Część 15 Punkty karne, stałe opłaty oraz zakaz prowadzenia samochodu.pdf

(138 KB) Pobierz
rules-of-the-road-polish
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 15:
Punkty karne, stae opaty oraz zakaz
prowadzenia samochodu
Promocja dobrego zachowania na drodze jest wana, w Irlandii
wprowadzono wic system punktów karnych, aby wspiera t inicjatyw.
System ten jest kluczow czci polityki bezpieczestwa drogowego w
naszym kraju i ma na celu chroni ycie.
Jeeli zamiesz prawo, musisz zapaci za to pewn cen. System
zarejestruje Twoje zaniedbanie wraz z kar na Twoim prawie jazdy. Za mae
wykroczenia, kar jest grzywna, staa opata i punkty, które zapisuje si przy
Twoim prawie jazdy - tzw. punkty karne. Za powaniejsze wykroczenia,
moesz zosta postawiony przed sdem. System ten stosuje si zarówno w
przypadku posiadaczy staego, jak i tymczasowego prawa jazdy.
Jeeli zamiesz prawo i zostaniesz zapany, zostaniesz ukarany kar
grzywny oraz dostaniesz punkty karne.
PAMITAJ
Jeeli zbierzesz 12 punktów karnych w okresie 36 miesicy,
zostaniesz pozbawiony moliwoci prowadzenia samochodu.
Cz ta opisuje w jaki sposób dziaaj punkty karne i stae opaty, a take
przedstawia poszczególne punkty i opaty za wykroczenia dotyczce
przepisów ruchu drogowego. Aktualn list wszystkich wykrocze za które
dostaje si punkty karne oraz staych opat znajdziesz w zaczniku 4 lub na
stronie www.penalty points.ie.
Punkty karne
System punktów karnych obejmuje wykroczenia, które odnosz si do
bezpieczestwa drogowego. Wykroczenia mog by wykryte:
bezporednio przez policj lub
w przypadku przekroczenia dozwolonej szybkoci, przez kamery.
143
325842192.008.png 325842192.009.png 325842192.010.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Jeeli zostaniesz zatrzymany przez policj za popenienie wykroczenia
Musisz pokaza swoje prawo jazdy oraz poda swoje dane, jeeli
poprosi o to policjant
Poczt otrzymasz powiadomienie i naoeniu staej opaty.
Moesz wybra i zapaci sta opat w okrelonym czasie lub
pozwoli, aby sprawa trafia do sdu.
Punkty karne zostan zapisane na Twoim prawo jazdy w systemie
gdy zapacisz mandat lub zostaniesz uznany winnym wykroczenia w
sdzie.
Jeeli Twój pojazd zostanie zarejestrowany przez kamery przy
przekraczaniu prdkoci
Jeeli jeste jego zarejestrowanym wacicielem, dostaniesz
zawiadomienie o naoeniu staej opaty.
Jeeli nie prowadzie pojazdu, w momencie gdy zostao popenione
wykroczenie, w cigu 28 dni musisz poda policji dane osoby, która
prowadzia Twój pojazd. Jeeli to zrobisz, wskazana osoba otrzyma
zawiadomienie o naoeniu staej opaty. Jeeli nie, zakada si, e Ty
prowadzie pojazd w momencie popenienia wykroczenia.
Punkty karne zostan zapisane na prawie jazdy kierowcy w systemie
gdy mandat zostanie zapacony lub gdy kierowca zostanie uznany
winnym wykroczenia w sdzie
PAMITAJ
Wikszo wykrocze za które dostaje si punkty karne jest
powizanych ze staymi opatami. Niektóre wykroczenia wi
si z obowizkowym stawieniem si w sdzie bez moliwoci
zapaty staej opaty.
Wicej informacji na temat punktów karnych otrzymasz odwiedzajc stron
www.penaltypoints.ie.
144
325842192.011.png 325842192.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Systemstaychopat
System ten stosuje si w przypadku wielu wykrocze, w tym wikszoci
wykrocze za które dostaje si punkty karne.
Jak to dziaa
Otrzymasz zawiadomienie o naoeniu staej opaty, która bdzie
zawiera:
• szczegóy wykroczenia
• wysoko mandatu do zapacenia, oraz
• gdzie mona uici opat.
Na zapat mandatu masz 28 dni.
Jeeli nie zapacisz w cigu 28 dni, opata wzrasta o 50%. Nastpnie
masz kolejne 28 dni na zapat podwyszonej kary.
Jeeli nie zapacisz w tym okresie, sprawa trafi do sdu.
145
325842192.002.png 325842192.003.png 325842192.004.png 325842192.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zakaz prowadzenia pojazdu
Jeeli zbierzesz 12 punktów w cigu 36 miesicy:
• otrzymasz zawiadomienie o tym, e zostae pozbawiony
moliwoci prowadzenia samochodu na 6 miesicy od
konkretnego dnia, oraz
• bdziesz musia odda swoje prawo jazdy w lokalnym urzdzie ds.
podatku drogowego w cigu 14 dni od rozpoczcia obowizywania
zakazu prowadzenia pojazdu.
Zostaniesz pozbawiony moliwoci prowadzenia pojazdu jeeli
zostaniesz uznany w sdzie winnym niektórych wykrocze, np. jazdy
po pijanemu, niebezpiecznej jazdy, opuszczenia miejsca zdarzenia.
Powysze wykroczenia automatycznie pozbawiaj Ci moliwoci
prowadzenia pojazdu, bez wzgldu na to ile punktów karnych
zebrae na swoim prawie jazdy.
Sd moe naoy zakaz prowadzenia pojazdu za kade
wykroczenie, w którym bray udzia pojazdy, nie tylko wykroczenia za
które automatycznie jest si pozbawionym prawa prowadzenia
samochodu. Sd orzeknie jak dugo trwa ma zakaz w kadej
sprawie.
Jeeli zostaniesz uznany winnym w sdzie, moesz zosta ukarany
kar grzywny oraz, w niektórych przypadkach, wysany do wizienia.
PAMITAJ
Nie oddanie prawa jazdy jest wykroczeniem. Wykroczeniem jest
take prowadzenie samochodu w momencie obowizywania
zakazu kierowania pojazdem.
146
325842192.006.png 325842192.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin