JAK ZALOZYC STOWARZYSZENIE.pdf

(207 KB) Pobierz
3wNowa-Jak zalozyc stow-ok.indd
JAK ZAŁOŻYĆ
STOWARZYSZENIE?
Autorki: Zespół Informatorium
3w* 005, stan prawny 15.03.2007
I. WSTĘP
3
II. CO TO JEST STOWARZYSZENIE, DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
4
1. Co to jest stowarzyszenie?
4
2. Kto może tworzyć stowarzyszenia?
5
3. Jakie są rodzaje stowarzyszeń?
5
© Stowarzyszenie Klon/Jawor
Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za
zgodą właścicieli praw autorskich.
4. Co to jest stowarzyszenie zwykłe?
6
5. Co to jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
8
6. Co założyć – stowarzyszenie czy fundację?
9
Autorki:
Zespół Informatorium (Renata Niecikowska, Monika Chrzczonowicz, Aneta Krawczyk,
Lena Kosowska, Beata Kwiatkowska)
III. ETAPY REJESTRACJI STOWARZYSZENIA W KRS
12
1. Statut stowarzyszenia
12
2. Zebranie założycielskie – przygotowanie, przebieg
iniezbędne uchwały
Redakcja:
Renata Niecikowska
13
3. Złożenie wniosku o rejestrację w KRS
17
4. Z czego składa się wniosek o rejestrację?
19
Niniejsza publikacja powstała z zachowaniem wszelkiej staranności o rzetelność, jednak wydawca
nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad zamieszczonych w broszurze lub
posłużenia się wzorami udostępnionych dokumentów.
5. Czy płaci się za wpis stowarzyszenia do KRS?
21
6. Ile czasu ma sąd na rejestrację?
22
IV. ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA I JEGO REJESTRACJA
23
1. Co to jest oddział? Jakie są rodzaje oddziałów?
23
2. Jak powstaje oddział stowarzyszenia?
24
Broszura powstała dzięki wsparciu nansowemu:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
3. Jak rejestruje się oddział?
24
V. ODWOŁANIA I ODMOWA REJESTRACJI STOWARZYSZENIA
26
1. Jak, do kogo i kiedy można odwoływać się?
26
2. Co może być przyczyną odmowy rejestracji?
27
VI. NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
(REGON, KONTO, NIP)
Unia Europejska w ramach Programu Środki Przejściowe 2004
28
VII. WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA REJESTRACJĘ
30
Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy nansowej Unii Europejskiej. Za treść tego
dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Klon/Jawor, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w
żadnym razie o cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
VIII. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA STOWARZYSZENIA
31
ISBN 83-60337-41-1
978-83-60337-41-7
Warszawa, 2007
10844522.004.png 10844522.005.png 10844522.006.png
3w*: JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?
3w*, stan prawny 15.03.2007
PODSTAWA PRAWNA:
I. WSTĘP
• Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie tego, co to jest stowarzyszenie,
jakie może mieć formy oraz przedstawienie podstawowych formalności związa-
nych z jego zakładaniem, a szczególnie rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (KRS). Może zdarzyć się, że Czytelnicy nie znajdą w tekście odpowiedzi na
niektóre pytania, które staną przed nimi w trakcie zakładania własnego stowarzy-
szenia – pytania, które mogą wyniknąć, np. ze specyficznego charakteru tworzo-
nego stowarzyszenia. Jednak w tak krótkiej publikacji nie można omówić wszyst-
kich problemów. Dlatego zachęcamy do sięgnięcia także do innych, istniejących
już opracowań, w tym do broszur z serii 3w* („Warto Wiedzieć Więcej”), których
tytuły podajemy w treści niniejszego opracowania. Wiele przydatnych i aktual-
nych informacji można też znaleźć w serwisie www.poradnik.ngo.pl w portalu
organizacji pozarządowych www.ngo.pl.
• Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności sto-
warzyszeń jest Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Koniecz-
nie zapoznajmy się z nią przed rozpoczęciem działalności społecznej i przystąpie-
niem do zakładania stowarzyszenia. W broszurze odwołujemy się do artykułów
pochodzących z tej właśnie ustawy. Jeśli opisywane przepisy wynikają z innych
ustaw podajemy nazwę tych aktów (przy wymienionym artykule).
• Ustawa z dn. 14 grudnia 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)
2
3
10844522.007.png
3w*: JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?
3w*, stan prawny 15.03.2007
II. CO TO JEST STOWARZYSZENIE, DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
II. CO TO JEST STOWARZYSZENIE,
DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
Prawo to może być ograniczone, jeśli w grę wchodzi m.in. ochrona praw i wolności
innych osób (np. ktoś został zmuszony do wstąpienia do stowarzyszenia). Zakaza-
ne jest również tworzenie stowarzyszeń „przyjmujących zasadę bezwzględnego
posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia” (art. 6 ust. 1).
1. Co to jest stowarzyszenie?
Co jest potrzebne, aby dojść do stowarzyszenia, od czego trzeba zacząć? Motorem
działania stowarzyszenia są ludzie (członkowie). Często jest to grupa przyjaciół,
którzy postanowili „coś” razem zrobić (np. zorganizować konkurs recytatorski),
bądź też osoby, którym „coś” przeszkadza i chcą to zmienić (np. wesprzeć osoby
niepełnosprawne czy pomóc bezdomnym zwierzętom z okolic).
2. Kto może tworzyć stowarzyszenia?
Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czyn-
ności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) i nie
są pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1).
Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgo-
dę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać z bier-
nego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 lat,
mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może należeć do stowa-
rzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie
zarządu tego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych.
Na początku można prowadzić działalność społeczną jako grupa nieformalna .
Np. może to być kilku miłośników filmu animowanego, którzy organizują mały,
otwarty pokaz filmów animowanych i okazuje się on sukcesem. Powstaje pomysł,
by rozwinąć tę działalność, zwłaszcza, że na pokazie zjawili się inni entuzjaści tej
dziedziny. I to może być już tylko krok od sformalizowania tej działalności, ponie-
waż łatwiej jest prowadzić pewne działania (np. zbierać pieniądze na zorganizo-
wanie kolejnego przeglądu filmów) jako zarejestrowane stowarzyszenie.
Cudzoziemiec, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, może wstą-
pić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemiec,
mający miejsce zamieszkania w naszym kraju, może tworzyć stowarzyszenia zgod-
nie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich (art. 4).
* Stowarzyszenie to grupa ludzi skupionych
wokół wspólnego celu, wspólnej idei.
* Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym
Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:
dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobro-
wolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może
nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych
i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego
składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich
co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to
stowarzyszenie zwykłe),
niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przy-
sparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić mająt-
ku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.
stowarzyszenia (art. 10 ust. 3). Ustawa nie określa
jednak szczegółowo, na czym polega „bycie członkiem
wspierającym stowarzyszenia” – powinien to
regulować statut.
3. Jakie są rodzaje stowarzyszeń?
W uproszczeniu stowarzyszenia można podzielić na:
• stowarzyszenia zwykłe,
• stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
• związki stowarzyszeń,
• kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które dzia-
łają na podstawie odrębnej ustawy.
Polskie ustawodawstwo gwarantuje równe, „bez względu na przekonania, pra-
wo czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych po-
glądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań” (preambuła ustawy Pra-
wo o stowarzyszeniach).
O stowarzyszeniach zwykłych i zarejestrowanych w KRS piszemy w dalszej czę-
ści opracowania.
4
5
10844522.001.png
3w*: JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?
3w*, stan prawny 15.03.2007
II. CO TO JEST STOWARZYSZENIE, DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
Związek stowarzyszeń
Stowarzyszenia mogą tworzyć związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, cza-
sem nazywane federacjami. Aby taki związek powstał muszą się zebrać przynaj-
mniej 3 stowarzyszenia. Związek wspólnie z tymi 3 stowarzyszeniami mogą two-
rzyć jeszcze inne osoby prawne, które nie mają celów zarobkowych (np. fundacje).
Nie jest możliwe stworzenie związku/federacji tylko przez fundacje.
Inne osoby prawne, które mają cele zarobkowe (np. spółka), mogą być jedynie
członkiem wspierającym w związku stowarzyszeń (oznacza to, że nie mają czyn-
nego i biernego prawa wyborczego, czyli nie mogą być wybierani do zarządu oraz
nie mogą innych wybierać do zarządu).
Związek stowarzyszeń rejestruje się w KRS podobnie jak stowarzyszenie i pod-
lega takim samym przepisom. Więcej o związkach stowarzyszeń w broszurze
z serii 3w* (“Warto Wiedzieć Więcej”): „Budowanie federacji organizacji poza-
rządowych”.
Stowarzyszenie zwykłe (art. 40-43) mogą utworzyć co najmniej 3 oso-
by (muszą one spełniać te same kryteria, co członkowie stowarzysze-
nia zarejestrowanego, o czym piszemy w rozdziale III):
• Uchwalają one nazwę, cel, określają regulamin działalności (pełni
taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym), teren dzia-
łania i siedzibę oraz wybierają swojego przedstawiciela, który będzie
reprezentował stowarzyszenie.
• Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do or-
ganu nadzorującego – zwykle jest to wydział spraw obywatelskich
w starostwie powiatowym, właściwym ze względu na przyszłą sie-
dzibę. O to, jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać wpis do ewi-
dencji stowarzyszeń u starosty, najlepiej zapytać we właściwym dla
siedziby organizacji starostwie.
Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia
Klub sportowy jest „podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i za-
dania kultury fizycznej”. Cele te zostały sformułowane w ustawie o kulturze fi-
zycznej jako „dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich
obywateli”, a realizowane są poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ru-
chową, rehabilitację ruchową.
Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność, jeśli w ciągu 30 dni od
dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia starostwo powiatowe
nie zakaże jego działalności (np. z powodu niezgodności regulaminu z prze-
pisami prawa).
Utworzenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż rejestracja stowarzysze-
nia w KRS, ale powstałe stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości po-
dejmowania czynności prawnych. Mówiąc językiem prawnym – stowarzyszenie
zwykłe nie jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (nie
ma zdolności prawnej) oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. W prakty-
ce oznacza to, że np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji, czy o wyko-
naniu zadania publicznego lub innej usługi.
Kluby sportowe, działające jako stowarzyszenia, rejestrują się:
• u starosty właściwego ze względu na siedzibę tych klubów ( jeśli
nie prowadzą działalności gospodarczej)
• lub w Krajowym Rejestrze Sądowym ( jeśli prowadzą działalność
gospodarczą).
Stowarzyszenie zwykłe nie ma wielu uprawnień, jakie przysługują sto-
warzyszeniu zarejestrowanemu – nie może (art. 42):
• powoływać swoich oddziałów terenowych,
• łączyć się w związki stowarzyszeń,
• zrzeszać osób prawnych,
• prowadzić działalności gospodarczej,
• przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, ko-
rzystać z ofiarności publicznej.
Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Jego
członkami mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowski klub sportowy
działa na zasadach przewidzianych w ustawie prawo o stowarzyszeniach, ale nie
dotyczą go przepisy o rejestracji. Uzyskuje on osobowość prawną w momencie
wpisania do ewidencji starosty właściwego ze wzglądu na siedzibę klubu.
4. Co to jest stowarzyszenie zwykłe?
* Stowarzyszeniezwykłe jest określane jako
Jedynymi dozwolonymi przez prawo przychodami stowarzyszeń zwykłych są
składki członkowskie.
„uproszczonaformuła stowarzyszenia”. Nie ma ono
osobowości prawnej. Realizuje cel społeczny, w oparciu
o uchwalony regulamin.
Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, ale jest organizacją spo-
łeczną i w związku z tym ma zdolność sądową . Oznacza to, że może występować
przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swo-
im regulaminie (art. 64 k.p.c.).
6
7
10844522.002.png
3w*: JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?
3w*, stan prawny 15.03.2007
II. CO TO JEST STOWARZYSZENIE, DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
Nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi, tak jak nad stowarzyszeniami zareje-
strowanymi, pełni starosta (lub prezydent miasta, jeśli stowarzyszenie ma sie-
dzibę w mieście na prawach powiatu).
• możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania (nie tylko ze
składek członkowskich, ale także np. dotacji), możliwość prowadze-
nia działalności gospodarczej.
Obowiązki stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON i NIP, konto bankowe. Infor-
macje o tych formalnościach znajdują się w rozdziale VI broszury.
Polskie przepisy, na tle uregulowań krajów Unii Europejskiej, są dość wymagają-
ce w odniesieniu do liczby członków założycieli stowarzyszenia. We Francji do za-
łożenia stowarzyszenia wystarczą dwie osoby, podobnie w Holandii, a w Niem-
czech potrzebnych jest siedem osób.
Stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić taką samą księgowość jak stowarzysze-
nia, które są zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzą działalności gospodarczej.
Wynika to z ustawy o rachunkowości, która – podobnie jak ustawa podatkowa –
nie wyłącza z obowiązków księgowych stowarzyszeń zwykłych. To samo dotyczy
sprawozdawczości. Stowarzyszenia zwykłe muszą sporządzić roczne sprawozda-
nie finansowe, zgodne z rozporządzeniem ministra finansów o szczególnych za-
sadach rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej
i złożyć je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.
O tym, którą formę stowarzyszenia wybrać – decydują założyciele stowarzyszenia,
biorąc pod uwagę przede wszystkim to, czym i jak chcą się zajmować. Może okazać
się, że akurat w naszym przypadku warto pomyśleć o zarejestrowaniu stowarzysze-
nia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstanie i prowadzenie takiego stowarzy-
szenia wiąże się z większymi wymaganiami formalno-prawnymi (nie ominie nas
kilka wizyt w urzędach), ale także z większymi możliwościami działania.
O rejestracji stowarzyszenia w KRS krok po kroku czytaj w rozdziale III.
5. Co to jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji spo-
łecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 1 to kolejna forma prowadzenia działalno-
ści społecznej.
* Co daje rejestracja w KRS? Główną korzyścią płynącą
zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych
(art. 2 ust. 1). Swoją pracę opiera na działalności
społecznej swoich członków – z tym, że do pracy
w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników
(art. 2 ust. 3).
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może:
• przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzy-
stać z ofiarności publicznej,
• podejmować finansową współpracę z administracją publiczną
i biznesem,
• zawierać umowy na realizację zadań publicznych,
• prowadzić działalność gospodarczą,
• łączyć się w związki stowarzyszeń,
• zrzeszać osoby prawne,
• powoływać oddziały terenowe,
• ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
Podstawowe różnice między stowarzyszeniami zarejestrowanymi
w KRS i zwykłymi:
• do założenia stowarzyszenia zarejestrowanego potrzebnych jest co
najmniej 15 osób (w stowarzyszeniu zwykłym wystarczą 3 osoby),
• działalność w oparciu o statut,
• bardziej złożona struktura organizacyjna,
• bardziej zawiłe (i płatne) formalności rejestracyjne,
• osobowość prawna,
6. Co założyć – stowarzyszenie czy fundację?
To pytanie zadają sobie bardzo często osoby stające przed decyzją o sformalizo-
waniu swojej działalności społecznej. Nie da się powiedzieć, co jest lepsze, ale
można wskazać różnice pomiędzy stowarzyszeniem i fundacją, które mogą uła-
twić podjęcie decyzji.
1 KRS jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez sądy rejestrowe, czyli wydziały gospodarcze sądów re-
jonowych znajdujące się w 21 miastach, głównie wojewódzkich.
8
9
z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez
organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie
poszerzamożliwości działania.
* Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe
10844522.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin