Załącznik 4 Punkty karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty.pdf

(109 KB) Pobierz
Załącznik-4
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zacznik 4:
Punktykarneorazwykroczeniadlaktórych
obowizujastaeopaty
Wykroczenia, które wi si z punktami karnymi
Staa opata
Wykroczenie
Punkty
karne po
zapaceniu
mandatu
Punkty
karne po
wyroku
skazujcy
m
Do zapaty
w cigu
pierwszych
28 dni
Do zapaty
w cigu
kolejnych
28 dni
Przekroczenie dozwolonej prdkoci
2
4
80
120
Nieprzestrzeganie przez kierowc obowizku
zapicia pasa na przednich siedzeniach (dotyczy
kierowcy i jego pasaera poniej 17 roku ycia)
2
4
60
90
Nieprzestrzeganie przez kierowc obowizku
zapicia pasa na tylnych siedzeniach – dotyczy
pasaera poniej 17 roku
2
4
60
90
Trzymanie telefonu komórkowego podczas
prowadzenia pojazdu mechnanicznego
2
4
60
90
Niebezpieczne wyprzedzanie
2
5
80
120
Niedostosowanie si do sygnau wydanego
przez policjanta
1
3
80
120
Niezatrzymanie si przed lini/znakiem stopu
2
4
80
120
Wymuszenie pierwszestwa przes
znakiem/lin “ustp pierwszestwa”
2
4
80
120
Przejechanie biaej cigej linii
2
4
80
120
Wjazd na zakreskowany obszar ulicy, na
przykad n apas ruchu ze zweniem jezdni na
drodze dwujezdniowej
1
3
80
120
197
325842215.008.png 325842215.009.png 325842215.010.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Staa opata
Wykroczenie
Punkty
karne po
zapaceniu
mandatu
Punkty
karne po
wyroku
skazujcy
m
Do zapaty
w cigu
pierwszych
28 dni
Do zapaty
w cigu
kolejnych
28 dni
Nieprzestrzeganie sygnalizacji wietlnej
2
5
80
120
Nieprzestrzeganie przepisów drogowych na
przejedzie kolejowym
2
5
80
120
Jazda “pod prd” na autostradzie
2
4
80
120
Jazda poboczem na autostradzie
1
3
80
120
Jazda samochodem ciarowym, autobusem
lub holowanie przyczepy na zewntrznym
pasie autostrady z wyjtkiem miejsc na
autostradzie, w których obowizuje
ograniczenie prdkoci do 80 km/h lub mniej
1
3
80
120
Nieprzestrzeganie zasady jazdy lew stron drogi
1
3
60
90
Nieprzestrzeganie przepisów na skrzyowaniach,
np. ustawienie si na nieodpowiednim pasie przy
skrcaniu w inn drog
1
3
60
90
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczcych
cofania pojazdów, np. cofanie z drogi
podporzdkowanej na drog gówn
1
3
60
90
Jazda po chodniku, z wyjtkiem dojazdu do
posesji lub miejsca po drugiej stronie drogi
1
3
60
90
Jazda po ciece rowerowej
1
3
60
90
Nieprzestrzeganie zasady skrtu w lewo po
wjedzie na rondo
1
3
60
90
Jazda po pasie zieleni, np. po granicy midzy
dwiema jezdniami
1
3
60
90
Niezatrzymanie si na znak opiekuna drogowego
1
4
80
120
Niezatrzymanie si na sygna funkcjonariusza
policji
2
5
80
120
198
325842215.011.png 325842215.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Staa opata
Wykroczenie
Punkty
karne po
zapaceniu
mandatu
Punkty
karne po
wyroku
skazujcy
m
Do zapaty
w cigu
pierwszych
28 dni
Do zapaty
w cigu
kolejnych
28 dni
Niezachowanie odpowiedniej odlegoci
midzy pojazdem jadcym przed Tob
2
4
80
120
Wymuszenie pierwszestwa
2
4
80
120
Nierozwana jazda
2
4
80
120
Nieprzestrzeganie obowizkowegych znaków na
skrzyowaniu
1
3
60
90
Nieprzestrzeganie znaku zakazu
1
3
60
90
Nieprzestrzeganie znaku “trzymaj si
lewej/prawej strony”
1
3
60
90
Nieprzestrzeganie jazdy wyznaczonym pasem
ruchu
1
3
60
90
Niezgodny z prawem wjazd w ulic
jednokierunkow
1
3
60
90
Obowizkowe stawienie si w sdzie
Wykroczenie
Punkty karne po
wyroku skazujcym
Prowadzenie pojazdu bdc niezdolnym do jazdy
3
Kara grzywny
w sdzie
Parkowanie w niebezpiecznym miejscu
5
Kara grzywny
w sdzie
Niewypenienie obowizków podczas wypadku
5
Kara grzywny
w sdzie
Jazda bez ubezpieczenia
5
Kara grzywny
w sdzie
Niedbaa jazda
5
Kara grzywny
w sdzie
Powysza tabela ma tylko charakter informacyjny. Przepisy mona otrzyma w
biurze sprzeday publikacji rzdowych pod adresem Sun Alliance House,
Molesworth Street, Dublin 2, tel. (01) 6476834 lub poczt z Government
Publications, 51 St. Stephens Green, Dublin 2
199
325842215.002.png 325842215.003.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
List of fixed charge offences
Staa opata
Wykroczenie
Egzekwuj
wadze lokalne
– przez
opiekuna
drogowego
Egzekwuje
policja
Do zapaty
w cigu
pierwszyc
h 28 dni
Do zapaty
w cigu
kolejnych
28 dni
Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu w
zatoczce dla niepenosprawnych
Tak
Tak
80
120
Niedotrzymanie przez kierowc obowizku
wystawienie dysku z podatkiem na przedniej szybie
Tak
Tak
60
90
Niedotrzymanie przez kierowc obowizku
wystawienie dysku ubezpieczenia na przedniej szybie
Nie
Tak
60
90
Niezgodne z prawem parkowanie na postoju
taksówek
Tak
Tak
40
60
Taksówki do wynajcia stojce niezgodnie z
prawem w miejscach innych ni postoje
taksówek
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie lub
korzystanie z pojazdu na parkingu dla wadz
lokalnych
Tak
Nie
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie w miejscu, w
którym obowizuje ograniczenie czasu parkowania
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie w miejscu, w
którym obowizuje patny parking wprowadzony
przez wadze lokalne
Tak
Nie
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie na pasie lub
ulicy tylko dla autobusów
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem zatrzymywanie si lub
parkowanie przy wejciu do szkoy
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu, z
wyjtkiem pojazdów dostawczych (maksymalnie
30 min.), na rampie zaadowczej w godzinach
obowizywania ograniczenia
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie samochodu
ciarowego lub autobusu w miejscu, w którym
obowizuje ograniczenie masy
Tak
Tak
40
60
200
325842215.004.png 325842215.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Staa opata
Wykroczenie
Egzekwuj
wadze lokalne
– przez
opiekuna
drogowego
Egzekwuje
policja
Do zapaty
w cigu
pierwszyc
h 28 dni
Do zapaty
w cigu
kolejnych
28 dni
Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu na
ulicy zamknitej dla ruchu koowego podczas
godzin obowizywania
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu, który
nie jest autobusem, na przystanku autobusowym
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie autobusu poza miejscem
wyznaczonym na przystanek lub wiat autobusow
Tak
Tak
40
60
Nie usunicie pojazdu zaparkowanego na ciece rowerowej
przed wyznaczon godzin rozpoczcia obowizywania
Tak
Tak
40
60
Parkowanie pojazdu w miejscu, w którym jest to
zabronione, np. na podwójnej ótej linii, w strefie
obowizywania znaku “zakaz parkowania”, na
ciece rowerowej, w obrbie 5m od skrzyowania,
w miejscu gdzie przebiega biaa linia ciga, na
postoju taksówek, w miejscu, w którym
zaparkowany pojazd tarasuje posterunek sub
ratowniczych lub wyjazd, w obrbie 15m od
przejcia dla pieszych lub sygnalizacji wietlnej
Tak
Tak
40
60
Zatrzymanie lub zaparkowanie pojazdu w strefie zakazu
zatrzymywania w godzinach okrelonych na znaku
Tak
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie w miejscu, w
którym obowizuje ograniczenie czasu parkowania
Nie
Tak
40
60
Niezgodne z prawem parkowanie lub zatrzymywanie
si na jakiejkolwiek czci autostrady
Nie
Tak
80
120
Nieprzestrzeganie sygnaów drogowych
wydawanych przez policjanta kierujcego ruchem
Nie
Tak
60
90
Niezastosowanie si przez pasaera, który skoczy
17 lat do przepisów odnonie korzystania z pasów
bezpieczestwa na przednim lub tylnym siedzeniu
Nie
Tak
60
90
Niezgodny z prawem wjazd na drog samochodem
ciarowym lub autobusem w miejscu, w którym
obowizuje ograniczenie masy pojazdu
Nie
Tak
60
90
201
325842215.006.png 325842215.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin