rozedma_pluc.pdf

(176 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p\263ucny 1.doc)
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
ROZEDMA PŁUC
Jest to choroba cechuj Ģ ca si ħ zwi ħ kszeniem ponad norm ħ przestrzeni powietrznych
znajduj Ģ cych si ħ obwodowo od oskrzelików ko ı cowych, poł Ģ czona z destrukcj Ģ przegród
mi ħ dzyp ħ cherzykowych, utrat Ģ elastyczno Ļ ci tkanki Ļ ródmi ĢŇ szowej i zmniejszeniem ło Ň yska
naczyniowego. Dochodzi do nadci Ļ nienia płucnego.
Przyczyna
- nie jest w pełni poznana.
- czynniki alergiczne : chemiczne, Ļ rodowiskowe, mechaniczne
Opis
Du Ň e opory w drogach oddechowych oraz mechanizm zaporowy wydechowy powoduj Ģ , Ň e
wi ħ kszo Ļę powietrza jest zatrzymywana w p ħ cherzykach płucnych i dochodzi do rozdymania.
Sprzyja temu kaszel, który powoduje wzrost ci Ļ nienia w naczyniach włosowatych tym samym
hamuje w nich kr ĢŇ enie krwi. To powoduje stopniowy zanik Ļ cian p ħ cherzyków płucnych i
przegród mi ħ dzyp ħ cherzykowych. Cienkie Ļ ciany p ħ cherzyków łatwo p ħ kaj Ģ przy wysiłku
lub kaszlu tworz Ģ c olbrzymie p ħ cherze rozedmowe. Niedotlenienie powoduje na drodze
odruchowej skurcz naczy ı włosowatych i t ħ tniczych co jeszcze bardziej zwi ħ ksza opory w
kr ĢŇ eniu płucnym. Dochodzi do przeci ĢŇ enia prawej komory serca, potem jej niewydolno Ļ ci
tzw. Zespół płucno – sercowy.
Wyst ħ puje zaburzenie :
- wentylacji
- dystrybucji
- perfuzji
- dyfuzji
Objawy rozedmy:
Kaszel
Odkrztuszanie
Szybkie m ħ czenie si ħ
Duszno Ļę
1
6303958.007.png
 
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
Klatka piersiowa beczkowata i wdechowa
Maleje ruchomo Ļę klatki piersiowej
Nadmierne napi ħ cie mi ħĻ ni mi ħ dzy Ň ebrowych
Spadek siły przepony i mi ħĻ ni brzucha
Zmniejszony FEV1 (nat ħŇ ona obj ħ to Ļę wydechowa jednosekundowa; norma 75%) w
rozedmie FEV1 = 50%
Pojawia si ħ mechanizm wentylowy wydechowy (na skutek wzrostu ci Ļ nienia wpukla
si ħ tylna Ļ ciana tchawicy do jej Ļ wiatła utrudniaj Ģ c wydech), lub tzw. ,,pułapka dla
powietrza”
Zmiany nie obejmuj Ģ całych płuc co powoduje ,, przeciek czynno Ļ ciowy ” czyli
mieszanie si ħ krwi utlenowanej z krwi Ģ niedostatecznie natlenion Ģ oraz ,, przeciek
anatomiczny ”
Kwasica
Sinica w długim przebiegu choroby
Niewydolno Ļę oddechowa przewlekła przy długiej chorobie.
Leczenie
Farmakologia
Kinezyterapia oddechowa; nale Ň y jak najwcze Ļ niej j Ģ rozpocz Ģę , powinna by ę
indywidualnie dobrana do pacjenta.
Rehabilitacja
Cele kinezyterapii oddechowej:
Zmniejszenie nadmiernego napi ħ cia mi ħĻ ni klatki piersiowej
Nauka krótkiego wdechu i wydłu Ň onego,spokojnego wydechu bez parcia,
wykonujemy to ze zw ħŇ onymi ustami
Ułatwienie odkrztuszania
Zwi ħ kszenie ruchomo Ļ ci dolnych partii Ň eber
Wzmocnienie przepony i mi ħĻ ni brzucha.
2
6303958.008.png 6303958.009.png 6303958.001.png 6303958.002.png 6303958.003.png
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
Przed ę wiczeniami nale Ň y uzyska ę ogólne rozlu Ņ nienie mi ħĻ ni. Uzyskujemy to poprzez:
Wygodn Ģ pozycj ħ półle ŇĢ c Ģ
Masa Ň klatki piersiowej
Spr ħŇ ynowanie klatki piersiowej
Stosujemy tak Ň e w kinezyterapii:
Ę wiczenia wydechu z opask Ģ nieelastyczn Ģ na dolnych partiach Ň eber w siadzie,
staniu i chodzie (wdech – 1 krok, wydech – 3 kroki)
Ę wiczenia rozlu Ņ niaj Ģ ce klatki piersiowej w formie rytmicznych, lu Ņ nych skłonów,
skr ħ tów, skr ħ toskłonów tułowia ; mo Ň na je jednak wykonywa ę u tych pacjentów u
których nie stwierdzono niewydolno Ļ ci oddechowej
Ę wiczenia w formie gwizdu lub dmuchania zapobiegaj Ģ ce uruchomieniu mechanizmu
wentylowego
Dmuchanie na płomie ı Ļ wiecy ( Ļ wieca 15 cm od ust na pocz Ģ tku), chory siedzi i
dmucha przez przymkni ħ te usta ale nie gasi Ļ wiecy, potem stopniowo oddalamy
Ļ wiec ħ do 100 cm i przechodzimy do pozycji stoj Ģ cej; ę wiczenie trwa 3 minuty
3
6303958.004.png 6303958.005.png
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
Ę wiczenia wydechu do słoika z wod Ģ przez rurk ħ – pacjent ma mo Ň liwo Ļę obserwacji
siły wydechu
NIE WOLNO DMUCHA Ę BALONIKA – wzrost ci Ļ nienia
Przed odkrztuszaniem wykonujemy oklepywanie klatki piersiowej
Ę wiczenia oddechowe przy stabilizacji obr ħ czy barkowej, np. siad na krze Ļ le z
chwytem za poprzeczki krzesła, mo Ň na to zrobi ę w le Ň eniu z woreczkami ok. 3 kg na
okolicy podobojczykowej
Ę wiczenia przepony w le Ň eniu na plecach z kkd ugi ħ tymi, ramiona wzdłu Ň tułowia (o
ile nie maj Ģ one stwarza ę oporu), mo Ň na oporowa ę np. woreczkami, głowa ma by ę na
niewielkiej poduszce; najlepszy efekt daj Ģ ę wiczenia przy współudziale terapeuty,
który układa r ħ ce na brzuchu i klatce piersiowej pacjenta. Ę wiczenia te pocz Ģ tkowo
trwaj Ģ 10 minut a potem wydłu Ň amy je do 20 – 30 minut
Ę wiczenia ogólno – kondycyjne, maj Ģ zastosowanie na pocz Ģ tku choroby, zawieraj Ģ
du Ň o ę wicze ı korekcyjnych.
U CHORYCH Z CI Ħņ K ġ NIEWYDOLNO ĺ CI ġ ODDECHOW ġ NIE STOSUJEMY
KINEZYTERAPII ODDECHOWEJ.
Bibliografia :
Milanowska – Podstawy rehabilitacji ruchowej
Rosławski – Lecznicze ę wiczenia oddechowe w chorobach płuc
Obrazki A.D.A.M
http://www.cipladoc.com/html/eom/BreathingExercisesforCOPD.htm
4
6303958.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin