Część 4 Bezpieczeństwo pojazdu.pdf

(312 KB) Pobierz
Część-4
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 4:
Bezpieczestwo pojazdu
Prawo okrela standardy odnonie stanu Twojego pojazdu. Musisz zna te
standardy i zapewni, aby Twój pojazd odpowiada wymaganiom prawnym.
W tej czci znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. Szczegóowe
informacje na temat badania stanu pojazdu otrzymasz odwiedzajc stron
www.ncts.ie lub dzwonic pod numer 1890 927 977 (koszt poczenia
lokalnego, 9.00-16.00).
Jako kierowca musisz zapewni, e Twój pojazd jest w dobrym stanie.
Musisz zapewni regularne kontrole ukadu kierowniczego, hamulcy, lamp
tylnych i przednich, reflektorów, lusterkek wstecznych, pasów
bezpieczestwa, prdkociomierza, opon, wycieraczek, klaksona i tumika.
PAMITAJ
Prowadzenie pojazdu zagraajcemu bezpieczestwu w miejscu
publicznym jest powanym wykroczeniem.
Pojazdy mechaniczne musz by poddane badaniu dopuszczenia do ruchu.
W tej czci znajdziesz minimalne standardy wymagane od Twojego
pojazdu. Powiniene regularnie sprawdza nastpujce elementy:
Opony
Gboko bienika: Nie pozwól, aby opony zbytnio si zuyy. Wikszo
pojazdów musi mie minimaln gboko bienika nie mniejsz ni 1,6mm
na gównym bienikowaniu. W przypadku motocykli i pojazdów
zabytkowych, minimalna gboko bienika wynosi 1mm. Jednak pamitaj
o wymianie opon zanim zuyj si do tego stopnia.
Cinienie: Regularnie sprawdzaj cinienie w kadej oponie, take w kole
zapasowym zwracajc specjaln uwag na zalecany poziom cinienia.
31
325842205.010.png 325842205.011.png 325842205.012.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Sprawdzanie usterek: Regularnie ogldaj opony w poszukiwaniu przeci,
pkni i wybrzusze, które mog prowadzi do niespodziewanego
“zapania gumy”.
Wymiana opon: Kupuj opony na wymian u renomowanego dilera i nie
zakadaj opon radialnych i diagonalnych w jednej osi.
Koa zapasowe tymczasowe (oszczdzaj miejsce): Uywaj tego rodzaju
opon tylko po to, aby dokoczy podró lub dojecha do dilera opon. Nie
jed szybko i nie przekraczaj zalecanej prdkoci wybitej na oponie.
wiata i reflektory
Pojazdy mechaniczne (z wyjtkiem motocykli i pojazdów elektrycznych o
maksymalnej prdkoci 38km/h) musz posiada nastpujce wiata i
reflektory.
Z przodu:
Dwa wiata przednie (biae lub óte)
Dwa biae wiata pozycyjne
Kierunkowskazy (wycznie pomaraczowe)
32
325842205.013.png 325842205.001.png 325842205.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Z tyu:
Dwa tylne czerwone wiata
Dwa czerwone wiata stopu
Dwa czerwone reflektory
Owietlenie tablicy rejestracyjnej
Kierunkowskazy (wycznie pomaraczowe)
PAMITAJ
wiat, reflektory, owietlenie tablicy rejestracyjnej i kierunkowskazy
s skuteczne tylko jeeli utrzymujesz je w czystoci i dobrym stanie.
Pamitaj:
Musisz uywa wiate przeciwmgielnych, ale tylko podczas gstej
mgy lub opadów niegu. Wycz je podczas dobrej widocznoci,
poniewa mog razi i olepia innych kierowców.
Moesz zamontowa dodatkowe wysze wiato stopu, ale
mocowanie innych dodatkowych wiate jest ograniczane przez
prawo.
Cz 16, 17 i 20 opisuj wymagane owietlenie dla motocykli, rowerów i
pojazdów konnych.
33
325842205.003.png 325842205.004.png 325842205.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zmieniajc wygld swojego pojazdu na przykad poprzez montowanie
reflektorów, orurowania lub ozdób, miej na uwadze bezpieczestwo innych
uytkowników dróg, w szczególnoci tych bardziej naraonych na
niebezpieczestwa, czyli na przykad rowerzystów i pieszych. Nie moesz
zakada migajcych niebieskich lub czerwonych wiate, które s
zarezerwowane wycznie dla policji, karetek pogotowia i innych pojazdów
uprzywilejowanych. Szczegóy na stronie www.transport.ie.
Nie powiniene dokonywa adnych technicznych modyfikacji swojego
pojazdu bez uprzedniego kontaktu z profesjonalist, poniewa takie
modyfikacje mog wiza si z konekwencjami prawnymi i wpywa na
bezpieczestwo pojazdu. Powiniene take poinformowa swoje
towarzystwo ubezpieczeniowe o wszelkich modyfikacjach, poniewa mog
one uniewani Twoj polis ubezpieczeniow.
Przednia szyba
Rodzaje przednich szyb: Przednia szyba pojazdów mechanicznych
rejestrowanych od stycznia 1986 roku musi by zrobiona ze szka
laminowanego. Taka szyba musi by uyta podczas wymiany uszkodzonych
szyb przednich starszych pojazdów.
Wycieraczki przednie : Utrzymuj wycieraczki przednie i ich pióra w dobrym
stanie i czsto dolewaj pynu do spryskiwaczy.
Dobra widoczno: Utrzymuj przedni szyb i okna w czystoci i porzdku,
aby dobrze widzia drog i innych jej uytkowników.
Lusterka
Twój pojazd musi by wyposaony w lusterka, aby zawsze wiedzia co si
dzieje za Tob i po bokach. Samochody ciarowe i autobusy powinny mie
lusterka typu “cyclops” i “lusterka szerokoktne”, aby wyeliminowa martwy
punkt oraz chroni pieszych i rowerzystów znajdujcych si z przodu i po
bokach pojazdu.
Kiedy korzysta z lusterek: Musisz korzysta z lusterek pojazdu zanim
ruszysz, zmienisz pas, wyprzedzisz, zwolnisz, skrcisz lub otworzysz drzwi.
Powiniene regularnie spoglda w lusterka podczas jazdy.
Dobra widoczno: Tak samo jak w przypadku wiate i reflektorów, lusterka
take musisz utrzymywa w czystoci, dobrym stanie i odpowiednim
ustawieniu, aby skutecznie speniay swoj rol.
34
325842205.006.png 325842205.007.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Pasy bezpieczestwa
Musisz zapina pasy bezpieczestwa. Jedyne wyjtki to:
osoby, które maj pas dla niepenosprawnych,
osoby, które maj zawiadczenie od lekarza, e z powodów
medycznych nie powinny zapina pasów bezpieczestwa,
instruktorzy nauki jazdy lub egzaminatorzy podczas lekcji lub
egzaminu i
policja lub czonkowie si obronnych podczas wykonywania
obowizków subowych.
PAMITAJ
Brak zapitych pasów bezpieczestwa to przestpstwo. Brak pasa,
brak wymówki.
Systemymocowania dla dzieci
Pasy bezpieczestwa s zaprojektowane gównie dla dorosych i starszych
dzieci. Prawo na temat bezpieczestwa dzieci nakazuje, aby wszystkie
dzieci miay podczas jazdy odpowiedni fotelik, siedzenie podwyszajce lub
poduszk podwyszajc. Mniejsze dzieci poniej 150 centymetrów wzrostu
i 36 kilogramów wagi musz by przypite do odpowiedniego systemu
mocowania dla dzieci podczas jazdy w samochodzie osobowym lub
pojedzie dostawczym. Przykady odpowiednich systemów mocowania to
foteliki dla niemowlt i siedzenia podwyszajce.
Musisz stosowa si do poniszych zasad:
Jeeli pojazd posiada pasy bezpieczestwa, musisz z niego
skorzysta.
Dzieci poniej 3 roku ycia nie mog podróowa w samochodzie lub
pojedzie dostawczym (z wyjtkiem taksówek), o ile nie maj
odpowiedniego fotelika.
Dzieci powyej 3 roku ycia lub te, które maj poniej 150cm wzrostu
i 36 kilogramów wagi (tj. zwykle dzieci do 11,5 lat) musz korzysta z
odpowiedniego fotelika lub poduszki podwyszajcej podczas jazdy
samochodem lub pojazdem dostawczym.
Dzieci powyej 3 roku ycia musz podróowa na tylnym siedzeniu
w pojazdach, które nie s wyposaone w pasy bezpieczestwa.
35
325842205.008.png 325842205.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin