Część 6 Znaki drogowe oraz oznakowanie dróg.pdf

(964 KB) Pobierz
Część-6
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 6:
Znaki drogowe oraz oznakowanie dróg
Musisz wiedzie, co oznaczaj poszczególne znaki drogowe i oznakowania
dróg przed wyjazdem na drogi publiczne. Cz ta skupia si na znakach,
które jako kierowca napotkasz najczciej. Czci 21 do 25 opisuj grup
najwaniejszych znaków uywanych obecnie na irlandzkich drogach.
Musisz zna i rozumie te znaki, a take odpowiednio reagowa, gdy
zobaczysz je na drodze.
Znaki drogowe i oznakowania dróg dziel si na trzy ogólne kategorie:
Znaki nakazu,
Znaki ostrzegawcze, oraz
Znaki informacyjne.
Czasami znaki z rónych kategorii wystpuj razem, aby poprawi
bezpieczestwo na drogach.
Innych rodzajów znaków uywa si na pasach dla autobusów i rowerów, na
autostradach, przejazdach kolejowych i mostach. Istnieje take specjalna
grupa znaków ostrzegawczych uywana podczas robót drogowych. Opisane
s one na kocu tej czci.
54
192913348.019.png 192913348.020.png 192913348.021.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Znaki nakazu
Mówi o tym, co musisz zrobi zgodnie z prawem drogowym. Dlatego
musz przestrzaga ich wszyscy uytkownicy dróg. Znaki nakazu dzielimy
na kilka grup:
Znaki pionowe,
Oznakowanie dróg oraz
Sygnay wietlne.
Cz ta skupia si na pionowych znakach nakazu oraz oznakowaniu dróg.
Cz 7 omawia szczegóowo sygnay wietlne.
Znaki pionowe
Jak wygldaj.
Zwykle przybieraj dwie formy. Mog by okrge, omioktne, trójkatne lub
prostoktne, tak jak pokazuj to ponisze przykady.
biae to z czerwonym obramowaniem i czarnymi literami, symbolami
lub liczbami, oraz
Stop
Ustppierwszestwa Ustppierwszestwa
Ograniczeniestrefowe,zakaz
parkowaniaduychpojazdów
Zakazwjazdu
100km/h
Zakazparkowania
55
192913348.022.png 192913348.001.png 192913348.002.png 192913348.003.png 192913348.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
niebieskie to z biaymi symbolami lub literami.
Nakazskrtuwlewo
Pastramwajowypo
prawej
Pocztekcieki
rowerowej
Pasdlaautobusówo
przeciwnymkierunku
jazdy
Poniszy znak dotyczy kierowców samochodów ciarowych i duych
pojazdów niepasaerskich. Oznacza on, e pojazdy o okrelonej (lub
wikszej) liczbie osi nie mog bez zezwolenia korzysta z drogi podczas
okrelonych godzin. Powiniene skonsultowa informacje na znaku i/lub
zezwoleniu, aby sprawdzi jakie granice czasowe i inne ograniczenia Ci
dotycz.
Zakazwjazdudlapojazdów
dostawczych
(napodstawieliczbyosi)
Tablicainformacyjna
56
192913348.005.png 192913348.006.png 192913348.007.png 192913348.008.png 192913348.009.png 192913348.010.png 192913348.011.png 192913348.012.png 192913348.013.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Znaki stopu i ustppierwszestwa
Jak wida na obrazu, pionowy znak Stop to czerwony omiokt z biaym
obramowaniem. Jest to jedyny znak nakazu o takim ksztacie. Znaki stopu
pojawiaj si na skrzyowaniach gównych dróg. Jeeli zbliasz si do
znaku “stop” musisz cakowicie si zatrzyma zanim wjedziesz na gówn
drog, bez wzgldu na to jak spokojnie moe Ci si wydawa.
Stop
Pokazany pionowy znak ustp pierwszestwa (ang. Yield) jest tylko jedn
z moliwych wersji tego znaku. Inne wersje maj taki sam ksztat i kolor, ale
róni si napisem, np. YieldRightofWaylub GéillSlí.Jeeli widzisz na
drodze znak “ustp pierwszestwa”, zwykle przed skrzyowaniem lub
rondem, musisz ustpi pierwszestwa pojazdom na drodze gównej do
której si zbliasz i nie moesz wjeda na gówn drog dopóki nie
bdzie to bezpieczne. Lepiej zachowa bezpieczestwo ni potem aowa,
wic upewnij si, e masz wystarczajco czasu na ukoczenie manewru.
Ustppierwszestwa
57
192913348.014.png 192913348.015.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Ulice jednokierunkowe
Gdy zbliasz si do ulicy jednokierunkowej, moesz zobaczy jeden z
dwóch znaków nakazu. Gdy zbliasz si wjazdu na ulic jednokierunkow,
zobaczysz znak nakazu “jed prosto” (ang. ProceedStraightAhead). Jeeli
zbliasz si do “zego” koca ulicy jednokierunkowej, zobaczysz
oznakowanie drogi pokazane poniej, które oznacza zakaz wjazdu. Nie
moesz wjeda poza te oznakowania.
Moesz take zobaczy pionowy znak “zakaz wjazdu” wraz z
oznakowaniem drogi.
Nakazjazdyprosto
Zakazwjazdu
Jazda ulic jednokierunkow
Mimo e wszystkie pojazdy na drodze jednokierunkowej poruszaj si w tym
samym kierunku, i tak powiniene trzyma si lewej strony drogi. Moesz
zjecha na prawo tylko jeeli masz zamiar wyprzedza lub skrca w prawo.
Moesz jecha po którejkolwiek stronie wysepki, ale miej na uwadze strzaki
na drodze.
58
192913348.016.png 192913348.017.png 192913348.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin