ROZALIA CELAKÓWNA - WYZNANIA Z PRZEŻYĆ WEWNĘTRNYCH.pdf

(1463 KB) Pobierz
426866424 UNPDF
ROZALIA CELAKÓWNA
WYZNANIA Z PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH
1
426866424.005.png 426866424.006.png 426866424.007.png 426866424.008.png 426866424.001.png 426866424.002.png 426866424.003.png
WPROWADZENIE
„Wynaniapreżydwewntrnych”łużebnicyBożejRoaliiCelakówny tanowią
tylkocdpootawionychpreniąpimCałod obejmuje1086tronrkopiui
zawiera listy oraz tygodniowe notatki piane na wyrane polecenie jej
powiedników właca otatniego kierownika sumienia, ks. Kazimierza (o.
Zygmunta) Dobrzyckiego – oblata paulinów
W niniejym opracowaniu ogranicylimy i do opublikowania jedynie 594
trony rkopiu Z ich treci dowiadujemy i o codiennych preżyciach
duchowych Rozalii, od jesieni 1937 r. do 1944 r., jej wijach i łowach
nadpryrodonych a także o prawach codiennych urlopach w rodzinnej
miejcowociJachówcepracywpitalu, kontaktachludmidobrejiłejwoli
Wytkie pima Roalii ebrał ponumerował i atytułował k Kaimier
Dobryckiktórytakżejeoprawiłigromadił(równieżtektóre piaławlatach
wceniejych dla swojego poprzedniego kierownika duchowego ojca Całki
redemptorysty).
Roaliaamawynałażenigdypredżadnymkapłanemnieotworyła swojej
duydokoocaUcyniłatodopieropredkKDobryckim dlatego„Wynania”
ątakniemierniecennymródłemponania tajemnicyjejpreżydduchowych i
głbokiegojednoceniaBogiem Uderza w nich jej ogromny szacunek i czysta
miłoddojejojcaduchownego atakżechodbardotrudnedlaniejcałkowite
połueotwo włacawprawachregularnegopianialitów– prawodao
preżyd wewntrnych.
NawiąującdołówJanaPawłaIInatematcelukatechey 1 można powiediedże
apianychpreRoaliwlitachtreciwyłaniai potadktórawpoób
heroicnyodwierciedlamyleniepragnienia idiałaniegodnepootawionym
nam przez Jezusa Chrystusa wzorem i Jego nauczaniem.
Zdumiewaniewykładojrałodigłbiaduchowa Roaliijejgotowoddooiari
begranicne umiłowanie Boga Trójjedynego ora blinich i to pomimo ich
wrogocidoniejanawetpogardy deptania i upokarzania.
Z pełnympocuciemrealimuirotropnociąjuż11X1939Roalia wypowiadai
natematumiłowaniaBogawtopniuheroicnym DoumiłowaniaPanaJeuanie
potrebanadwycajnocianicudów lecz potrzeba cudu unicestwienia i pokory,
1 „PremienionyprediałaniełakiwnowetworeniechrecijaninacynanaladowadChrytuaidniana
dieoucyiwKocielecoralepiejmyledjakOnoceniadjakOnpotpowadgodnieJegoprykaaniamii
uadjakOnnadotegowywa”(dhortacjapotolkaoKatechiacji– Catechesi Tradendae nr 20).
2
któranicyminnymnie jetjaktylkoprawdąiwcałejtejprawdiekażenam
patrednaPana JeuainaiebieOJeunaNajłodymyOjcemchcemyżyd
prawdą botoiTobiepodoba– tąprawdąktóraumieocenidPanaBoga i
stworzenie!
Taprawdakażeinamradowad żePanBógjettakniekoocenie wityi
dokonałyamyjetemynicymitegomamyiprawdiwie radowadradocią
Bożąnieżadnąudawaną
TaprawdanatpniekażenamuadPanuJeuowibegranicnie inaNimi
opieradbomytuniemożemyinaobieopieradpod żadnymwgldembojuż
ponalimywwietlełakiBożejcymjetemy
Gdy dojdiemy do dna prepaci wej nicoci wtenca nae due bdą
prawdziwie utwierdzone w Panu Bogu. Ta jest droga najmniejszych dieciBożych!
ZpocątkiemNowegoroku19I1943rRoaliajużprecuważe Jezus zaspokoi
jejpragnienieoiaryicierpieniaJetgotowanacałkowite oddanieiPanucego
wyrazem jest kolejna notatka: OdrekolekcjiOjcamegoDrogiegomieniłimój
trybżyciaModlitwom OjcaDrogiegoawdicamtożePanJeuwpomniał
znowu na mnieżemniecciowoobdaryłcierpieniem
Od rekolekcji Ojca Kochanego datujeitamiana Jetemprekonanażeżycie
becierpieniatożyciebewartociCierpienie jetkołąwktórejucymyi
kochadprawdiwiePanaJeua cierpienie odrywa nas od rzeczy stworzonych, od
tego wszystkiego, co nie jest Bogiem.
PanJeuTennajdokonalyMitrwtucekryżowania dusz, obdarza takim
kryżemduektóryjetnajboleniejy i najwicejkotujeNiktbyniepotraił
amwybradtakiegocierpienia jakie wybiera i daje On Sam duszy. Gdy dusza jest
uległaiwdicna wtedyOnJeunagradająjecewikymiboleniejym
cierpieniem.
Dua widąc taką begranicną miłod i hojnod Pana i Mitra swego, w
najgłbymuwielbieniuidikcynieniupadapredNimna twarz, by w ten
poóbmócMuokaadwąmiłodipodkrelidniejako lepeoddanieiiupełną
ależnododJegoNajwitejWoli
Pewnego razu, w czasie wielkich udrceoduchaicierpieoróżnorodnychPan
odewałiwmejduy Moje dziecko, tylko duszom uprzywilejowanym daję
wielkie cierpienia, z nimi to bowiem dzielę ię tą czątką Moją. Dziecko, jest to
wielka, bardzo wielka łaka i pecjalne wyzczególnienie tych dusz przeze Mnie.
Dziecko Moje, ty jete jedną z tych duz, ciez ię i raduj, że cię tak bardzo
3
ukochałem. Tak, dziecko Moje, bardzo cię kocham, dlatego cię będę krzyżował i
dowiadczał cierpieniem w poób zczególny i Mnie tylko znany. Z twojej trony
maz Mi byd zupełnie uległą jak lepy wemu przewodnikowi, maz Mi pozwolid
czynid z tobą i w tobie to wzytko, co Mi ię podoba czynid.
Pragnienie„bybydapomnianą”prewytkichabybardiejukochad Boga
ponadwytkojetjejcególnącechąWdniu29III1943r – prawie na rok
predmiercią– Rozalia pisze do swojego spowiednika: Od pewnego czasu
najdujiwtaniediwnegoobojtnieniado wytkichrecywłaca
ziemskich.
Pragnbydoderwanaupełnie od tego wszystkiego, co nie jest Bogiem, by
jedynymcelemmegożycia byławePanBógMamgłbokieprekonanieże
bd– nie tylko wcaiemejmiercialeitujece– wkrótkimcaie
apomnianą iopuconąprewytkichmychblikichnawetpremegoOjca
który oddalimnieodiebiedopuceniaBożegobymMuwnicym nie
prekadała
WmojejduycujgłbokipokójżemniePanJeu nigdynieopuciOn
pootanieprymniedokoocamejiemkiejpielgrymki bymitowaryydażna
Kalwaribytamaż dodnawypid kielichcierpieowelakichktóremiprenacył
niekooconejmiłoci
Codiennieprygotowujinacierpieniektórewobitejmiere bdiemi
udielonewtedykiedypootanamabecyjejkolwiekpomocy Życiebe
cierpieoniemawejwartocijetononiewykorytane należycieChcpragn
gorącożydwupełnymogołoceniuiopuceniu bymócwpoóbdokonały
ukochadPanaJeua!
Wiele można by prytacad tektów ukaujących wielkod witoci Rozalii.
Czytelnik najlepiej jednak sam oceni to przedziwne wybranie jej przez Boga do
pełnieniaJegowolijakżectotrudnejaleawejednak ucliwiającej
Na koniec należy anacyd że ninieja kiążka powtała w oparciu o
opracowanierkopiówRoaliiiuupełnienieichbardzo cennymi wyjanieniamii
prypiamiprepaniąMałgoratCepielpodkierunkiem dr Luizy Rzymowskiej
na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławkiego
Wpomnianymoobomawdicamyukaanieidrukiem„Wynao preżyd
wewntrnych”łużebnicyBożejRoaliiCelakówny Natymmiejcupragnimw
imieniuwłanymicytelnikówwyraid erdecnepodikowanie
Ks. Władysław Kubik SJ
4
ŻYCIE SŁ. BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY
łużebnicaBożaRoaliaCelakównaurodiłai19wrenia1901r wJachówce
niewielkiejwipołożonejwBekidieMakowkimnaPodhalu jako pierwsza z
omiorgadieciTomaaiJoannydomuKachcic
Jejrodicebylichłopamimałorolnymiiutrymywaliigłównie pracynawłanej
ziemi. Jako ludzie bogobojni, o surowych zasadach, dbali o katolickie wychowanie
dzieci, przyzwyczajali je do codziennej wpólnejmodlitwypiewaniagodinek
wiecornegoodmawianiaróżaoca prytpowaniadoakramentówwitych
Docenialirównież nacenielekturyPimawitegoiinnychdiełreligijnych.
Wartoanacyd iżgóraleaweuchodilialudigłbokoreligijnychmających
ilnąwiadomodrecywitocipoamaterialnejBydmożetoilne uależnienie
od pryrody (cte koki temperatur halny itp) ora obcowanie górami
prawiajążeaweintenywniejodcuwalinadpryrodonod
FotRoalia(drugaodlewejwgórnymrdie)ewojąmatkąJoannąoramłodymrodeotwem
Mityckawpominażeichdomctoironicnienaywano klatoremwktórym
wychowujeiakonnice. Oto, co pisze owoichnajmłodychlatach Pierwsze
wyrayktóremnieMamaucyławymawiadbyłyJeuiMaryja lecz nim jeszcze
mówiłamMamabrałamojąmałąrkikreliła niąnakKryżawitegoPotem
ucyłamnie„Ojcena”„Zdrowa Maryjo”iinnychmodlitw
5
426866424.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin