ebook Shari Thurow - Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych - (pozint) helion onepress fre.pdf

(1992 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Pozycjonowanie
SPIS TRECI
w wyszukiwarkach
KATALOG KSI¥¯EK
internetowych
KATALOG ONLINE
Autor: Shari Thurow
T³umaczenie: Marcin Samodulski
ISBN: 83-7361-490-7
Tytu³ orygina³u : Search Engine Visibility
Format: B5, stron: 232
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Stworzenie doskona³ego serwisu WWW to dopiero pocz¹tek drogi. Jej nastêpnym
etapem jest sprawienie, aby witryna by³a czêsto odwiedzana. Nawet najbardziej
efektowna i profesjonalnie przygotowana witryna WWW jest bezu¿yteczna, jeli
u¿ytkownicy internetu nie wiedz¹ o jej istnieniu. Na popularnoæ witryny maj¹ wp³yw
ró¿ne czynniki — szata graficzna, treæ, ³atwoæ nawigacji i odpowiednie przygotowanie
jej struktury tak, aby wyszukiwarki internetowe i u¿ytkownicy mogli odnaleæ j¹
w g¹szczu setek tysiêcy innych witryn.
Ksi¹¿ka „Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych” zawiera informacje
przydatne ka¿demu, kto chce spopularyzowaæ swoj¹ witrynê WWW. Autorka ksi¹¿ki,
dowiadczona projektantka witryn internetowych, przedstawia w niej nie tylko zasady
tworzenia stron wy³¹cznie pod k¹tem przeszukuj¹cych je mechanizmów, ale równie¿
pokazuje, co mo¿na zrobiæ, aby osoby, które odwiedzi³y witrynê, wraca³y do niej.
• Zasady projektowania witryn WWW
• Odpowiednie wykorzystanie s³ów kluczowych i schematów nawigacyjnych
• Dobór odpowiedniego przekazu marketingowego dla witryny
• W³aciwe stosowanie JavaScript, Flasha i stylów CSS
• Sposoby pozycjonowania dynamicznych witryn WWW
• Zg³aszanie witryn do katalogów i wyszukiwarek
• U¿ywanie statystyk do oceny popularnoci witryny
• Promowanie witryny bez spamowania
Jeli projektujesz witryny internetowe lub zajmujesz siê marketingiem, musisz
przeczytaæ tê ksi¹¿kê. Przekonasz siê, jak wiele mo¿esz zyskaæ, odpowiednio
wykorzystuj¹c zawart¹ w niej wiedzê.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
75000181.001.png 75000181.002.png 75000181.003.png
 
Spis treci
O Autorce........................................................................................ 11
Przedmowa...................................................................................... 13
Wprowadzenie ................................................................................. 15
Witryna towarzyszca .......................................................................................................16
W jaki sposób zorganizowana jest ta ksika ...................................................................17
Rozdział 1. Zanim zbudujesz .............................................................................. 19
Wprowadzenie...................................................................................................................19
Dlaczego zapewnienie odpowiedniej widocznoci witryny w wyszukiwarkach
internetowych jest istotne...............................................................................................20
Jak działaj usługi wyszukiwania .....................................................................................21
Wyszukiwarki .............................................................................................................22
Pakiet usług „pła( za umieszczenie”.....................................................................25
Pakiet usług „pła( za pozycj,”..............................................................................26
Sposoby optymalizacji pod ktem wyszukiwarek ................................................26
Katalogi witryn internetowych ...................................................................................32
Usługi odpłatnego zgłaszania witryn do wyszukiwarek i katalogów ...................34
W jaki sposób katalogi tworz ranking witryn internetowych..............................35
W jaki sposób redaktorzy oceniaj witryny..........................................................36
Zasady projektowania witryn............................................................................................38
Zasada nr 1: witryna powinna by( czytelna................................................................39
Zasada nr 2: witryna powinna mie( łatwy mechanizm nawigacji..............................40
Zasada nr 3: witryna powinna charakteryzowa( si, konsekwentnym
układem i wygldem................................................................................................41
Zasada nr 4: witryna powinna szybko si, ładowa(.....................................................43
Zasada nr 5: najlepiej jeli witryn, mona szybko i łatwo znale5(............................44
Podsumowanie ..................................................................................................................46
 
6
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych
Rozdział 2. Jak tworzy# jeszcze lepsze strony internetowe.................................. 49
Wprowadzenie...................................................................................................................49
Komponent tekstowy.........................................................................................................50
Wybór słów kluczowych.............................................................................................50
Narz,dzia, techniki i wskazówki ................................................................................53
Precyzowanie zapyta8...........................................................................................54
Wyszukiwarka Overture........................................................................................55
Serwis Google AdWords.......................................................................................57
Rozkład wyrazów..................................................................................................58
Słowa specjalne i słowa odfiltrowywane ..............................................................58
Wewn,trzne wyszukiwarki witryn........................................................................60
Co naley zrobi( z list słów kluczowych ............................................................60
Tworzenie hierarchii witryny na podstawie motywów głównych ........................64
Rozmieszczanie słów kluczowych....................................................................................66
Tworzenie efektywnych tagów tytułowych................................................................66
Metoda mocnej trójki ............................................................................................68
Liczba pojedyncza i mnoga...................................................................................69
Zawarto( sekcji body.................................................................................................70
Priorytety słów kluczowych........................................................................................70
Wezwanie do działania ...............................................................................................72
Metatagi ......................................................................................................................73
Metatag description...............................................................................................73
Zmiana czasownika...............................................................................................75
Wzbogacanie opisu poprzez dołczenie do niego wezwania do działania ...........76
Zmiana szyku wyrazów lub kolejnoci zda8.........................................................76
Umieszczanie nazwy firmy w metatagu description.............................................77
Metatag keywords .................................................................................................77
Metatag revisit.......................................................................................................78
Metatag robots ............................................................................................................78
Opis alternatywny.......................................................................................................79
Prze5roczyste elementy graficzne...............................................................................80
Łcza i nazwy plików .................................................................................................81
G,sto( rozmieszczenia słów kluczowych .................................................................82
J,zyki obce a wyszukiwarki........................................................................................82
Komponent łczy...............................................................................................................84
Schematy nawigacyjne......................................................................................................85
Łcza tekstowe............................................................................................................86
Łcza wzgl,dne i bezwzgl,dne...................................................................................87
Najlepsze i najgorsze miejsca na łcza .................................................................88
Potencjalne problemy z łczami tekstowymi........................................................88
Przyciski nawigacyjne ................................................................................................91
Potencjalne problem z przyciskami nawigacyjnymi.............................................93
Mapy obrazowe...........................................................................................................94
Rozwijane menu..........................................................................................................96
Potencjalne problemy z rozwijanymi menu..........................................................96
Dynamicznie generowane adresy URL ......................................................................98
Spis treci
7
Protokół wyłczenia spod działania pajczków........................................................100
Kiedy naley stosowa( protokół wyłczenia spod działania
pajczków wyszukiwarek.................................................................................100
Wyłczenie zawartoci spod działania pajczków wyszukiwarek
za pomoc metatagu robots..............................................................................101
Plik robots.txt ......................................................................................................101
Optymalizacja witryn pod ktem wyszukiwarek zewn,trznych i wewn,trznych ....103
Komponent popularnoci ................................................................................................104
Popularno( łcza......................................................................................................105
Katalogi...............................................................................................................105
Witryny branowe...............................................................................................106
Zwizki branowe ...............................................................................................106
Instytucje edukacyjne..........................................................................................106
Pozyskiwanie łczy...................................................................................................106
Uwaaj, do kogo si, podłczasz ...............................................................................107
Ruch internetowy......................................................................................................107
Kryteria bezporednio niezwizane z zawartoci witryny
wpływajce na jej pozycj, rankingow .................................................................108
Osiganie kompromisu pomi,dzy marketingiem a projektem graficznym witryny.......109
Podsumowanie ................................................................................................................109
Rozdział 3. Sposoby optymalizacji istniej'cych witryn....................................... 111
Wprowadzenie.................................................................................................................111
Wodotryski mog bardziej zaszkodzi( ni pomóc..........................................................112
JavaScript a widoczno( w wyszukiwarkach..................................................................112
Zewn,trzny plik ze skryptami JavaScript.................................................................115
Uycie wielu skryptów na jednej stronie..................................................................116
Zalety zewn,trznych plików .js ................................................................................119
Okrelanie zawartoci alternatywnej za pomoc tagu <noscript>............................119
Tag <nonscript> a spam............................................................................................120
Kaskadowe arkusze stylów (CSS)...................................................................................120
Tworzenie zewn,trznych arkuszy stylów CSS.........................................................122
Zalety arkuszy stylów ...............................................................................................124
Ramki a optymalizacja witryny pod ktem wyszukiwarek.............................................126
Cechy ramek a sposób działania wyszukiwarek.......................................................126
Tag <noframes> ..................................................................................................127
Tag <noframes> a spam......................................................................................129
Mechanizm nawigacyjny na witrynie z ramkami.....................................................129
Ramki i JavaScript....................................................................................................131
Witryny wykonane w technologii Flash a ich widoczno( w wyszukiwarkach .............132
Strony powitalne i intra.............................................................................................132
Witryny wykonane w technologii Flash ...................................................................135
Dynamiczne strony internetowe......................................................................................136
Statyczne strony informacyjne..................................................................................137
Strony informacyjne a bramy, czyli strony wejciowe.............................................138
Modyfikacja znaków specjalnych w adresach URL.................................................139
8
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych
Usługa „pła( za umieszczenie”.................................................................................140
Zawsze dokonuj optymalizacji stron, które zgłaszasz do wyszukiwarek
w ramach programu „pła( za umieszczenie” ...................................................140
Korzystaj z programu PFI w przypadku stron dynamicznych,
których nie mog zaindeksowa( pajczki........................................................140
Dowiedz si,, jak najefektywniej korzysta( z programu PFI
w przypadku stron cz,sto modyfikowanych....................................................141
Najwaniejsze strony witryny zgło do wyszukiwarki
metod „pła( za umieszczenie”........................................................................141
Korzystaj z usług tylko tych firm oferujcych program PFI,
które mog dostarczy( wiarygodne, wysokiej jakoci raporty ........................141
Przetestuj róne programy PFI i ustal,
jakiej wyszukiwarki uywa docelowa grupa twoich odbiorców......................141
W programach PFI nie wolno zgłasza( stron zawierajcych elementy spamu...141
Identyfikatory sesji a wyszukiwarki .........................................................................142
Promocja witryny w wyszukiwarkach przy wykorzystaniu usług typu
„pła( za pozycj,” (PFP).........................................................................................142
Przed wykupieniem usługi PFP dokonaj kompleksowej analizy
słów kluczowych..............................................................................................142
Zach,( odbiorców do klikni,cia reklamy ...........................................................143
Dla kadego produktu lub usługi, które promujesz,
przygotuj zestaw stron docelowych .................................................................143
Przygotuj si, na wiele prób.................................................................................143
Wszystkie strony docelowe powinny zawiera( adekwatn tre(
i przynajmniej jedno hasło wzywajce do działania........................................143
Strony posiadajce identyczn lub prawie identyczn zawarto( obejmij
protokołem wyłczenia spod działania pajczków wyszukiwarek..................143
Miej wiadomo(, e najwysza pozycja nie oznacza wcale
najlepszej witryny ............................................................................................144
Technologia SSI (Server-Side Includes).........................................................................144
Optymalizacja dokumentów PDF ...................................................................................146
Ogólne wskazówki dotyczce optymalizacji dokumentów PDF..............................148
Podsumowanie ................................................................................................................149
Rozdział 4. Gdy zbudujesz................................................................................ 151
Wprowadzenie.................................................................................................................151
Zgłaszanie witryn do katalogów .....................................................................................152
Planowanie rejestracji witryny w katalogach ...........................................................152
Wybór najlepszej kategorii .......................................................................................153
Moliwo( sugerowania nowej kategorii..................................................................156
Tworzenie efektywnego tytułu witryny....................................................................158
Tworzenie efektywnego opisu witryny.....................................................................159
Rejestracja płatna......................................................................................................163
Moliwo( zgłoszenia witryny do kilku kategorii....................................................164
Lista sprawdzajca witryny przygotowane do zgłoszenia do katalogu....................166
Zgłaszanie witryn do wyszukiwarek...............................................................................169
Planowanie rejestracji w wyszukiwarkach ...............................................................169
Lista sprawdzajca dla stron i witryn zgłaszanych do wyszukiwarek......................171
Oprogramowanie do sprawdzania pozycji rankingowych........................................172
Zgłoś jeśli naruszono regulamin