Malamaal Weekly PL cd 2.txt

(49 KB) Pobierz
0:00:00: *T�umaczenie Soneri.*
0:00:01: Neeru! Neeru! | - Co si� sta�o?
0:00:04: Dlaczego jeste� tak szcz�liwa?
0:00:07: Ojciec zgodzi� si� na moje ma��e�stwo z  Kanhaiya.
0:00:10: Tak!
0:00:11: To jest cud!
0:00:12: Czy rzuci�a� jakie� zakl�cie, czy co�?
0:00:14: Nie. To magia pieni�dza.
0:00:16: Jak to? | - To ...
0:00:18: Nie, nie. Najpierw musisz obieca� �e nikomu nie powiesz.
0:00:22: Nic nie powiem.
0:00:23: Nie, kochanie. Nie powiem nikomu.
0:00:25: Powied�. | - Jasne? - Jasne.
0:00:35: Naprawd�?
0:00:38: Ale nie m�w nikomu.
0:00:40: Przysi�gnij | - Przysi�gam.
0:00:49: Dlaczego zatrzyma�e� samoch�d?
0:00:54: Co si� sta�o?
0:00:56: Nie wiesz od jak d�ugo my�la�em by kogo� zabi�?
0:00:58: A dzisiaj ten dzie� nadszed�.
0:01:00: Chod�. Chod�, Balwant.
0:01:02: Przyje�d�am tylko do ciebie.
0:01:04: Albo dzi� oddasz mi pieni�dze...
0:01:05: ... albo urw� ci r�k� i wsadz� do dupy.
0:01:07: Nie krzycz tak. We� swoje pieni�dze id�.
0:01:10: Co?
0:01:13: Dasz mi pieni�dze? Daj.
0:01:16: To ... Ile mam ci da�?
0:01:18: 6000, prawda? Je�li dam ci 6000 b�dziesz szcz�liwy?
0:01:21: Czy chcesz odsetki za to? Powiedz mi.
0:01:24: Sk�d masz niby tyle pieni�dzy?
0:01:26: Nie zadawaj tylu pyta�.
0:01:27: Chcesz odsetek czy nie? Powiedz mi.
0:01:29: Nie chc� ogl�dac ju� twojej g�by.
0:01:31: Szybko, gadaj!
0:01:33: Daj mi cokolwiek. Daj.
0:01:35: Zapomnij o odsetki. Daj mi moj� kas�.
0:01:36: Dobrze.
0:01:37: To odetnij sobie. W ko�cu b�d� mie� spok�j.
0:01:39: Sk�d sobie odetn��? Drzewo wyci�� czy co?
0:01:42: Klepki mu si� poprzestawia�y!
0:01:45: Tak.
0:01:46: Je�li kto� wygrywa w loterii ...
0:01:49: ... 1 crore to znaczy �e klepki si� poprzestawia�y. Tak?
0:01:55: Jaka loteria? - Jaka loteria? | - Co za loteria! - Z 1 crore?
0:01:58: Oh, a wi�c tak?
0:02:01: Anthony. Trup. Zamordowany i wrzucony do rzeki.
0:02:04: Musz� m�wi� wi�cej?
0:02:05: Mog� usi��� na s�oniu, ale moje oko jest zwr�cone na wszystkich.
0:02:09: Teraz powiedz mi, jaki b�dzie m�j udzia�?
0:02:12: Co ... o czym ty m�wisz? | - Hindi.
0:02:16: Nie rozumiesz w hindi?
0:02:21: Kto ci powiedzia�?
0:02:22: Czy tobie te� ten �obuz powiedzia� przed �mierci�?
0:02:25: Nie sraj si� kto powiedzia� i co powiedzia�.
0:02:28: Daj mi moj� cz��.
0:02:30: Tutaj. We� j� sobie! Chod�! Ty draniu!
0:02:33: Czy jeste� cz�owiekiem?
0:02:35: B�dziesz si� dar� na �rodku drogi...
0:02:37: ...i krzycza� kto chce jeszcze pieni�dze??
0:02:39: Chod�my do domu Antoniego. Tam si� wszystko wyja�ni.
0:02:41: Nie obra�� si� jak nic nie dostan� ...
0:02:43: ... ale je�li on dostanie pieni�dze, to zabije.
0:02:45: Zamknij si�!
0:02:47: Odejmij moje 6000 rupii!  Daj mi 6000 rupii!
0:02:51: Wystarczy je sobie z tego wzi��!
0:02:52: Czy nie czujesz si� jak debil na �rodku ulicy?
0:02:54: Chod�, Mangal. Siadaj.
0:02:57: Mangal to m�j s�o�. Nie ja.
0:02:59: Dobra, co za r�nica, siadaj. | - Tak, usi�d�.
0:03:01: Przestraszy� si�!
0:03:25: Hey! Czekaj! Nie wejdziemy do �rodka!
0:03:28: Co si� sta�o?
0:03:29: Tam jest pe�no ludzi.
0:03:30: Jeste�my zniszczeni! Wiadomo�ci rozprzestrzeni�y si� z lotem strza�y.
0:03:33: Pe�no b�dzie trzeba wyja�nia�.
0:03:34: Chod�. Chod�my.
0:03:36: Hey, boja�liwy cz�owieku!
0:03:37: Balwant, my�lisz, �e jeste� bardzo odwa�ny?
0:03:39: Id� sam i zobacz. Co tam si� dzieje? | - Nie.
0:03:41: Zr�bmy tak. Ty id� i zobacz.
0:03:44: B�dziemy st�d wszystko ogl�da�.
0:03:46: Je�eli uznamy, �e istnieje niebezpiecze�stwo to bedziemy spieprza�.
0:03:52: Ile razy ci m�wi�am, �e nie mo�e si� z wami spotka�?
0:03:55: A ile razy pytali�my, dlaczego?
0:03:57: Znaczy ... ja ..
0:03:59: �pi.
0:04:01: To znaczy �e nigdy nie wstanie? | - Nie. | - Co?
0:04:03: To znaczy nachla� si� w nocy.
0:04:06: I dlaczego wstanie p�no.
0:04:08: Nie, co� tu jest dziwne. | -Jest zdecydowanie co� nie tak.
0:04:12: Gdzie idziesz?
0:04:13: Spadaj! Spadaj! Gdzie idziesz?
0:04:16: Co si� sta�o, bracia i siostry? Co si� sta�o?
0:04:18: Wczoraj w nocy Anthony-Bhai zadzwoni� do mnie do sklepu.
0:04:21: Powiedzia� �e mog� przyj�� i wzi�� swoje 900 rupii i 25 paise.
0:04:24: Powiedzia� �e wygra� na loterii 1 crore.
0:04:26: Dlatego prosi� mnie ...
0:04:28: ... �eby przyszed� z Chandu, Bharatem, Rakhmam i innymi.
0:04:33: Zaprosi� ca�� wie�!
0:04:35: To pijak!
0:04:37: Powiedzia�, �e wygra� na loterii i wszyscy uwierzyli.
0:04:40: Musia� by� pod wp�ywem alkoholu.
0:04:42: Jutro powie, �e kupi�em s�onia. Haha?
0:04:45: Zamknij si�!
0:04:46: Chokhe, nie m�w nic. Bo wszystko zniszczysz.
0:04:49: Po prostu b�d� spokojny.
0:04:50: To dlaczego Anthony-Bhai zaprosi� nas tutaj?
0:04:52: A dlaczego Maryja by�a w tym domu tak d�ugo?
0:04:56: Do wczoraj brat i siostra ...
0:04:58: ...nawet nie mogli patrze� na siebie.
0:04:59: Ka�de serce si� pogodzi kiedy chodzi o pieni�dze.
0:05:02: Loteria jest faktem!
0:05:03: Wszystko mo�e si� zdarzy�!
0:05:04: Ale my nie odejdziemy bez spotkanie  si� z Anthony-Bhaiem.
0:05:06: Dobrze. Sied� tu a� cie pochowaj�. Sied�.
0:05:10: S�uchaj ... | - Co? | - Nie ty. M�wi� do nich.
0:05:13: Pos�uchaj chod� dwie minuty.
0:05:16: Wejdziemy do �rodka i zobaczymy jak sprawy stoj�.
0:05:19: Chod�, Leela! Chod�.
0:05:21: Mario!
0:05:22: Maryja, teraz do ciebie m�wi�!
0:05:24: Co jest?
0:05:26: 1, 2, 3, 4. | - Za du�o os�b.
0:05:28: Musimy usi��� na s�oniu i policzy�. |  - Zamknij si�!
0:05:31: Nie p�jd� bez pieni�dzy!
0:05:39: Nie! Nie b�d� rozdawa� pieni�dzy tym ludziom.
0:05:42: Dobrze. To wychodzimy.
0:05:44: Tylko sk�am ludziom �e Anthony �pi.
0:05:47: Ja? | - Jedna minuta, kolego. Czekaj.
0:05:49: Wystarczy chwile wysili� m�zgownic�.
0:05:51: Je�li te wilki poznaj�, �e ...
0:05:53: ... Anthony umar� to b�dzie koniec.
0:05:56: S�uchaj, ludzie pomy�l�, �e siostra ...
0:05:58: ... zabi�a brata z chciwo�ci do pieni�dzy.
0:06:01: I p�jdziesz do wi�zienia.
0:06:02: A tw�j syn b�dzie sierot�!
0:06:05: Dobrze. Ok.
0:06:10: Ilu ich tam jest?
0:06:11: 12 i my 5. | - 5?
0:06:13: Ale wczoraj by�o was tylko 4, prawda?
0:06:15: Ale wczoraj to nie znaczy dzisiaj!
0:06:17: Kto to jest? | - Mangal. | - To m�j s�o� si� tak nazywa.
0:06:20: To kto to jest? I jak si� �e�cie poznali?
0:06:23: Sk�d mam wiedzie�?  Spytaj pijaka.
0:06:26: S�uchaj, nie martw si�. To za du�o jak dla ciebie tych wra�e�.
0:06:28: Dlaczego si� martwisz? | - Ty ...
0:06:30: Teraz wezwiemy wszystkich?
0:06:31: Zawo�a� ich czy nie?
0:06:35: Id� i zawo�aj! Zawo�aj!
0:06:36: Spadaj!
0:06:38: Usi�d�. Siadaj.
0:06:43: Je�li nie by�o by tam Balwanta...
0:06:45: ... to nigdy bym nie odzyska�a tego z�otego pier�cionka z powrotem.
0:06:49: Musz� powiedzie� mu t� radosn� wie��.
0:06:51: Samoch�d brata Ballu jest tam.
0:06:59: Tak, to jest problem.
0:07:02: A je�li zachowacie to w tajemnicy.
0:07:05: Je�li nic nie powiecie, wtedy mo�emy dosta� du�o pieni�dzy.
0:07:12: Je�li powiecie, to nie macie po co �y�.
0:07:15: Po prostu trzeba by� ostro�nym o wszystko.
0:07:20: Je�li powiecie komu� o tym wcze�niej to b�dzie po nas.
0:07:25: Nie mo�emy powiedzie� o tym nikomu.
0:07:27: Musimy powiedzie�, �e Anthony-Bhai �yje.
0:07:31: Ale tylko wtedy, gdy kto� spyta. Tylko je�li kto� spyta.
0:07:35: Nie wolno wam wspina� si� s�onia i wrzeszcze�, �e Anthony �yje.
0:07:38: Zamknij si�.
0:07:41: We� policz ile dostaniemy.
0:07:44: Na ile mo�emy liczy�?
0:07:46: Oni 12 i my 5.
0:07:48: To suma wynosi 17. Ok? | - Tak.
0:07:55: Tak, to problem. | - Problem.
0:08:04: Czy oni wszyscy to s�yszeli? | -Wszystko s�yszeli�my.
0:08:07: Tak.
0:08:13: To dlaczego jeste�cie na zewn�trz? Zapraszamy do �rodka. Chod�cie.
0:08:16: Wchod�cie, wchod�cie.
0:08:18: Niech wszyscy tu przyjd�.
0:08:19: Chod�, Birju.
0:08:20: Teraz, ile wyniesie nam przypadnie?
0:08:21: Nie wiem. Czy dostaniemy co�, czy nie!
0:08:23: Powiedz mi, komu mamy jeszcze o tym powiedzie�?!
0:08:27: Nawiedzasz mnie nawet po �mierci!
0:08:30: Je�li by�by� �ywy, to bym ci� zabi�!
0:08:34: Czy� ty zwariowa�!
0:08:35: Co ty robisz! Co ty wyprawiasz!
0:08:37: Je�li b�dziemy trzyma� te zw�oki ca�y czas, to zaczni� �mierdzie�..
0:08:40: ... i ca�a wie� si� o tym dowie.
0:08:42: Ka�dy dostanie tylko 50 groszy albo 25 gr.
0:08:46: Wybacz mu, Anthony-Bhai. Wsta� lew� nog�.
0:09:00: B�dziemy musieli go pochowa�.
0:09:02: Jak? Co je�li przyjdzie inspektor!
0:09:05: Je�li zadzwoni dzwon w ko�ciele ...
0:09:07: ... to ca�a wie� przyjdzie na cmentarz.
0:09:11: A wi�c co proponujesz?
0:09:15: Milcze�! Milcze�!
0:09:21: Mam pomys�. | - Co? - Co?
0:09:24: Pogrzebiemy tego Anthony. Ale w inny spos�b.
0:09:28: Jeste�my w stanie wykona� uroczysto�ci w tajemnicy?
0:09:32: Zrozumiano?
0:09:34: Wi�c b�dziemy musieli i�� do ko�cio�a ...
0:09:36: ... i powiemy tylko ksi�dzowi.
0:09:39: Ale z kim inspektor si� spotka! Z kim b�dzie rozmawia�?!
0:09:41: Z grobem Antoniego!?
0:09:42: Przesta� si� drze� nie mog� rozmawia�!
0:09:45: M�w. | - G�upcze!
0:09:47: Sk�d inspektor ma wiedzie� jak wygl�da Anthony?
0:09:50: Czy jest jasny czy ciemny, gruby czy chudy!
0:09:52: Ka�dy z nas mo�e by� Anthonym. | - Tak.
0:09:59: Mam pomys�. | - Co?
0:10:02: Dlaczego nie staniesz si� Anthony?
0:10:05: Nie, nie. Jestem nie�mia�y.
0:10:07: Czego tu si� wstydzi�?
0:10:08: Nie musisz si� ubiera� jak baba!
0:10:10: To jest m�sk� rzecz do zrobienia. | - Nie m�w tak bezwstydnie!
0:10:12: Za��my, �e jeste� w greckiej tragedii.
0:10:14: Nie mam w�s�w.
0:10:15: inspektor nie wie, czy ...
0:10:17: ... masz w�sy czy nie.
0:10:19: Prosz� si� zg�d�.
0:10:20: Ballu zn�w si� boi.
0:10:22: Ja to zrobi�. | - Nie!
0:10:24: Jak d�ugo �yj�, Choke nie zostanie Anthonym!
0:10:27: Dlaczego?
0:10:28: On nie mo�e nawet zap�aci� moich 6000 rupii!
0:10:31: Wi�c jak nam da 1 crore!
0:10:33: Zapomnij o tym.
0:10:34: Id� se  pojed� na s�oniu! Id�!
0:10:36: Zostane Anthonym. | - Co� ty! | - Tak.
0:10:39: Witaj Ballu! Niech �yje Ballu!
0:10:42: Bard...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin