Roshi Kodo Sawaki - Do Ciebie - Powiedzenia Zen.pdf

(1099 KB) Pobierz
Do Ciebie. Powiedzenia Zen
Dociebie
PowiedzeniaZen
Roshi Kodo Sawaki
Tłumaczenie z angielskiego: Doko Bukała
Redakcja j¦zykowa: Katarzyna Misiak, Gabriela Bukała
Tłumaczenie na angielski: Muho Noelke i Jesse Haasch.
Tytuł oryginału japo«skiego: „Zen ni kike. Sawaki Kodo Roshi no kotoba”
Opracowanie: Shusoku Kushiya
654696567.001.png
Spis tre±ci
Przedmowa
3
I
5
Do Ciebie, który nie mo»e przesta¢ si¦ martwi¢, jak go widz¡ inni
6
Do Ciebie, który my±li, »e jest co± specjalnego w pod¡»aniu za tym, co robi
wi¦kszo±¢
12
Do Ciebie, który jest całkowicie wyczerpany walk¡ ze swoim mał»onkiem 15
Do Ciebie, który wła±nie zacz¡ł si¦ zamartwia¢ »yciem
19
Do Ciebie, którego »ycie kr¦ci si¦ tylko wokół pieni¦dzy i jeszcze wi¦kszej
ilo±ci pieni¦dzy
24
Do Ciebie, który uwa»a premiera za kogo± wyj¡tkowego
27
Do Ciebie, który chciałby zostawi¢ swoich rywali w tyle
33
Do ciebie, który płacze, poniewa» kto± go wyprzedza
35
Do Ciebie, który chciałby rzuci¢ szefowi wymówieniem w twarz
37
II
40
Do Ciebie, który chce rozpocz¡¢ praktyk¦ zazen
41
Do Ciebie, który chce wzmocni¢ swoje hara poprzez zazen
48
Do Ciebie, który jest ciekaw czy zazen czemu± słu»y
52
Do Ciebie, który twierdzi, »e poprzez zazen osi¡gn¡ł lepszy stan umysłu 57
Do Ciebie, który robi wszystko, aby osi¡gn¡¢ o±wiecenie
60
Do Ciebie, który obnosi si¦ ze swoim o±wieceniem
66
III
71
Do Ciebie, który jest pod wra»eniem post¦pu nauki i kultury
72
Do Ciebie, któremu nie układa si¦ z innymi
75
Do Ciebie, który cały czas narzeka, »e nie ma czasu
79
1
Do Ciebie, który spadł z drabiny wiod¡cej do sukcesu
81
Do Ciebie, który lubi słucha¢ historii o duchach
83
Do Ciebie, który szuka wi¦cej miło±ci, pieni¦dzy i sławy
86
Do Ciebie, który szuka troch¦ wi¦cej szcz¦±cia
90
Do Ciebie, który twierdzi, »e lekarzom i buddyjskim mnichom dobrze si¦
powodzi
96
Do Ciebie, który twierdzi, »e buddyjscy mnisi prowadz¡ łatwy interes
100
IV
104
Do Ciebie, który chce troch¦ postudiowa¢ buddyzm, aby ulepszy¢ siebie 105
Do Ciebie, który chciałby usłysze¢ co± inspiruj¡cego na temat buddyzmu 108
Do Ciebie, który naiwnie zaczyna zastanawia¢ si¦ nad swoim prawdziwym
ja
111
Do Ciebie, który uwa»a buddyzm za najwspanialsz¡ ide¦ w dziejach ludz-
ko±ci
115
Do Ciebie, który jest zadowolony, kiedy kto± komplementuje gł¦bi¦ jego
wiary
120
Do Ciebie, który twierdzi, »e Shobogenzo jest trudne do zrozumienia
123
Do Ciebie, który twierdzi, »e buddyzm nie ma nic wspólnego z nim samym129
Do Ciebie, który twierdzi, »e jego ciało, takie jakie jest, ju» jest Buddh¡ 134
Do Ciebie, który ma niespokojny umysł i próbuje z całych sił osi¡gn¡¢
spokój umysłu
138
Do Ciebie, który szuka ostatecznej drogi »ycia, nauczanej w Zen
142
Krótka historia »ycia Roshiego Sawaki
147
2
Przedmowa
Roshi Kosho Uchiyama
Zostałem wy±wi¦cony na mnicha 8 grudnia 1941
roku, w tym samym dniu, w którym wybuchła wojna
pomi¦dzy Japoni¡ a Ameryk¡. Nast¦pnie pod¡»ałem
za Roshim Sawaki dokładnie przez 24 lata a» do jego
±mierci 21 grudnia 1965 roku. Mój nauczyciel nie miał
stałego miejsca zamieszkania, lecz cały czas podró-
»ował. Jednak»e, ka»dego miesi¡ca sp¦dzał w Antaiji
około tygodnia prowadz¡c sesshin, pocz¡tkowo przez
pi¦¢, a potem przez trzy dni. W czasie tych sesshin wy-
głaszał mowy Dharmy, a ja zapisywałem zdania, które
wydawały mi si¦ szczególnie wa»nym wyrazem Dhar-
my. Wraz z upływem lat ilo±¢ tych zapisków urosła do
ogromnych rozmiarów. Poniewa» byłoby marnotraw-
stwem, aby te notatki pozostały jedynie w moich note-
sach, zacz¡łem je co miesi¡c publikowa¢ w periodyku
zatytułowanym Hensho wydawanym przez ±wi¡tyni¦
Myogenji z Nagoya. Wiele z tych powiedze« Roshiego
Sawaki pojawiło si¦ tam drukiem po raz pierwszy.
Wiele lat po ±mierci Roshiego inny wydawca zain-
teresował si¦ wznowieniem tych artykułów i takie te» było moje »yczenie.
Jednak»e mój podeszły wiek zmusił mnie do zrezygnowania z zadania przeorganizo-
wania i opublikowania tego ogromnego zbioru fragmentów. Przekazałem wi¦c t¡ prac¦
Shusoku Kushiya, który jest moim uczniem od siedemnastu lat i obecnie opiekuje si¦
mn¡ dzie« i noc, tak jak ja zajmowałem si¦ Roshim Sawaki. Shusoku był zachwycony
tym zadaniem i zagł¦bił si¦ w powiedzenia Roshiego Sawaki, nauczyciela jego własnego
nauczyciela.
W sposobie zaaran»owania tych fragmentów czytelnik odnajdzie młodzie«czego, no-
woczesnego ducha Shusoku. Posortował on fragmenty w rozdziały zaczynaj¡ce si¦ od „Do
Ciebie, który. . . ”. Dzi¦ki temu czytelnik mo»e lepiej zorientowa¢ si¦ w zawarto±ci ksi¡»ki
i otworzy¢ j¡ na rozdziale, który jest akurat najbardziej adekwatny w danej chwili. W ten
sposób czytelnik mo»e stopniowo zainteresowa¢ si¦ innymi rozdziałami, poszerzaj¡c i po-
gł¦biaj¡c krok za krokiem rozumienie nauk Roshiego Sawaki.
Bardzo jestem zadowolony z tego podej±cia. Ka»dy z cytatów ma fascynuj¡c¡ sił¦,
która zostałaby zmarnowana, gdyby fragmenty były jedynie uło»one jeden za drugim
w sposób przypadkowy. Zgubiłby si¦ w ten sposób punkt skupienia. aden z tych cytatów
nie zasługuje na to, aby go szybko przeczyta¢ i zapomnie¢ o nim, poniewa» wszystkie
dotycz¡ nas samych. Ich gł¦bsze znaczenie jest odkrywane dopiero, kiedy damy sobie czas
3
654696567.002.png
na prze»ucie i przetrawienie ich w spokoju i „zobaczenie umysłu w ±wietle staro»ytnych
nauk”.
Mam nadziej¦, »e słowa mojego nauczyciela przenikn¡ ciało i ko±ci staj¡c si¦ cz¦±ci¡
was samych, poniewa» ta ksi¡»ka reprezentuje »ywe nauczanie Roshiego Sawaki. Mam
nadziej¦, »e słowo pisane oddaje ciepło nieodł¡cznie zwi¡zane z tymi »ywymi naukami.
Poprzez fakt, »e mój ucze« Kushiya jako cz¦±¢ swojej własnej praktyki przedstawił te
aforyzmy w tak ±wie»y i młodzie«czy sposób, tu i teraz jednocz¡ si¦ trzy pokolenia na-
uczycieli i uczniów. Jestem pewien, »e Roshi Sawaki byłby bardzo zadowolony z takiego
rezultatu.
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin