Omron - ABC Programowania.pdf

(1550 KB) Pobierz
abcokl.qxd
abc programowania
... czyli
prawie wszystko,
co chcielibycie wiedzieæ
o programowaniu sterowników,
ale..
4022859.014.png
2
3
3. Programowanie zamiast sterowania „zadrutowanego” . . . . . . . . . . . . . 4
6
5. Systemy liczbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6. Budowa sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Sterownik CPM1 firmy OMRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8. Tryby pracy sterownika CPM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
13
10. Adresowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
15
12. W jaki sposób sterownik przetwarza program sterowania ? . . . . . . . . . 16
13. Odwzorowanie procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
14. Twój sterownik programowalny oraz wszystko to, co jest potrzebne
do programowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
!
17
16. Uruchomienie programu SYSWIN 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
17. Nastawy projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
"#$
20
19. Ustawienie trybu pracy sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
20. Ustawienia ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
%&'
21
22. Ogólne zasady edytowania programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
%()$$
*+#*
22
%,-$
28
25. Testowanie programu.
Edycja programu online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
%./
31
%01$*23423&22
32
%"'5
34
29. Rozkazy dodawania i odejmowania, porównania danych.
#
35
(6/
38
(/+
40
(%7
48+9/:;1<
41
44
34. Detekcja zbocza. Rozkazy DIFU i DIFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
(!1$$#$=9=92
45
36. Podprogramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
(03 +*7*
Instrukcja przenoszenia bloków danych XFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
38. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1
Wydanie 1998 r.
2. Wprowadzenie do sterowania.
(($**
4022859.015.png 4022859.016.png 4022859.017.png 4022859.001.png
* $ +$ $ +
*#'$ +$*#
3 $# > $
8 $ ' 8# '
$# $# + + # > # $8
' ' /# # > $ $#
''+ '+ +$ $+
+$# + = $+ ?+@ # >
$ ?* $*@ +$ $ $
programowalne (ang. PLC - Programmable Logic Controllers) .
A8 +8+#
'*+*+'B9-94C
++'#D
budowa i zasady funkcjonowania sterowników programowalnych
$$ $ $
owania
SYSWIN3.2
podstawowe operacje i rozkazy sterownika CPM1
sposoby transferu programu do/z sterownika
8+'
8+'$
#$*
$$+D
' $-$*+
$E1C(%
programowania prostych algorytmów sterowania
$ *
archiwizacji programu
2
Wydanie 1998 r.
opanowania podstawowych operacji i rozkazów dla sterownika CPM1
4022859.002.png 4022859.003.png 4022859.004.png
4#>$ *+
naukowo:
&#$!"' (
!" )!*+! !", #!!" +! +- +- !"
# %*-
! * #. !" %*- '% %/
#'-# *! !.!+-+-.!0!" '!".!"
do setek a nawet tysi
dyskretnymi oraz tworzenie
%!" & +!+- * %/ *
/ 0%/#!#!!"-&&&
sterowanie
% !#'%
A + $ ## +$ $ '
*+ -$ +$ $+$ ' $8+ $# + *8
$)
sterowanie i program
A#-* $>$+$
#$BFC+# $
#+ *+B8*8>* D
C$+*$#$-+
'*3-
- 4' ' $ - *+ +$
$8*8>+D
POMIAR PRZETWARZANIE REAKCJA
'+! '
'+!
$# '8>$##-D
!#*. %'+!!"'%
!'!#'+!
.
8-+8*>$-8'#'
++$8'3
3
Wydanie 1998 r.
!!" #$ %
zwanych sterownikami programowalnymi
programu
*!. %/
8-#+
4022859.005.png 4022859.006.png 4022859.007.png 4022859.008.png
$ -$ $ +$ $ ' +$
*) -* * *
#$+
3 + 8 > + * $
*++$ 8+>* $+ $# *
' * ' * 8 $8 +# # +
$ $ $ + + * $ *
+ * + # ' +'
$+8+
>+$3+
$ $ + $ $ ' + +# ##>
$$#*'+##'>$8#
5-G# $$$
$C8
- + * 8 + *
+*$-$8+
3. Programowanie zamiast sterowania "zadrutowanego"
#+$ ++
kategorie:
$#+#?$@
$$#+?+@
C#*8$
SENSORY
STEROWANIE
PROGRAM
STEROWANIA
/&J,;E
WYKONAWCZE
Rys. Porównanie sterowania „zadrutowanego” z systemem PLC
H$H $ $ 7 8 + +
++-$I$+##
*++$ *++77
$-$ +'#
$##
+ # 8+'> $ *8 )
4+ ' $ ) # * $*
*'>5'>#
4
Wydanie 1998 r.
UK£ADY
WYKONAWCZE
4022859.009.png 4022859.010.png 4022859.011.png 4022859.012.png 4022859.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin