027}{14124}Czasem mo�esz trafi� na jakie�|fetysze ale mo�na je przewin�� dalej.
{14125}{14177}Oh, tak, to wym�wka,|kt�r� podaj� �onie.
{14178}{14287}"Oh, nie chcia�em klikn�� w BigThingys.com."
{14288}{14358}Dok�adnie.|To �wietna wym�wka.
{14359}{14436}S�uchaj, stara�em si� rozgry��--
{14437}{14535}By�o co� o tym, �e dasz mi jakie� heebie-jeebies.
{14536}{14601}Na pocz�tku my�la�em,|�e mo�e chodzi o twoje w�osy,
{14602}{14737}I wtedy u�wiadomi�em sobie,|"Nope, nie to na pewno twoje w�osy."
{14738}{14834}Wi�c, co twoja dziewczyna|my�li o twoim szczurzym czapkopodobnym gnie�dzie?
{14835}{14919}Ja, uh... ja nie mam dziewczyny, Walter.
{14920}{14971}Szok.
{15053}{15148}Uh, Walter, to jest ichat.|To program do video chatowania.
{15149}{15216}Pozwoli ci na rozmow�|z ka�dym na �wiecie.
{15217}{15313}Halo?|Halo?
{15314}{15356}Gdzie jest kamera?
{15357}{15440}Wi�c, kamera jest tutaj|na g�rze ekranu.
{15445}{15505}Co je�li b�d� chodzi� po domu nago?
{15506}{15613}Uh, c�, je�li b�dziesz w oknie kamery,
{15614}{15676}Mo�e to przechwyci�.
{15677}{15739}Wow. Nie.|Nie ten rozmiar.
{15740}{15811}Ha! �apiesz?
{15812}{15845}Czaj�, czaj�.
{15846}{15905}Mog� teraz porozmawia� z kim� innym?
{15906}{15947}Jasne, jasne. Oczywi�cie.
{15948}{16041}Hej, Jose, to m�j przyjaciel Jeremy.
{16120}{16163}Czy jest prawiczkiem?
{16164}{16235}Tak.
{16236}{16288}Czy pali trawk�?
{16289}{16337}Tak.
{16428}{16511}Ta nazywa si�|Call of Duty Modern Warfare.
{16512}{16573}Zabijmy kogo�.
{16627}{16689}Jest odrobin� �ywsza od Froggera.
{16690}{16721}Szlag!
{16722}{16838}Cholerny skurwysyn.
{16839}{16878}(bleep) trafi� mnie w �eb.
{16879}{16951}Wracaj ty,|(bleep) dupa (bleep).
{16952}{16994}Skop� ci dupsko!
{16995}{17088}Hej kiedy wojna ras si� sko�czy,|chc� mie� ci� w swojej dru�ynie.
{17089}{17164}Nigdy nie przestan�|gra� w t� gr�, nigdy.
{17258}{17327}Wow. Ja i dw�ch student�w
{17328}{17388}Nauczyli�my si� dzisiaj wiele o najnowszych,
{17389}{17475}nowatorskich gad�etach|komputerowych przysz�o�ci.
{17476}{17555}O��wki w d�o�,|sprawd�my.
{17628}{17741}Dzi�, nauczy�em si�|�e lubi� Lady Gag�.
{17742}{17817}Dowiedzia�em si�, �e Kellen|sp�dza swoje przerwy
{17818}{17873}robi�c co� nazywanego Whip-Its.
{17907}{17994}Ostatecznie przekona�em Kellena|do obci�cia w�os�w.
{18007}{18051}Dowiedzia�em si�, �e Jose mo�e|mie� ruch...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin