GPW V - Alternatywne metody analizy technicznej w praktyce.pdf

(710 KB) Pobierz
404171438 UNPDF
404171438.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda
rok 2010
Data: 6.10.2010
Tytuł: GPW 5 – fragment utworu
Autor: Marcin Krzywda
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
404171438.002.png
Spis treści
..........29
„Łączone” świece . .............................................................34
Poziomy wsparcia . ............................................................43
Poziomy oporu . .................................................................46
Podsumowanie . ................................................................48
Katalog formacji świecowych . ...............................................49
Formacje kontynuacji ........................................................49
Formacje odwrotu .............................................................56
Metody oparte na ciągu liczb Fibonacciego . .........................65
Fibonacci . ..........................................................................65
Ciąg Fibonacciego . ...........................................................67
Złoty podział . .....................................................................69
Metody cenowe .................................................................72
Metody czasowe ...............................................................76
Metody połączone (cena i
. .......................................79
Podsumowanie . ................................................................83
Teoria fal Elliotta . ..................................................................85
Stopień fal . ........................................................................86
Fale impulsu . .....................................................................88
Fale korekty ......................................................................91
Wstęp . ....................................................................................5
Świece japońskie . ...................................................................7
Historia . ...............................................................................7
Konstrukcja wykresów świecowych . ....................................8
Długość korpusu ................................................................11
Cienie . ...............................................................................14
Doji ....................................................................................17
Byki kontra niedźwiedzie . ..................................................25
Czego świece Ci nie powiedzą? . .......................................25
Znaczenie trendu ..............................................................27
Umiejscowienie świecy względem innych .........................27
Formacje odwrócenia — świece
z długimi cieniami
czas)
Charakterystyka fal . ..........................................................98
Reguła zmienności ..........................................................101
Przykłady . .......................................................................105
Podsumowanie . ...............................................................108
Wykresy punktowo-symboliczne . ........................................109
Historia . ...........................................................................110
Różnice względem wykresów słupkowych . ......................111
Rysujemy wykres . ...........................................................114
Podstawowe narzędzia . ...................................................117
Metoda wykorzystania wykresów P&F . ...........................123
Sygnały kupna . ...............................................................125
Sygnały sprzedaży . .........................................................128
Taktyka zawierania transakcji . .........................................131
Inne metody japońskie . .......................................................133
Przełamanie trzech linii . ..................................................133
Wykresy Renko ...............................................................140
Technika Ichimoku . ..........................................................144
Bibliografia . .........................................................................149
Spis rysunków . ....................................................................151
GPW 1 :: Marcin Krzywda :: kliknij po więcej
Wstęp
Rynek kapitałowy jest miejscem, w którym spotyka się liczne grono
inwestorów, Stosują oni rozmaite techniki, poprzez które poszukują
odpowiedzi na pytanie: kiedy kupić, a kiedy sprzedać?
Pytanie to od dziesięcioleci stanowiło przedmiot dociekań. Podjęto
wiele prób stworzenia metody maksymalizującej zyski uczestników
rynku. Szeroko pojętym zbiorem takich metod jest analiza
techniczna. W poprzedniej książce przedstawiłem jej tradycyjne
podejście, oparte na wykresach słupkowych, liniach trendu,
formacjach, średnich i wskaźnikach. Metody te badają zmiany cen
w czasie, a także w zależności od wolumenu, czyli wielkości handlu.
Tym razem zajmiemy się mniej klasycznymi metodami, między
innymi opartymi na innym typie wykresów. Będą to świece
japońskie, gdzie bazą do analiz są wykresy świecowe. Jest to metoda
rozwinięta przez analityków japońskich, a spopularyzowana na
Zachodzie przez Steve’a Nisona. Warto wspomnieć, że wiele
publikowanych w polskiej prasie wykresów analiz technicznych jest
sporządzanych przy wykorzystaniu techniki świec, a sygnały, które
daje ta metoda, są traktowane jako uzupełnienie standardowych
analiz trendu.
Kolejnym rodzajem wykresów opisanych tutaj będą wykresy
punktowo-symboliczne. Jest to jedna z pierwszych zachodnich
metod analizy technicznej.
Szczególne znaczenie dla efektywnego prowadzenia transakcji
giełdowych ma wyznaczanie punktów zwrotnych na rynku.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin