The.Jeff.Dunham.Show.S01E02.HDTV.XviD-SYS.txt

(18 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{592}{}Witam niewierni!
{645}{}Przywitajcie typow� owacj� na stoj�co gospodarza, Jeffa Dunhama!
{848}{}Dzi�kuj� bardzo.
{1021}{}Dzi�ki.
{1146}{}Dzi�kuj� bardzo.
{1198}{}Dzi�kuj� bardzo.
{1251}{}To bardzo mi�o z waszej strony.
{1272}{}Ludzie mnie pytaj� jak d�ugo w ten spos�b zarabiam na �ycie.
{1343}{}Sp�jrzcie na to zdj�cie.
{1462}{}Tak, mo�ecie zobaczy� jak podekscytowani s� moi rodzice z tego, �e jestem brzuchom�wc�.
{1641}{}Popatrzcie na t� choink�. To by�a najdziwniejsza Chanuka w moim �yciu.|[Chanuka - �ydowski odpowiednik Bo�ego Narodzenia]
{1777}{}Popatrzcie na w�osy mojej mamy.
{1794}{}Tam trzyma�em swojego ma�ego or�a.
{1934}{}A m�j ojciec trzyma� tam swoje kluczyki do samochodu, to by�o straszne.
{2014}{}M�j tato wygl�da na naprawd� podekscytowanego. Popatrzcie na niego.
{2053}{}Jest bardzo dumny, �e jego syn bawi si� lalkami. Jest dobrze.
{2186}{}Wydawa�o mi si�, �e rodzice byli wkurzeni na mnie z powodu obranej przeze mnie kariery,
{2266}{}ale p�niej doszed�em do wniosku...
{2307}{}Popatrzcie, gdy pacynka ma swoj� r�k�.
{2401}{}Przepraszam, mamo.
{2464}{}Aby zacz�� dzi� wszystko, oto kolejny go��, kt�ry sprawia, �e moja mama czuje si� nieswojo ca�y czas.
{2579}{}Powitajcie prosz� Achmeda Martwego Terroryst�.
{3002}{}Achmed, chcesz co� powiedzie�?
{3073}{}Cisza.
{3163}{}Zapomnijcie o tym.
{3236}{}Co jest nie tak, Achmed?
{3279}{}Wszyscy patrz� na Achmeda i widz� wkurzonego, beztroskiego, martwego terroryst�.
{3468}{}Ale tak naprawd� jestem go�ciem, kt�ry p�acze w sobie.
{3629}{}Dzi�ki.
{3703}{}Ale co jest nie tak?
{3740}{}Nikt, nawet ty, nie pami�ta� o moich �miercinach.
{3897}{}Twoich co?
{3923}{}�miercinach.
{3975}{}Wczoraj min�o 7 lat od mojej �mierci.
{4140}{}I nic nie dosta�em.
{4222}{}Naprawd�?
{4237}{}Nie. Nawet kartki z bomb�.
{4338}{}I nic na Facebooku.
{4471}{}Nie wiedzia�em, �e masz konto na Facebooku.
{4547}{}�e co?
{4562}{}Nie mog� mie� konta na Facebooku tylko dlatego, �e nie mam cholernej twarzy?|[face - twarz]
{4855}{}Zabij� ci�!
{4964}{}Nie mam �adnych przyjaci�.
{5044}{}Ja jestem twoim przyjacielem.
{5073}{}Nie mam �adnych odlotowych przyjaci�.
{5218}{}Wi�c co robi�e� w swoje �mierciny?
{5276}{}A co mia�em robi�?
{5306}{}Urz�dzi�em sobie pogrzeb.
{5535}{}Witam, Achmed.
{5561}{}Jestem John Lorenzen, prezes Domu pogrzebowego Lorenzen.
{5643}{}W czym ci mog� pom�c dzisiaj?
{5694}{}No wi�c John.
{5748}{}Chc� najwi�kszy, najbardziej seksowny, najbardziej inspiruj�cy wyciskacz �ez na pogrzebie wszech czas�w.
{5925}{}Chc�, �eby pogrzeb Micheala Jacksona wygl�da� bar micwa biedaka.|[Bar micwa - �ydowskie �wi�to osi�gni�cia pe�noletno�ci]
{6082}{}Wiesz o czym m�wi�?
{6117}{}Ok.
{6139}{}I chc�, �eby Elton John za�piewa�
{6222}{}"W�glik na wietrze".|[Elton John - Candle in the wind]
{6318}{}Mo�esz to za�atwi�?
{6340}{}Nie wydaje mi si�.
{6385}{}John, rozejrzyjmy si� i wypr�bujmy trumny.
{6492}{}Ok.
{6520}{}No c�...
{6568}{}Szczerze m�wi�c, totalnie niewygodne.
{6673}{}Nie ma wsparcia dla l�d�wi.
{6734}{}To zrozumia�e.
{6770}{}Masz co� z piank� poliuretanow�?
{6838}{}Nie mamy pianek poliuretanowych.
{6884}{}Szukam czego� z wy�szej p�ki.
{6941}{}Bo wiesz, b�d� tu jaki� czas.
{7037}{}Wi�c my�la�em...
{7119}{}A mo�e to?
{7190}{}To "D�ugotrwa�a Drzemka 3000".
{7262}{}Ile to kosztuje?
{7300}{}8000 dolar�w.
{7343}{}8000 dolc�w?
{7374}{}Mam nadziej�, �e jest w tym Wi-Fi.
{7471}{}Co masz za 50 dolar�w?
{7602}{}Co?
{7627}{}Trumna dla psa?
{7672}{}To upokarzaj�ce, John!
{7746}{}Nie li�� si�!
{7782}{}Nie m�wi�, �e nie pr�bowa�em, ale daj spok�j!
{7926}{}Achmed, to moja szefowa sztabu, Michaela Basillo.
{8024}{}Pomo�e ci z reszt� ustale�.
{8094}{}Michaela, mi�o ci� pozna�.
{8156}{}Mi�o mi ciebie pozna�.
{8181}{}Mo�emy teraz porozmawia� o nadrukach i tablicach nagrobnych?
{8276}{}Jasne.
{8311}{}Mo�esz wybra� tablic� z br�zu albo granitu.
{8396}{}Mo�esz na niej umie�ci� swoje imi�, wybra� styl czcionki i czy chcesz na niej wzory.
{8569}{}Mo�esz r�wnie� umie�ci� swoje zdj�cie na niej.
{8672}{}I tym podobne.
{8717}{}Tak.
{8737}{}Zdj�cie. Tak.
{8787}{}Dam tam swoj� twarz.
{8864}{}Garnitur wygl�da dobrze.
{8904}{}Naprawd�?
{8939}{}Tak.
{8962}{}John, powiedz mi wi�cej o tej Michaeli.
{9098}{}No c�, jest jedn� z moich najlepszych pracowniczek.
{9169}{}Ma bli�niaki ale czy jest sama?
{9250}{}Tak, jest sama.
{9302}{}To si� zgadza.
{9344}{}Jest �yd�wk�?
{9383}{}Nie, nie jest �yd�wk�.
{9444}{}Uff.
{9476}{}To znaczy...
{9512}{}Och.
{9590}{}Ok, zanim zaczniemy, kr�tkie przypomnienie.
{9696}{}Wszyscy, kt�rzy przynie�li bro� automatyczn� musz� poczeka� do ko�ca ceremonii
{9817}{}a potem b�d� strzela� w powietrze.
{9900}{}A teraz John odczyta moj� pochwa��.
{10030}{}Achmed.
{10073}{}Terrorysta.
{10117}{}Cz�owiek rodzinny.
{10169}{}Kobieciaz.
{10230}{}Nape�nia� strachem serca nieczystych niewiernych.
{10367}{}R�wnie� przyrz�dza� najsmaczeniejsze ciasto z serem i kozim mlekiem, jakie kiedykolwiek jedli�cie.
{10561}{}Czekaj, czekaj.
{10597}{}John, przepraszam.
{10632}{}Zanim przejdziemy cho� troch� dalej, mam co� do zakomunikowania.
{10772}{}Michaela, mo�esz podej�� do trumny?
{10908}{}Dzi�ki.
{10985}{}Tak?
{11012}{}A wi�c...
{11051}{}Poruszy�a� moimi cz�ciami, kt�re zosta�y wysadzone lata temu.
{11191}{}Michaela.
{11269}{}Przyjmiesz ten pier�cionek,
{11303}{}i b�dziesz moj� pi�t� albo sz�st� �on�?
{11443}{}St�j!
{11471}{}Nie odpowiadaj na to pytanie!
{11546}{}Co?
{11555}{}�artujesz sobie ze mnie?
{11598}{}To m�j francuski kuzyn, Pierre.
{11647}{}Co ty do diaska tu robisz?
{11707}{}We Francji zabrak�o niepe�noletnich ch�opc�w?
{11800}{}Jeste� taki zabawny, Achmed.
{11873}{}Nie!
{11919}{}Nic nie rozumiem przez ten okropny akcent.
{11968}{}Mo�emy dostac napisy?
{12035}{}Napisy, to takie ameryka�skie.
{12102}{}Pluj� na twoje brzydkie napisy.
{12178}{}W ka�dym razie, dowiedzia�em si�, �e urz�dzasz pogrzeb.
{12301}{}Wi�c postanowi�em wpa�� i odda� sw�j ho�d.
{12410}{}Ale kiedy ju� tu jestem
{12474}{}ja te� zakocha�em si� w tej pi�knej kobiecie.
{12612}{12649}Moja s�odka.
{12756}{}Wiedzia�em!
{12778}{}Zawsze by� o mnie zazdrosny!
{12828}{}Zawsze chcia� mie� to co ja.
{12885}{}Nie martw si�, moje lekkie �niadanie.
{12945}{}Kiedy Achmed zostanie pochowany.
{13018}{}B�dziemy mogli by� na zawsze razem.
{13084}{}A teraz zamierzam zabra� t� pi�kn� kobiet� z daleka od twojego ko�cistego u�cisku m�wi�c po francusku.
{13331}{}Kochajmy si� na polu kapusty.
{13469}{}Michaela nie poleci na takie g�wno.
{13548}{}Prawda, Michaela?
{13664}{}Polecia�a na to.
{13716}{}Nie mog� w to uwierzy�.
{13769}{}To najsmutniejszy pogrzeb wszech czas�w.
{13863}{}Nawet nie mam karawaniarza.
{13973}{}Zrobi� to dla ciebie.
{14029}{}Serio?
{14087}{}To naprawd� mi�e z twojej strony.
{14153}{}Nie m�wi� tego zbyt cz�sto, Jeffie Dunhamie, ale jeste� przyjacielem, jakiego terrorysta...
{14366}{}Sukinkot!
{14397}{}Zabij� ci� st�d!
{14482}{}Najgorszy karawaniarz z mo�liwych.
{14831}{}Cholera jasna, przypomnij mi, �ebym nie mianowa� ci� karawaniarzem na nast�pnym pogrzebie.
{15006}{}Nios�e� mnie jak baba.
{15106}{}Ja tylko chcia�em pom�c. I przy okazji, masz jakie� wiadomo�ci od Pierra?
{15204}{}Nie.
{15231}{}Nie jestem w kontakcie z t� �mierdz�c� czosnkiem �ab�.
{15366}{}Achmed, dlaczego go tak nie nawidzisz?
{15414}{}On mi kradnie wszystko!
{15490}{}Co masz na my�li?
{15504}{}Nawet ukrad� mi moje powiedzonko i zchrzani� je.
{15577}{}Podchodzi do kobiety i m�wi:
{15626}{}/Cisza!
{15652}{}/Pieprz� ci�!
{15741}{}To niedobrze.
{15766}{}Ale dzia�a!
{15928}{}Hej, tu Peanut.
{15968}{}Ju� za chwil�. Walter przeprowadza wywiad z kapel� rockow�
{16025}{}a potem jest na badaniu u Chinki.
{16103}{16154}Oba brzmi� prze�miesznie.
{16433}{}Witam, kochanie.
{16501}{}Podoba mi si� tw�j wzrok.
{16553}{}Jeste� taka pi�kna.
{16619}{}S�ysza�a� kiedy� o bratnich duszach?
{16672}{}Moja dusza chce si� z tob� brata�.
{16773}{}Halo!
{17189}{}Wi�c Peanut, co u ciebie?
{17248}{}No c�, teraz, kiedy jestem producentem tego programu...
{17336}{}Czekaj, jeste� producentem mojego programu?
{17404}{}Si� wie, ziom!
{17488}{}I pomy�la�em sobie, �e trzeba rozrusza� ten program.
{17580}{}Chc� zrobi� troch� rzeczy z gatunku je�d�enia po granicy.
{17642}{}Pomy�le� poza portkami.
{17762}{}Robi�c co?
{17774}{}Zacz�li�my od zabrania paru kamer do domu starc�w.
{18023}{}I co z nimi zrobili�cie?
{18058}{}Zabrali�my ich na snowboard.
{18155}{}Jak to posz�o?
{18205}{}/Pozew.
{18298}{}W�a�nie kichn��e� "pozew"?
{18378}{}Nie, kaszln��em "Dup*k".
{18519}{}A co potem robi�e�?
{18543}{}Potem wymiesza�em troch� komedii, troch� porno i nazwa�em to pormedi�.
{18718}{}Tak, "Szalej�ce babuszki".|[Girls Gone Wild - seria film�w porno]
{18823}{}To nie brzmi dobrze.
{18850}{}Tu masz racj�.
{18912}{}Masz co� takiego, �e wymiotujesz lekko do g�by?
{19007}{}Ja wymiotowa�em wiele razy!
{19108}{}Jakie� jeszcze si� nie uda�y?
{19150}{}Robili�my "K�cik czytelniczy Bubby J".
{19267}{}Jak to posz�o?
{19297}{}Sp�dzili 3 godziny czytaj�c etykiet� puszki z piwem.
{19446}{}Zrobi�e� co�, co posz�o dobrze?
{19524}{}Umie�ci�em Waltera w bardzo niekomfortowej sytuacji.
{19645}{}To brzmi dobrze.
{19673}{19704}O tak.
{19750}{}/A teraz czas na
{19800}{}/Niepokoj�cy wywiad Waltera z kapel� rockow�
{19978}{}Moimi go��mi dzisiaj s� cz�onkowie zespo�u
{20052}{}Good Charlotte, Benji i Joel Madden.
{20135}{}Nigdy o nich nie s�ysza�em, ale mi�o was widzie�, ch�opaki.
{20231}{}Mi�o ci� widzie�. Cieszymy si�, �e tu jeste�my.
{20281}{}Dzi�ki wielkie.
{20320}{}Kocham Johna Maddena.
{20391}{}Wstydzi si� was czy je�dzi z wami?
{20485}{}Nasz ojciec te� ma na imi� John, ale to nie jest John Madden.|[John Madden - znany gracz futbolu ameryka�skiego]
{20584}{}No i posz�o w�a�nie 80% moich pyta�. Chcia�em dzi� ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin