I Come With The Rain [2008].txt

(18 KB) Pobierz
{80}{244}I COME WITH THE RAIN
{267}{331}T�umaczenie:|Sveilla
{4114}{4252}Jezus trwa w agonii.|A� do sko�czenia �wiata.
{5733}{5822}LOS ANGELES|2 LATA PӏNIEJ
{6372}{6523}Prosz� mi wybaczy�, panie Kline| te mocno nieprzyjemne okoliczno�ci. Przepraszam.
{6574}{6706}Boj� si� ska�enia r�nymi rzeczami.
{6777}{6889}Mam jedynego syna,| kt�ry nazywa si� Shitao.
{6910}{6987}Trzy lata temu,| bez �adnego wyja�nienia,
{6989}{7031}wyjecha� do Azji.
{7064}{7208}Rok po wyje�dzie, |wys�a� mi telegram z wyspy Mindanao
{7216}{7248}na Filipinach.
{7284}{7397}Prosi� mnie o przelanie |10 tysi�cy dolar�w na swoje konto.
{7404}{7456}Zrobi�em to bez wahania.
{7492}{7586}Miesi�c p�niej, |zn�w poprosi� o t� sam� kwot�.
{7605}{7666}W�wczas wys�a�em detektywa,
{7671}{7719}cz�owieka zwanego Vargas.
{7761}{7864}Vargas prowadzi� poszukiwania przez 6 tygodni| i mia� powody by przypuszcza�,
{7870}{7944}�e m�j syn opiekuje si� sieroci�cem,
{7947}{8034}w regionie zamieszkiwanym| przez wydobywc�w z�ota.
{8045}{8164}Nied�ugo potem |otrzyma�em telegram od Vargasa.
{8196}{8257}Napisa�, �e wszystko jest w porz�dku
{8260}{8374}i �e mog� przes�a� pieni�dze, |gdy� naprawd� s� przeznaczone na sierociniec.
{8377}{8464}Wys�a�em je.|Od tamtej pory...
{8467}{8541}Bez �adnych wie�ci min�o 13 miesi�cy.
{8570}{8641}I nie mam sposobu |by skontaktowa� si� z Vargasem.
{8717}{8770}Domy�la si� pan, |dlaczego pa�ski syn wyjecha�?
{8863}{8925}Musi pan zrozumie�, panie Kline,
{8934}{9043}�e Main jest najwi�kszym| koncernem farmaceutycznym na �wiecie.
{9075}{9147}Stworzy�em to imperium od podstaw.
{9174}{9236}Tylko si�� woli.
{9278}{9377}By� mo�e by�em zbyt surowy| dla swojego syna.
{9425}{9483}Odk�d sko�czy� 10 lat,
{9500}{9582}widywa�em go tylko tam,
{9598}{9646}gdzie pan teraz siedzi.
{9687}{9738}Prosz� go odnale��.
{9788}{9867}Ma pan woln� r�k�, panie Kline.
{9890}{9953}Prosz� wyda�, ile pan musi.
{9982}{10057}Lecz b�agam,| prosz� sprowadzi� tu mojego syna.
{10138}{10243}Kiedy i gdzie zacznie pan zbiera� informacje?
{10300}{10372}Mam inn� robot�,| ale sko�cz� j� za kilka dni.
{10522}{10607}My�l�, �e zajm� si� ni� zaraz potem |i zaczn� od momentu, w kt�rym porzuci� j� Vargas.
{10681}{10733}Bardzo dobrze, panie Kline.
{10764}{10797}Dzi�kuj�.
{12895}{12980}MINDANAO,| FILIPINY
{14226}{14408}Kto� przysi�g� mi, �e widzia� |jak trzej m�czy�ni zabili Shitao,
{14421}{14490}jakie� 7 miesi�cy temu.
{14533}{14663}Zawlekli jego cia�o do d�ungli |i tam je pochowali.
{14714}{14748}Za co go zabili?
{14766}{14851}Na pocz�tku Shitao utrzymywa� sierociniec
{14851}{14889}z pieni�dzy swojego ojca.
{14928}{15069}Potem, kt�rego� ranka, |zamkn�� si� w tym pokoju na 3 dni bez jedzenia.
{15097}{15148}Kiedy z niego wyszed�,
{15180}{15278}poszed� prosto do najbogatszych| g�rnik�w w okolicy,
{15289}{15350}prosz�c ich o datki.
{15850}{15907}Pewien cz�owiek,
{15946}{15989}nigdy nic nie da�.
{16010}{16041}Wi�c Shitao,
{16051}{16096}usiad� na ziemi,
{16104}{16164}naprzeciw jego domu
{16167}{16217}i m�wi�,
{16220}{16275}przez ca�e d�ugie godziny.
{16289}{16312}Ten cz�owiek,
{16327}{16377}wcale go nie przegania�.
{16410}{16473}Nie uderzy� go
{16476}{16523}i nic mu nie powiedzia�.
{16555}{16581}Potem...
{16604}{16633}Pewnej nocy,
{16652}{16696}zabi� go.
{20757}{20809}Potrzebuj� twojej rady, Vargas.
{20923}{20981}W drodze tutaj mia�em telefon.
{21009}{21051}Dzwoni� ojciec Shitao.
{21062}{21095}Co� mi powiedzia�.
{21132}{21181}Ma siostr�, kt�ra mieszka w Hong Kongu.
{21188}{21255}Poza Shitao,|to jedyna rodzina jaka mu pozosta�a.
{21279}{21327}Dwa dni temu,| by�a na grobie ich rodzic�w
{21328}{21363}i znalaz�a tam �wie�e kwiaty.
{21386}{21410}Zadzwoni�a do brata,
{21418}{21482}by zbeszta� go za to, |�e by� w Hong Kongu i do niej nie zadzwoni�.
{21524}{21582}Gdy powiedzia� jej, �e nie rusza� si� z L.A.,
{21624}{21709}z miejsca za�o�y�em,| �e to Shitao zostawi� te kwiaty na grobie.
{21764}{21850}- Postanowi� zostawi� jaki� dow�d.|- To samo powiedzia�em.
{21862}{21926}Ale chc� bym pojecha� do Hong Kongu| i to sprawdzi�.
{21976}{22053}Nie mam powod�w by w�tpi� w s�owa cz�owieka,| kt�ry powiedzia� mi,
{22054}{22115}�e widzia� Shitao,| zamordowanego przez trzech ludzi.
{22160}{22263}Lecz nie powiedzia�em nic| mojemu pracodawcy, bo...
{22336}{22411}Nie mia�em �adnego namacalnego| dowodu jego �mierci.
{22419}{22497}Wszystko wskazywa�o na to,| �e nie �yje, lecz...
{22525}{22566}Mia�em nadziej�,
{22662}{22731}�e wci�� �yje.
{22866}{22909}Na twoim miejscu...
{22969}{23010}Pojecha�bym do Hong Kongu.
{23086}{23114}Dzi�ki.
{23195}{23271}To zdj�cie, kt�re zrobi�em Shitao.
{23354}{23409}S�dz�, �e to najnowsze.
{23953}{24022}HONG KONG
{24796}{24886}Ocal mojego ch�opca.|B�agam, ocal go.
{25311}{25404}Ocal mojego ch�opca, prosz�!
{26032}{26067}Nic ci nie jest?
{26588}{26623}Cze��.
{26626}{26674}Szukam detektywa Ju Meng Zi.
{26684}{26726}Mog� zobaczy� tw�j dow�d?
{27559}{27628}Cze��, jak si� masz?
{27631}{27681}- Mi�o ci� widzie�.|- Ciebie r�wnie�.
{27687}{27727}Co si� dzieje?|Kto to by�?
{27730}{27785}Su Dongpo. Dupek.
{28216}{28263}Zabieram ci� dzi� na kolacj�.
{28309}{28362}Przepraszam, by�em w�ciek�y.
{28371}{28399}Nie ma sprawy.
{28410}{28440}Nikt nie narzeka�.
{28483}{28565}Szukasz faceta w Hong Kongu?
{28575}{28600}Tak.
{28651}{28691}Co o nim wiesz?
{28694}{28793}Mam imi�, wiek,| odciski palc�w i kilka zdj��.
{28978}{29031}Podaj mi praw� r�k�.
{29207}{29286}Chryste, poka� mi drug�.
{29356}{29384}Co ci si� sta�o?
{29426}{29456}Sam to sobie zrobi�e�?
{29546}{29620}Chod�, zabior� ci� do przychodni.
{29828}{29913}Mo�e zupe�nie si� zmieni� |od momentu zrobienia ostatniego zdj�cia.
{29928}{29956}Tak, mo�liwe.
{30177}{30298}Zobaczymy co komputery maj� do| powiedzenia o tym cz�owieku, ok?
{31186}{31222}/Dlaczego pokrywasz wszystko z�otem?
{31223}{31321}Odnawiam dom Pana.| On nadchodzi.
{31392}{31477}Sp�jrz, to ten wariat, |kt�ry pomaza� ca�e miasto z�ot� farb�.
{31539}{31621}Czy to Jezus? Chrystus?| Budda?
{31726}{31788}To specjalno�� serwowana| w tych stronach.
{31803}{31913}By uzyska� tak� wielko��,| ryba musia�a rosn�� przynajmniej 75 lat.
{31982}{32006}Spr�buj.
{32061}{32093}To ci� nie zabije.
{32133}{32164}No dalej.
{32175}{32198}Spr�buj.
{32529}{32615}- Bardzo dobre.|- Powiedz mi, dlaczego odszed�e� ze s�u�by?
{32815}{32881}Kazali mi chodzi� do psychiatry,| dlatego zrezygnowa�em.
{33098}{33137}Tylko dlatego, �e morderca...
{33287}{33325}By�...
{33386}{33432}Zabi� 24 osoby.
{33462}{33500}Uwa�a� si� za artyst�.
{33560}{33625}Robi� rze�by z cia� swoich ofiar.
{33678}{33717}O kurwa.
{33721}{33804}Go�� potrafi� przeprowadzi� sekcj� |swym ofiarom tak szybko, �e wci�� jeszcze �y�y.
{33879}{33908}Kiedy...
{34006}{34055}To naprawd� obrzydliwe.
{34075}{34133} Po sp�dzeniu 27 miesi�cy| nad t� spraw�...
{34142}{34185}My�l�, �e troch�...
{34229}{34280}Za bardzo sie z nim uto�samia�em.
{34418}{34486}To by� jedyny spos�b,| by przewidzie� jego kolejny krok.
{34537}{34606}Musia�em wi�c my�le� jak on,| �y� jak on i...
{34671}{34736}W rezultacie zosta�em lekko ska�ony.
{34833}{34871}Tak, ska�ony.
{35172}{35208}Z�apa�e� go?
{35243}{35282}Tak, z�apa�em.| To by�o proste.
{35296}{35326}Proste?
{35347}{35390}Tak, proste.
{35459}{35497}Bo...
{35554}{35607}By� got�w na to,| by go z�apa�.
{35663}{35715}Wielu facet�w pracowa�o| nad t� spraw�, ale...
{35722}{35746}Wybra� mnie.
{35776}{35809}Wybra� ciebie.
{35841}{35891}Zadzwoni� do mnie o 4 nad ranem.
{35934}{35978}Kaza� mi przyjecha�,| wi�c pojecha�em.
{35997}{36037}Pojecha�e� tam sam?
{36232}{36319}Pojecha�em tam sam i zabi�em go.
{37128}{37179}Wiem, co sobie my�lisz.
{37405}{37497}Je�li spr�bujesz, pomog� ci.
{37675}{37747}Wiem, �e mog� zawsze| na tobie polega�.
{37813}{37860}Ale poradz� sobie bez ciebie.
{38196}{38246}Wszyscy...
{38261}{38316}M�wi� o tym gliniarzu.
{38339}{38378}Tym Ju Meng Zi.
{38400}{38426}A ty?
{38507}{38534}S�dzisz...
{38576}{38633}�e mo�e utrudni� nam �ycie?
{38640}{38695}Masz m�j szacunek i zaufanie.
{38732}{38770}Czekam tylko a�...
{38773}{38835}Dasz mi co�, co przebije reszt�.
{38853}{38893}Tych, kt�rzy dot�d| wcale ci� nie poznali.
{39375}{39421}To prezent dla twojej �ony.
{39467}{39510}Wiem, �e uwielbia kraby.
{39539}{39581}To pierwsze z tego sezonu.
{39743}{39775}Obiecuj� ci, �e...
{39802}{39854}Ju Meng Zi nie spr�buje ich w tym roku.
{39938}{39974}Ta decyzja...
{39986}{40027}Wszystkich zadowoli.
{40058}{40088}M�dra decyzja.
{40315}{40345}Pi�ciogwiazdkowy.
{40412}{40447}Dla kogo pracujesz?
{40474}{40523}Dla najwi�kszej na �wiecie| firmy farmaceutycznej.
{40584}{40648}Mam woln� r�k�.|�adnych limit�w got�wki.
{40756}{40792}Na twoim miejscu...
{40798}{40856}Nie �pieszy�bym si�,| by znale�� tego faceta.
{40926}{40996}Nigdy nie spa�em |w pi�ciogwiazdkowym hotelu.
{41303}{41368}Mifu, jak leci?
{41413}{41516}Wydajesz si� zestresowany.|Sp�uka�e� si� w kasynie?
{41598}{41680}Musz� si� od�wie�y�.|Nie masz nic przeciwko?
{41683}{41758}Tylko bez ha�asu.|B�d� cicho.
{41761}{41792}Lili �pi.
{42047}{42081}Zatrzyma�em go przy sobie,
{42084}{42124}z szacunku dla jego wujka.
{42153}{42175}Nie powinienem by�.
{42195}{42224}Jest narwany.
{43310}{43331}Mifu?
{44109}{44177}Co zamierzasz, Mifu?|Nie chcesz...
{44325}{44378}Chcia�em tylko och�on��!
{44487}{44570}W�� kas� do tej torby.
{44761}{44804}Su Dongpo mieszka w okolicy.
{44821}{44885}Przejedziemy w pobli�u,| sprawdzimy czy wci�� nie �pi.
{44962}{45021}To by�a chyba ta ulica.
{46372}{46402}Nie �yje.
{46574}{46611}Jestem trupem.
{46659}{46692}Jestem trupem.
{46717}{46756}Su Dongpo mnie zabije.
{46777}{46800}Co?
{46832}{46870}On strzeli� pierwszy!
{47788}{47905}Je�li umr� z otwartymi oczami...
{47994}{48050}Zamkniesz mi je?
{48123}{48198}Nie, nie, nie...
{53153}{53172}Dzi�kuj�.
{53506}{53527}Hej.
{53578}{53629}Kto� zadzwoni� do nas z tego telefonu.
{53643}{53712}I wci�� nie mamy �ladu w��cz�gi,| kt�ry mies...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin