TECHNIKI MEMBRANOWE WYKŁAD Prochaska cz.2.pdf

(124 KB) Pobierz
TECHNIKI MEMBRANOWE WYK£AD C.D.
TECHNIKI MEMBRANOWE
(WYKŁADY C.D. prof. dr hab. inŜ. K. Prochaska)
Techniki membranowe – techniki separacji, rozdziału.
Wszystko, co nas otacza jest mieszaniną.
Podział:
- separacja gazów
- separacja zawiesin (zawarte w r-rach pyły, bakterie, wirusy, grzyby)
- wydzielanie minerałów ze źródła naturalnego pochodzenia
- separacja układów emulsyjnych.
Mamy róŜne techniki rozdziałów, ale maja one określony zakres działania.
Inaczej jest w przypadku technik membranowych. Są uniwersalne. DuŜy zakres stosowalności. Techniki
membranowe: odwrócona osmoza, nanofiltracja, ultrafiltracja, mikrofiltracja. Cząstki są zbudowane z
cząsteczek. W µ m mówimy o cząstkach, dalej o cząsteczkach. Podstawa procesów membranowych to
membrana.
Kryteria podziału:
- wielkość separowanych cząstek
techniki i róŜnice
zw. separowany
wielkość cząstek
mikrofiltracja
1 -0,1µm (cząstki)
pyły węglowe
dymy papierosowe
pigmenty malarskie
bakterie
1-100µm
0,01-1µm
0,01-6µm
1-3µ m
ultrafiltracja
100-1nm
masa cząsteczkowa separowanych
zw.
1000000-10000
koloidy
proteiny
wirusy
endotoksyny (pyrogeny) albuminy
5-4000nm
20-90nm
4-60 nm
2-80 nm
~
techniki dyfuzyjne
reakcje prądowe i termiczne
1 -
masa cząst.
1000
~
sacharoza
laktoza
glukoza
H 2 O
CH 4
O 2
N 2
H 2
8-20 Å
2,7Å
4,4Å
3,46Å
3,64Å
2,32Å
¸
2
10Å
~>
1nm
Klasyfikacja procesów membranowych wg rodzaju siły napędowej wywołującej transport substancji
przez membranę.
Siłą napędową moŜe być:
*
róŜnica ciśnienia (membrany porowate)
- mikrofiltracja
- ultrafiltracja
- nanofiltracja
- odwrócona osmoza
- piezodializa
*
róŜnica stęŜeń (aktywności)
- perwaporacja
- separacja gazów
- dializa
- membrany ciekłe
- membrany katalityczne
*
róŜnica temperatur
- termoosmoza
- destylacja gazów
*
róŜnica potencjału elektrycznego
- elektroliza
- membrany bi i tri polarne
- elektroosmoza
7nm
295531219.008.png 295531219.009.png 295531219.010.png 295531219.011.png
Składniki o róŜnej temp. róŜnią się potencjałem chemicznym:
µ i = µ 0 + RTlna
Moduł membranowy – techniczny układ membran pozwalający na zwiększenie wydajności procesu.
membranowe o przekroju kołowym
Membrana jest uformowana w przekroju w kształcie miski, w zaleŜności od ø dzielimy je na moduły:
- rurowe
- kapilarne
- typu hollow-fibers.
Schemat modułu rurowego:
- zasilanie
- permeat
- membrana
- tkanina drenaŜowa
- rura nośna perforowana
- rura zbiorcza permeatu
- koncentrat
System cross-flow.
Moduł rurowy ma swoje nieprzekraczalne parametry:
- ciśnienie
- gęstość upakowania (stosunek powierzchni membrany do objętości modułu)
Moduły kapilarne:
- ø = 0,5-6mm
- zasilanie wewnątrz rurek samonośne
Zalety:
- większa ρ upakowania
- tańsze wytwarzanie
Wady:
- na ogół laminarny przepływ (gorsza wymiana masy)
- mała odporność na ciśnienie
Jest to membrana asymetryczna – wewnątrz jest warstwa aktywna.
Hollow-fibers (85-100µm)
Na zewnątrz warstwa porowata, wewnątrz cienka powłoka 0,1-1µ m.
Moduł z włóknami
pustymi
Moduł kapilarny
Moduł rurowy
Warstwa aktywna
ø wewnętrzna
ø zewnętrzna
40-500µm
80-800µm
500-6000µm
800-7000µm
6-24mm
7-25mm
Gęstość upakowania
<
1000 m 2 /m 3
<
1000 m 2 /m 3
<
80 m 2 /m 3
Dopuszczalne ciśnienie
robocze
10MPa na zewnątrz
1,5MPa wewnątrz
1MPa wewnątrz
8MPa wewnątrz
Dziedziny zastosowania
RO, GP
UF, GP, PV, MF
RO, UF, MF
Membrany nieorganiczne są bardziej trwałe i mają większą odporność termiczną i chemiczną.
Membrany porowate mają fizyczne otworki. Nie moŜe ona mieć przypadkowej porowatości. Rozkład porów
powinien być powtarzalny.
Membrany nieporowate (lite) – rozdział odbywa się nie na zasadzie efektu sitowego, tylko na drodze
rozpuszczania i dyfuzji.
Membrany jonowymienne – przez anionowymienną przechodzą kationy.
Moduły:
*
295531219.001.png 295531219.002.png 295531219.003.png 295531219.004.png 295531219.005.png
Asymetryczne i symetryczne – membrany kompozytowe. ZróŜnicowana struktura wewnętrzna.
Symetryczna – jej wł. nie ulegają zmianie w kierunku
^
.
do powierzchni występują zmiany strumienia bądź materiałowe: integralnie
asymetryczna (I) i asymetryczna złoŜona (II).
RóŜnice we warstwach górnych I i II.
Asymetryczna – lepsze parametry transportu masy.
(II) – polimer tworzący warstwę aktywną jest drogi, dlatego dolną warstwę moŜna zrobić z innego materiału.
Dolna warstwa – warstwa nośna porowata.
Te 2 warstwy moŜna zgrzać, zastosować klej, procesy te mają wady.
(I) składa się z 1 rodzaju - warstwa górna i dolna.
^
Budowa membrany kompozytowej:
- warstwa ochronna
- ultra cienka warstwa rozdzielająca
- warstwa nośna
- podłoŜe polisulfonowe
- włóknina poliestrowa
Technika membranowa musi być:
- wydajna
- selektywna
- uzasadniona ekonomicznie
Moduły płaskie:
- płytowo-rurowy
- spiralny
- poduszkowe
Pracujemy w systemie cross-flow 3 króćce.
- odstępnik
- membrana
- płyta nośna
- membrana
- odstępnik
Zaleta: ramę moŜemy wyjąć w przypadku zapchania.
Kryteria doboru modułów:
- warunek ekonomiczny, niskie koszty produkcji
- dobry, równomierny dopływ fazy zasilającej na pow. membr.
- stabilność termiczna, chemiczna, mechaniczna
- duŜa ρ upakowania – stosunek powierzchni czynnej membrany do obj. modułu
- optymalna geometria i sposób prowadzenia strumienia
- moŜliwość dogodnego czyszczenia
- tanie i wygodne metody wymiany membran
- małe straty ciśnienia
Na potrzeby technologii wybieramy optymalny wariant pracy.
Moduł – techniczny układ membran mający na celu zwiększenie wydajności procesu.
Moduły układamy w pewnej sekwencji w tzw. stopnie membranowe. Mogą mieć one róŜne konfiguracje:
- stopień szeregowy (szeregowy układ modułów). Faza zasilająca jest kierowana na I stopień.
3 króćce. Na poszczególnych stopniach następuje separacja. Tych modułów moŜe być kilka. Na kolejnych
etapach następuje zatęŜenie (↑ρ i µ).
Pompy na kolejnych stopniach pracują z większym wydatkiem. KaŜdy z tych stopni pracuje z inną membraną.
Moduły są wyposaŜone w membrany z coraz mniejszymi porami (np. ultrafiltracja).
- układ ׀׀ – membrany są takie same, spełniają taką samą rolę.
- o strukturze choinkowej – faza zasilająca na danym stopniu choinki → połączenie 2 powyŜszych układów
- układ modułów z obiegami recyrkulacyjnymi – rozwiązanie pośrednie (częściowe zasilanie wstępnym
strumieniem zasilającym na kaŜdym stopniu)
- kaskada – stopień modułów 1 po 2-gim
Asymetryczna – w kierunku
Budowa stopnia membranowego ma wpływ na wydajność i selektywność procesu membranowego.
Mechanizm transportu masy.
Ze wzgl. na membrany nieporowate i porowate – modelowanie (zakładanie warunków procesu).
Transport przez membrany nieporowate.
W membranach gęstych pory jawne nie występują a przepuszczalność penetratna przez membranę zaleŜy od
jego rozpuszczalności w materiale membrany oraz szybkości dyfuzji przez membranę. Przyjmuje się ponadto, Ŝe
desorpcja penetratna po stronie odbierającej jest procesem na tyle szybkim, iŜ nie wpływa na ogólną separację
i transport.
Etap sorpcji i dyfuzji są podobnego rzędu w czasie.
Desorpcja – jest najszybszym etapem.
Suma czasów sorpcji i dyfuzji decyduje o szybkości transportu masy.
Proces transportu masy przez membranę nieporowatą – to proces dyfuzyjno-rozpuszczalnościowy.
Model kanalikowy.
Równania końcowe tych 2 modeli maja taką samą postać.
RóŜnica tkwi w początkowych załoŜeniach teoretycznych.
Kanaliki są wielkości molekularnej.
W modelu d-r – ciśnienie po obu stronach membrany jest takie samo. Zmianie ulega współczynnik aktywności
stęŜeniowej.
W modelu kanalikowym:
Zakładamy, Ŝe ciśnienie ulega zmianie wewnątrz modułu współczynnik aktywności stęŜeniowej pozostaje taki
sam.
1 zało Ŝ enie wspólne:
Potencjał chemiczny jest większy po 1 stronie membrany (ten potencjał jest inaczej generowany).
Membrana traktowana jest jako kontinuum. Na granicach faz powierzchnia membrany/nadawa lub permeat
panuje równanie chemiczne w odniesieniu do poj. skł.
Pomija się oddziaływania pomiędzy strumieniami permeujacymi skł.
strumień = stęŜenie
ruchliwość
siła napędowa
· ·
separowany gradient potencjału z matematycznego punktu
komponent widzenia jest (-)/zmiana potencjału chemicznego.
MoŜe wynikać ze zmiany temp., ciśnienia cząst.,
zmiany potencjałów elektrochem.
D = b
RT
D – współczynnik dyfuzji
·
·
2 składniki mogą charakteryzować się podobną siłą napędową. Gdy otrzymamy róŜne n, to o wyniku decydują
ck, bk. Parametry te decydują o selektywności procesu (ich iloczyn).
Transport przez membrany porowate (ø pory, grubość membrany H, d k ap – parametry te występują w warstwie
naskórka). Dzięki nim moŜemy obliczyć prędkość liniową:
×
×
×
295531219.006.png 295531219.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin