Nexus_23.pdf

(30276 KB) Pobierz
nexus
34389065.003.png
NEXUS
NOWE CZASY
Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.
ROK V, NUMER 3 (23)
MAJ-CZERWIEC 2002
NR INDEKSU 346 179
EDYCJA POLSKA
ISSN 1506-0284
WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3
Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie
czytaliście.
NAUKA: przegląd interesujących nowinek
z pogranicza nauki 28
W tym numerze przedstawiamy wynaleziony przez
Allena Caggiano implozyjny układ zasilający do sil-
ników spalinowych pozwalający kilkukrotnie zmniej-
szyć zużycie paliwa oraz perypetie jego twórcy, który
naraził się tym wynalazkiem koncernom naftowym.
RAPORTY 10
Wysoki rangą pracownik Banku Światowego ujawnia
kulisy planu pomocy dla byłych krajów bloku wschod-
niego oraz krajów Trzeciego Świata, który w Polsce
ochrzczono mianem Planu Balcerowicza. Jego celem
jest rabunek tych krajów z wszelkich dóbr przez czoło-
wepaństwaZachodu, czegona własnejskórze boleśnie
doświadczyła w ostatnim czasie Argentyna.
Jason Jeffrey
ELEKTRONICZNA KONTROLA
UMYSŁÓW , cz. 2 (dokończenie) 31
Masowo występujące w USA zjawisko wzięć ma zwią-
zek nie tylko z nieuchwytnymi obcymi istotami, ale
również z tajnymi operacjami wojskowymi realizowa-
nymi w bliżej nie określonym celu z wykorzystaniem
zaawansowanych technik kontroli umysłów.
Donald W. Scott
MIKOPLAZMA I CHOROBY NEUROLOGICZNE 13
Plaga nowych niebezpiecznych chorób, jakie pojawiły
się w drugiej połowie XX wieku, nie była dziełem
przypadku, ale skutkiem eksperymentów prowadzo-
nych w rządowych laboratoriach amerykańskich, zaś
odpowiedzialnym za nie czynnikiem może być prze-
tworzona genetycznie mikoplazma. Większość lekarzy
nie ma o tym pojęcia, jako że badania nad tym
czynnikiem prowadzone były w ścisłej tajemnicy.
Peter Alexander
TAO WOJOWNIKA , cz. 3 38
Coraz częściej lekceważone we współczesnym świecie
etykai honor stanowiły wraz z właściwąedukacją istotę
życia samurajów, nadając mu właściwy sens i wytycza-
jąc drogę postępowania.
David G. Guyatt
PROJEKT MŁOT , cz. 2 (dokończenie) 19
Niektóre banki centralne oraz międzynarodowe reali-
zują od dziesięcioleci nieoficjalne programy handlowe,
których celem jest generowanie nie rejestrowanych
ogromnych sum pieniędzy, które wykorzystywane są
do manipulowania ceną złota oraz do finansowania
nieoficjalnych tajnych projektów.
Andrew Collins
WROTA DO ATLANTYDY 47
Wśród badaczy starożytności od dawna trwa spór
w sprawie miejsca położenia mitycznej Atlantydy. Do-
kładna analiza opisu podanego przez Platona oraz
innych historycznych, a także geologicznych, wskazó-
wek prowadzi do wniosku, że leżała ona na Karaibach,
zaś pozostałością po niej jest dzisiejsza Kuba.
Sherrill Sellman
PRAWDA O HORMONACH I SERCU 24
Lekarze promujący hormonalną terapię zastępczą gło-
szą, że chroni ona dodatkowo kobiety przed ryzykiem
zawału serca. Ostatnie badania obalają ten mit. Co
więcej, okazuje się, że hormonalna terapia zastępcza
nie tylko nie chroni kobiet przed chorobą sercowo-
naczyniową, ale nawet może ją powodować.
STREFA MROKU: dziwne opowieści
z nie tego świata 56
W tym numerze przedstawiamy historię związku słyn-
nego rosyjskiego mistyka Mikołaja Roericha z Kamie-
niem Chintamani oraz jego poszukiwań mitycznej Ag-
harty i tajemniczego miasta Szambala.
LISTY DO REDAKCJI
60
POWIEDZSWOIMPRZYJACIOŁOMO„NEXUSIE”!
MAJ-CZERWIEC 2002
NEXUS
1
34389065.004.png
WYDAWCA
Agencja Nolpress
Skrytka pocztowa 41
15-959 Białystok–2
tel. (0-prefiks-85) 6535511
e-mail: listy@nexus.media.pl
www.nexus.media.pl
OD REDAKCJI
Kilka osób zwróciło się do nas z prośbą o udostępnienie grafik, które znalazły się na
okładkach dwóch ostatnich numerów. Pragnąc spełnić te prośby postanowiliśmy umieścić
je w naszej witrynie internetowej (www.nexus.media.pl) na podstronie „Okładki”, skąd
każdy zainteresowany będzie mógł je pobrać, a następnie wydrukować na drukarce
kolorowej lub umieścić w swoim komputerze jako tło. Podstrona ta będzie systematycznie
wzbogacana o nowe grafiki w miarę ukazywania się kolejnych numerów. Grafiki te nie
mogą być wykorzystywane komercyjnie bez zgody redakcji. Osoby, które chciałyby je
wykorzystać w ten sposób i potrzebowały ich w wyższej rozdzielczości, proszone są
o bezpośredni kontakt z redakcją w celu omówienia warunków.
REDAGUJE
Ryszard Z. Fiejtek
WSPÓŁPRACA
Mirosław Kościuk
Jerzy Florczykowski
Jacek Słomiński
Jak się zapewne Państwo zorientowali, od ubiegłego roku zaczęliśmy zamieszczać
także artykuły pochodzące z podobnego do Nexusa dwumiesięcznika – również rodem
z Australii – New Dawn ( Nowy Świt ). Oczywiście za zgodą jego wydawcy. Skłoniły nas do
tego dwie sprawy. Po pierwsze, artykuły zamieszczane na łamach New Dawn bywają
równie ciekawe, jak te publikowane w Nexusie . Po drugie, nie wszystkie artykuły
zamieszczane w australijskim Nexusie dotyczą zagadnień, które mogłyby zainteresować
polskiego czytelnika, zwłaszcza te, które odnoszą się do wewnętrznych spraw Australii.
Mając to na uwadze, uznałem, że lepiej dawać w miejsce tego typu artykułów, takie, które
byłyby nam bliższe, a jakich nie brakuje w New Dawn .
Na jeden z takich artykułów zamieszczonych w dziale „Raporty” chciałbym zwrócić
Państwa szczególną uwagę („Rewelacje dobrze poinformowanej osoby z Banku Świato-
wego”). Artykuł ten omawia wypowiedź byłego eksperta Banku Światowego, Josepha
Stiglitza, który wyjawił z rozbrajającą szczerością prawdziwe intencje Międzynarodowego
Funduszu Walutowego i Banku Światowego wobec krajów rozwijających się, jak na
przykład kraje byłego Bloku Wschodniego, oraz Trzeciego Świata. Z jego wypowiedzi
wynika, że tak zwany Plan Balcerowicza, którym zachwycają się wszyscy entuzjaści tego
ekonomisty, nie jest wcale jego autorstwa, lecz przekazanym mu do realizacji typowym
czteroetapowym planem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Niestety, z tego, co
podaje Stiglitz, wynika, że jego realizacja nie wróży dobrze Polsce.
Przekonała się o tym niedawno Argentyna, gdzie sytuacja była podobna do tej, jaką
mamy obecnie w Polsce. Z jednej strony mamy podkręcanie śruby przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy i Bank Światowy w postaci wygórowanych wymagań związanych
z udzielanymi kredytami, a z drugiej rozbuchane scentralizowane, przymusowe (w tym
sensie, że trzeba na nie przymusowo płacić do wspólnego worka) świadczenia socjalne,
jakim hołdują rządzący Polską postkomuniści, chcący zapewnić sobie za ich pomocą głosy
nastawionych roszczeniowo wyborców. Aby móc je spełnić, nieustannie majstrują przy
podatkach,stalejepodnoszącijednocześniedławiąc tymsamymludzkąinicjatywę,acoza
tym idzie – gospodarkę. Gospodarka, w której pracownik ma więcej praw i przywilejów
orazjestważniejszyodpracodawcy,niemawielkichszans narozwój.Jeślitakdalejbędzie,
niechybnie czeka nas los Argentyny. Inie pomoże tu Unia Europejska. Po co jej bankrut na
karku. To, co mówi Stiglitz, brzmi naprawdę groźnie i niepokojąco, ponieważ skutki
przedstawionego tam scenariusza odczuwamy coraz boleśniej na co dzień.
Inny artykuł, na który chciałbym zwrócić uwagę, to „Wrota do Atlantydy”. Jest to druga
na naszych łamach prezentacja tego tematu. W poprzednim artykule („Antarktyda – zagi-
niona Atlantyda?”; Nexus , nr 6, 1999) Rand Flem Ath dowodził, że Atlantyda leżała na
terenie obecnej Antarktydy, natomiast w obecnym artykule jego autor, Andrew Collins,
wskazuje jako miejsce jej położenia Karaiby, ze szczególnym uwzględnieniem Kuby. Nie
chcąc wdawać się w ten spór, wydaje mi się, że pogląd Andrewsa jest bliższy prawdy,
albowiem przemawiają za tym niedawne odkrycia podwodnych megalitycznych budowli
w rejonie Kuby i wysp Bahama. Wydaje mi się, że spór dotyczący Atlantydy i miejsca jej
położenia rozstrzygnie się jeszcze za naszego życia. Myślę, że czekają nas duże niespo-
dzianki w związku z tą sprawą.
DRUK
Drukarnia „Perfekt”
Janusz Banasiewicz
ul. Połczyńska 99
01-303 Warszawa
Zam. 26/2002
————————————
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ
Duncan M. Roads
P.O. Box 30
Mapleton, QLD 4560
Australia
tel. +61 75442 9280
fax +61 75442 9381
e-mail: editor@nexusmagazine.com
www.nexusmagazine.com
GRAFIKA NA OKŁADCE
Ryszard Z. Fiejtek
listy@nexus.media.pl
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania
zamieszczanych w Nexusie informacji.
Zabrania się jednak powielania publikowanych
w nim artykułów, zarówno w formie
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji!
Wszystkie opinie wyrażane na łamach
Nexusa są opiniami ich autorów
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt
widzenia wydawcy.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczanych na łamach
Nexusa reklam i ogłoszeń.
Ryszard Z. Fiejtek
Korespondencjędonaskierowaćprosimynaskrytkę pocztową podanąprzyadresie redakcjibądź
za pośrednictwem Internetu ( listy@nexus.media.pl lub listy@ufo.com.pl ).
FILIE
WIELKA BRYTANIA
NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead
West Sussex, RH19 1BG
Wielka Brytania
tel. +44 (0) 1342 322854
fax +44 (0) 1342 324574
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com
FRANCJA
Éditions MOAN
Les Cheyroux, 24580 Plazac
Francja
tel. +33 (0)5 5350 6916
fax +33 (0)5 5350 7110
e-mail: nexus-fr@wanadoo.fr
http://www.nexus.fr
WŁOCHY
NEXUS
PO Box 9
35020 Due Carrare (PD)
Włochy
tel./fax +39 049 911 5516
e-mail: info@nexusitalia.com
http://www.nexusitalia.com
USA
NEXUS Magazine
2940 E. Colfax, #131
Denver, CO 80206
USA
tel. +1 303 321 5006
fax +1 603 754 4744
e-mail: nexususa@earthlink.net
2
NEXUS
MAJ-CZERWIEC 2002
34389065.005.png
tu Zdrowia Zwierząt w Edyn-
burgu zostali zmuszeni do podania
siędodymisji po tym, jakokazałosię,
że pięcioletnie badania BSE (Bovine
Spongiform Encephalopathy – byd-
lęce gąbczaste zwyrodnienie mózgu
popularnie zwane chorobą szalonych
krów) u owiec zostały zmarnowane,
ponieważ zamiast badać mózgi owiec
badano mózgi bydła.
Ta spektakularna gafa, która prze-
trwała nie zauważona przez pięć lat,
oznacza, że badania, których celem
było ustalenie, czy BSE przeszło na
owce, są bezużyteczne.
Gafa ta wypłynęła na światło
dzienne dopiero po przesłaniu pró-
bek mózgów do laboratorium Gove-
rnmental Chemist w celu przeprowadze-
nia badań DNA.
Jak stwierdził profesor Peter Smith,
przewodniczący Komitetu Doradczego ds.
Gąbczastego Zwyrodnienia Mózgu, ozna-
czato, żewyniki trwającychpięć lati kosz-
tujących 217000 funtów badań „zupełnie
nie nadają się do interpretacji”.
(Źródło: The Scotsman , 20 października
2001)
czynek do licznych doniesień na te-
mat wywołanych przez soję proble-
mów z tarczycą.
Badania sojowej odżywki były
sponsorowane przez Narodowe In-
stytuty Zdrowia oraz Międzynarodo-
wą Radę ds. Odżywek i były prowa-
dzone pod auspicjami Oddziału Ży-
wienia Noworodków im. Fomona na
Uniwersytecie Stanu Iowa. Oddział
ten cieszy się wsparciem głównych
producentów odżywek, Ross Pro-
ducts Division of Abbot Laborato-
ries, Nestlé oraz Mead Johnson Nut-
ritionals.
Dr Samuel Fomon odegrał główną
rolę w opracowaniu sojowej odżywki
dla niemowląt. We wczesnym okresie
jejstosowaniaokreślanojąpromocyj-
nym sloganem „lepsza od matczyne-
go mleka”.
(Źródło: The Weston A. Price Foundation,
6 września 2001; www.westonprice.org)
trochemicznego.Łączna wartośćtychkon-
traktów przewyższyła znacznie zyski uzys-
kaneprzez jakąkolwiekinną firmę robiącą
interesy z Bagdadem.
(Źródło: San Francisco Bay Guardian , 13 lis-
topada 2000)
KLUCZOWE DOWODY W SPRAWIE
KATASTROFY SAMOLOTU PANAM
NAD LOCKERBIE IGNOROWANE
PRZEZ 12 LAT
Z niszczenie samolot Pan Am (lot nu-
BŁĘDNA INTERPRETACJA WYNIKÓW
BADAŃ ODŻYWKI SOJOWEJ
E ksperci spierają się w sprawie wyni-
mer103)nadLockerbiebyłonajwięk-
szym masowym morderstwem w historii
Wielkiej Brytanii.
Należało oczekiwać w związku z tym
najintensywniejszego i najbardziej skrupu-
latnego śledztwa.
Okazało się jednak, że, jak doniósł lon-
dyński dziennik Mirror , przez 12 lat ig-
norowano bardzo istotną informację. Od-
kryto mianowicie, że na terenie terminalu
dokonano włamania do pomieszczenia,
w którym przechowywano przewożone
tym lotem bagaże.
Naczelnikochronyterminalu,RayMan-
ly, powiada, że było to najpoważniejsze
włamaniew czasiejego siedemnastoletniej
pracynalotniskuHeathrowiwydarzyłosię
niecałe 18 godzin przed startem lotu 103.
Powinno ono znaleźć się na szczycie
listy wydarzeń przeznaczonych do dokład-
nego zbadania, tymczasem okazało się, że
zeznanie Manly’ego zostało „zagubione”,
jakrównieżzapodzianogdzieśzamek,któ-
ry został profesjonalnie przecięty.
Trącitobrakiemkompetencjialbonawet
czymś znacznie bardziej podejrzanym.
Zcałąpewnościąrzucacieńwątpliwościna
przeprowadzony w Holandii proces, który
kosztowałpodatników66milionówfuntów.
(Źródło: The Mirror , Londyn, 11 września
2001)
ków ostatnio przeprowadzonych ba-
dań odżywki sojowej dla niemowląt opub-
likowanych w Journal of the American Me-
dical Association (nr z 15 sierpnia 2001),
które zostały okrzyczane w prasie jako
rehabilitacja odżywki sojowej. Zespół ba-
dawczy pod kierownictwem dra Briana L.
Stromaokreśliłwyniki jako„zachęcające”,
lecz inni naukowcy nie zgadzają się z tym
wnioskiem.
Dr Mary Enig, prezes Maryland Nut-
ritionists Association (Marylandzkie Sto-
warzyszenie Żywieniowców), podkreśla,
że badający znaleźli znacznie większą licz-
bę przypadków zaburzeń układu rozrod-
czego, astmy i alergiiu tych, którym poda-
wano odżywkę sojową, kiedy byli niemow-
lętami.
„Pozostaje to w zgodzie z całym szere-
giem doniesień opublikowanych w litera-
turzemedycznej” –twierdzidr Enig.– Ze-
spół badawczy zatuszował ujemne wyniki
badań i nie umieścił ich w streszczeniach
i wnioskach, zamieszczając jedynie
wzmiankę, że u kobiet, które były kar-
mione odżywką sojową, zauważono trosz-
kę dłuższy okres krwawienia miesiączko-
wego i większe dolegliwości związane
z tym okresem”.
Inneproblemycharakteruginekologicz-
nego, które również zostały pominięte
wgłównej częścisprawozdania, toczęstsze
występowanie raka szyjki macicy, syndro-
mu wielotorbieli jajników, zaczopowania
jajowodu, zapalenia miedniczek i zabu-
rzeń układu hormonalnego.
Dodatkowo, aczkolwiekbadania nie by-
ły ukierunkowane na badanie tarczycy,
u kobiet karmionych odżywką sojową
stwierdzono bardziej siedzący tryb życia
oraz stosowanie leków powodujących
utratę wagi, co stanowi dodatkowy przy-
CHENEY ZAROBIŁ MILIONY
NA INTERESACH NAFTOWYCH
Z IRAKIEM
W czasie pełnienia przez ostatnie pięć
lat funkcji dyrektora generalnego
firmy Halliburton Inc. przez byłego Sek-
retarza Obrony Richarda Cheneya ta spe-
cjalizująca się w usługach naftowych spół-
ka zarobiła ogromne pieniądze prowadząc
podejrzane interesy z Irakiem.
Po otrzymaniu nominacji do kandydo-
wania na stanowisko wiceprezydenta z ra-
mienia GOP (Grand Old Party – Partia
Republikańska) Cheney opuścił Hallibur-
ton w lipcu 2000 roku z 34 milionami
odprawy emerytalnej.
Jest oczywiste, że amerykańskie firmy
nie powinny prowadzić interesów z Sad-
damem Husajnem, jednak dzięki lukom
w prawie, wystarczająco dużym, aby moż-
na przeprowadzić przez nie tankowiec,
Halliburton osiągnął rekordowe zyski ro-
biąc interesy z iracką dyktaturą. Te brud-
ne transakcje przeprowadzane dyskretnie
za pośrednictwem licznych europejskich
filii Halliburtona pomogły Saddamowi
Husajnowi zachować władzę i jednocześ-
niewypchały forsąportfeleCheneya i jego
kompanów.
Jak podaje londyński Financial Times ,
w okresie między wrześniem 1988 roku
a jesienią 1999 roku Cheney nadzorował
jako naczelny dyrektor Halliburtona kon-
trakty na sumę 23,8 miliona dolarów doty-
czące sprzedaży Irakowi sprzętu i usług
w zakresie przemysłu petrochemicznego
realizowane poprzez filie Dresser Rand
iIngersoll-DresserPump,copomogłoIra-
kowi odbudować zniszczoną podczas nie-
dawnej wojny infrastrukturę konieczną do
sprawnego funkcjonowania przemysłu pe-
zablokować społeczeństwu dostęp do
cywilnych zdjęć satelitarnych ukazujących
skutki bombardowań w Afganistanie.
Zdjęcia wykonane przez spółkę Space
Imaging przy pomocy bardzo zaawanso-
wanegotechnicznie,wystrzelonegow roku
1999, prywatnego satelity Ikonos są łatwo
dostępne do celów cywilnych.
MAJ-CZERWIEC 2002
NEXUS
3
POWAŻNA GAFA W BADANIACH
NAD BSE
N aukowcyzprestiżowegoInstytu-
PENTAGON WYCOFUJE SIĘ
Z POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO
ZDJĘĆ SATELITARNYCH
P entagon wydał miliony dolarów, aby
34389065.006.png 34389065.001.png
...WIEŚCI Z GL g BALNEJ WIOSKI...
Decyzja zablokowania dostępu do zdjęć
zapadła 11 października po ogłoszeniu
komunikatów o dużych stratach wśród lu-
dności cywilnej, które powstały w wyniku
nocnego bombardowania obozów trenin-
gowych w pobliżu Duranty położonej na
północny wschód od Jalalabadu. Zamiast
wykorzystać legalne prawo do „cenzuro-
wania” prywatnych satelitów wystrzelo-
nych z terytorium Stanów Zjednoczonych
Pentagon wykupił prawo wyłączności do
wszystkich zdjęć Afganistanu wykonywa-
nych przez Ikonosa .
Armiaamerykańska niepotrzebuje tych
zdjęć do swoich celów, ponieważ ma
w przestrzeni wokółziemskiej 7 własnych
satelitów obserwacyjnych. Decyzja zasto-
sowania środków komercyjnych a nie pra-
wnych oznacza prawdopodobnie, że śro-
dki prawne nie wytrzymałyby w sądzie
oskarżenia o pogwałcenie Pierwszej Po-
prawki do Konstytucji USA (chodzi o po-
prawkę zapewniająca wolność słowa).
Jedynym alternatywnym źródłem obra-
zów satelitarnych jest rosyjski system Kos-
mos , ale Rosja nie zdecydowała jeszcze,
czy wypełni próżnię informacyjną wytwo-
rzonąprzez Pentagon poprzez wykupienie
praw do zdjęć od firmy Space Imaging.
(Źródło: The Guardian , Londyn, 17 paździer-
nika 2001; www.newsunlimited.co.uk)
własne ograniczone zakresy władzy, takie
jak na przykład „obszar Pacyfiku” lub
„dowództwo europejskie”.
Administracja Busha jest we wczesnym
stadium uzgadniania tajnych operacji sił
specjalnych w wykonaniu amerykańskich
komandosów lub ich zagranicznych odpo-
wiedników na całym świecie. Działania te
nie rozpoczną się najprawdopodobniej,
dopóki prezydent Bush nie osiągnie swo-
jegonadrzędnego celu– usunięcia rządzą-
cych Afganistanem talibów oraz wyelimi-
nowania Osamy bin Ladena oraz jego
organizacji al-Qaeda.
Brane są pod uwagę następujące lokali-
zacje: obszar trójgraniczny pomiędzy Pa-
ragwajem, Argentyną i Brazylią oraz Irak
i Filipiny.
— To jest globalna wojna z terroryz-
mem i bronią masowego rażenia — oświa-
dczył w tym tygodniu reporterom ABC
generał Richard B. Myers, szef Połączo-
nych Sztabów. — Sądzę, że będzie to
długi, trudny w prowadzeniu konflikt
w skali globalnej... I nie zdziwiłoby mnie,
gdyby miał on trwać kilka lat, wiele lat,
a być może nawet przez całe nasze życie.
(Źródło: The Washington Times , 23 paździer-
nika 2001; www.washtimes.com)
początku października do sądu spra-
wę przeciwko czołowym światowym spół-
kom farmaceutycznym, oskarżając je
o uszkodzenia mózgu spowodowane rtę-
cią, przepowiedziane wiele lat wcześniej
przezprzeciwnikówszczepień.Przedstawi-
ciele rządu i przemysłu przegapili lub zig-
norowalirtęćiinneniebezpieczneskładni-
ki szczepionek, przed którymi ostrzegali
przeciwnicy szczepień, stwierdzając, że
stanąsięonepodstawądoprzyszłychoska-
rżeń o spowodowanie raka oraz chorób
układu immunologicznego. Zdaniem eks-
pertów można było uratować tysiące ame-
rykańskich noworodków, dzieci i nastolat-
ków, gdyby przedstawiciele odpowiednich
agencji po prostu przyjrzeli się faktom.
Ingri Cassel, członek-założyciel ogólno-
narodowego stowarzyszenia Vaccination
Liberation (www.vaclib.org) stwierdziła:
„W sytuacji, kiedy nasze ostrzeżenia doty-
cząceobecnościwszczepionkachrtęciiin-
nych toksycznych składników, takich jak
fosforan aluminium i formaldehyd, są nie-
zmiennie ignorowane przez zdominowa-
nych przez lobby farmaceutyczne człon-
ków naszego rządu, bezpośrednie oskar-
żenie producentów wydaje się być jedyną
drogą, jaka nam pozostała”.
(Źródło: komunikat prasowy nr EV-66, 4 pa-
ździernika 2001, Tetrahedron Publishing
Group, USA; www.tetrahedron.org)
MAMMOGRAMY JUŻ NIE SĄ ZALECANE
O statnio w wiadomościach pojawiło
GLOBALNE DOWÓDZTWO
SPODZIEWANE W WOJNIE
Z TERRORYZMEM
M ając na uwadze długą „wojnę z ter-
się kolejne uzasadnienie poglądów
zawartych w artykule Sherill Sellman
„Rak piersi – wykrywanie czy oszukiwa-
nie” (patrz Nexus , nr 6, listopad-grudzień
2001). Zgodnie z podsumowaniem dogłę-
bnego międzynarodowego przeglądu do-
konanego przez wysokiej rangi nauko-
wców mammografia służąca jako środek
wykrywaniarakapiersi nie zmniejsza ryzy-
ka śmierci i nie powinna być zalecana.
To duńskie opracowanie jest powtórką
poglądów zawartych w przeglądzie opubli-
kowanym dwa lata temu, według którego
również brak uzasadnienia do stosowania
mammografii. Metody, jakie stosowano
w tym przeglądowym opracowaniu, były
przezniektórychkrytykowanejakoniewia-
rygodne.Tymrazemjednak duńscyuczeni
przeprowadzili badania stosując metodę
opracowaną przez Cochrane Collabora-
tion, międzynarodową grupę, której wnio-
skiwsprawiemetodleczeniasąpostrzega-
neprzez większośćlekarzyjakoostateczny
osąd.Niestety,grupaCochrane’aodmówi-
łaopublikowaniadoniesienia,oileautorzy
nie dokonają w nim zmian.
Oryginalną wersję opracowania opubli-
kował czołowy magazyn medyczny The
Lancet (z 20 października), opatrując ją
ostrymredakcyjnym komentarzemdra Ri-
chardaHortona,którypotępiłwnimgrupę
Cochrane’a za wtrącanie się, które „po-
woduje erozję akademickiej wolności”. Dr
Hortonprzyłączyłsiędownioskówduńskich
naukowców w sprawie mammografii jako
środkasłużącegodowykrywaniarakapiersi.
(Źródło: The Sydney Morning Herald ,20
października 2001)
roryzmem”, Sekretarz Obrony Sta-
nów Zjednoczonych, Donald H. Rums-
feld, rozważa możliwość stworzenia „glo-
balnego dowództwa”, co oznacza, że Pen-
tagon liczy się z prowadzeniem skrytej
wojny w krajach innych niż Afganistan.
Przedstawicielekółrządowych twierdzą,
że Rumsfeld spotkał się wielokrotnie z ge-
nerałem Charlesem R. Hollandem, który
stoinaczeleDowództwaOperacjiSpecjal-
nych, w sprawie utworzenia globalnego
dowództwa w bazie sił powietrznych
McDill w Tampie na Florydzie.
Oddanie generałowi Hollandowi lub in-
nemu czterogwiazdkowemu generałowi
dowództwa w wojnie z terroryzmem po-
zwoli na uniknięcie przekazywania odpo-
wiedzialności od dowódcy do dowódcy,
wczasieprzenoszeniasięantyterrorystycz-
nych operacji z jednego miejsca w drugie.
Podstawowidowódcywojskowi,znanijako
głównodowodzący lub w skrócie „cincs”
(od „commander-in-chiefs”), mają swoje
nych świata zorganizowało potężną
kampanię przeciwko bogatym i potężnym
producentomleków,oskarżającichoznie-
kształcanie wyników badań naukowych
w celu zwiększania swoich zysków.
The Lancet , New England Journal of
Medicine , Journal of the American Medical
Association orazinnepoważneczasopisma
naukowe oskarżają gigantów farmaceuty-
cznychostosowanienaciskówfinansowych
w celu związania rąk naukowcom poprzez
takie formułowanie zawieranych z nimi
umów na badania, aby uniemożliwić im
podawanie do publicznej wiadomości
szczerychiuczciwychwynikówpróbleków.
Wydawcy twierdzą, że opracowania
przeznaczone do publikacji mogą być wy-
paczane w interesie spółek farmaceutycz-
nych, które mają nadzieję na uzyskanie
dużych dochodów ze sprzedaży nowych
leków.
Uważają ponadto, że uczeni akademic-
cy nie mają innego wyboru niż zaakcep-
towanierestrykcji,któresięnanichwymu-
sza, ponieważ wiedzą, że, jeśli się na nie
niezgodzą, konieczne do prowadzenia ba-
dań pieniądze pójdą do rosnącej liczby
prywatnych, kontraktowychspółek badaw-
CYTATY, MAKSYMY
Niezawodną oznaką prawdy
jest prostota i jasność. Kłamst-
wo zawsze bywa skomplikowa-
ne, wymyślne i wielosłowne.
Lew Tołstoj
4
NEXUS
MAJ-CZERWIEC 2002
FIRMY PRAWNICZE ZJEDNOCZYŁY
SIĘ W DZIAŁANIU PRZECIWKO
SZKODOM POWODOWANYM PRZEZ
SZCZEPIONKI
K oalicja ponad 35 firm wniosła na
FIRMYFARMACEUTYCZNEOSKARŻONE
O ZNIEKSZTAŁCANIE WYNIKÓW
BADAŃ
T rzynaście czołowych pism medycz-
34389065.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin