Mikroczipy RFID w banknotach euro i dolarach amerykanskich.pdf

(152 KB) Pobierz
http://www.newworldorder.com.pl/print.php?id=1373
Przedruk ze strony http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1373
Drukuj publikacjħ
Mikroczipy RFID w banknotach euro i dolarach amerykaıskich...
Szpiegowskie mikrochipy znajdujĢ siħ obecnie w prawie kaŇdym banknocie euro i dolarze drukowanym po 2005
roku. Maþe mikroukþady do europejskiej waluty dostarcza grupa Hitachi. Po co?
W 2001 roku w dzienniku EETimes pojawiþ siħ artykuþ o planach Europejskiego Banku Centralnego dotyczĢcych
wprowadzenia do banknotw euro mikrochipw RFID, ktre miaþy zostaę upowszechnione juŇ w 2005 roku. Obecnie jest to
technologia stosowana powszechnie, co ciekawe - bez wiedzy uŇytkownikw.
Mikrochip Hitachi o wdziħcznej nazwie "Mu-chip" jest tak maþy, Ňe moŇe byę wbudowany w papier. Dziħki zastosowaniu
najnowszej generacji technologii pþprzewodnikowych, Mu-chip zapewnia mikro-wielkoĻci obszar pamiħci, ktry moŇe
unikalnie identyfikowaę, Ļledzię i uwierzytelniaę obiekty o dowolnej wielkoĻci. Mu-chip wymaga zewnħtrznej anteny i jest
tagiem pasywnym, nie wymagajĢcym zasilania, dziħki czemu ma bardzo dþugĢ ŇywotnoĻę. Mu-chip posiada 128 bitw
pamiħci ROM, umoŇliwiajĢcej przechowywanie 1038 unikalnych numerw identyfikacyjnych (ID) i pracuje na
czħstotliwoĻci 2.45 Ghz.
Chip stosowany w banknotach euro jest natomiast bardzo specyficzny. Ma o wiele pojemniejszĢ pamiħę... oraz umoŇliwia
szersze spektrum kontroli niŇ mogþoby siħ wydawaę - w tym najprawdopodobniej aktywnĢ moŇliwoĻę komunikacji z
czytnikami (wyŇsze nominaþy). Mamy wiħc morze moŇliwoĻci.
Odczyt i zapis danych odbywaę siħ moŇe z odlegþoĻci nawet kilku metrw... (oficjalnie do ok. 40 cm), zaĻ implementacja
nowych technologii dowodw biometrycznych da moŇliwoĻę peþnej, choę takŇe nieoficjalnej, kontroli posiadanych przez
"obiekt" banknotw. Co ciekawe, zħby ostrzĢ juŇ instytucje skarbowe, ktrym þatwiej kontrolowaę bħdzie szarĢ strefħ...
ZapþaciþeĻ za towar po "dogadaniu" siħ z kontrahentem? Super. Ale "my" juŇ wiemy, u kogo najpierw byþo to 1000 euro...
318919749.003.png 318919749.004.png 318919749.005.png 318919749.006.png
prosimy o wyjaĻnienie faktu znalezienia siħ tej sumy u wykonawcy... - nieprawdaŇ, Ňe miþo?:) Nie wkraczajmy juŇ w sferħ
prostytucji bo zrobi siħ jeszcze cieplej...:)
Niestety, dokþadne informacje dotyczĢce parametrw chipw uŇywanych w Ļrodkach pþatniczych sĢ strzeŇone tajemnicĢ tak
samo jak unikalne zabezpieczenia.
Erik B. z serwisu eurobilltracker.com , ktrego strona umoŇliwia Ļledzenie drogi banknotw Euro po numerach serii
tþumaczy nam, Ňe nowa technologia umoŇliwi bezproblemowe Ļledzenie ruchu jednostki bez jej wiedzy i to po caþym
Ļwiecie. Nie ulega wiħc wĢtpliwoĻci, Ňe oczy Wielkiego Brata to coĻ wiħcej niŇ opowiadania domorosþych fanw teorii
spiskowych.
Mikrochip jest tak maþy, Ňe potocznie zdarza siħ go nazywaę "pudrem RFID". GruboĻę jego wynosi 60 mikronw co
sprawia, Ňe idealnie kamufluje siħ z papierowym banknotem. Rozszerzeniem mikrochipa jest antena, ktra umoŇliwia
dwukierunkowĢ komunikacjħ. Po umieszczeniu w mikrofalwce, mikrochip wskutek wzbudzenia elektronw eksploduje.
ZaletĢ stosowania tak nowoczesnych technologii jest prawie peþne zabezpieczenie przed faþszerstwem. Jak czytamy na
stronie Die Bank-u , tylko taka technologia pozwala na niemal stuprocentowĢ pewnoĻę. Stosowane dotychczas
mikroszkieþka czy znakowanie chemikaliami byþo dla "ekspertw" czarnego rynku caþkowicie do przeskoczenia.
Niestety, fakt znakowania radiowego banknotw jest dziĻ ukrywany. NaleŇy to po czħĻci rozumieę, zwþaszcza w dobie
powszechnej mody na faþszerstwa. Dlaczego jednak technologia, ktra w znacznym stopniu wkracza w naszĢ
prywatnoĻę, zostaþa uŇyta bez naszej wiedzy?
MAýE SPROSTOWANIE
Mikrofale nie przenikajĢ przez metal, ale wywoþujĢ w nim prĢdy wirowe, przez co dochodzi silnego nagrzewania, a nawet
iskrzenia w miejscu, gdzie metal jest cienki (np. zþocenia ceramiki, w miejscach sþabego styku dwch kawaþkw metalu, na
ostrych krawħdziach i szpicach). Silne nagrzewanie siħ elementw metalowych i iskrzenie moŇe wywoþaę zapþon
podgrzewanych produktw. Potrawy w naczyniach metalowych (a takŇe zawiniħte w folie aluminiowe), poprzez
wþaĻciwoĻci ekranujĢce, nie sĢ nagrzewane bezpoĻrednio przez mikrofale. - Ņrdþo
Mikrofalwka nie nadaje siħ do sprawdzania, czy w banknocie istotnie znajduje siħ czip. Niemniej jednak artykuþ
opublikowany w EETimes daje do myĻlenia, skoro juŇ w 2001 roku Europejski Bank Centralny rozwaŇaþ zastĢpienie
numerw seryjnych banknotw ich odpowiednikiem w technologii RFID.
"While most chip companies with RFID expertise are keeping their plans for money applications close to their chest, Hitachi
Ltd. announced plans last July for a chip designed for paper money that would pack RF circuitry and ROM in a 0.4-mm
square circuit measuring 60 microns thick. Although the chip features no rewritable capability, Ryo Imura, chief executive
of Hitachi's Mew Solutions venture, said at the time of announcement, "We'll consider them for the next generation of
products." Hitachi's chip stores encrypted ID information in ROM during the manufacturing process, presumably to replace
the serial number of each bank note."
318919749.001.png 318919749.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin