gimnazjum_matem.pdf

(179 KB) Pobierz
gimnazjum_arkusze_autorskie.vp
© 2006 by Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków
Drogi i samochody
Poni¿sz¹ mapê wykorzystaj do rozwi¹zania zadañ 1., 2., 3. i 4. Na mapie zazna-
czono szeœæ miast zg³oszonych przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej do organizacji
Mistrzostw Europy w 2012 roku.
Gdañsk
Poznañ
Warszawa
Wroc³aw
Chorzów
Kraków
0
100 km
Zadanie 1.
1p.
Punkt o wspó³rzêdnych geograficznych 51°N i 17°E le¿y najbli¿ej
A. Poznania.
B. Chorzowa.
C. Wroc³awia.
D. Krakowa.
1
6905606.003.png 6905606.004.png 6905606.005.png
Zadanie 2.
1p.
Poznañ le¿y nad rzek¹
A. Noteæ.
B. Obr¹.
C. Prosn¹.
D. Wart¹.
Zadanie 3.
1p.
Poznañ le¿y w obrêbie
A. pasa nizin œrodkowopolskich.
B. pasa pojezierzy.
C. pasa kotlin.
D. pasa pobrze¿y.
Zadanie 4.
1p.
Je¿eli mecz w Warszawie (52°15’N, 21°E) rozpocznie siê o godzinie 16 30
czasu
miejscowego, to wówczas w Kijowie (50°N, 31°E) bêdzie
A. 15 50 czasu miejscowego.
B. 17 10 czasu miejscowego.
C. 15 00 czasu miejscowego.
D. 17 00 czasu miejscowego.
Zadanie 5.
1p.
Budowa autostrad ³¹cz¹cych szeœæ zaznaczonych na mapie miast mo¿e kosztowaæ
oko³o 4,3 mld euro. Cena 1 euro wynosi oko³o 4 z³, zatem koszt budowy autostrad
w z³otych zapisany w notacji wyk³adniczej to
A. 17,2
10 8 .
B. 17,2
10 9 .
C. 17,2
10 10 .
D. 17,2
10 11 .
2
Zadanie 6. 1p.
Planowana d³ugoœæ autostrad wynosi oko³o 870 km. Na mapie odpowiadaj¹ jej
odcinki o ³¹cznej d³ugoœci 29 cm. Skala tej mapy jest równa
A. 1 : 3 000 000.
B. 1 : 300 000.
C. 1 : 30 000.
D. 1 : 3 000.
Poni¿szy diagram wykorzystaj do rozwi¹zania zadañ 7., 8. i 9.
Na diagramie przedstawiona jest liczba ludnoœci szeœciu polskich miast w 2002 roku.
Liczba ludnoœci
1800
1671,7
1600
1400
1200
1000
800
758,5
640,4
600
572,0
461,3
400
200
117,4
0
Warszawa Kraków Wroc³aw
Poznañ
Gdañsk Chorzów
Œwiat w liczbach , WSiP, Warszawa 2004.
Zadanie 7. 1p.
Liczba mieszkañców Warszawy jest wiêksza od liczby mieszkañców Gdañska o oko³o
A. 0,012 mln.
B. 0,12 mln.
C. 1,2 mln.
D. 12 mln.
Zadanie 8.
1p.
Jaki procent liczby ludnoœci Chorzowa stanowi liczba ludnoœci Warszawy?
A. oko³o 0,7%,
B. oko³o 7%,
C. oko³o 142,4%,
D. oko³o 1424%.
3
6905606.006.png
Zadanie 9. 1p.
Powierzchnia Chorzowa to oko³o 34 km 2 . Gêstoœæ zaludnienia w tym mieœcie jest
równa oko³o
A. 3,45
osób
km 2
.
B. 34,5
osób
km 2
.
C. 345,3
osób
km 2
.
D. 3452,9
osób
km 2
.
Zadanie 10.
1p.
Przedstawiony na rysunku znak zakazu postoju
A. ma œrodek symetrii i ma osie symetrii.
B. ma œrodek symetrii i nie ma osi symetrii.
C. nie ma œrodka symetrii i nie ma osi symetrii.
D. nie ma œrodka symetrii i ma osie symetrii.
Zadanie 11. 1p.
Widz¹c pieszego na przejœciu dla pieszych, kierowca gwa³townie nacisn¹³ na hamulec
i zatrzyma³ samochód w ci¹gu 2 sekund, przy czym œrednia wartoœæ prêdkoœci
samochodu w trakcie hamowania by³a równa 6 m
s . Droga hamowania wynios³a
A. 3 m.
B. 6 m.
C. 12 m.
D. 24 m.
4
6905606.001.png
Zadanie 12. 1p.
Na wykresie przedstawiono zale¿noœæ drogi od czasu dla testowanego przez in¿y-
nierów samochodu.
42
36
30
24
18
12
6
0
0
5
10
15
20
25
30
35
czas [min]
Samochód ten porusza siê z prêdkoœci¹ o wartoœci
A. rosn¹cej.
B. 6 m
s
C. 10 m
s
.
D. 20 m
s
.
Zadanie 13. 1p.
Ile wyrazów czteroliterowych (maj¹cych znaczenie lub pozbawionych sensu) mo¿na
u³o¿yæ z liter s³owa FIAT?
A. 8,
B. 16,
C. 24,
D. 32.
5
.
6905606.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin