CZ Katalog minci a medaili 1993-2005.pdf

(6528 KB) Pobierz
mince new
České mince 1993–2005
a medaile České mincovny 1993–2005
Jaroslav Moravec
7. doplněné a rozšířené vydání
© Jaroslav Moravec
© Merkur Revue spol. s r. o. a Ornela, a.s.
Brno - Jablonec nad Nisou 2005
ISBN 80-903662-1-X
121975248.002.png
Mince © Jaroslav Moravec, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2005
Medaile © Ornela, a.s. 2001, 2005
Ceny © Martin Klim 2001, 2005
Recenzovali: Alena Kolínová, Petr Šimek, Martin Klim
Doporučená citace:
Moravec, J.: České mince 1993-2005 a medaile České mincovny 1993-2005,
7. vydání, Brno-Jablonec nad Nisou 2005
Poděkování:
Autor děkuje Mgr.Aleně Kolínové a Ing.Petru Šimkovi z České národní banky za
podklady a připomínky k obsahu publikace, Hamburgische Münze, Royal
Canadian Mint, České mincovně, Münze Österreich AG, Royal Mint Llantrisant,
Mincovně Kremnica, š.p., Monnaie de Paris, Národní bance Slovenska-Múzeum
mincí a medailí a společnostem VDN EuroCoin AG, The Westaim Corporation,
OPTAGLIO, s.r.o., XERTEC Praha, spol. s r.o. a Allgemeine Gold- und Silbers-
cheideanstalt AG Pforzheim za poskytnuté podklady a obrazové materiály.
121975248.003.png
Obsah
Úvodem............................................................................................................5
OBECNÁ ČÁST ..............................................................................................7
Popis mince ......................................................................................................7
Tvar a hrana mince ..........................................................................................7
Hlavní výrobní postupy mincí..........................................................................15
Počet zdvihů....................................................................................................18
Některé povrchové úpravy mincí ....................................................................18
Výrobní postupy českých mincí ......................................................................19
Bankovní terminologie ražebních provedení ..................................................22
Ražební postavení ........................................................................................22
Zkoušky, odražky, vzory..................................................................................23
Vznik moderní mince ......................................................................................24
Použité zkratky................................................................................................35
Značky mincoven ............................................................................................36
KATALOGOVÁ ČÁST
Oběžné mince ................................................................................................39
Karty oběžných mincí ....................................................................................62
Sady oběžných mincí ....................................................................................63
Sady oběžných mincí - neoficiální ..................................................................93
Mince z drahých kovů .................................................................................... 94
Katalogové karty mincí z drahých kovů ...................................................... 166
Plán emise mincí z drahých kovů..................................................................171
Technologické zkoušky ................................................................................ 180
Materiálové zkoušky......................................................................................182
Medaile České mincovny ..............................................................................184
121975248.004.png
 
5
Úvodem
Po dvanácti letech od prvního a čtyřech letech od posledního vydání se Vám dostává
do rukou další, aktualizované vydání publikace „České mince“. I tentokrát se jedná o prá-
ci určenou především pro badatele, specializované sběratele a vůbec zájemce o proble-
matiku mincí samostatné České republiky po roce 1993.
Po obecné části následuje katalogová část, v níž jsou popisované ražby rozděleny na
oběžné mince, sady oběžných mincí a mince z drahých kovů (MDK). U mincí určených
pro běžný hotovostní platební styk setrváváme s vědomím určitého stupně nepřesnosti
u již zavedeného a vžitého označení „oběžné mince“, přestože i ostatní mince jsou z emis-
ního hlediska uváděny do peněžního oběhu a jsou tedy mincemi obíhajícími, oběžnými.
U sad oběžných mincí uvádíme nejen přehled obsažených mincí, ale také popis obalů,
žetonů a medailí, které byly součástí některých sad běžné či špičkové kvality. V posled-
ně jmenované části jsou zařazeny chronologicky podle pořadí vydání jak pamětní stříbr-
né mince (PSM), navazující na téměř nepřerušenou kontinuitu v minulém měnovém obdo-
bí (1953-1992), tak zlaté mince (ZM, též pamětní zlaté mince, PZM), jejichž vydáváním
se po mnoha desetiletích a poprvé od zániku Rakousko-Uherska vracíme ke zlatým min-
cím s nominální hodnotou. V téže části jsou zařazeny i mince z drahých kovů mimořád-
ných emisí, vydávaných nepravidelně k vybraným událostem - pamětní stříbrná mince
se zlatou inlejí z roku 2000 a pamětní bimetalová mince (PBM) z roku 2004. Všechny
mince z drahých kovů jsou s ohledem na jejich stejnou právní povahu (emitent, zákonná
platnost, způsob příjmu fyzickými a právnickými osobami) zařazeny v jedné části, neroz-
dělujeme je tedy na mince stříbrné a zlaté.
U jednotlivých mincí uvádíme emisní data, jednoduchý popis líce a rubu, technické para-
metry a údaje o tvůrcích a realizaci. Popis jednotlivých mincí uzavírá přehled existujících
ročníků a jejich náklady (počty ražených kusů). U sad oběžných mincí a mincí z drahých
kovů uvádíme kromě skutečně dosažených nákladů i náklady limitované, pokud přísluš-
né emise byly limitovány. Limitované náklady jsou maximální množství, jež mohou být
vyrobena, skutečné náklady mohou být proto nižší.
U sad oběžných mincí je limit stanoven dohodou ČNB a ČM. „Obecné“ limity pamětních
mincí jsou tradičně součástí schváleného emisního plánu (tedy u mincí vydávaných do
roku 1995 se jednalo o původní rozhodnutí vlády ČSSR, upravované po 1.1.1990 roz-
hodnutím bankovní rady SBČS resp. ČNB a u mincí vydávaných od roku 1996 rozhod-
nutí bankovní rady ČNB). V textu jsou tyto limity označeny heslem „Limit1“. Od roku 1999
navíc sekce peněžní (od 1.1.2002 sekce peněžní a platebního styku) ČNB stanovuje „aktu-
alizovaný“ (závazný) limitovaný náklad (v přehledu označen heslem „Limit2“), který může
být nižší, než „obecný“ limitovaný náklad. Reaguje na předběžné objednávky a aktuální
předpoklad výroby a je již stanoven samostatně pro běžnou kvalitu a pro špičkovou kva-
litu. Česká národní banka může objednat další ražbu mincí až do výše aktualizovaného
limitovaného nákladu do tří měsíců od data emise příslušné mince.
121975248.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin