Dawkins Richard - Kampania OUT!.pdf

(105 KB) Pobierz
Kampania OUT!
Kampania OUT!
Autor tekstu: Richard Dawkins
W mrocznych dniach 1940 roku francuscy generałowie ostrzegali rz±d: "W ci±gu
trzech tygodni kark Anglii bêdzie ukrêcony jak szyja kurczaka" Po Bitwie o Brytaniê
Winston Churchill warkn±ł w odpowiedzi: "Jaki kurczak; taki kark!" Dzisiaj
bestsellery Nowego Ateizmu dyskredytuj± ci, którzy rozpaczliwie pragn±
zbagatelizowaæ ich wpływ mówi±c: "To tylko kazania do chóru przekonanych".
Jaki chór, takie nakłady ksi±¿ek!
Mimo braku ¶cisłych danych i pamiêtaj±c, ¿e to tylko subiektywne wra¿enia,
jestem jednak przekonany, ¿e religijno¶æ w Ameryce jest wielce przesadzona. Nasz
chór jest du¿o wiêkszy ni¿ wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawê. Ludzie religijni
nadal przewy¿szaj± liczebnie ateistów, ale nie a¿ o tyle, o ile im siê wydaje, i o ile
my siê tego obawiamy.
Opieram to przekonanie nie tylko na rozmowach podczas cyklu spotkañ z
czytelnikami mojej ksi±¿ki i cyklu spotkañ moich kolegów Daniela Dennetta, Sama
Harrisa i Christophera Hitchensa, ale na szerokich, nieformalnych sondach WWW.
Nie naszej witryny ( http://richarddawkins.net/ - MK), której uczestnicy s±
oczywi¶cie stronniczy, ale na przykład Amazon i YouTube, których u¿ytkownicy s±
pocieszaj±co młodzi. Co wiêcej, nawet je¶li religijni maj± liczebno¶æ, my mamy
argumenty, mamy historiê po naszej stronie i idziemy bardziej sprê¿ystym
krokiem - z ka¿dej strony słychaæ tupot naszych stóp.
[obrazek ]Nasz chór jest du¿y, ale wielu ukrywa siê w szafie. Nasz repertuar
mo¿e zawieraæ najlepsze melodie, ale zbyt wielu z nas szepcze słowa sotto voce, z
głow± pochylon± i spuszczonymi oczyma. Wynika z tego, ¿e wiêksza czê¶æ naszych
wysiłków powinna byæ skierowana nie na nawracanie religijnych, ale na zachêcanie
niereligijnych, by siê do tego przyznali - samym sobie, swoim rodzinom i ¶wiatu.
Taki jest cel http://outcampaign.org/ .
Zanim pójdê dalej muszê ubiec powa¿ne ryzyko nieporozumienia. Oczywiste
porównanie ze społeczno¶ci± gejowsk± mo¿e zostaæ poci±gniête zbyt daleko: do
"outing" jako czasownika przechodniego, którego obiektem mo¿e byæ nieszczê¶liwy
człowiek jeszcze nie - lub nigdy nie - gotowy do zwierzania siê ¶wiatu. Nasza
kampania OUT nie bêdzie miała nic, powtarzam, nic wspólnego z "outing" w
aktywnym znaczeniu. Je¶li skryty ateista chce wyj¶æ na ¶wiat, to jest to jego czy
jej decyzja i niczyja wiêcej. My mo¿emy dostarczyæ wsparcia i zachêty tym, którzy
samodzielnie i dobrowolnie decyduj± siê na wyj¶cie. Mo¿e to siê wydawaæ trywialne
ludziom w czê¶ciach Europy, albo w regionach Stanów Zjednoczonych
zdominowanych przez miejskich intelektualistów, gdzie wsparcie i zachêta nie s±
potrzebne. Ale w ¿adnym razie nie jest to trywialne dla ludzi w innych rejonach
Stanów Zjednoczonych, a tym bardziej w czê¶ciach ¶wiata islamu, gdzie w oparciu
o autorytet Koranu apostazja karana jest ¶mierci±.
Kampania OUT potencjalnie ma tyle stron, iloma słowami mo¿na poprzedziæ
samo słowo "out". "Come OUT" zajmuje honorowe miejsce i tym siê jak dot±d
zajmowałem. Pokrewne temu jest "Reach OUT" (ang. wyci±gnij rêkê) w przyja¼ni i
solidarno¶ci do tych którzy siê ujawnili albo rozwa¿aj± ten krok mog±cy wymagaæ
odwagi, zale¿nie od przes±dów ich rodziny lub rodzinnego miasta. "Speak OUT"
(ang. mów otwarcie), ¿eby pokazaæ wahaj±cym siê, i¿ nie s± sami. Organizuj
konferencje lub spotkania na uniwersytetach. Uczestnicz w demonstracjach i
marszach. Pisz listy do miejscowych gazet. Wywieraj nacisk na polityków na
szczeblu lokalnym i krajowym. Im wiêcej ludzi siê ujawni i bêdzie powszechnie
wiadomo, ¿e to zrobili, tym łatwiej bêdzie innym pój¶æ w ich ¶lady.
"Stand OUT" (ang. wyró¿niaj siê) i organizuj aktywno¶ci i wydarzenia w swojej
miejscowo¶ci. Doł±cz do lokalnej organizacji ateistycznej lub załó¿ tak±
organizacjê. Naklej nalepkê na samochód. No¶ koszulkê z napisem. No¶ czerwone
A Josha, je¶li podoba ci siê ono tak bardzo jak mnie, albo zaprojektuj własny znak
lub znajd¼ taki, który ci odpowiada na witrynie
http://www.cafepress.com/buy/atheist albo w ogóle nie no¶ koszulki, ale - proszê
- nie czepiaj siê samego pomysłu odwa¿nego głoszenia swoich przekonañ i
mo¿liwo¶ci odliczania kolejno z innymi ateistami. Rozumiem tych sceptyków,
którzy obawiaj± siê, ¿e sami stwarzamy quasi-religijny konformizm. Czy to lubimy,
czy nie, obawiam siê, ¿e musimy przełkn±æ niewielk± ilo¶æ dumy, je¶li mamy mieæ
wpływ na rzeczywisty ¶wiat, w innym wypadku nigdy nie przezwyciê¿ymy
problemu "zaganiania kotów do stada". Je¶li masz w±tpliwo¶ci przeczytaj
rozentuzjazmowany apel P. Z. Myersa.
"Keep OUT" (ang. zakaz wstêpu) martwiło mnie pocz±tkowo, poniewa¿ brzmi
nieprzyja¼nie i ekskluzywnie, jak Barcelona Travel Agent, którego afisz reklamowy,
napisany po angielsku w dobrej wierze brzmiał "Go Away!" (ang. wyno¶ siê). Tutaj
"Keep OUT" znaczy oczywi¶cie: nie wpuszczaj religii na lekcje nauk przyrodniczych
oraz podobne wyra¿enia dotycz±ce konstytucyjnego oddzielenia ko¶cioła i pañstwa
w USA (Wielka Brytania niestety nie ma takiego oddzielenia). Jak to ujmował napis
na jeszcze jednej zachwycaj±cej koszulce: "Nie módl siê w naszej szkole, a ja nie
bêdê my¶leæ w twoim ko¶ciele". Wywieraj nacisk na miejscowe władze szkolne.
Cytuj Christophera Hitchensa: "Mr Jefferson, proszê zbudowaæ ten mur".
"Chill OUT" (ang. wyluzuj siê!) (i namawiaj do tego innych). Atei¶ci nie s±
diabłami z rogami i ogonem, s± zwykłymi, miłymi lud¼mi. Poka¿ to na swoim
przykładzie. Ta miła pani w s±siednim domu mo¿e byæ ateistk±. Podobnie lekarz,
bibliotekarz, komputerowiec, taksówkarz, fryzjer, gospodarz programu
telewizyjnego, ¶piewak, dyrygent, komik. Atei¶ci to tylko ludzie, którzy inaczej
interpretuj± pochodzenie kosmosu, nie ma siê czego baæ.
Jakie inne OUT mo¿emy sobie wyobraziæ? No có¿, zaproponuj własne. "Vote
OUT" (ang. odrzuæ w głosowaniu) reprezentantów, którzy dyskryminuj± ludzi
niereligijnych, w taki sposób w jaki podobno zrobił to George Bush Senior, kiedy
opisał ateistów jako tych, którzy nie s± obywatelami narodu "z Bogiem". Politycy
id± tam, gdzie s± głosy. Mog± liczyæ tylko tych ateistów, którzy s± OUT. Niektórzy
atei¶ci my¶l± defetystycznie, ¿e nigdy nie bêdziemy skuteczni po prostu dlatego,
¿e nie stanowimy wiêkszo¶ci. Nie ma jednak znaczenia, ¿e nie stanowimy
wiêkszo¶ci. ¯eby¶my byli skuteczni, musimy tylko byæ widzialni dla legislatorów
jako wystarczaj±co du¿a mniejszo¶æ. Jest wiêcej ateistów ni¿ religijnych ¯ydów, a
przecie¿ maj± zaledwie ułamek ich siły politycznej, najwyra¼niej dlatego, ¿e nigdy
nie wziêli siê w gar¶æ w sposób, w jaki zrobiło to ¿ydowskie lobby: powraca tu
słynny problem "zapêdzenia kotów do stada". Argument ten odnosi siê nie tylko do
polityków, ale do agencji reklamowych, ¶rodków masowego przekazu, handlowców
wszelkiego rodzaju. Ka¿dy, kto chce nam co¶ sprzedaæ, zaspokaja potrzeby
pamiêtaj±c o demografii. Musimy siê ujawniæ i daæ policzyæ, tak ¿e ¶wiadoma
demografii kultura zacznie odzwierciedlaæ nasze upodobania i nasze pogl±dy. To z
kolei ułatwi ¿ycie nastêpnemu pokoleniu ateistów. "Fill OUT" (ang. wypełnij) słowo
"Ateista" na ka¿dym formularzu, gdzie padaj± pytania o szczegóły osobiste,
szczególnie przy nastêpnym spisie powszechnym.
"Break OUT!" (ang. wyzwól siê). Niektórzy mog± urz±dzaæ przyjêcia "coming
OUT", na których rado¶nie bêd± obchodziæ odwagê tych, którzy zdecydowali siê
porzuciæ zwyczaje całego ¿ycia albo zwyczaje swoich przodków, powitaæ
realistyczne i wolne od przes±dów ¿ycie i znale¼æ siê w rzeczywistym ¶wiecie.
"Break OUT" z religijnego konformizmu, a ¿eby ¶wiêtowaæ twoj± nowo znalezion±
wolno¶æ Break OUT (tu: otwórz) szampana.
Artykuł opublikowany pierwotnie na stronie http://richarddawkins.net/ w
zwi±zku z prowadzon± tam kampani± http://outcampaign.org/
Contents Copyright (c) 2000-2007 by Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright (c) 2001-2007 Michał Przech
Design & Graphics Copyright (c) 2002 Ailinon
Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany ni¿ej Autorem.
Wła¶cicielem witryny s± Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
¯adna czê¶æ niniejszych opracowañ nie mo¿e byæ wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Wła¶ciciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane w przepisach szczególnych, oraz zgodnie
z prawem cywilnym i handlowym, w szczególno¶ci z tytułu praw autorskich,
wynalazczych, znaków towarowych do tej witryny i jakiejkolwiek ich czê¶ci.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczaj±c w to strukturê podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i s±
administrowane przez Autora. Stanowi± one wył±czn± własno¶æ Wła¶ciciela.
Wła¶ciciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji zawarto¶ci tej witryny
oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Je¿eli nie
akceptujesz tej polityki mo¿esz nie odwiedzaæ tej witryny i nie korzystaæ z jej
zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone s± do u¿ytku prywatnego osób
odwiedzaj±cych te strony. Mo¿na je pobieraæ, drukowaæ i przegl±daæ jedynie w
celach informacyjnych, to znaczy bez czerpania z tego tytułu korzy¶ci finansowych
lub pobierania wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawarto¶ci stron
oraz skryptów jest zabroniona. Niniejszym udziela siê zgody na swobodne
kopiowanie dokumentów serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i
drukowanej, w celach innych ni¿ handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, mo¿e byæ rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej wystêpuje na witrynie.
Plik ten nie mo¿e byæ traktowany jako oficjalna lub oryginalna wersja tekstu, jaki
zawiera.
Tre¶æ tego zapisu stosuje siê do wersji zarówno polsko jak i angielskojêzycznych
serwisu
domenami
Racjonalista.pl,
TheRationalist.eu.org,
Neutrum.Racjonalista.pl oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania proszê kierowaæ do info@racjonalista.pl
pod
Zgłoś jeśli naruszono regulamin