Biernacki Marek - Polska bez mafii.pdf

(413 KB) Pobierz
49892376 UNPDF
Marek Biernacki
Polska
bez
mafii...
49892376.005.png 49892376.006.png 49892376.007.png 49892376.008.png
Polska bez mafii...
49892376.001.png
Marek Biernacki
Polska bez mafii...
Z Markiem Biernackim
rozmawia
Marcin Trzciñski
Wydawnictwo MOST, Warszawa 2002
49892376.002.png
Konsultacja merytoryczna: Antoni Podolski
Redakcja: Renata Korewo
Sk³ad i ok³adka: Zbigniew Wulczyñski
ISBN 83–906330–0–0
© Copyright by Marek Biernacki, 2002
Warszawa 2002. Wydanie pierwsze
Druk i oprawa: Efekt SC
49892376.003.png
Wstêp
Czy w Polsce jest mafia? Czy jest ona na Wiejskiej? Takie
pytania zadawano Markowi Biernackiemu wielokrotnie. Bêd¹c mini−
strem spraw wewnêtrznych i administracji, nigdy nie udzieli³ na nie
jednoznacznej odpowiedzi, choæ bez w¹tpienia czeka³o na to wielu
Polaków. By³o to jedyne pytanie w trakcie pracy Marka Biernackiego
w ministerstwie, które pozosta³o bez odpowiedzi. Nie mo¿na bowiem
odpowiedzieæ na nie krótkim „tak” lub „nie”.
Po zakoñczeniu kadencji w MSWiA pomyœleliœmy, ¿e warto
ujawniæ kulisy wielu spraw, o których opinia publiczna dowiadywa³a
siê jedynie z krótkich relacji dziennikarskich, takich jak np.: zatrzy−
manie domniemanych szefów gangu pruszkowskiego, operacja
„Enigma”, wyprawa Centralnego Biura Œledczego do Caracas, aresz−
towanie „S³owika”, przyczyny g³osowania niektórych ugrupowañ
politycznych w sejmie przeciwko poprawie bezpieczeñstwa w Polsce.
By³o to tym ³atwiejsze, ¿e Marek Biernacki mia³ zwyczaj notowania
swoich spostrze¿eñ na temat aktualnych wydarzeñ.
Po kilku miesi¹cach wspólnej pracy powsta³ wywiad−rzeka, który
pokazuje wydarzenia z lat 1999–2001 z nieznanej szerszemu gronu
strony.
Moim zdaniem Polsk¹ pocz¹tku XXI wieku nie rz¹dzi ani lewica,
ani prawica. Rz¹dzi ni¹ strach. Boimy siê wszyscy, niezale¿nie od
pogl¹dów politycznych i maj¹tku – jedni bezrobocia, inni wy¿szych
podatków, jedni Unii Europejskiej, inni rz¹dów skorumpowanych
polityków. Obok tych rozmaitych, zale¿nych od pozycji spo³ecznej
i pogl¹dów politycznych lêków wspólnym dla wszystkich strachem
jest obawa o bezpieczeñstwo w³asne, swojej rodziny, swego domu czy
samochodu.
5
49892376.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin